ELECTRONIC ARTS
UMOWA UŻYTKOWNIKAKorzystając z naszych gier lub usług, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki.

Witamy w EA. Niniejsza Umowa reguluje dostęp i korzystanie z produktów, zawartości i usług oferowanych przez EA oraz jej podmioty zależne („EA”), takich jak oprogramowanie do gier komputerowych, a także powiązane aktualizacje, uaktualnienia i funkcje, jak również usługi internetowe i na urządzenia przenośne, platformy, witryny internetowe i/lub wydarzenia na żywo organizowane przez lub w związku z EA (łącznie określane jako „Usługi EA”). Niniejsza Umowa jest zawierana między Użytkownikiem a podmiotem EA wymienionym w paragrafie 13B poniżej.

Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, prosimy o powstrzymanie się od instalowania i korzystania z naszych gier lub usług.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG EA, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI. W PRZECIWNYM RAZIE NIE NALEŻY INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ USŁUG EA. MIESZKAŃCY NIEKTÓRYCH KRAJÓW WYRAŻAJĄ TEŻ ZGODĘ NA UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO SKŁADANIA POZWÓW ZBIOROWYCH ZAWARTE W SEKCJI 15 W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH SPORÓW Z EA.


SPIS TREŚCI

 1. Konto EA
 2. Licencja
 3. Zawartość i uprawnienia
 4. Dostępność Usług i aktualizacji EA
 5. Twoje UGC
 6. Zasady postępowania
 7. Gry
 8. Rozwiązanie Umowy i inne sankcje
 9. Wykorzystanie danych
 10. Inne oprogramowanie, aplikacje użytkowe i narzędzia
 11. Strony trzecie
 12. Gwarancje; Ograniczenie odpowiedzialności
 13. Warunki ogólne
 14. Zmiany niniejszej Umowy
 15. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym
 16. Warunki uzupełniające dla PlayStation®
 17. Warunki uzupełniające obowiązujące dla zakupów na urządzenia przenośne

1. Konto EA

Aby zagrać w większość gier EA, Użytkownik musi posiadać Konto EA. Aby je stworzyć, Użytkownik musi być co najmniej w wieku minimalnym, a jeśli jest osobą niepełnoletnią, jego rodzice muszą przeczytać i zaakceptować niniejsze warunki. EA może zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika w przypadku naruszenia powyższej umowy. Użytkownik może zrezygnować z Konta EA w dowolnym momencie.

Aby uzyskać dostęp i korzystać z Usług EA, w tym gier online, wymagane jest Konto EA.

Aby utworzyć konto EA, należy posiadać prawidłowy adres e-mail oraz podać prawdziwe i dokładne informacje. Użytkownik musi być uprawniony do korzystania z Usługi EA, do której dokonywana jest rejestracja, i musi być mieszkańcem kraju, w którym korzystanie z Usług EA jest dozwolone.

Aby utworzyć Konto EA, należy mieć co najmniej 16 lat (lub inny minimalny wiek obowiązujący w danym kraju zamieszkania). Jeśli wiek Użytkownika mieści się pomiędzy odpowiednim wiekiem minimalnym a 18 rokiem życia (lub wiekiem pełnoletności w miejscu zamieszkania), Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Umową wraz z rodzicem lub opiekunem. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za czyny Użytkowników poniżej 18 roku życia w trakcie korzystania z Usług EA. EA zaleca, aby rodzice i opiekunowie zapoznali się z narzędziami kontroli rodzicielskiej dostępnymi w urządzeniach, które udostępniają swoim dzieciom.

Odpowiedzialność za aktywność związaną z Kontem EA ponosi Użytkownik. Konto należy do Użytkownika – nie należy go udostępniać innym osobom. Konto EA Użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte, jeśli inna osoba używa go do aktywności naruszającej postanowienia niniejszej Umowy.

Użytkownik może zrezygnować z Konta EA lub subskrypcji danej Usługi EA w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta EA pod adresem help.ea.com/pl/. Aby wykonać żądanie Użytkownika, EA może pobierać opłaty lub poniesione koszty, jeśli jest to dozwolone przez przepisy prawa, a także wszelkie kwoty zobowiązań wobec stron trzecich będących usługodawcami lub dostawcami zawartości.

2. Licencja

EA umożliwia Użytkownikowi dostęp do gier i usług do własnego, prywatnego użytku.

Usługi EA są licencjonowane, a nie sprzedawane Użytkownikowi. EA udziela Użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niezbywalnej (tj. nieprzeznaczonej do udostępniania), odwołalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Usług EA, do których posiada on dostęp do niekomercyjnego użytku, pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usługi EA, zawartości i uprawnień (jak określone je poniżej), ani nie może ich kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać, chyba że jest to wyraźnie upoważnione przez EA lub dozwolone przez przepisy prawa. Jeśli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, bez wyraźnej zgody EA Użytkownik nie może odtwarzać ani wydobywać z Usług EA oraz w jakikolwiek inny sposób używać kodu źródłowego ani innych danych. EA lub jej licencjodawcy są właścicielami i zastrzegają sobie wszelkie inne prawa, w tym wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach EA oraz związane z nimi prawa własności intelektualnej.

3. Zawartość i uprawnienia

EA oferuje gry, funkcje i zawartość w ramach szeregu uprawnień. Niektóre uprawnienia można odblokować za wirtualną walutę, która nie ma żadnej wartości poza naszymi grami.

Usługi EA obejmują zawartość i uprawnienia. Zawartość obejmuje oprogramowanie, technologię, tekst, posty na forach, posty na czatach, profile, widżety, wiadomości, odnośniki, wiadomości e-mail, muzykę, dźwięk, grafikę, zdjęcia, filmy, kod, a także wszelkie materiały dźwiękowe i wizualne lub inne materiały pojawiające się lub emitowane w ramach Usług EA oraz układ i wygląd naszych witryn internetowych. Zawartość obejmuje również zawartość tworzoną przez Użytkownika („UGC”). Zawartość UGC obejmuje nazwy graczy, posty na forach, zawartość profilu na Koncie EA i inne treści tworzone przez Użytkowników w ramach Usług EA. Zgodnie z paragrafem 5 poniżej, cała zawartość jest własnością EA lub jej licencjodawców albo podlega licencji na rzecz EA i jej licencjodawców.

Uprawnienia to prawa, które EA licencjonuje na rzecz Użytkownika, aby zapewnić dostęp lub korzystanie z elementów w trybie online lub offline Usług EA. Przykłady uprawnień obejmują dostęp do zawartości cyfrowej lub dostępnej do odblokowania; dodatkowej lub zwiększonej funkcjonalności (w tym usługi w trybie dla wielu graczy); subskrypcje; przedmioty wirtualne; klucze lub kody do odblokowania, kody produktów lub uwierzytelnienia w trybie online; wyzwania w grach; punkty, monety lub waluty wirtualne.

Te punkty, monety i waluty wirtualne określane są łącznie jako „Wirtualna waluta EA”. Po uzyskaniu Wirtualnej waluty EA od nas lub naszych autoryzowanych partnerów, Użytkownik otrzymuje osobistą, ograniczoną, niezbywalną, niewyłączną i odwołalną licencję na dostęp i wybór uprawnień, które EA wyraźnie mu udostępnia.

Wirtualna waluta EA nie ma wartości pieniężnej i można za nią kupić wyłącznie nasze produkty i usługi. Wirtualna waluta EA nie może być sprzedawana, przekazywana lub wymieniana na gotówkę. Można ją wymienić tylko na dostępne uprawnienia do Usługi EA. Wirtualna waluta EA nie podlega zwrotowi i Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu kosztów za niewykorzystaną Wirtualną walutę EA. Po wykorzystaniu Wirtualnej waluty EA do nabycia uprawnienia, uprawnienie to nie może być przedmiotem zwrotu, wymiany ani zwrotu kosztów. Użytkownicy mieszkający w Japonii zobowiązani są wykorzystać całość Wirtualnej waluty EA w ciągu 180 dni od jej nabycia.

Użytkownik na własny koszt zapewnia sprzęt i połączenie z Internetem oraz ponosi opłaty wymagane do uzyskania dostępu i korzystania z Usług EA.

4. Dostępność Usług i aktualizacji EA

Nasze gry i usługi mogą tymczasowo nie być dostępne lub nie działać na wszystkich urządzeniach. Możemy również wprowadzać aktualizacje lub zmiany w naszych grach i usługach, co może wpłynąć na ich użytkowanie lub postępy w grze.

EA nie gwarantuje, że jakiekolwiek Usługi EA, zawartość lub uprawnienie będą dostępne zawsze, we wszystkich lokalizacjach geograficznych lub przez określony czas, ani że będzie nadal oferować poszczególne Usługi EA, zawartość lub uprawnienie przez określony okres. EA nie gwarantuje, że Usługi EA mogą być dostępne na wszystkich urządzeniach, za pośrednictwem usług internetowych lub w zakresie łączności określonego dostawcy lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych.

Bez powiadamiania Użytkownika, EA może sporadycznie aktualizować, zmieniać lub modyfikować Usługi EA, zawartość lub uprawnienia. Te aktualizacje i modyfikacje mogą być wymagane w celu dalszego korzystania z Usług EA.

EA może aktualizować lub resetować określone parametry, aby utrzymywać w równowadze rozgrywkę i korzystanie z Usług EA. Takie aktualizacje lub „resety” mogą spowodować pogorszenie statusu w świecie gry oraz mieć wpływ na postacie, rozgrywki, drużyny lub inne uprawnienia kontrolowane przez Użytkownika.

EA może również podejmować działania względem Konta EA i uprawnień bez powiadomienia Użytkownika w celu ochrony Użytkownika oraz EA, takie jak zablokowanie nieuprawnionego dostępu, zresetowanie haseł do Konta EA, zawieszenie dostępu do Konta EA, usunięcie danych lub usunięcie Kont EA z Usług EA. Dostęp Użytkownika do Usług EA może również zostać ograniczony w związku z faktycznym lub podejrzewanym naruszeniem Zasad postępowania, jak opisano w Sekcji 6.

5. Twoje UGC

Użytkownik zezwala EA oraz naszym graczom na używanie wszystkich elementów, które prześle lub stworzy (zawartość UGC) za darmo w naszych grach i usługach. Użytkownik odpowiada za swoją zawartość UGC, muszą to być jego własne treści lub treści, na których użytkowanie ma pozwolenie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawartość UGC. Nie można przesyłać UGC, które naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich lub łamią przepisy prawa, postanowienia niniejszej Umowy lub prawa prywatności lub prawa do publikacji stron trzecich.

EA może, wedle własnego uznania, usuwać, edytować lub blokować zawartości UGC z jakiegokolwiek powodu, w tym w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, że zawartość UGC narusza postanowienia niniejszej Umowy. EA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartości UGC, za usuwanie ich lub brak usunięcia, a także za jakiekolwiek inne zawartości. EA nie sprawdza uprzednio wszystkich zawartości UGC i nie popiera ani nie zatwierdza wszelkich zawartości UGC dostępnych w ramach Usług EA.

W przypadku tworzenia zawartości UGC Użytkownik udziela EA oraz jej licencjodawcom i licencjobiorcom niewyłącznej, bezterminowej, zbywalnej, globalnej, podlegającej sublicencji licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz innego rodzaju przekazywanie i przesyłanie zawartości UGC lub jakiejkolwiek jej części w dowolny sposób i w dowolnej formie, na dowolnym nośniku danych lub forum, znanych obecnie lub w przyszłości, bez obowiązku powiadomienia, płatności lub przypisania praw wszelkiego rodzaju na rzecz Użytkownika lub strony trzeciej. Użytkownik udziela również wszystkim innym użytkownikom, którzy mają dostęp i mogą korzystać z jego UGC w ramach Usługi EA, prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania, prezentowania, tworzenia dzieł pochodnych, a także przekazywania i rozpowszechniania w inny sposób UGC w ramach lub za pośrednictwem Usługi EA bez obowiązku powiadomienia, przyznania prawa lub wynagrodzenia dla Użytkownika.

6. Zasady postępowania

Chcemy, abyście dobrze się bawili, grając w nasze gry. Oczekujemy więc, że – jak wszyscy gracze – będziecie szanować EA, naszych pracowników i przedstawicieli, a także pozostałych graczy. Oznacza to na przykład, że należy przestrzegać prawa, nie oszukiwać, nie obrażać, nie hakować naszego oprogramowania, nie spamować i nie używać botów, nie okłamywać EA ani naszych graczy. To najważniejsze elementy. Pełną listę rzeczy, których nie należy robić, można znaleźć w Zasadach postępowania.

W przypadku uzyskania dostępu do Usług EA lub korzystania z nich Użytkownik potwierdza, że nie będzie:

Aby egzekwować te zasady, możemy monitorować aktywność Użytkownika i usuwać zawartość UGC. Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał tych zasad, możemy udzielić mu ostrzeżenia, zawiesić go, nałożyć ograniczenia obejmujące Konto EA, gry lub powiązane usługi lub trwale zakazać korzystania z Konta EA.

W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba korzystająca z jego Konta EA naruszy powyższe zasady i nie usunie naruszenia po otrzymaniu ostrzeżenia, EA będzie mogła podjąć odpowiednie działania, w tym anulować dostęp Użytkownika do niektórych albo wszystkich Usług EA, zawartości lub uprawnień lub zablokować Konto EA Użytkownika w sposób określony w paragrafie 8. W przypadku poważnego naruszenia EA może podjąć powyższe działania bez uprzedniego ostrzeżenia. Kilka przykładów poważnych naruszeń to między innymi: promowanie, zachęcanie lub branie udziału w hakowaniu, sprzedawaniu Kont EA lub uprawnień (w tym wirtualnych walut i produktów) bez zgody EA, ekstremalne nękanie lub grożenie podjęciem nielegalnych działań. Jeżeli będzie to możliwe, EA poinformuje Użytkownika o podejmowanych działaniach w odpowiedzi na łamanie tych zasad lub naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

W przypadku używania niektórych Usług EA mogą obowiązywać dodatkowe zasady postępowania.

W przypadku napotkania innego użytkownika, który narusza którekolwiek z tych zasad, prosimy zgłosić to działanie do EA, korzystając z funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w odpowiedniej Usłudze EA, jeśli są dostępne, lub prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej pod adresem help.ea.com/pl/.

EA może, według własnego uznania, monitorować lub rejestrować aktywność w Internecie bądź zawartość w ramach Usług EA i może usunąć zawartość z dowolnej Usługi EA. Należy pamiętać, że komunikacja i zawartość UGC Użytkownika w ramach Usługi EA są publiczne i będą widoczne dla innych osób.

Korzystanie z Usług EA podlega Ochronie danych osobowych i plików cookie EA dostępnej pod adresem privacy.ea.com/pl, która jest włączona przez odniesienie do niniejszej Umowy.

7. Gry

Ta sekcja dotyczy naszych gier, w szczególności gier na komputery PC oraz platformy do gier należące EA, takie jak EA app czy Origin.

Ten paragraf ma zastosowanie do gier EA i abonamentów na gry („Gry EA”), w tym Gier EA uruchamianych na komputerze osobistym („Gry EA na PC”) oraz aplikacji klienta należącej do EA i powiązanych usług, które przeznaczone są do dystrybucji Gier EA na PC (aktualnie „EA app” https://www.origin.com/pl-pl/about).

A. Środki ochrony technicznej i zawartości

Używamy specjalnego oprogramowania zabezpieczającego w celu zwalczania piractwa i oszustw, a ingerencja w nie może spowodować utratę dostępu do naszych gier.

EA wykorzystuje środki ochrony technicznej i zawartości, opracowane przez EA lub współpracujące strony trzecie, w odniesieniu do Usług EA, aby zapobiegać piractwu i nieautoryzowanemu kopiowaniu lub wykorzystaniu Gier EA. Próba obejścia, wyłączenia lub ingerencji w te środki powoduje wygaśnięcie niniejszej licencji.

B. EA app

Aby móc grać w nasze gry na PC, konieczne może być zainstalowanie naszego oprogramowania na platformę dystrybucyjną PC. Możemy automatycznie aktualizować to oprogramowanie. Dostarczamy instrukcje dotyczące usuwania naszych gier i oprogramowania.

Aby grać w Gry EA na PC, EA może wymagać zainstalowania aplikacji klienta EA app lub aplikacji będącej jej następcą. Konto EA, akceptacja niniejszej Umowy oraz połączenie z Internetem są niezbędne, aby EA app uwierzytelniła i zweryfikowała licencję Użytkownika do Gry EA na PC („uwierzytelnij” lub „uwierzytelnienie”).

Aby uzyskać dostęp do Usług EA powiązanych z Grą EA na PC lub korzystać z nich, Użytkownik musi wcześniej zarejestrować się przy pomocy kodu produktu załączonego do Gry EA na PC. W trakcie uwierzytelnienia weryfikowany jest kod produktu dostarczony wraz z Grą EA na PC. Uwierzytelnienie jest ograniczone do jednego Konta EA na kod produktu, co oznacza, że Gra EA na PC nie może zostać przekazana innej osobie. Użytkownik może uruchomić Grę EA na PC na nie więcej niż pięciu unikatowych maszynach w dowolnym 24-godzinnym okresie.

EA app oraz Gry EA na PC mogą pobierać i instalować aktualizacje, ulepszenia i dodatkowe funkcje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że EA nie ma obowiązku wspierania poprzednich wersji EA app w momencie dostępności aktualizacji, ulepszenia i/lub wdrożenia dodatkowych funkcji. EA może umożliwić Użytkownikowi pobranie, zainstalowanie i użytkowanie wersji alfa lub beta EA app na tych samych warunkach.

Instrukcje dotyczące odinstalowania aplikacji klienta EA app można znaleźć na stronie pomocy EA help.ea.com/pl/.

Gry EA na PC można w dowolnej chwili odinstalować, korzystając z interfejsu EA app i usuwając wszystkie pozostałe zapisane pliki. Po odinstalowaniu Gry EA na PC, Punkbuster może pozostać na komputerze Użytkownika. Aby odinstalować program Punkbuster, należy uruchomić plik wykonywalny dostępny pod adresem https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Monitorowanie i przeciwdziałanie oszustwom

EA instaluje oprogramowanie do wykrywania oszustw lub hakerstwa. Programy te przesyłają dane z komputera Użytkownika do EA.

EA wykorzystuje technologie służące do wykrywania i przeciwdziałania oszustwom podczas korzystania z Usług EA, w szczególności Gier EA. Te technologie mogą być opracowywane przez EA lub strony trzecie.

W momencie uruchomienia gry działającej w trybie online takie technologie mogą być uaktywniane, wykorzystując uprawnienia jądra, administratora lub użytkownika, oraz monitorować rozgrywkę, wykorzystanie pamięci RAM, procesy, komunikację i przechowywanie plików w celu wykrywania i egzekwowania Zasad postępowania opisanych w Sekcji 6, w tym wykorzystywanie nieautoryzowanych programów stron trzecich. Nieautoryzowany program strony trzeciej to program lub plik strony trzeciej (np. „add-on”, „mod”, „hack”, „trainer” lub „cheat”), który zdaniem EA (i) umożliwia lub ułatwia wszelkiego rodzaju oszustwa; (ii) umożliwia użytkownikom modyfikowanie lub włamanie się do interfejsu, środowiska i/lub działania gry w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez EA; (iii) przechwytuje, pobiera lub w inny sposób gromadzi informacje w ramach lub za pośrednictwem gry.

EA może gromadzić odpowiednie informacje niezbędne do celów dochodzenia i egzekwowania zasad, takie jak dane dotyczące konta Użytkownika, informacje związane z nieautoryzowanym programem strony trzeciej, pliki Gier EA na PC, które zostały zmodyfikowane, oraz czas, w którym odnotowano próby oszustwa. Możemy również unieważnić licencję i konto EA Użytkownika w przypadku stwierdzenia jego oszustw.

W momencie wyjścia z gry działającej w trybie online, technologie ochrony przed oszustwami zostaną dezaktywowane.

8. Rozwiązanie Umowy i inne sankcje

Jeżeli Użytkownik naruszy niniejszą Umowę lub przepisy prawa, EA może zawiesić lub przerwać korzystanie przez niego z naszych gier i usług bez zwrotu pieniędzy.

Jeśli podejmiemy decyzję o zamknięciu gry lub usługi, poinformujemy o tym użytkowników z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do chwili jej rozwiązania przez Użytkownika lub EA. EA może zablokować dostęp i korzystanie z Usług EA albo Konta EA w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy lub że doszło w inny sposób do nielegalnego, niewłaściwego lub nieuczciwego użycia Usług EA powiązanych z Kontem EA Użytkownika. Jeśli będzie to możliwe, EA powiadomi Użytkownika o takim rozwiązaniu Umowy. Wskutek zablokowania dostępu do Konta EA, Użytkownik może stracić nazwę użytkownika i nazwę gracza. Jeśli Użytkownik ma więcej niż jedno Konto EA, wówczas EA może, w zależności od rodzaju naruszenia lub nadużycia, zablokować wszystkie Konta EA Użytkownika oraz wszystkie powiązane uprawnienia. Jeżeli Konto EA Użytkownika zostanie zablokowane, Użytkownik nie będzie mieć dostępu do swojego Konta EA lub uprawnień i może zostać pozbawiony możliwości dostępu lub używania Usług EA ponownie. Po zablokowaniu Konta EA Użytkownika, jego licencja na mocy niniejszej Umowy również zostanie unieważniona.

Zamiast rozwiązania Umowy oraz przed jej rozwiązaniem, EA może udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia, zawiesić lub zmienić jego dostęp do poszczególnych Usług EA lub do jego Konta EA, usunąć lub anulować jego uprawnienia na poziomie Konta EA lub urządzenia, usunąć lub skasować zawartości naruszające niniejszą Umowę lub uniemożliwić urządzeniu Użytkownika dostęp do określonych Usług EA. W przypadku zastosowania przez EA jakiegokolwiek z działań opisanych w niniejszym paragrafie, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu kosztów (z zastrzeżeniem ustawowych praw do zwrotu kosztów) ani zrekompensowania uprawnień albo zamiany ich na gotówkę lub inną formę zwrotu.

EA może w dowolnym momencie zablokować każdą Usługę EA z zachowaniem co najmniej trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli jest dostępna), w ramach danej Usługi EA lub poprzez witrynę internetową z aktualizacjami usług EA (https://www.ea.com/pl-pl/service-updates). Po zablokowaniu usługi online nasze gry nie będą aktualizowane i nie możemy zagwarantować, że nasze gry będą nadal działać na nowszych lub zaktualizowanych systemach operacyjnych lub będą dostępne do pobrania za pośrednictwem usług dystrybucji aplikacji, takich jak iOS App Store czy Google Play Store. Wszystkie gry dostępne za pośrednictwem takich usług mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia po zakończeniu świadczenia usługi sieciowej.

Jeśli Użytkownik uważa, że wszelkie działania wobec jego konta lub urządzenia zostały podjęte wskutek pomyłki, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej pod adresem help.ea.com/pl/.

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Użytkownik zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z Usług EA.

Paragrafy 5, 8-9, 11-15 niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po rozwiązaniu tej Umowy.

9. Wykorzystanie danych

Gdy Użytkownik gra w nasze gry (nawet w trybie offline), EA gromadzi różne informacje, aby prowadzić swoją działalność, ulepszać produkty i usługi, egzekwować nasze zasady i komunikować się z Użytkownikiem. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami Ochrony danych osobowych i plików cookie EA na stronie privacy.ea.com/pl.

Podczas korzystania z Usługi EA przez Użytkownika, EA może gromadzić i przechowywać dane pochodzące z komputera lub urządzenia Użytkownika, w tym informacje dotyczące komputera lub urządzenia Użytkownika, konfiguracji sprzętowej, zainstalowanego oprogramowania oraz systemu operacyjnego (w tym adresu IP i numeru identyfikacyjnego urządzenia), a także informacje o sposobie korzystania z Usług EA dotyczące rozgrywki i statystyk dotyczących gry, informacje o interakcji z systemem oraz informacje o urządzeniach peryferyjnych. W przypadku używania Usługi EA w trybie offline dane te będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem. EA wykorzystuje te informacje do prowadzenia działalności gospodarczej, udoskonalania swoich produktów i usług, świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz do celów komunikacji z Użytkownikiem (w tym w celach marketingowych), udostępniania aktualizacji oprogramowania, dynamicznego dostarczania zawartości, świadczenia pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania, egzekwowania postanowień niniejszej Umowy, a także do rozwiązywania problemów związanych z błędami i poprawiania doświadczeń Użytkownika związanych z Usługami EA w inny sposób. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług w trybie online, EA może także gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przekazywać i podawać do wiadomości publicznej dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi i wyzwania), a także identyfikować zawartość, która została stworzona i udostępniona przez Użytkownika innym graczom.

Dane Użytkownika są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i przesyłane przez firmę EA Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Ochroną danych osobowych i plików cookie EA dostępnych pod adresem privacy.ea.com/pl.

Niektórymi preferencjami dotyczącymi gromadzenia danych można zarządzać w zakładce Ustawienia klienta gry EA na PC.

10. Inne oprogramowanie, aplikacje użytkowe i narzędzia

W przypadku aktualizacji naszych gier nowe oprogramowanie może być wymagane, aby móc nadal grać w nasze gry.

Usługi EA mogą wymagać lub umożliwiać pobranie oprogramowania, aktualizacji lub poprawek do oprogramowania, bądź też innych programów usługowych lub narzędzi od EA lub jej licencjodawców na komputer, komputerowy system rozrywki lub urządzenie Użytkownika. Te technologie mogą być zróżnicowane na poszczególnych platformach, a wydajność Usług EA może się różnić w zależności od komputera i innego sprzętu. Użytkownik jest świadomy, że w celu dalszego korzystania z Usług EA mogą być wymagane aktualizacje tych technologii. Niektóre z tych aktualizacji mogą zawierać zablokowane funkcje lub treści, które wymagają uiszczenia dodatkowej opłaty, aby uzyskać do nich dostęp. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne instalowanie dostępnych aktualizacji Usług EA. Niezainstalowanie dostępnych aktualizacji może spowodować, że Usługi EA, w tym Gry EA na PC, staną się niezdatne do używania.

11. Strony trzecie

Użytkownik odpowiada za korzystanie z serwerów gier i usług, które nie należą do EA.

W niektórych Usługach EA może istnieć możliwość grania na serwerach nie będących własnością lub kontrolowanych przez EA. EA nie kontroluje tych usług i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi EA za ich pośrednictwem przez Użytkownika. Takie usługi stron trzecich mogą nakładać na Użytkownika dodatkowe warunki i ograniczenia.

Usługi EA mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych stron trzecich. Witryny innych firm mogą gromadzić różne dane lub zapytywać o podanie danych osobowych Użytkownika. EA nie sprawuje kontroli nad tymi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za gromadzenie, używanie lub ujawnianie przez nie danych osobowych.

12. Gwarancje; Ograniczenie odpowiedzialności

EA nie składa żadnych obietnic dotyczących naszego oprogramowania, ale prawo lokalne w kraju Użytkownika może przyznawać określone gwarancje. Odszkodowania, które można otrzymać w przypadku roszczeń prawnych, są ograniczone.

JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA NA TERENIE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG), ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA LUB SZWAJCARII, USŁUGI EA BĘDĄ UDOSTĘPNIANE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ. POZA TYM EA NIE SKŁADA ŻADNYCH OBIETNIC ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG EA. JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA POZA TERENEM EOG, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I SZWAJCARII, USŁUGI EA SĄ LICENCJONOWANE I UDOSTĘPNIANE W DANEJ POSTACI („AS IS”). JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA POZA TERENEM EOG I SZWAJCARII, USŁUGI EA SĄ LICENCJONOWANE I UDOSTĘPNIANE W DANEJ POSTACI („AS IS”), A UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, EA NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, ANI GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU DZIAŁANIA, UŻYWANIA LUB PRAKTYKI. EA NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE PODCZAS KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USŁUGI EA NIE WYSTĄPIĄ ŻADNE ZAKŁÓCENIA; ŻE USŁUGI EA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; ŻE DZIAŁANIE USŁUGI EA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, USZKODZEŃ, STRAT, ZAKŁÓCEŃ, HAKOWANIA LUB WIRUSÓW, ALBO ŻE USŁUGI EA BĘDĄ KOMPATYBILNE LUB BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM. EA NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW ORAZ USŁUG STRON TRZECICH OFEROWANYCH W SKLEPIE EA APP. PATRZ https://help.ea.com/pl-pl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GWARANCJI USTAWOWYCH ORAZ INNYCH USTAWOWYCH PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOM W KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOM ZAMIESZKUJĄCYM NA TERENIE AUSTRALII .

JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA NA TERENIE EOG, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA LUB SZWAJCARII, EA ORAZ PRACOWNICY, LICENCJODAWCY I PARTNERZY HANDLOWI EA NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA LUB NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB POWSTAŁE W REZULTACIE DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ STRON TRZECICH (LUB KOGOKOLWIEK INNEGO), NA KTÓRE EA NIE MA WPŁYWU. JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA POZA TERENEM EOG, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I SZWAJCARII, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO EA ORAZ PRACOWNICY, LICENCJODAWCY I PARTNERZY HANDLOWI EA NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NARUSZENIEM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ EA, ANI ZA SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB WYMIERNE, A TAKŻE ZA ODSZKODOWANIE SANKCYJNE. TYPY WYŁĄCZONYCH SZKÓD OBEJMUJĄ, MIĘDZY INNYMI, STRATY FINANSOWE (TAKIE JAK UTRATA DOCHODÓW LUB ZYSKÓW), KOSZTY DÓBR LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, ZAKŁÓCENIE LUB PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, STRATĘ DANYCH, UTRATĘ REPUTACJI, AWARIĘ KOMPUTERA LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE KOMPUTERA. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ LICENCJI BĄDŹ USŁUG EA LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ DANEGO ROSZCZENIA (ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA, DELIKTOWA, USTAWOWA, OBIEKTYWNA LUB INNA). NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POZOSTAJE W MOCY NAWET W SYTUACJI, GDY EA WIEDZIAŁO LUB POWINNO BYŁO WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY. UŻYTKOWNIK MOŻE DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE W DOWOLNEJ KWOCIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA STOSOWNĄ USŁUGĘ EA. EA NIE OGRANICZA SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OSZUSTWO, RAŻĄCE ZANIEDBANIE ANI DZIAŁANIE UMYŚLNE, JAK RÓWNIEŻ ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA. PONIEWAŻ NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ TAKIEGO WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZĘŚĆ Z NICH LUB ICH CAŁOŚĆ MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Jeśli Użytkownik zakupił fizyczną kopię Usługi EA w stacjonarnym sklepie detalicznym w Stanach Zjednoczonych i nie akceptuje warunków niniejszej Umowy, a także nie zainstalował lub nie używa Usługi EA, można ją zwrócić lub wymienić w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu do pierwotnego miejsca zakupu, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zwrotu dostępnymi pod adresem https://help.ea.com/pl-pl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Warunki ogólne

A. Całość Umowy

Niniejsza Umowa może być zmieniona tylko w formie pisemnej z podpisem EA.

Niniejsza Umowa, wraz ze wszelkimi innymi warunkami EA dotyczącymi używania Usług EA przez Użytkownika, stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a EA. Wszelkie zmiany i modyfikacje Umowy wymagają formy pisemnej i podpisu EA pod rygorem nieważności. Nieskorzystanie przez EA z dowolnego prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa lub dowolnego innego prawa EA. W przypadku, gdy dowolna część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieskuteczną, wszystkie pozostałe części niniejszej Umowy zachowują pełną moc obowiązującą.

B. Prawo właściwe

Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Electronic Arts Inc. Jeśli Użytkownik mieszka w innym kraju, niniejsza Umowa została zawarta między Użytkownikiem a EA Swiss Sàrl.

Jeśli Użytkownik mieszka na terenie EOG, Zjednoczonego Królestwa, Szwajcarii, Brazylii, Hongkongu, Meksyku lub Rosji, (i) niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Genewie pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą przy 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria; (ii) do niniejszej Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług EA mają zastosowanie przepisy prawa kraju zamieszkania Użytkownika; oraz (iii) Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub używania Usług EA bądź z nimi związanych wyłączną właściwość będą miały sądy kraju zamieszkania Użytkownika.

Jeśli Użytkownik mieszka na terenie Republiki Korei, (i) niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Genewie pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą przy 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria; (ii) do niniejszej Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług EA mają zastosowanie przepisy prawa koreańskiego z wyłączeniem norm kolizyjnych; oraz (iii) Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub używania Usług EA bądź z nimi związanych wyłączną właściwość będą miały sądy koreańskie.

Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, (i) niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) do niniejszej Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług EA mają zastosowanie przepisy prawa stanu Kalifornia z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz (iii) Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz sporów, które nie podlegają umowie arbitrażowej przedstawionej poniżej, wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich roszczeń i postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub używania Usług EA bądź z nimi związanych będą miały sądy federalne lub stanowe właściwe dla hrabstwa San Mateo w Kalifornii, a także wyraża zgodę na właściwość osobową tych sądów.

Jeśli Użytkownik mieszka w innym kraju, (i) niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Genewie pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą przy 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria; (ii) do niniejszej Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług EA mają zastosowanie przepisy prawa stanu Kalifornia z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz (iii) Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, że w przypadku wszelkich roszczeń oraz sporów, które nie podlegają umowie arbitrażowej przedstawionej poniżej, wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich roszczeń i postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub używania Usług EA bądź z nimi związanych będą miały sądy federalne lub stanowe właściwe dla hrabstwa San Mateo w Kalifornii, a także wyraża zgodę na właściwość osobową tych sądów.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980 r.) nie ma zastosowania do niniejszej Umowy ani do jakiegokolwiek sporu z niej wynikającego lub z nią związanego.

C. Eksport

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów eksportowych i potwierdza, że nie jest osobą objętą zakazem eksportu w świetle przepisów eksportowych.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz innych obowiązujących przepisów regulujących eksport, jak również zobowiązuje się nie przesyłać Usługi EA obcokrajowcom lub do miejsc przeznaczenia objętych zakazem eksportu przewidzianym w tych przepisach. Ponadto użytkownik potwierdza, że nie jest osobą, z którą na mocy tych przepisów eksportowych EA nie może dokonywać transakcji handlowych.

14. Zmiany niniejszej Umowy

Niniejsza Umowa może zostać zaktualizowana przez EA w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na pewne istotne zmiany, może nie być w stanie grać w nasze gry.

EA może co pewien czas zmieniać postanowienia niniejszej Umowy, w związku z czym Użytkownik powinien często sprawdzać jej aktualne brzmienie. W przypadku graczy EA, którzy zaakceptowali wcześniejszą wersję niniejszej Umowy, zmiany będą obowiązywać 30 dni po opublikowaniu w witrynie terms.ea.com/pl. Dalsze korzystanie z Usług EA przez Użytkownika oznacza akceptację tych zmian. Po zaakceptowaniu przez użytkownika danej wersji Umowy, EA nie będzie wprowadzać w przyszłości istotnych zmian jej brzmienia bez uzyskania wyraźnej zgody użytkownika. Jeśli Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie istotnych zmian brzmienia niniejszej Umowy i odmówi wyrażenia zgody na nowe zapisy, nie może dalej używać Usługi EA.

15. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym

Ten paragraf dotyczy tylko osób mieszkających poza Quebec, Rosją, Szwajcarią, Brazylią, Meksykiem, państwami członkowskimi EOG, Wielką Brytanią i Republiką Korei.

Jeśli dojdzie do sporu, Użytkownik zgadza się przesłać szczegóły na piśmie do EA, a następnie poddać się arbitrażowi. Użytkownik potwierdza, że wszelkie roszczenia wnoszone przeciwko EA składa indywidualnie, a nie jako członek lub przedstawiciel grupy lub w ramach pozwu zbiorowego.

NINIEJSZA SEKCJA DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB I KONSUMENTÓW, KTÓRZY ZAAKCEPTOWALI WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. NIE DOTYCZY TO MIESZKAŃCÓW QUEBECU, ROSJI, SZWAJCARII, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EOG, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, BRAZYLII, MEKSYKU I KOREI POŁUDNIOWEJ. POPRZEZ ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK I EA JEDNOZNACZNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ PRAWA DO UCZESTNICTWA W POZWACH ZBIOROWYCH.

Niniejszy paragraf 15 zawiera postanowienia dotyczące uproszczonego sposobu rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a EA. Większość problemów Użytkownik może rozwiązać szybko i w satysfakcjonujący sposób poprzez zalogowanie się przy użyciu swojego konta do interfejsu działu pomocy technicznej EA pod adresem help.ea.com/pl/. Jeśli EA nie będzie w stanie rozwiązać zgłoszonego problemu, użytkownik i EA zgadzają się postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie w celu rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy nimi.

Niniejsza sekcja 15 stanowi umowę między Użytkownikiem a EA i obowiązuje stosownych przedstawicieli, pracowników, podmioty zależne, poprzedników prawnych, następców prawnych, beneficjentów i cesjonariuszy Użytkownika oraz EA. Niniejsza umowa arbitrażowa stanowi potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, w związku z czym wykładnię i wykonanie postanowień niniejszej sekcji 15 oraz postępowania arbitrażowe prowadzone na jej podstawie reguluje Federal Arbitration Act (amerykańska federalna ustawa arbitrażowa). Niniejszy paragraf 15 podlega interpretacji rozszerzającej, a jego postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

A. Roszczenia podlegające arbitrażowi

Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszą Umową, dowolną Usługą EA i jej marketingiem lub relacjami między Użytkownikiem a EA, w tym ważność, wykonalność i zakres niniejszego paragrafu 15 („Spory”), będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Powyższe dotyczy również roszczeń powstałych przed zawarciem niniejszej Umowy przez użytkownika. Jedynymi Sporami niepodlegającymi postanowieniom niniejszego paragrafu 15 są roszczenia (i) dotyczące naruszenia, ochrony lub ważności tajemnic handlowych, prawa autorskiego, znaków towarowych lub praw patentowych Użytkownika, EA lub licencjodawców EA; (ii) jeśli Użytkownik mieszka na terenie Australii: mające na celu wyegzekwowanie ustawowych praw przysługujących konsumentom na mocy przepisów prawa australijskiego; oraz (iii) wniesione przed sąd rozstrzygający w trybie uproszczonym.

B. Negocjacje nieformalne

Przed skierowaniem sprawy na drogę arbitrażu użytkownik i EA podejmą próbę nieformalnego rozstrzygnięcia każdego Sporu przez okres co najmniej 30 dni. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia jednej strony przez drugą stronę („Zawiadomienie o Sporze”). Zawiadomienia o Sporze muszą: (a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie. EA będzie przesyłać Zawiadomienia o Sporze na adres rozliczeniowy lub na adres poczty elektronicznej użytkownika. Użytkownik prześle Zawiadomienie o sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, Stany Zjednoczone, ATTENTION: Legal Department (do działu prawnego).

C. Wiążący arbitraż

Jeśli użytkownik i EA nie zdołają rozstrzygnąć Sporu w drodze nieformalnych negocjacji, każda ze stron będzie mogła przekazać Spór pod ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Decyzja jednej ze stron o rozstrzygnięciu Sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. Przebieg postępowania arbitrażowego reguluje Consumer Arbitration Rules (regulamin arbitrażu konsumenckiego) American Arbitration Association („AAA Consumer Rules”), dostępny na stronie www.adr.org lub pod numerem 1-800-778-7879, z poniższymi modyfikacjami:

1. Opłaty i koszty arbitrażu reguluje AAA Consumer Rules. Jeśli arbiter uzna takie koszty za nadmierne lub jeśli Użytkownik prześle do EA Zawiadomienie o Sporze na podany powyżej adres informując, że nie jest w stanie wnieść opłat administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, EA uiści wszystkie opłaty arbitrażowe AAA.

2. Jeśli wartość Sporu nie przekracza 25 000 USD, arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie pisemnych zgłoszeń.

3. W trakcie postępowania strony mogą wnosić wnioski dotyczące sprawy.

4. Arbiter podejmuje pisemną decyzję zawierającą ustalenia i wnioski stanowiące podstawę decyzji. Arbiter jest uprawniony do udzielania zwolnień dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, ale nie posiada uprawnień do udzielania zwolnień na zasadzie innej niż indywidualnie. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o uzyskanie określonego orzeczenia i jedynie w zakresie uzasadnionym roszczeniem tej strony.

Arbiter musi postępować zgodnie z obowiązującym prawem, a każde orzeczenie może zostać zaskarżone, jeśli tego nie uczyni. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu uzyskania nakazu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, zawieszenia danego postępowania celem przeprowadzenia postępowania arbitrażowego bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

D. Ograniczenia

UŻYTKOWNIK I EA UZGADNIAJĄ, ŻE W ODNIESIENIU DO WSZELKICH SPORÓW KAŻDA ZE STRON MOŻE ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W EWENTUALNYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO. Arbiter nie może łączyć roszczeń innej osoby z roszczeniami użytkownika, a także nie może orzekać w postępowaniu z powództwa zbiorowego. Jeśli niniejszy par. D okaże się niemożliwy do zastosowania, całość umowy arbitrażowej zostanie uznana za nieważną.

E. Właściwość miejscowa

Jeśli Użytkownik mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe odbędzie się w hrabstwie będącym miejscem zamieszkania Użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a Użytkownik i EA zgadzają się na właściwość osobową tego sądu w celu uzyskania nakazu przeprowadzenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

F. Odszkodowanie

Jeśli arbiter wyda orzeczenie na korzyść użytkownika w związku z merytorycznymi argumentami podniesionymi w roszczeniu przeciwko EA i przyzna użytkownikowi odszkodowanie o wartości pieniężnej większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji ugody złożonej przez EA przed wniesieniem przez nią końcowych pisemnych wniosków do arbitra, EA:

1. Wypłaci Użytkownikowi 150% kwoty odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 USD ponad kwotę tego odszkodowania, oraz

2. Zwróci Użytkownikowi poniesione przez niego na rzecz AAA opłaty związane z arbitrażem.

G. Zmiany niniejszej Umowy Arbitrażowej

EA nie będzie wprowadzać istotnych zmian niniejszej umowy arbitrażowej bez uzyskania wyraźnej zgody użytkownika na takie zmiany.

H. Rozdzielność

Jeśli dowolne z postanowień niniejszej sekcji 15 (poza klauzulą zrzeczenia się prawa do składania pozwów zbiorowych zgodnie z par. D powyżej) zostanie uznane za niewykonalne, ponieważ wykluczałoby określone roszczenie lub środek zaradczy (taki jak publiczne zabezpieczenie roszczeń), takie roszczenie lub środek zaradczy (i tylko takie roszczenie lub środek zaradczy) musi zostać oddzielone od arbitrażu i może zostać wniesione do sądu, podczas gdy wszelkie pozostałe roszczenia lub środki zaradcze zostaną rozstrzygnięte w drodze arbitrażu. Jeżeli dowolne z postanowień niniejszej sekcji 15 (poza klauzulą zrzeczenia się prawa do składania pozwów zbiorowych zgodnie z par. D powyżej) zostanie uznane za niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte z niniejszej sekcji 15, a pozostała część niniejszej sekcji 15 pozostanie w pełni ważna i obowiązująca.

16. Warunki uzupełniające dla PlayStation®

Dodatkowe warunki obowiązują dla zakupów w PlayStation™Store.

W przypadku zakupów w PlayStation™Store w Europie

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

17. Warunki uzupełniające obowiązujące dla zakupów na urządzenia przenośne

Warunki uzupełniające obowiązują dla zakupów na urządzenia przenośne.

Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, wówczas sprzedającym zawartość i uprawnienia zakupione od EA do użytku na urządzeniu przenośnym jest Electronic Arts Inc. Jeśli użytkownik mieszka w jakimkolwiek innym kraju, wówczas sprzedającym taką zawartość i uprawnienia zakupione od EA jest EA Swiss Sàrl. Każdy podmiot zależny EA zidentyfikowany jako sprzedawca zawartości i uprawnień w sklepie z aplikacjami na urządzenia przenośne jest przedstawicielem Electronic Arts Inc. lub EA Swiss Sàrl.Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2022 r.

Wcześniejsza Umowa użytkownika / Regulamin