ELECTRONIC ARTS
WARUNKI SPRZEDAŻY


Witamy w EA. Niniejsze warunki sprzedaży („Umowa”) regulują zakup oprogramowania, zawartości cyfrowej, w tym dodatkowych lub rozszerzonych funkcji, subskrypcji zawartości, wirtualnej waluty EA i zawartości gier EA oferowanych przez EA i jej podmioty zależne („EA”), pobranych lub przechowywanych na serwerach lub w chmurze, bez względu na rodzaj platformy (zwanych łącznie „Zawartością EA”). Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a podmiotem EA określonym w ust. 11 lit. B, poniżej.

UŻYTKOWNICY Z OKREŚLONYCH KRAJÓW, M.IN. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AKCEPTUJĄ PROCEDURĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA WNOSZENIA POZWÓW ZBIOROWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI UST. 13, CO MA WPŁYW NA ROZSTRZYGANIE ICH SPORÓW Z EA. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO USTĘPU.

SPIS TREŚCI

 1. Nabywanie Zawartości EA
 2. Proces zakupu
 3. Ceny i podatki
 4. Subskrypcje
 5. Zamówienia w ramach przedsprzedaży
 6. Historia transakcji
 7. Darowizna, sprzedaż, przeniesienie
 8. Zwroty i odstąpienie od umowy
 9. Zastrzeżenie praw
 10. Zawieranie umów drogą elektroniczną
 11. Warunki ogólne
 12. Zmiany Umowy
 13. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym
 14. Informacja dla mieszkańców Kalifornii

1. Nabywanie Zawartości EA

Użytkownik może nabyć Zawartość EA jeśli ma oficjalne miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium gdzie dostęp do Zawartości EA i korzystanie z niej są dozwolone. EA zastrzega sobie prawo do odrzucenia, ograniczenia lub zablokowania oferty nabycia, pozyskania lub uzyskania w inny sposób dostępu do Zawartości EA.

Zawartość EA może być również nabywana od autoryzowanych osób trzecich. W przypadku nabycia Zawartości EA od osoby trzeciej, użytkownik nabywa Zawartość od tej osoby, a nie od EA. Użytkownik zobowiązany jest zrealizować procedurę dokonania zakupu stosowaną przez daną osobę trzecią; obowiązują go również ogólne warunki sprzedaży tej osoby. Wszelkie pytania dotyczące zakupu należy kierować do tej osoby trzeciej. W odniesieniu do nabytej w ten sposób Zawartości EA nadal będą miały zastosowanie postanowienia w zakresie gwarancji określone w ust. 8.

Do nabycia Zawartości EA konieczne może być utworzenie Konta EA. Do nabytej Zawartości EA zastosowanie ma niniejsza Umowa oraz Umowa użytkownika EA i Ochrony danych osobowych i korzystania z plików cookie EA, które zostają niniejszym włączone do jej zakresu w drodze odniesienia. Do Zawartości EA mają również zastosowanie wszelkie dodatkowe warunki zaakceptowane przez użytkownika przed uzyskaniem dostępu lub pobraniem oprogramowania lub w ramach tego oprogramowania.

2. Proces zakupu

Płacąc za Zawartość EA, użytkownik zostanie poproszony o wybranie jednej z metod płatności w odniesieniu do każdej z gier EA.

Składając zamówienie i podając dane wymagane w związku z wybraną metodą płatności, użytkownik potwierdza, że:

Złożone zamówienie stanowi ofertę nabycia Zawartości EA po Cenie Sprzedaży (zgodnie z definicją tego pojęcia w ust. 3). Akceptacja i przetwarzanie większości ofert następuje w ciągu 24 godzin, ale w niektórych przypadkach przetworzenie oferty użytkownika może zająć EA do 72 godzin. Po zaakceptowaniu oferty EA obciąży użytkownika stosownie do wybranej przez niego metody płatności i prześle pocztą elektroniczną potwierdzenie zakupu. Obowiązek dostarczenia użytkownikowi Zawartości EA powstaje po stronie EA po sfinalizowaniu zamówienia i wygasa z chwilą otrzymania przez użytkownika zamówionej przez niego Zawartości EA. EA nie dostarczy użytkownikowi jakiejkolwiek Zawartości EA do czasu autoryzacji płatności przez podmiot obsługujący wybrany przez użytkownika sposób płatności.

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że jego dane wymagane w związku z daną metodą płatności są w każdym czasie aktualne. Na stronie zarządzania Kontem EA użytkownik może w dowolnym czasie zmieniać lub edytować swoje dane rozliczeniowe oraz dane dotyczące metody płatności. Szczegółowe informacje o metodach płatności dostępne są tutaj. Za wyraźną zgodą użytkownika EA może korzystać z oferowanych przez osoby trzecie usług w zakresie aktualizacji danych kart kredytowych w celu uzyskania aktualnego numeru karty kredytowej użytkownika lub aktualnych dat ważności kart kredytowych, których dane użytkownik przekazał EA.

Użytkownik zobowiązany jest nie wykorzystywać żadnej z metod płatności do nabycia Zawartości EA w celach oszukańczych, bez zezwolenia upoważnionego właściciela ani w jakikolwiek inny sposób związany z przestępstwem albo innym czynem zabronionym. Konto użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte w razie stwierdzenia przez EA, że określone powyżej czynności zostały dokonane w ramach Konta EA użytkownika.

3. Ceny i podatki

Przy zakupie Zawartości EA od EA ceną uiszczaną przez użytkownika jest cena podana w chwili dokonywania zakupu. Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszystkie wskazane opłaty wraz z mającymi zastosowanie podatkami od sprzedaży lub użytkowania oraz podatkami od towarów i usług naliczanymi przez EA w związku z transakcją („Cena Sprzedaży”). Podatek od sprzedaży lub użytkowania zostanie naliczony na podstawie adresu użytkownika podanego w jego informacjach rozliczeniowych. W przypadku nabywców z USA i Kanady podatek od sprzedaży zostanie doliczony do podanej ceny zakupu; w przypadku Indii, Malezji i Meksyku podatek od towarów i usług zostanie dodany do podanej ceny zakupu; w przypadku nabywców z Australii, krajów UE, Wielkiej Brytanii, Islandii, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Szwajcarii, Korei Południowej, Republiki Południowej Afryki, Tajwanu, Turcji lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich podane ceny zawierają podatek od towarów i usług naliczony według stawek obowiązujących w danym kraju, o ile w chwili zakupu nie określono inaczej. Aby dowiedzieć się więcej o naszych rejestracjach podatkowych towarów i usług, kliknij tutaj.

Należy pamiętać, że podmiot obsługujący metodę płatności wybraną przez użytkownika może stosować kurs wymiany walut w odniesieniu do Ceny Sprzedaży lub naliczać dodatkowe opłaty transakcyjne. EA nie odpowiada za takie należności i opłaty; aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z podmiotem obsługującym wybraną metodę płatności. Ponadto występować mogą dodatkowe koszty związane z dostępem do witryny EA lub gry EA lub pobieraniem Zawartości EA, w zależności od treści umów zawartych przez użytkownika z dostawcą usług internetowych („DUI”) lub operatorem sieci („OS”). Należy zapoznać się ogólnymi warunkami świadczenia usług przez DUI oraz OS.

4. Subskrypcje

W przypadku nabycia odnawialnej subskrypcji od EA, użytkownik upoważnia EA do automatycznego obciążenia go Ceną Sprzedaży subskrypcji:

 1. z chwilą nabycia subskrypcji, po upływie okresu próbnego subskrypcji, o którym mowa poniżej, albo w innym terminie określonym przez EA oraz
 2. z każdą datą odnowienia subskrypcji, bez dodatkowych czynności ze strony użytkownika.

W przypadku, gdy wybrana przez użytkownika metoda płatności wygaśnie, podmiot obsługujący jego kartę może przekazać EA zaktualizowane dane karty w celu zapobieżenia przerwaniu subskrypcji. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może zrobić to bezpośrednio w swoim banku.

Subskrypcja ulega automatycznemu odnawianiu aż do chwili jej anulowania przez użytkownika. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnej chwili, postępując według instrukcji podanych w odpowiedniej witrynie EA lub grze EA bądź kontaktując się z działem wsparcia klienta za pośrednictwem witryny help.ea.com/pl. Użytkownik będzie miał dostęp do subskrybowanej usługi i możliwość korzystania z niej aż do upływu okresu subskrypcji.

EA zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Sprzedaży odnawialnej subskrypcji w dowolnej chwili. W takim wypadku EA powiadomi użytkownika o tym fakcie z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni. Kontynuując korzystanie z odnawialnej subskrypcji, użytkownik akceptuje nową Cenę Sprzedaży, która będzie od tej pory okresowo pobierana.

EA może oferować niektóre subskrypcje na bezpłatny okres próbny. W przypadku zarejestrowania się użytkownika na bezpłatny okres próbny subskrypcji, EA zacznie naliczać odpowiednią Cenę Sprzedaży subskrypcji po upływie bezpłatnego okresu próbnego. Aby uniknąć naliczenia przez EA opłat z wykorzystaniem wybranej metody płatności, użytkownik powinien anulować subskrypcję przed upływem okresu próbnego.

5. Zamówienia w ramach przedsprzedaży

Na niektórą Zawartość EA mogą być przyjmowane zamówienia w ramach przedsprzedaży przed planowaną datą premiery. Większość zamówień w ramach przedsprzedaży zostanie zrealizowana (w sposób określony w ust. 3) w dniu premiery bez konieczności dodatkowych czynności ze strony użytkownika. W niektórych przypadkach EA może obciążyć użytkownika według wybranej przez niego metody płatności do dwóch tygodni przed datą premiery (płatność zostanie potwierdzona wiadomością poczty elektronicznej). W przypadku, gdy wybrana przez użytkownika metoda płatności wygaśnie przed datą premiery, podmiot obsługujący jego kartę może przekazać EA zaktualizowane dane karty w celu umożliwienia realizacji zamówienia w ramach przedsprzedaży. Należy mieć na uwadze, że w przypadku zamówień w ramach przedsprzedaży część Zawartości EA może zostać pobrana na komputer lub urządzenie użytkownika przed datą premiery, a pozostała część zostanie pobrana automatycznie po premierze Zawartości EA.

Zamówienia dotyczące Zawartości EA złożone w ramach przedsprzedaży można anulować aż do daty premiery, a wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone.

6. Historia transakcji

Użytkownik odpowiada za wszystkie zakupy Zawartości EA dokonane z użyciem Konta EA lub dające się w inny sposób przypisać do metody płatności wybranej przez użytkownika, za wyjątkiem nieautoryzowanych czynności, za które użytkownik nie ponosi odpowiedzialności. Historia zamówień złożonych w witrynach EA oraz w grach EA dostępna jest na stronie Moje konto oraz, w odniesieniu do subskrybentów for Star Wars™: The Old Republic, na stronie account.swtor.com/user. Użytkownik odpowiada za zapewnienie dokładności historii zamówień oraz za zapisanie kopii historii swoich transakcji do własnych potrzeb. W przypadku pytań dotyczących historii transakcji należy kontaktować się z działem wsparcia klienta na stronie help.ea.com/pl, na której można również znaleźć informacje dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji przez EA.

7. Darowizna, sprzedaż, przeniesienie

W przypadkach jednoznacznie dopuszczonych przez EA na piśmie, niektóre rodzaje Zawartości EA mogą być przedmiotem darowizny, sprzedaży lub przeniesienia na inną osobę. Bez wyraźnego pisemnego upoważnienia ze strony EA, Zawartość EA nabyta od EA może być przedmiotem darowizny, sprzedaży lub przeniesienia wyłącznie na rzecz mieszkańców tego samego państwa co nabywca. Transakcja darowizny ma miejsce po dokonaniu zakupu, a nabycie Zawartości EA jest transakcją między użytkownikiem a EA i podlega postanowieniom niniejszej Umowy. Użytkownik lub EA może automatycznie dokonać darowizny, sprzedaży lub przeniesienia danej Zawartości EA na wskazanego przez użytkownika odbiorcę w zależności od kontekstu i stosownie do danej darowizny, sprzedaży lub przeniesienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wyznaczony odbiorca (i) został prawidłowo określony oraz (ii) jest w odpowiednim wieku, aby otrzymać Zawartość EA będącą przedmiotem darowizny, sprzedaży lub przeniesienia.

8. Zwroty i odstąpienie od umowy

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu oraz praw przysługujących użytkownikowi w myśl obowiązujących przepisów, Zawartość EA nabyta od EA nie podlega zwrotowi, chyba że za wyraźną zgodą EA.

Użytkownicy będący obywatelami poniższych państw proszeni są o zapoznanie się z obowiązującymi w tych państwach przepisami w zakresie odstąpienia od umowy:

PAŃSTWO PRZEPISY W ZAKRESIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem Niemiec („EOG”), Wielka Brytania, Brazylia, Japonia i Republika Korei

Prawo do odstąpienia od umowy: Odstąpienie od umowy i zwrot możliwe są w ciągu 14 dni od dokonania zakupu lub rozpoczęcia abonamentu EA Play.

Ważne: Jeśli pobierzesz zawartość lub skorzystasz z korzyści abonamentu EA Play w przeciągu 14 dni od zakupu, utracisz prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania zwrotu pieniędzy, zwrócimy ci koszty gry w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Nie wpływa to na twoje prawa ustawowe. Kliknij tutaj, aby wystąpić o zwrot pieniędzy. Możesz też skontaktować się z działem pomocy EA.

Gry mogą kwalifikować się do zwrotu pieniędzy w ramach Gwarancji zadowolenia z gry, zgodnie z opisem na stronie przeglądu zamówienia i w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu.

Niemcy Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (EA Swiss Sàrl, Place Du Molard 8, 1204 Genf/Schweiz) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Für Ihren Widerruf können Sie uns auch hier kontaktieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Besonderer Hinweis:

Bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung des Vertrages begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht mit Beginn der Vertragsausführung verlieren.

Ende der Widerrufsbelehrung

Republika Południowej Afryki Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procesu zakupu. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy po wysłaniu przez EA pocztą elektroniczną potwierdzenia zakupu zawierającego cyfrowy kod pobrania umożliwiający dostęp do Zawartości EA bądź potwierdzenie przypisania jej do Konta EA użytkownika. Powyższe pozostaje bez wpływu na ustawowe prawa użytkownika – dodatkowe informacje dostępne są tutaj.
Tajwan Rezydenci Tajwanu mają prawo do wycofania się z zakupu Zawartości EA (zawartości cyfrowej) w ciągu 14 dni od daty pobrania. Powyższe pozostaje bez wpływu na ustawowe prawa użytkownika – dodatkowe informacje dostępne są tutaj.
Australia Konsumentom w Australii przysługują prawa i środki prawne w ramach gwarancji konsumenckiej na podstawie przepisów australijskiej ustawy konsumenckiej, które nie podlegają wyłączeniu. Obejmują one prawo do wymiany rzeczy lub zwrotu ceny sprzedaży w razie poważnej usterki, wraz z prawem do odszkodowania za inne dające się w rozsądny sposób przewidzieć straty i szkody, jak również prawo do naprawy, wymiany lub ponownej dostawy rzeczy lub usług niezgodnych z gwarancją konsumencką, pod warunkiem, że dana usterka nie stanowi poważnej usterki. Więcej informacji o prawach i środkach prawnych przewidzianych australijską ustawą konsumencką znajduje się na stronie internetowej https://help.ea.com/en-au/help/origin/origin/origin-au-returns-and-cancellations/.

Wszelkie zatwierdzone przez EA zwroty ceny sprzedaży zostaną dokonane za pomocą tej samej metody płatności, której użytkownik użył do dokonania zakupu (albo, jeśli skorzystano z więcej niż jednej metody płatności, za pomocą tych metod, proporcjonalnie do kwot zapłaconych przez użytkownika za pomocą poszczególnych metod), chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na inną formę zwrotu ceny sprzedaży. Przykładowo, jeśli dana metoda płatności nie przewiduje możliwości zwrotu ceny sprzedaży, EA podejmie próbę skontaktowania się z użytkownikiem w celu dokonania zwrotu ceny sprzedaży z zastosowaniem innej metody płatności, przy czym użytkownik nie ponosi w takim wypadku żadnych kosztów dodatkowych.

9. Zastrzeżenie praw

EA zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich dostępnych kroków prawnych i technicznych w celu dochodzenia przysługujących jej z tytułu niniejszej Umowy praw. Niedochodzenie przez EA praw przysługujących jej z tytułu niniejszej umowy nie oznacza ich zrzeczenia się na przyszłość.

10. Zawieranie umów drogą elektroniczną

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać teraz” (lub podobnego) podczas składania zamówienia składa prawnie wiążącą ofertę i wyraża zgodę na: (i) używanie komunikacji elektronicznej w celu zawierania umów z EA i składania zamówień w EA oraz (ii) elektroniczne przekazywanie powiadomień, zasad i danych dotyczących transakcji zapoczątkowanych lub zrealizowanych przez użytkownika w Internecie. Użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę kontaktując się z EA za pomocą strony help.ea.com/pl, ale w takim przypadku EA może uniemożliwić mu dostęp do Zawartości EA lub jego konta. Jeśli użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną, musi zaprzestać korzystania z Zawartości EA, swojego konta oraz witryn internetowych EA.

Składając zamówienie przez Internet, użytkownik potwierdza, że posiada dostęp do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, w tym dostęp do czynnego konta poczty elektronicznej koniecznego do odbierania od EA dotyczących transakcji danych w postaci elektronicznej wysyłanych na adres e-mail podany przez użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za informowanie EA o wszelkich zmianach adresu e-mail; EA będzie używać adresu e-mail podanego przez użytkownika do czasu otrzymania informacji o jego zmianie.

Niniejsza Umowa nie przyznaje jakichkolwiek praw ani środków prawnych nikomu poza stronami niniejszej Umowy.

11. Warunki ogólne

A. Całość porozumienia

Niniejsza Umowa, wraz wszelkimi innymi warunkami EA, które mają zastosowanie do korzystania przez użytkowników z Zawartości EA (np. Umowa użytkownika), stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a EA. W przypadku, gdy dowolna część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieskuteczną, wszystkie pozostałe części niniejszej Umowy zachowują pełną moc obowiązującą. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980 r.) nie ma zastosowania do niniejszej Umowy ani do jakiegokolwiek sporu z niej wynikającego lub z nią związanego.

B. Prawo właściwe

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium EOG, Szwajcarii, Brazylii, Hong Kongu, Meksyku lub Rosji, (i) niniejsza Umowa stanowi porozumienie pomiędzy użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Genewie pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą pod adresem 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria; (ii) do niniejszej Umowy i nabycia Zawartości EA przez użytkownika zastosowanie mają przepisy prawa kraju zamieszkania użytkownika oraz (iii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub Zawartości EA bądź z nimi związanych wyłącznie właściwe będą sądy kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Republiki Korei, (i) niniejsza Umowa stanowi porozumienie pomiędzy użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Genewie pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą pod adresem 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria; (ii) do niniejszej Umowy i nabycia Zawartości EA przez użytkownika zastosowanie mają przepisy przepisy prawa koreańskiego (z wyłączeniem zawartych w nim norm kolizyjnych) oraz (iii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub Zawartości EA bądź z nimi związanych wyłącznie właściwe będą sądy koreańskie.

Jeśli Użytkownik mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Japonii, (i) niniejsza Umowa stanowi porozumienie pomiędzy użytkownikiem a spółką Electronic Arts Inc. z siedzibą pod adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) do niniejszej Umowy i nabycia Zawartości EA przez użytkownika zastosowanie mają przepisy prawa stanu Kalifornia (z wyłączeniem zawartych w nim norm kolizyjnych) oraz (iii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz sporów, które nie podlegają poniższym postanowieniom o arbitrażu, wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich roszczeń i postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub Zawartości EA bądź z nimi związanych będą sądy federalne lub stanowe hrabstwa San Mateo w stanie Kalifornia, a także wyraża jednoznaczną zgodę na właściwość osobową tych sądów względem użytkownika.

Jeśli użytkownik mieszka na terenie innego kraju, (i) niniejsza Umowa stanowi porozumienie między użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Genewie pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą pod adresem 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria; (ii) do niniejszej Umowy i korzystania przez użytkownika z Zawartości EA mają zastosowanie przepisy prawa stanu Kalifornia (z wyłączeniem zawartych w nim norm kolizyjnych) oraz (iii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz sporów, które nie podlegają poniższym postanowieniom o arbitrażu, wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich roszczeń i postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub Zawartości EA bądź z nimi związanych będą sądy federalne lub stanowe hrabstwa San Mateo w stanie Kalifornia, a także wyraża jednoznaczną zgodę na właściwość osobową tych sądów względem użytkownika.

C. Eksport

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów eksportowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz innych jurysdykcjach, jak również zobowiązuje się nie przesyłać Zawartości EA obcokrajowcom lub do miejsc przeznaczenia objętych zakazem eksportu przewidzianym w tych przepisach. Ponadto użytkownik potwierdza, że nie jest osobą, z którą na mocy tych przepisów eksportowych EA nie może dokonywać transakcji handlowych.

D. Rozstrzyganie sporów.

Mieszkańcy EOG mogą skorzystać z internetowej platformy służącej do rozstrzygania sporów, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

12. Zmiany Umowy

EA może co pewien czas zmieniać postanowienia niniejszej Umowy, w związku z czym Użytkownik powinien często sprawdzać jej aktualne brzmienie. W odniesieniu do graczy korzystających z produktów EA, którzy zaakceptowali wersję niniejszej Umowy przed jej zmianami, wersja po zmianach obowiązywać zacznie po 30 dniach od jej opublikowania pod adresem https://tos.ea.com/legalapp/termsofsale/US/pl/PC/. Kontynuując korzystanie z Zawartości EA, użytkownik akceptuje zmiany. Po zaakceptowaniu przez użytkownika danej wersji Umowy EA nie będzie wprowadzać w przyszłości istotnych zmian jej brzmienia bez uzyskania wyraźnej zgody użytkownika. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie istotnych zmian brzmienia niniejszej Umowy i odmówi wyrażenia zgody na nowe zapisy, nie może on dalej korzystać z Zawartości EA.

13. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym

NINIEJSZY USTĘP DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB I KONSUMENTÓW, KTÓRZY ZAAKCEPTOWALI POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. NIE DOTYCZY ON MIESZKAŃCÓW QUEBECU, ROSJI, SZWAJCARII, HONG KONGU, BRAZYLII, MEKSYKU, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EOG ORAZ REPUBLIKI KOREI. POPRZEZ ZAAKCEPTOWANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK I EA JEDNOZNACZNIE ZRZEKAJĄ SIE PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ PRAWA DO UCZESTNICTWA W SPRAWACH Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO.

Niniejszy ustęp zawiera postanowienia dotyczące uproszczonego sposobu rozstrzygania ewentualnych sporów między użytkownikiem a EA. Większość problemów użytkownik może rozwiązać szybko i w satysfakcjonujący sposób poprzez zalogowanie się przy użyciu swojego konta do interfejsu wsparcia klienta EA pod adresem help.ea.com/pl/. Jeśli EA nie będzie w stanie rozwiązać zgłoszonego problemu, użytkownik i EA zgadzają się postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie w celu rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy nimi.

Niniejszy ustęp stanowi porozumienie między Użytkownikiem a EA i obowiązuje również ich przedstawicieli, pracowników, podmioty zależne, poprzedników prawnych, następców prawnych, beneficjentów i cesjonariuszy. Niniejsza klauzula arbitrażowa stanowi potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, w związku z czym wykładnię i wykonanie postanowień niniejszego ustępu reguluje amerykańska federalna ustawa arbitrażowa. Niniejszy ustęp podlega interpretacji rozszerzającej, a jego postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

A. Roszczenia podlegające arbitrażowi

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej Umowy, Zawartości EA i jej marketingu lub stosunku pomiędzy użytkownikiem a EA lub z nimi związane („Spory”) podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Powyższe dotyczy również roszczeń powstałych przed zawarciem niniejszej Umowy przez użytkownika. Jedynymi Sporami niepodlegającymi postanowieniom niniejszego ustępu są: (i) roszczenia dotyczące naruszenia, ochrony lub ważności tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych lub praw patentowych użytkownika, EA lub licencjodawców EA; (ii) jeśli użytkownik mieszka na terytorium Australii: roszczenia mające na celu dochodzenie ustawowych praw przysługujących konsumentom na mocy przepisów prawa australijskiego oraz (iii) roszczenia wniesione przed sąd rozstrzygający w trybie uproszczonym.

B. Nieformalne negocjacje

Przed skierowaniem sprawy na drogę arbitrażu użytkownik i EA podejmą próbę nieformalnego rozstrzygnięcia każdego Sporu przez okres co najmniej 30 dni. Nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu przez jedną ze stron pisemnego zawiadomienia od drugiej strony („Zawiadomienie o Sporze”). Zawiadomienie o Sporze musi: (a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz (c) zawierać konkretne żądanie. EA będzie przesyłać Zawiadomienia o Sporze na adres rozliczeniowy lub na adres poczty elektronicznej użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest przesłać swoje Zawiadomienie o Sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department (tj. do działu prawnego).

C. Wiążące postępowanie arbitrażowe

Jeśli użytkownik i EA nie zdołają rozstrzygnąć Sporu w drodze nieformalnych negocjacji, każda ze stron będzie mogła przekazać Spór pod ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Decyzja jednej ze stron o rozstrzygnięciu Sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. Przebieg postępowania arbitrażowego określają regulamin arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („Regulamin AAA”) oraz, w stosownym zakresie, dodatkowe procedury AAA stosowane w sporach konsumenckich („Regulamin AAA dotyczący konsumentów”). Oba regulaminy dostępne są na stronie internetowej AAA pod adresem www.adr.org. Opłaty arbitrażowe ponoszone przez użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra określa Regulamin AAA. W stosownych przypadkach kwoty te są ograniczone przez Regulamin AAA dotyczący konsumentów. Jeśli arbiter uzna te koszty za nadmierne lub jeśli użytkownik prześle do EA zawiadomienie na podany powyżej adres, na który wysyła się Zawiadomienie o Sporze, informując, że nie jest w stanie wnieść opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, EA uiści wszystkie opłaty arbitrażowe i pokryje wszelkie stosowne wydatki. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Arbiter wydaje postanowienie na piśmie oraz przedstawia uzasadnienie jeśli jedna ze stron złoży stosowny wniosek. Arbiter musi stosować się do obowiązującego prawa. W przeciwnym wypadku każde jego orzeczenie można zaskarżyć. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu uzyskania nakazu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, zawieszenia danego postępowania celem przeprowadzenia postępowania arbitrażowego bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

D. Ograniczenia

UŻYTKOWNIK I EA UZGADNIAJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W EWENTUALNYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO. Arbiter nie może łączyć roszczeń innej osoby z roszczeniami użytkownika, a także nie może orzekać w postępowaniu z powództwa zbiorowego. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o uzyskanie określonego orzeczenia i jedynie w zakresie uzasadnionym roszczeniem tej strony. Jeśli postanowienia niniejszej litery okażą się być nieskuteczne, całość klauzuli arbitrażowej uważa się za nieważną.

E. Właściwość miejscowa

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe odbywa się w dowolnym uzasadnionym miejscu dogodnym dla użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, a użytkownik i EA zgadzają się na właściwość osobową tego sądu w celu uzyskania nakazu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, zawieszenia danego postępowania celem przeprowadzenia postępowania arbitrażowego bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

F. Odszkodowanie

Jeśli arbiter wyda orzeczenie na korzyść użytkownika w związku z merytorycznymi argumentami podniesionymi w roszczeniu przeciwko EA i przyzna użytkownikowi odszkodowanie o wartości pieniężnej większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji ugody złożonej przez EA przed wniesieniem przez nią końcowych pisemnych wniosków do arbitra, EA:

 1. wypłaci Użytkownikowi 150% kwoty odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty maksymalnie 5000 dolarów amerykańskich ponad kwotę tego odszkodowania oraz
 2. zwróci użytkownikowi poniesione przez niego na rzecz AAA opłaty związane z arbitrażem.

G. Zmiany niniejszej klauzuli arbitrażowej

EA nie będzie wprowadzać istotnych zmian niniejszej klauzuli arbitrażowej bez uzyskania wyraźnej zgody użytkownika na takie zmiany.

14. Informacja dla mieszkańców Kalifornii

Na mocy § 1789 ust. 3 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że a) siedziba EA znajduje się po adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, b) opłaty i należności za Zawartość EA różnią się w zależności od usług wybranych przez użytkownika oraz c) w razie reklamacji dotyczącej Zawartości EA lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o korzystaniu z Zawartości EA należy odwiedzić witrynę wsparcia klienta pod adresem help.ea.com/pl, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic). W przypadku reklamacji użytkownik może skontaktować się również z jednostką wsparcia (Complaint Assistance Unit) działu obsługi konsumenta (Division of Consumer Services) przy departamencie spraw konsumenckich (Department of Consumer Affairs), drogą pocztową na adres 400 “R” Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.Ostatnia aktualizacja: 14 października 2020 r.

Poprzednie wersje warunków sprzedaży