ELECTRONIC ARTS

SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Sovelluksen käyttöoikeussopimuksen ("Sopimus") osapuolia ovat käyttäjä ja Electronic Arts Inc. sekä jälkimmäisen toimipisteet tai tytäryhtiöt ("EA"). Sopimus määrittää käyttäjän käyttöoikeudet tähän sovellukseen ja kaikkeen siihen liittyvään dokumentaatioon sekä päivityksiin ja korjauksiin, jotka korvaavat sovelluksen tai täydentävät sovellusta jollakin tavoin ja joihin ei liity erillistä käyttöoikeutta (näistä käytetään yhteisesti nimitystä "Sovellus"). Sovellusta ei myydä, vaan käyttäjälle myönnetään sen käyttöoikeus.

JOS KÄYTTÄJÄ ASENTAA SOVELLUKSEN TAI KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY: (1) TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT; (2) EA:N TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNNÖN (luettavissa osoitteessa http://privacy.ea.com/fi); JA (3) EA:N PALVELUEHDOT (luettavissa osoitteessa http://terms.ea.com/fi) SEKÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN NIITÄ. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, EA:n tietosuoja- ja evästekäytäntöä ja/tai EA:n palveluehtoja, hänen ei pidä asentaa tai käyttää Sovellusta.

EA pidättää oikeuden muokata tätä Sopimusta milloin tahansa. Käyttäjän on tarkastettava se säännöllisesti joko Sovelluksen Tietoja-osasta tai käymällä verkkosivulla osoitteessa http://www.ea.com/fi/eulas. Jos käyttäjä jatkaa verkko- tai mobiilituotteiden tai verkko- tai mobiilipalveluiden käyttöä, hän hyväksyy tähän Sopimukseen tehdyt muutokset.

SOPIMUKSEN JÄLJEMPÄNÄ OLEVISSA OSIOISSA 2 JA 3 MÄÄRITETÄÄN NE KÄYTTÄJÄTIEDOT JA TIEDOT, JOITA EA JA KOLMANNET OSAPUOLET KERÄÄVÄT KÄYTTÄJÄSTÄ JA TÄMÄN MOBIILIVERKKOKÄYTTÄYTYMISESTÄ. SOPIMUKSEN JÄLJEMPÄNÄ OLEVASSA OSIOSSA 4 KUVATAAN ORIGIN-PALVELUJEN YKSITYISYYSASETUKSIA (SOVELLUKSILLE, JOIHIN ORIGIN-PALVELUJA ON INTEGROITU). LUKUUN OTTAMATTA SCRABBLE-SOVELLUSTA. LISÄKSI OSIOSSA 4 KUVATAAN SITÄ, MITEN ASETUKSET SUOJAAVAT KÄYTTÄJÄN TIETOJEN LUOVUTTAMISTA TÄSSÄ SOVELLUKSESSA JA ORIGININ PC-YMPÄRISTÖISSÄ TOIMIVISSA PALVELUISSA. SCRABBLE-SOVELLUKSEN KÄYTTÄJIIN SOVELLETAAN ERITYISEHTOJA. LISÄTIETOJA ON SAATAVILLA OSIOSSA 4. SOPIMUKSEN OSIOSSA 15 MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ KAIKKI EA:N JA KÄYTTÄJÄN VÄLISET RIITATILANTEET SIIRRETÄÄN YKSITELLEN SITOVAAN SOVITTELUUN.

JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA TAI SOPIMUKSEN MUITA EHTOJA, HÄNEN EI PIDÄ ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA. SOPIMUKSEN JÄLJEMPÄNÄ OLEVASSA OSIOSSA 4 KUVATAAN ORIGIN-PALVELUJEN YKSITYISYYSASETUKSIA (SOVELLUKSILLE, JOIHIN ORIGIN-PALVELUJA ON INTEGROITU). LUKUUN OTTAMATTA SCRABBLE-SOVELLUSTA. LISÄKSI OSIOSSA 4 KUVATAAN SITÄ, MITEN ASETUKSET SUOJAAVAT KÄYTTÄJÄN TIETOJEN LUOVUTTAMISTA TÄSSÄ SOVELLUKSESSA JA ORIGININ PC-YMPÄRISTÖISSÄ TOIMIVISSA PALVELUISSA. SCRABBLE-SOVELLUKSEN KÄYTTÄJIIN SOVELLETAAN ERITYISEHTOJA. LISÄTIETOJA ON SAATAVILLA OSIOSSA 4.


1.    Käyttöoikeuksien rajoitettu myöntäminen ja käyttöehdot.

 

A.   Oikeuksien myöntäminen. Tämän ostotapahtuman myötä käyttäjä saa ja EA myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, rajoitetun ja ei-yksinomaisen oikeuden asentaa ja käyttää Sovellusta epäkaupallisessa tarkoituksessa yhdellä varmistetulla mobiililaitteella ainoastaan tässä Sopimuksessa määritellyin tavoin. Käyttäjän saamat oikeudet edellyttävät tämän Sopimuksen noudattamista. Kaikki kaupallinen käyttö on kiellettyä. Käyttäjää nimenomaisesti kielletään myöntämästä Sovellukseen alilisenssiä sekä vuokraamasta, pitkäaikaisvuokraamasta, siirtämästä tai muuten jakelemasta Sovellusta tai Sovelluksen käyttöoikeuksia. Sopimuksen ehdot astuvat voimaan päivänä, jona käyttäjä asentaa Sovelluksen tai muuten käyttää Sovellusta, ja päättyvät päivänä, jona jompikumpi seuraavista ensimmäiseksi tapahtuu: käyttäjä hankkiutuu eroon Sovelluksesta tai EA irtisanoo tämän Sopimuksen.

 

B.   Verkkotoimintojen ja/tai -palveluiden käyttö. Joidenkin verkkopalveluiden ja/tai -toimintojen käyttö saattaa edellyttää EA-tiliä. Vain yli 15-vuotiaat voivat rekisteröidä itselleen EA-tilin.


C.   Muita rajoituksia. Käyttäjän Sovellusta koskevat oikeudet rajoittuvat yllä myönnettyyn käyttöoikeuteen, ja käyttäjä ei saa muuten kopioida, näyttää, pyrkiä lamauttamaan, jakaa, esittää, julkaista, muokata, siirtää tai käyttää Sovellusta tai mitään sen osia eikä luoda siihen tai niihin perustuvia töitä, ellei EA ole erikseen myöntänyt siihen oikeutta. Ellei EA ole erikseen myöntänyt siihen oikeutta, käyttäjä ei saa tehdä Sovelluksesta kopiota verkkoon, josta useat käyttäjät saattaisivat käyttää sitä. Käyttäjä ei saa siirtää Sovellusta käytettäväksi verkossa, josta useat käyttäjät saattaisivat ladata sen. Käyttäjä ei saa poistaa tai muuntaa EA:n tavaramerkkejä tai tunnuksia eikä mitään Sovelluksen tai siihen liittyvien materiaalien sisältämiä laillisiin oikeuksiin liittyviä ilmoituksia. Käyttäjän oikeus käyttää Sovellusta edellyttää käyttäjän noudattavan Sovellusta käyttäessään myös kaikkia käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisiä asiaankuuluvia käyttöehtoja. Mikäli Sovellus on vaikkapa VoIP-puhesovellus, käyttäjä ei saa Sovellusta käyttäessään rikkoa langattomia tietoliikennepalveluja koskevaa sopimustaan.

 

D.   Oikeuksien pidättäminen. Käyttäjä on ostanut Sovelluksen käyttöoikeuden, ja kaikki käyttäjän oikeudet on määritetty tässä Sopimuksessa. Ellei Sopimuksessa ole toisin ilmoitettu, EA pidättää kaikki Sovelluksen (mukaan lukien kaikkien hahmojen, tarinan, kuvien, valokuvien, animaatioiden, videoiden, musiikin ja tekstien) omistus- ja muut oikeudet sekä kaikki näihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaaliset oikeudet. Tämä Sopimus on rajoitettu koskemaan EA:n ja sen lisenssinhaltijoiden immateriaalisia oikeuksia Sovellukseen, ja Sopimus ei sisällä oikeuksia muihin patentteihin tai immateriaaliseen omaisuuteen. Ellei sovellettavassa lainsäädännössä muuta todeta, käyttäjällä ei ole oikeutta purkaa tai hajottaa Sovellusta tai mitään sen osaa millään tavalla eikä tutkia Sovelluksen tai minkään sen osan valmistustapaa. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa tai peittää tuotteen tunnisteita, tekijänoikeustietoja tai muita immateriaalisen omistusoikeuden ilmoituksia Sovelluksessa. EA pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa.

 

E.   Käyttäjän luomukset. Vastineeksi siitä, että käyttäjä saa käyttää Sovellusta, ja siinä tapauksessa, että käyttäjän Sovelluksen avulla tekemät luomukset antavat aihetta tekijänoikeuskysymyksiin, käyttäjä myöntää EA:lle Sovelluksen käytön seurauksena syntyvän sisällön tekijänoikeuskysymyksissä yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävissä olevan ja alisopimukset sallivan maailmanlaajuisen oikeuden käyttäjän luoman pelisisällön käyttämiseen kaikilla tavoilla ja kaikissa tarkoituksissa Sovelluksen ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, myös näihin oikeuksiin sisältyvät oikeudet sisällön uudelleentuottamiseen, kopiointiin, mukauttamiseen, muokkaamiseen, esittämiseen, toistamiseen, julkaisemiseen, levittämiseen, lähettämiseen tai muuten julkituomiseen millä tahansa tunnetulla tai tuntemattomalla tavalla sekä käyttäjän luomusten jakamiseen ilman erillistä ilmoitusta tai minkäänlaisia korvauksia käyttäjälle koko sen ajan, mikä immateriaaliselle omistusoikeudelle on määritetty asiaankuuluvassa lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa. Käyttäjä luopuu näin ollen kaikista moraalisista oikeuksistaan tekijyyteen, julkaisuun, maineeseen tai ansioksi lukemiseen, mitä tulee EA:n ja muiden pelaajien käyttämiin luomuksiin Sovelluksen ja siihen liittyvien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Oikeuksien myöntäminen EA:lle ja edellä mainittu moraalisten oikeuksien luovutus jäävät voimaan, vaikka Sopimus irtisanottaisiin.

 

F.    Saatavuus. Käyttäjän on omalla kustannuksellaan hankittava laitteisto, Internet-yhteydet tai -laitteet ja/tai palvelusopimukset, joita tarvitaan Sovelluksen hankkimiseksi ja käyttämiseksi. EA ei takaa, että tämä Sovellus olisi saatavilla kaikille laitteille tai että se kuuluisi kaikkien langattomia palveluita koskevien sopimusten piiriin. EA ei takaa, että tämä Sovellus olisi saatavilla kaikilla maantieteellisillä alueilla. Käyttäjä hyväksyy, että kun hän käyttää Sovellusta, hänen langattomien palvelujensa tarjoaja saattaa periä maksun tiedonsiirrosta, viestien välittämisestä ja/tai langattomasta yhteydestä. Käyttäjän on tarkastettava palveluntarjoajaltaan, koskevatko kyseiset maksut häntä. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA MAKSUISTA, JOITA SOVELLUKSEN HANKKIMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ HÄNEN LAITTEISTOLLAAN AIHEUTUU.

 

G.   Sovelluspäivitykset.  Käyttäjä hyväksyy, että Sovellus saattaa automaattisesti ladata ja asentaa sellaisia päivityksiä, korjaustiedostoja ja lisätoimintoja, joiden EA katsoo olevan tarpeellisia, käyttäjälle hyödyllisiä ja/tai Sovelluksen kannalta riittävässä määrin tarpeellisia.  Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että EA:n mahdollinen velvollisuus tukea aiempia versioita saattaa päättyä, kun saataville tulee päivitys tai korjaustiedosto ja/tai lisätoiminnot otetaan käyttöön.  Tämä Sopimus kattaa kaikki sovelluksen päivitykset, korjaukset ja/tai siihen lisättävät uudet toiminnot, joihin ei liity erillistä käyttöoikeussopimusta tai muuta sopimusta.

 

H.   Digitaaliset palvelut. EA saattaa tarjota ostettavaksi virtuaalikolikoita, pisteitä tai muuta virtuaalista valuuttaa (joita tässä käyttöoikeussopimuksessa kutsutaan yksittäin tai yhteisesti termillä “EA:n virtuaalinen valuutta”). Ostamalla tai muutoin hankkimalla EA:n virtuaalista valuuttaa käyttäjä saa rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja valita sisältöä, jonka EA nimenomaan antaa saataville osana tätä Sovellusta (“Digitaalinen sisältö”).

 

EA:n virtuaalisella valuutalla ei ole rahallista arvoa eikä se muodosta valuuttaa tai minkään tyyppistä omaisuutta. EA:n virtuaalista valuuttaa voidaan lunastaa vain Digitaalista sisältöä varten. EA:n virtuaalista valuuttaa ei voida myydä tai siirtää eikä sitä voida vaihtaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi ja palveluiksi Digitaalista sisältöä lukuun ottamatta. EA:n digitaalista valuuttaa ei hyvitetä. Käyttäjälle ei anneta hyvitystä käyttämättömästä EA:n digitaalisesta valuutasta.

 

EA:n virtuaalisen valuutan käyttöoikeussopimuksen aikana käyttäjällä on oikeus lunastaa EA:n digitaalista valuuttaa valitulle Digitaaliselle sisällölle. EA ei takaa, että kaikki tämän Sovelluksen osana tarjotut kohteet ovat saatavissa aina tai tiettynä aikana. EA ei takaa, että se tarjoaa tiettyjä kohteita tietyn aikaa. EA pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää Digitaalisen sisällön varastoa ilman ilmoitusvelvollisuutta käyttäjälle.

 

Käyttäjän hankkiessa digitaalista sisältöä käyttäjä saa Digitaalisen sisällön rajoitetun käyttöoikeuden henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen käyttöön minkä tahansa EA:n ilmoittaman sallitun palvelun kanssa. EA pidättää kaikki Digitaalisen sisällön oikeudet, omistusoikeuden ja intressit  ja kaikki liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut tässä ilmoitetut immateriaalioikeudet. Tämä Digitaalisen sisällön käyttöoikeussopimus on rajoitettu Digitaalisen sisällön EA:n immateriaalioikeuksiin eikä siihen sisälly muiden patenttien tai immateriaaliomaisuuden oikeuksia. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa tai peittää mitään Digitaalisen sisällön tunnisteita, tekijänoikeusmerkintöjä tai muita immateriaalioikeusilmoituksia.

 

Käyttäjän lunastettua EA:n virtuaalista valuuttaa Digitaalista sisältöä varten, kyseistä sisältöä ei voida palauttaa, vaihtaa tai hyvittää EA:n virtuaaliseen valuuttaan tai rahaan, muihin hyödykkeisiin tai palveluihin.

 

EA:n virtuaalisen valuutan ja Digitaalisen sisällön käyttöoikeussopimus alkaa käyttäjän hankkiessa EA:n virtuaalista valuuttaa ja/tai Digitaalista sisältöä ja tähän käyttöoikeussopimukseen kuuluen päättyy (1) ostopäivän tai palkinnon aiempana toisena vuosipäivänä (sisällön edellyttämällä tavalla ja kuhunkin yksittäiseen ostoon tai palkintoon soveltuvin osin ) ja (2) päivänä, jolloin käyttäjän pääsy tähän Sovellukseen peruutetaan, keskeytetään tai lopetetaan tämän Käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Jos käyttäjä ei ole käyttänyt EA:n virtuaalista valuuttaa kahteenkymmeneenneljään (24) kuukauteen tai sitä pidempään ja käyttäjän tilillä on EA:n virtuaalisen valuutan saldoa, käyttäjän EA:n virtuaalinen valuutta raukeaa ja käyttäjä tili voidaan poistaa käyttämättömyyden vuoksi.

 

2.        Tietojen käytön hyväksyminen. Käyttäjä hyväksyy, että tuotetukea, tuotekehitystä ja muita käyttäjälle osoitettuja palveluita varten EA tai liitteessä A luetellut tietyt kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, jäljitteitä ja muita analyysitekniikoita, joiden avulla ne keräävät, käyttävät, tallentavat ja välittävät käyttäjän mobiililaitteeseen (mukaan lukien MAC-osoite ja/tai yksilöivä laitetunnus eli UDID), Game Center -tunnukseen, Game Center -nimeen, IP-osoitteeseen, maantieteelliseen sijaintiin, laitteen valmistajaan ja malliin, käyttöjärjestelmään sekä ohjelmistoon ja sovelluksiin, mukaan lukien sovelluksen käyttötietoihin, liittyvää teknistä ja muuta tietoa. EA ja/tai kolmannet osapuolet saattavat myös kerätä, tallentaa, käyttää ja välittää pelaamiseen liittyviä tietoja, kolmansille osapuolille annettuihin tilin käyttöoikeuksiin liittyviä tietoja, istuntotietoja, selaintietoja, yhteystyyppiin liittyviä tietoja ja operaattoritietoja sekä verkkotoimiin, Sovelluksen käyttöön ja muihin ostoihin liittyviä käyttötietoja, tilastoja ja/tai analyysitietoja. EA voi käyttää näitä tietoja sekä muita mahdollisia käyttäjän suoraan EA:lle antamia tietoja tuotteiden ja palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen, käyttökokemuksen yksilölliseen ja käyttäjän tarpeiden mukaiseen toteuttamiseen sekä sen seuraamiseen, mitä EA-sovelluksia käyttäjä käyttää. Kolmansien osapuolien keräämiä tietoja kerätään, käytetään, tallennetaan, siirretään ja paljastetaan kolmannen osapuolen tietosuojakäytännön mukaisesti. Liitteessä A on osittainen luettelo kolmansista osapuolista, jotka saattavat kerätä tietoja tämän Sovelluksen välityksellä. Liitteessä A on sekä analyysiyrityksiä että mainontaverkostoja, joita kuvataan tarkemmin jäljempänä osiossa 3, ja liitteessä on myös URL-osoitteet kolmansien osapuolien tietosuoja- ja evästekäytäntöihin ja peruuttamismenetelmiin (jos mahdollisia). EA:n keräämien tai EA:lle siirrettyjen tietojen osalta EA saattaa kerätä, käyttää, säilyttää, jakaa ja välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille muodossa, josta ei voi selvittää käyttäjän henkilöllisyyttä, noudattaen osoitteessa http://privacy.ea.com/fi olevaa EA:n tietosuoja- ja evästekäytäntöä. EA toimii useassa maassa. Käyttäjältä kerätyt ja käyttäjän Sovelluksen kautta lähettämät henkilökohtaiset tiedot voidaan siirtää tai tallentaa palvelimiin ja laitteisiin, jotka sijaitsevat käyttäjän asuinmaan ulkopuolella. Kolmannet osapuolet saattavat omistaa palvelimet ja laitteet, joihin käyttäjän tiedot tallennetaan ja joissa niitä käsitellään, sekä käyttää niitä. EA on voinut solmia sopimuksen näiden kolmansien osapuolien kanssa käyttäjän henkilökohtaisten tietojen vastaanottamisesta, tallentamisesta ja käsittelemistä. Lisäksi EA ja sen määrittämät kolmannet osapuolet voivat siirtää edelleen tai tallentaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja muissa maissa sijaitseviin palvelimiin ja laitteisiin sekä käsitellä kyseisiä tietoja näissä palvelimissa ja laitteissa. Käyttäjän on oltava tietoinen siitä, että muiden maiden tietosuojalainsäädäntö voi poiketa oman asuinmaan tietosuojalainsäädännöstä. Lähettämällä henkilökohtaisia tietoja Sovelluksen kautta käyttäjä hyväksyy, että henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää, tallentaa ja käsitellä tässä osiossa kuvatulla tavalla.3.        Kolmannen osapuolen mainostekniikka. Sovellus saattaa sisältää kolmannen osapuolen dynaamista pelimainostekniikkaa, joka mahdollistaa käyttäjälle suunnattujen mainosten väliaikaisen siirtämisen käyttäjän mobiililaitteella olevaan Sovellukseen ja mainosten vaihtamisen käyttäjän ollessa verkkoyhteydessä. Kun käyttäjä käyttää Sovellusta, EA tai mainospalveluja ylläpitävät kolmannet osapuolet voivat käyttää suoraan käyttäjältä ja/tai muilta osapuolilta kerättyjä demografisia tietoja tai muita tietoja, kuten ikä ja sukupuoli, sekä laitteelle evästeiden, jäljitteiden ja muiden tekniikoiden avulla kirjattuja ja/tai näiden kautta kerättäviä tietoja, joiden avulla voidaan varmistaa oikeanlainen mainonta Sovelluksessa ja laskea mainosten yksittäiset ja toistuvat esityskerrat. Tämä tekniikka määrittää sen, kuinka monta kertaa käyttäjä näkee kunkin mainoksen, sekä toimittaa käyttäjän nähtäväksi tämän mielenkiinnon kohteisiin sopivia mainoksia ja mittaa mainoskampanjoiden tehokkuutta. Kirjatut ja/tai kerätyt tiedot saattavat sisältää muun muassa käyttäjän laitteen IP-osoitteen, yksilöllisen laitetunnuksen ja/tai MAC-osoitteen, selaintiedot, istunnon tiedot, selaimen evästeet, laitteen valmistajan ja mallin, operaattorin, operaattorikohtaisen käyttäjätunnuksen, maantieteellisen sijainnin, tiedot sivustoista, joilla käyttäjä on käynyt, mainosten napsautuskerrat, näytetyt mainokset, sijainnin pelissä, mainosten näyttöajan, mainosten koon, mainosten mahdollisen vasteen, pelitiedot, yleiset verkkotiedot sekä Sovelluskohtaiset käyttötiedot ja tilastot sekä katsomiskulman. Edellä mainittuja tietoja voidaan kerätä, käyttää, tallentaa ja paljastaa osoitteessa http://privacy.ea.com/fi olevan tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti (sekä mainonnan muuntokertoimen määrittämistä varten) ja mainostekniikan toteuttaneen yrityksen tietosuojakäytännön mukaisesti. Tiedot voidaan myös paljastaa muille kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, josta käyttäjää ei voi tunnistaa.

 

Liitteessä A on osittainen luettelo kolmansista osapuolista, jotka saattavat kerätä tietoja käyttäjän verkkotoiminnasta tätä Sovellusta käytettäessä. Liitteessä A on sekä analyysiyrityksiä että mainontaverkostoja (kuvattu edellä osiossa 2), ja liitteessä on myös URL-osoitteet kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin ja peruuttamismenetelmiin (jos mahdollisia). Käyttäjä on vastuussa niiden kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjen tarkistamisesta, jotka saattavat kerätä tietoja Sovelluksen avulla. Jos käyttäjä ei halua tutustua kyseisiin tietosuojakäytäntöihin tai jos käyttäjä on huolissaan kolmansien osapuolien mahdollisesti keräämistä tiedoista, käyttäjän ei pidä asentaa tai käyttää Sovellusta. EA ei takaa, että kaikki kolmannet osapuolet, jotka saattavat kerätä tietoja käyttäjästä tämän Sovelluksen avulla, tarjoaisivat mahdollisuuden toiminnan seuraamisen peruuttamiseen. Vaikka EA peruuttaisi toiminnan seuraamisen joidenkin tai kaikkien liitteessä A mainittujen tahojen osalta, tämä ei myöskään peruuta kaikkea mainontaa. Jos käyttäjä peruuttaa toiminnan seuraamisen, hän saattaa edelleen saada saman määrän mobiilimainoksia, jotka eivät kuitenkaan enää perustu käyttäjän mielenkiinnon kohteisiin.

Mainostekniikka on sisällytetty peliin. Jos käyttäjä ei halua käyttää sitä, hänen ei pidä asentaa eikä käyttää Sovellusta.


4.        Sovellukseen liittyvä viestintä ja toiminta sekä yksityisasetukset; Origin-ehdot. Käyttäjän oikeutta käyttää Sovellukseen liittyviä verkkotoimintoja määrittävät EA:n Palveluehdot, jotka ovat nähtävillä osoitteessa http://terms.ea.com/fi. Jos käyttäjä asentaa tämän Sovelluksen ja käyttää tätä Sovellusta, hän vahvistaa ymmärtävänsä ja sitoutuvansa noudattamaan EA:n Palveluehtoja ja lisäksi vakuuttaa, ettei hän:

•               luo vääriä henkilöllisyyksiä tarkoituksenaan johtaa muita käyttäjiä harhaan;

•               halvenna, solvaa, häiritse tai uhkaa muita käyttäjiä, lähetä häiritseviä viestejä tai roskapostia, loukkaa muiden käyttäjien oikeuksia ja/tai muutoin häiritse Sovelluksen muiden käyttäjien toimintaa tai pilaa näiden käyttökokemusta;

•               julkaise, siirrä tai levitä mitään asiatonta, siveetöntä, säädytöntä, loukkaavaa tai laitonta sisältöä;

•               siirrä, levitä tai muuten saata julki materiaalia, joka sisältää viruksia, niin sanottuja troijalaisia, matoja, aikapommeja, peruutusohjelmia, viallisia tiedostoja tai muuta vastaavaa materiaalia, joka saattaa vahingoittaa toisen käyttäjän tietokonetta tai muuta omaisuutta;

•               käytä mitään Sovelluksen osaa tai osiota muita käyttäjiä koskevien tilastojen tai tietojen keräämiseen, mukaan lukien muiden käyttäjien sähköpostiosoitteet.


EA pidättää oikeuden valvoa Sovelluksen viestiliikennettä ja paljastaa ne tiedot, jotka EA:n harkinnan mukaisesti ovat välttämättömiä, (i) jotta voidaan vahvistaa käyttäjän noudattavan tämän Sopimuksen ehtoja; (ii) jotta voidaan täyttää kaikkien asianmukaisten lakien, säädösten ja oikeustoimien vaatimukset; ja (iii) jotta voidaan suojella EA:n, sen työntekijöiden ja suuren yleisön oikeuksia, omaisuutta ja etuja.  EA pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaisesti osittain tai kokonaan muokata ja/tai kieltäytyä siirtämästä mitään tietoja ja materiaalia ja/tai poistaa nämä tiedot ja materiaalit.


A. Origin-palvelut

SCRABBLE-KÄYTTÄJÄT: JÄLJEMPÄNÄ ON TÄRKEITÄ ORIGIN-PALVELUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA.


Jos kyseessä on Sovellus, johon Origin-yhteisöpalvelut on integroitu, käyttäjän itse asettamat yksityisyysasetukset määrittävät, miten muut käyttäjät voivat etsiä häntä palvelusta ja ketkä voivat tarkastella hänen profiiliaan, josta näkyvät muun muassa käyttäjän omistamat ja pelaamat pelit ja/tai sovellukset (sekä muita käyttäjän oman valintansa mukaan paljastamia tietoja), kun käyttäjä luo itselleen profiilin Sovellukseen.  Mikäli käyttäjä kirjautuu sisään Sovellukseen ja päättää ottaa Sovelluksen avulla yhteyttä ystäviinsä, käyttäjä hyväksyy, että ystävät saavat tietoa käyttäjän pelaamista peleistä, Sovelluksen käytöstä ja muista käyttäjää koskevista tilastoista.  Mikäli käyttäjä ei halua ystävien saavan näitä tietoja, hän voi muokata yksityisyysasetuksiaan ja/tai estää muiden käyttäjien yhteydenotot. Kun käyttäjä kirjautuu palveluun ensimmäistä kertaa, käyttäjä hyväksyy, että ystävät voivat hakea häntä Origin-palveluissa (sekä mobiililaitteilla että PC-tietokoneilla) sähköpostiosoitteen tai muiden mahdollisten tunnisteiden perusteella.  Käyttäjä voi muuttaa tämän asetuksen profiilisivun yksityisyysasetuksissa.


Tietyt Origin-palvelut ovat saatavilla sekä PC-tietokoneilla että mobiilialustoilla.  Käyttäjä voi kirjautua kaikkiin Origin-palveluihin Origin-tilillään (aiemmin EA-tili).  Käyttäjän mahdollinen Origin-ystäväluettelo on aina sama, kirjautuipa käyttäjä sisään mitä kautta tahansa.  Jos käyttäjä esimerkiksi käyttää Origin-toimintoja mobiilisovelluksessa, käyttäjän Origin-ystävät näkyvät myös PC:n Origin-ystäväluettelossa, kun käyttäjä kirjautuu sisään PC:llä. Sama pätee myös päinvastoin. Samoin PC:n Origin-ystäväluettelo näkyy mobiililaitteiden Origin-ystäväluettelossa, kun käyttäjä kirjautuu sisään mobiililaitteellaan, ja päinvastoin.  Jos käyttäjä ei halua, että ystävät näkevät hänen mobiili- ja/tai PC-profiilinsa, mukaan lukien luettelo käyttäjän mobiili- ja/tai PC-peleistä ja/tai muista käyttöoikeuksista, käyttäjän on asetettava näkyvyysasetuksissa profiilinsa yksityiseksi tai piilotetuksi kaikilta.  Käyttäjä voi koska tahansa asettaa ystäville estoja ja/tai muokata yksityisyysasetuksia.  Profiilin näkyvyysasetukset säilyvät samoina kaikilla Origin-alustoilla.  Käyttäjän viimeksi määrittämä profiilin näkyvyyttä koskeva asetus määrittää profiilin näkyvyyden kaikissa Origin-palveluympäristöissä (eli mobiililaitteilla ja PC:llä).  Myös sähköpostihaun asetukset pysyvät muuttumattomina. Jos käyttäjä sallii mobiililaitteella sen, että Originissa olevat ystävät voivat hakea häntä sähköpostin perusteella, jäsenet voivat hakea häntä sähköpostiosoitteen perusteella myös PC:n Origin-ympäristössä. Sama pätee myös päinvastoin.  Käyttäjän viimeksi määrittämä sähköpostiosoitteen perusteella tehtäviä hakuja koskeva asetus pätee kaikissa Origin-palveluympäristöissä (eli mobiililaitteilla ja PC:llä).  Käyttäjän on muistettava, että kun hän kirjautuu Originiin mobiililaitteilla, hän sallii sen, että jäsenet voivat hakea häntä sähköpostiosoitteen perusteella.  Sama asetus pätee myös käyttäjän Origin-profiiliin PC:llä.  Mikäli käyttäjä ei halua, että häntä voi hakea Origin-ympäristöistä sähköpostiosoitteen perusteella, hänen on muokattava yksityisyysasetuksia profiilisivullaan.  Käyttäjän on kuitenkin huomattava, että mikäli hän haluaa poistaa käytöstä ystäville lähetettävät ilmoitukset pelitapahtumista ja tilastoista, ilmoitukset on poistettava käytöstä erikseen mobiililaitteiden ja PC:n Origin-ympäristöissä.  PC:llä ilmoitusten poistaminen käytöstä vaatii keskustelutoiminnon sulkemisen.  Mobiililaitteiden Origin-ympäristössä ilmoitukset on poistettava erikseen käytöstä muokkaamalla yksityisyysasetuksia.  Mikäli käyttäjä ei halua, että jäsenet voivat hakea häntä Facebook Connect -toiminnon kautta, hänen on kirjauduttava ulos Facebookista sekä mobiililaitteiden että PC:n Origin-ympäristössä ja tehtävä tarpeelliset muutokset yksityisyysasetuksiinsa.  Käyttäjän on tarkistettava yksityisyysasetuksensa usein kaikissa Origin-ympäristöissä, jotta asetukset varmasti vastaavat hänen toiveitaan.

TÄRKEITÄ TIETOJA ORIGIN-PALVELUITA SCRABBLE-MOBIILISOVELLUKSELLA KÄYTTÄVILLE: Scrabblen Origin-palvelut eivät tällä hetkellä sisällä muita yksityisyysasetuksia kuin sähköpostin perusteella tehtävän haun. Niinpä Scrabble-ystävät näkevät käyttäjän Scabble-peliin liittyvät toiminnot ja tilastot muissa peleissä Origin-mobiilipalveluiden uutissyötteiden kautta. Jos käyttäjä haluaa poistaa tämän jakamisominaisuuden, hänen on otettava yhteyttä osoitteessa https://help.ea.com/fi.

Käyttäjän on aina toimittava harkiten, kun hän luovuttaa Sovelluksen kautta henkilökohtaisia tietoja itsestään tai lapsistaan.  EA ei ennalta hyväksy sitä sisältöä, viestejä ja/tai tietoa, jota käyttäjät voivat Sovelluksen avulla vaihtaa, ja siksi käyttäjän on hyväksyttävä, että EA ei ole vastuussa Sovelluksen käytöstä yleisesti eikä mistään käytön aiheuttamista seurauksista.


Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista ja seurauksista, jotka liittyvät siihen Origin-tiliin (aiemmin "EA-tili"), jonka käyttäjä on itselleen rekisteröinyt ja jota hän käyttää kirjautuakseen sisään Sovellukseen.  Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan EA:lle välittömästi kaikesta hänen Origin- tai EA-tilinsä luvattomasta käytöstä tai mistä tahansa hänen tietoonsa tulevasta Sovellukseen liittyvästä tietomurrosta.


5.        Tietojen julkisen esittämisen hyväksyminen. Jos käyttäjä osallistuu verkkopalveluihin, kuten verkkopeleihin tai sisällön lataamiseen ja siirtämiseen, EA saattaa myös kerätä, käyttää, tallentaa, välittää ja esittää julkisesti peliin liittyviä tilastotietoja (kuten tuloksia, sijoituksia ja saavutuksia) tai esittää sisältöä, jonka käyttäjä on luonut ja jakanut muiden pelaajien kanssa. Tietoja, joiden perusteella käyttäjä on tunnistettavissa, kerätään, käytetään, tallennetaan ja välitetään EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://privacy.ea.com/fi.

 

6.        Irtisanominen. Tämä Sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Sopimuksen mukaiset käyttäjän oikeudet päättyvät välittömästi ja automaattisesti ilman erillistä EA:n lähettämää ilmoitusta, jos käyttäjä ei noudata Sopimuksen kaikkia ehtoja. Käyttäjän on lopetettava kaikki Sovelluksen käyttö ja tuhottava kaikki hallussaan tai hallinnassaan olevat Sovelluksen kopiot pian Sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Sopimuksen irtisanominen ei rajoita EA:n muita lakisääteisiä tai oikeudenmukaisia oikeuksia tai mahdollisuuksia korvauksiin. Osiot 1(E) ja 2–16 sekä kaikki tämän Sopimuksen lisäehdot jäävät voimaan, vaikka Sopimus irtisanottaisiin tai Sopimus päättyisi mistä tahansa syystä.7.    Muiden takuiden poissulkeminen. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, SOVELLUS TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄLLE "SELLAISENAAN" MAHDOLLISINE VIKOINEEN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, ILMAN VAKUUTUKSIA SUORITUSKYVYSTÄ TAI MINKÄÄNLAISIA VAKUUKSIA, JA VASTUU KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA RISKEISTÄ ON KÄYTTÄJÄLLÄ. TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄT RISKIT JÄÄVÄT KOKONAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLE. EA JA EA:N LISENSSINHALTIJAT (JOISTA KÄYTETÄÄN TÄSSÄ OSIOSSA JA OSIOSSA 9 YHTEISESTI NIMITYSTÄ "EA") KIISTÄVÄT KAIKKI OHJELMISTOON LIITTYVÄT NIMENOMAISESTI ILMAISTUT, OLETETUT JA LAISTA JOHTUVAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN KUNNOSTA, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ KÄYTETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TUOTTEEN TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TAKUUT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA SEKÄ (MAHDOLLISET) VASTUUT, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPANKÄYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ TAI KAUPPATAVASTA. EA EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ VOI NAUTTIA SOVELLUKSESTA HÄIRIÖTTÄ, ETTÄ SOVELLUS VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA, ETTÄ SOVELLUKSEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ SOVELLUS TOIMII YHDESSÄ JONKIN TOISEN SOVELLUKSEN KANSSA TAI ON SEN KANSSA YHTEENSOPIVA, ETTÄ SOVELLUKSEN MAHDOLLISET VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ SOVELLUKSEN VOI ASENTAA UUDELLEEN SAMALLE LAITTEELLE TAI LUKUISILLE LAITTEILLE. MIKÄÄN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN EA:LTA, APPLELTA TAI MILTÄÄN VIRALLISELTA EDUSTAJALTA SAATU TIETO EI OIKEUTA TAKUUSEEN. KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN TAI KULUTTAJIEN LAINMUKAISTEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

 

8.    Vahingonkorvausvastuun rajoitus. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, EA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN HENKILÖVAHINGOISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, MENETETYISTÄ TULOISTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSISTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, MAINEEN MENETYKSESTÄ, TYÖKATKOKSISTA, TIETOKONEEN TOIMINNAN LAKKAAMISESTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSEN ALAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVALLA TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI SOVELLUKSEEN OIKEUDENLOUKKAUKSEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIN), SOPIMUKSEN, ANKARAN VASTUUN TAI MUUN SYYN TAKIA, VAIKKA EA:LLE OLISI ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKIN LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI KUOLEMAN, HENKILÖVAHINKOJEN, VILPILLISTEN VÄÄRIEN TIETOJEN, TIETTYJEN TARKOITUKSELLISTEN TAI TUOTTAMUKSELLISTEN TEKOJEN TAI TIETTYJEN SÄÄDÖSTEN RIKKOMISEN AIHEUTTAMAN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA, KAIKKI EDELLÄ MAINITUT VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA VAHINKOJA. EA:n koko vahingonkorvausvastuu kaikista vahingoista ei missään tapauksessa (ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin vaadita) ylitä käyttäjän Sovelluksesta maksamaa summaa.

 

9.    Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja muiden takuiden poissulkeminen ovat tämän Sopimuksen oleellisia ehtoja. Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen vahingonkorvausvastuuta rajoittavat ehdot ovat Sopimukseen ehdottomasti liittyviä ehtoja.

 

10. Sopimuksen osien poistaminen ja voimassaolo. Jos jokin tämän Sopimuksen osa on sovellettavan lainsäädännön mukaan laiton tai sellainen, ettei sitä voida panna voimaan, Sopimuksen kyseinen osa muutetaan vastaamaan alkuperäisiä ehtoja mahdollisimman tarkasti, ja tämän Sopimuksen kaikki muut ehdot pysyvät voimassa sellaisinaan.

 

11. Yhdysvaltain hallituksen rajoitetut oikeudet. Seuraava ehto pätee Yhdysvaltain hallituksen palveluksessa oleviin loppukäyttäjiin. Tämän Sopimuksen yhteydessä toimitettu Sovellus on kehitetty täysin yksityisin varoin, kuten on määritetty FAR-säädöksen osiossa 2.101, DFARS-säädöksen osiossa 252.227-7014(a)(1) ja DFARS-säädöksen osiossa 252.227-7015 (tai näiden vastaavissa tai seuraavissa säädöksissä), ja se toimitetaan "kaupankäynnin kohteena", "kaupallisena tietokonesovelluksena" ja/tai "kaupallisen tietokonesovelluksen dokumentaationa". DFARS-säädöksen osion 227.7202 ja FAR-säädöksen osion 12.212 ja Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaisesti sekä FAR-säädöksen osion 52.227-19 (tai minkä tahansa vastaavan tai seuraavan säädöksen) vähimmäisoikeuksien mukaisesti Sovelluksen kaikkinainen käyttö, muokkaus, jäljentäminen, julkaisu, esittäminen, näytteille asettaminen, paljastaminen ja jakelu Yhdysvaltain hallituksen toimesta tai hallitusta varten on määritetty yksinomaan tämän Sopimuksen alaisesti ja siten kielletty, paitsi jos tässä sopimuksessa toisin määritetään, jolloin toimet sallitaan tässä Sopimuksessa määritettyyn rajaan asti.

 

12. Kieltotuomio. Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen saattaa aiheuttaa EA:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten EA:lla on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta EA:n mahdollisten tässä Sopimuksessa mainittujen tai lainmukaisten oikeuksien lisäksi ilman sitoumusta, muuta vakuutta tai todisteita vahingoista.

 

13. Sovellettava laki. Jos käyttäjä asuu Euroopan unionin jäsenvaltiossa: (i) tähän Sopimukseen ja Sovelluksen käyttämiseen pätevät Englannin lait, lukuun ottamatta lainvalintatilanteisiin liittyviä sääntöjä; ja (ii) käyttäjä erityisesti tunnustaa ainoastaan Englannin oikeusistuimien määräysvallan tilanteessa, jossa nostetaan vaade tai kanne, joka millään tavalla liittyy tähän Sopimukseen ja/tai Sovelluksen käyttämiseen, minkä lisäksi käyttäjä erityisesti tunnustaa kyseisten oikeusistuimien itseään koskevan määräysvallan tällaisissa riitatilanteissa. Jos käyttäjä asuu muualla: (i) tähän Sopimukseen ja/tai Ohjelmiston käyttämiseen pätevät Kalifornian osavaltion lait, lukuun ottamatta lainvalintatilanteisiin liittyviä sääntöjä; ja (ii) käyttäjä erityisesti tunnustaa jäljempänä olevan osion 15 soveltamisalan mukaisesti ainoastaan Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa vallitsevan liittovaltion tai osavaltion oikeuslaitoksen määräysvallan tilanteessa, jossa nostetaan vaade tai kanne, joka millään tavalla liittyy tähän Sopimukseen ja/tai Ohjelmiston käyttämiseen, minkä lisäksi käyttäjä erityisesti tunnustaa kyseisten oikeusistuimien itseään koskevan määräysvallan tällaisissa riitatilanteissa. Käyttäjän toimintaan saattavat vaikuttaa myös muut paikalliset, osavaltiolliset, kansalliset ja kansainväliset lait. Osapuolet hyväksyvät, että YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty yleissopimus (Wien, 1980) ei päde tähän Sopimukseen tai mihinkään tästä Sopimuksesta aiheutuvaan riitatilanteeseen tai oikeustoimeen.

 

14. Vienti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yhdysvaltain vientirajoituksia ja muita soveltuvia vientirajoituksia ja hyväksyy sen, että hän ei siirrä Sovellusta vieraan valtion kansalaiselle tai valtioon, jos siirtäminen on asiaa koskevassa lainsäädännössä kielletty ilman etukäteen hankittua tarvittavaa hallituksen valtuutusta, jota käyttäjän on noudatettava. Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole sellainen henkilö, jonka kanssa EA ei saa sovellettavan lainsäädännön mukaan harjoittaa liiketoimintaa.

 

15. Riitatilanteiden ratkaisu sitovalla sovittelulla.

 

KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA TÄMÄ OSUUS HUOLELLISESTI. SE VAIKUTTAA HÄNEN OIKEUKSIINSA.

A.   Useimmat käyttäjän huolenaiheet voidaan ratkaista nopeasti ja käyttäjää tyydyttävällä tavalla niin, että käyttäjä kirjautuu Tilillään EA:n asiakastuen käyttöliittymään osoitteessa https://help.ea.com/fi. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että EA ei kykene ratkaisemaan ongelmaa käyttäjää tyydyttävällä tavalla (tai mikäli EA ei kykene ratkaisemaan omaa käyttäjään liittyvää huolenaihettaan yritettyään ensin hoitaa asian epävirallisesti), käyttäjä ja EA hyväksyvät, että kaikki mahdolliset käyttäjän ja EA:n väliset riitatilanteet ratkaistaan seuraavassa esitetyn käytännön mukaisesti. Tämä ehto pätee kaikkiin kuluttajiin, sikäli kuin sovellettavan lain pakottavista säännöksistä ei muuta johdu, mutta Quebecin, Venäjän ja Euroopan unionin asukkaat jäävät nimenomaisesti tämän ehdon ulkopuolelle. Tämä sopimus on tarkoitettu laajasti tulkittavaksi. Sopimus kattaa kaikki EA:n ja käyttäjän väliset riitatilanteet (”Riitatilanteet”), mukaan lukien muun muassa seuraavat:

(a)   vaatimukset, jotka aiheutuvat mistään käyttäjän ja EA:n välisen suhteen tekijästä tai liittyvät siihen, olipa syynä sopimus, oikeudenloukkaus, säädös, petos, vilpillinen väärä tieto tai mikä tahansa muu lakiin liittyvä vaatimus;

(b)   vaatimukset, jotka ovat saaneet alkunsa ennen tätä sopimusta tai mitä tahansa aiempaa sopimusta (mukaan lukien muun muassa mainontaan liittyvät vaatimukset);

(c)   vaatimukset, jotka ovat parhaillaan sellaisen ryhmäkanteen kohteena, johon käyttäjä ei ole osallinen; ja

(d)   vaatimukset, jotka saattavat saada alkunsa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

 

Ainoat riitatilanteet, joita Osio ei kata, ovat seuraavat:

 

1)     vaatimus käyttäjän tai EA:n (tai EA:n lisenssinhaltijoiden) immateriaalioikeuksien noudattamisesta tai suojaamisesta tai näiden immateriaalioikeuksien voimassaoloon liittyvä vaatimus;

2)     varkaus- tai piratismisyytökseen tai valtuuttamattoman käytön syytökseen liittyvä vaatimus tai näistä aiheutuva vaatimus;

3)     Mikään tämän sopimuksen kohta ei estä kumpaakaan osapuolta aloittamasta oikeudenkäyntiä vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa (Small Claims Court).

 

Kun käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen, käyttäjä ja EA erikseen kieltäytyvät oikeudesta oikeudenkäyntiin valamiehistön edessä ja oikeudesta ryhmäkanteeseen osallistumiseen. Tässä Osiossa nimitykset "EA", "käyttäjä" ja "me" sisältävät myös tytäryhtiöt, toimipisteet, asiamiehet, työntekijät, osuuksien aiemmat omistajat, seuraajat ja nimetyt henkilöt tai yritykset sekä kaikki palveluiden tai Ohjelmiston valtuutetut tai valtuuttamattomat käyttäjät tai edunsaajat tämän Sopimuksen tai osapuolten aiempien sopimusten mukaisesti. Tämä EULA-sopimus liittyy osavaltioiden väliseen kaupankäyntitapahtumaan, joten tämä Osio tulkitaan ja toimeenpannaan Yhdysvaltain lainsäädännön sovittelulain (Federal Arbitration Act) mukaisesti. Tämä sovittelumenettelyyn liittyvä ehto jää voimaan myös tämän EULA-sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

 

B.   Epäviralliset neuvottelut / Riitatilanneilmoitus. Käyttäjä ja EA hyväksyvät, että kaikkia Riitatilanteita yritetään ensin ratkaista epävirallisesti, ennen kuin sovittelua aloitetaan. Tällaiset neuvottelut alkavat, kun toinen osapuoli saa toiselta kirjallisen ilmoituksen (”Riitatilanneilmoitus”). Riitatilanneilmoituksen täytyy: (a) sisältää valittavan osapuolen koko nimi ja yhteystiedot; (b) kuvata vaatimuksen tai riitatilanteen luonne ja perusta; sekä (c) määrittää haluttu korvaus ("Vaatimus"). EA lähettää Riitatilanneilmoituksen käyttäjän laskutusosoitteeseen (jos käyttäjä on antanut sen EA:lle) tai käyttäjän EA:lle antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän täytyy lähettää Riitatilanneilmoitus seuraavaan osoitteeseen: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 

C.   Sitova sovittelumenettely. Jos käyttäjä ja EA eivät onnistu ratkaisemaan Riitatilannetta epävirallisissa neuvotteluissa 30 päivän kuluessa Riitatilanneilmoituksen saapumisesta, joko käyttäjä tai EA voi halutessaan hakea Riitatilanteeseen lopullista ratkaisua sitovassa sovittelussa. Jommankumman osapuolen halutessa sovittelua päätös on lopullinen ja sitova myös toisen osapuolen osalta. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ ILMAN TÄTÄ EHTOA HÄNELLÄ OLISI OIKEUS HAASTAA EA OIKEUDENKÄYNTIIN VALAMIEHISTÖN EDESSÄ. Sovittelu aloitetaan ja käydään noudattamalla American Arbitration Associationin (”AAA”) kaupallisten neuvottelutilanteiden sääntöjä (Commercial Arbitration Rules) ja tarvittaessa AAA:n asiakkaisiin liittyvien riitatilanteiden täydennyskäytäntöjä (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) (”AAA:n kuluttajasäännöt”). Molempien sääntöjen englanninkieliset versiot ovat saatavana AAA:n verkkosivustolla osoitteessa www.adr.org. Käyttäjän sovittelukulut ja käyttäjän osuus sovittelukorvauksista määräytyvät AAA:n sääntöjen mukaan, ja niitä rajoittavat tarvittaessa AAA:n kuluttajasäännöt. Jos sovittelija katsoo näiden kustannusten olevan ylenmääräisiä tai jos käyttäjä lähettää EA:lle yllä annettuun Riitatilanneilmoitus-osoitteeseen ilmoituksen siitä, että hän ei kykene maksamaan sovittelun aloittamiseen vaadittavia kustannuksia, EA maksaa kaikki sovitteluun liittyvät kustannukset. Sovittelu voidaan käydä henkilökohtaisesti, asiakirjojen välityksellä, puhelimitse tai verkon kautta. Sovittelija antaa kirjallisen päätöksen ja ilmoittaa päätöksen perusteet, jos jompikumpi osapuoli niitä pyytää. Sovittelijan on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, ja mahdolliset sovittelukorvaukset voidaan haastaa, jos sovittelija ei näin tee. Käyttäjä ja EA voivat käräjöidä oikeussalissa sovittelun aikaansaamiseksi, vireillä olevan menettelyn lykkäämiseksi sekä sovittelijan ilmoittaman sovittelukorvauksen vahvistamiseksi, muokkaamiseksi, kumoamiseksi tai tuomitsemiseksi.

 

D.   Rajoitukset. Käyttäjä ja EA hyväksyvät, että mahdollinen sovittelu rajoittuu EA:n ja käyttäjän väliseen Riitatilanteeseen. Sovellettavan lainsäädännön sallimissa määrin: (a) sovitteluja ei yhdistetä toisiinsa; (b) mitään Riitatilannetta ei ole oikeus sovitella ryhmäkanteen kautta tai käyttämällä ryhmäkanteen käytäntöjä; ja (c) mitään Riitatilannetta ei ole oikeus tuoda edustukselliseen sovitteluun suuren yleisön tai minkään muun osapuolen puolesta. KÄYTTÄJÄ JA EA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ VAATIMUKSIA TOISTA OSAPUOLTA VASTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ TOIMIJANA, EI ASIANOMISTAJANA EIKÄ RYHMÄN JÄSENENÄ RYHMÄKANTEESSA. Elleivät käyttäjä ja EA molemmat toisin hyväksy, sovittelija ei voi vahvistaa enempää kuin toisen osapuolen vaatimukset eikä voi muulla tavalla johtaa mitään edustuksellista kannetta tai ryhmäkannetta. Jos tämä yksittäinen ehto todetaan sellaiseksi, ettei sitä voida panna toimeen, koko riitatilanteiden ratkaisuun / sovitteluun liittyvä ehto todetaan pätemättömäksi.

 

E.   Sijainti. Jos käyttäjä on Yhdysvaltain asukas, sovittelu käydään missä tahansa käyttäjälle sopivassa paikassa. Yhdysvaltain ulkopuolella asuvien käyttäjien sovittelu aloitetaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion San Mateon piirikunnassa, ja käyttäjä ja EA hyväksyvät kyseisen tuomioistuimen päätäntävallan sovittelun aikaansaamiseen, vireillä olevan sovittelun lykkäämiseen sekä sovittelijan ilmoittaman sovittelukorvauksen vahvistamiseen, muokkaamiseen, kumoamiseen tai tuomitsemiseen.

 

F.    Korvaukset ja lakimiesten palkkiot. Jos sovittelija antaa päätöksensä käyttäjän hyväksi sen perusteella, mitä vaatimuksia käyttäjä esittää EA:ta vastaan, ja määrää käyttäjälle sovittelupalkkion, joka on suurempi kuin EA:n viimeksi kirjoittama sovittelutarjous ennen kirjallisten esitysten tekemistä sovittelijalle, EA tekee seuraavat toimet:

(a)         Maksaa käyttäjälle 150 % tämän sovittelupalkkiosta, enintään 5 000 $ sovittelupalkkion lisäksi; ja

(b)         Maksaa käyttäjän mahdolliselle lakimiehelle asianajopalkkiot sekä korvaa kaikki kulut (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kustannukset), joita käyttäjä tai hänen lakimiehensä kohtuullisissa määrin veloittaa käyttäjän vaatimuksen tutkimisesta, valmistelusta ja ajamisesta sovittelussa (”lakimiehen maksu”).

Sovittelija voi tehdä päätöksiä ja ratkaista riitatilanteita, jotka liittyvät kulujen, kustannuksien, vaihtoehtoisten maksujen ja lakimiehen maksun maksamiseen ja korvaamiseen milloin tahansa menettelyn aikana ja kumman tahansa osapuolen pyytäessä neljäntoista (14) päivän sisällä siitä, kun sovittelija on tehnyt asiakysymykseen liittyvän päätöksensä.

 

Edellä kuvattu oikeus lakimiesten palkkioihin ja kustannuksiin täydentää niitä käyttäjän mahdollisia oikeuksia lakimiesten palkkioihin ja kustannuksiin, joita käyttäjällä saattaa sovellettavan lainsäädännön mukaan olla, joskaan käyttäjä ei voi saada kaksinkertaisia korvauksia lakimiesten palkkioista tai kustannuksista. EA luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan lakimiesten palkkioiden ja kustannusten korvausvaatimuksiin mahdollisissa käyttäjän ja EA:n välisissä sovittelutilanteissa.

 

G.   Sovittelijan päätäntävaltaa koskeva rajoitus. Sovittelija voi vaatia tuomioistuinta vahvistamaan tai määräämään välitoimia vain välitoimia hakevan yksittäisen osapuolen puolesta ja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen osapuolen yksittäiseen vaatimukseen liittyvän välitoimen toimittamiseksi.

 

H.   Sopimusmuutokset. Huolimatta mahdollisista Sopimuksen toisin määräävistä osista osapuolet hyväksyvät, että jos EA tekee tulevaisuudessa muutoksia tähän sovitteluehtoon (lukuun ottamatta Riitatilanneilmoitus-osoitteen muutosta), käyttäjä voi hylätä kyseiset muutokset lähettämällä EA:lle kirjallisen ilmoituksen kolmenkymmenen (30) päivän sisällä muutoksesta edellä annettuun Riitatilanneilmoitus-osoitteeseen. Jos käyttäjä kieltäytyy mahdollisista tulevista muutoksista, hän hyväksyy, että mahdolliset käyttäjän ja EA:n väliset riitatilanteet sovitellaan näiden ehtojen mukaisesti.

 

16. Sopimuksen kattavuus. Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja EA:n välillä on sovittu Sovelluksesta, ja Sopimus syrjäyttää kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Sopimuksen muutokset tai lisäykset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja EA:n allekirjoittamia. Jos jompikumpi osapuoli jättää jonkin tässä ilmoitetun oikeuden käyttämättä tai viivyttää oikeuden käyttämistä, ei tämä luovu oikeuksistaan eikä minkään oikeuden yksittäinen tai osittainen käyttö estä minkään tässä ilmoitetun oikeuden myöhempää käyttöä. Jos tämän Sopimuksen ja ostoehtojen tai muiden ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan tämän Sopimuksen ehtoja.


Apple iPhone-, iPod Touch- and iPad-käyttäjiä koskevat lisäehdot

Seuraavat lisäehdot täydentävät Sopimuksen ehtoja niille käyttäjille, jotka ostavat ja/tai asentavat Sovelluksen Apple Inc:n ("Apple") iPhone-, iPod Touch- ja/tai iPad-tuotteeseen (yhteisesti "Apple-laitteet"):


A.       Tämän ostotapahtuman myötä, jos käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot, käyttäjä saa ja EA myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden asentaa ja käyttää Sovellusta virallisissa Apple-laitteissa henkilökohtaista ja epäkaupallista tarkoitusta varten Applen App Store -palvelun Käyttöehdoissa määritellyin tavoin. Tämä Sopimus ei velvoita EA:ta tarjoamaan käyttäjälle Sovellusta koskevaa fyysistä dokumentaatiota, teknistä tukea, puhelintukea, parannuksia tai päivityksiä.

 

B.       Käyttäjä hyväksyy, että Apple ei ole velvoitettu tarjoamaan Sovellusta koskevia huoltotoimia tai tukipalveluja.

 

C.       Apple ei ole vastuussa käyttäjän tai kolmannen osapuolen esittämistä vaateista tai kanteista, jotka liittyvät käyttäjän Sovelluksen omistajuuteen ja/käyttöön, mukaan lukien: (i) tuotetta koskevat vahingonkorvausvaatimukset; (ii) Sovellusta koskevien laillisten tai säädöksellisten edellytysten rikkomuksista aiheutuvat vaatimukset; (iii) kuluttajansuojalakeihin tai vastaavaan lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset; ja (iv) kolmannen osapuolen esittämät vaatimukset, joiden mukaan käyttäjän omistama ja käyttämä Sovellus rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

 

D.       Käyttäjä vakuuttaa, että hän ei asu maassa, joka kuuluu Yhdysvaltojen vientirajoitusten piiriin tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on määrittänyt terrorismia tukevaksi maaksi, ja käyttäjä vakuuttaa, ettei hän kuulu Yhdysvaltojen hallituksen kokoamaan luetteloon estetyistä tai rajoitetuista osapuolista.

 

E.       Käyttäjä hyväksyy, että Apple ja Applen toimipisteet ovat tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia. Käyttäjä hyväksyy myös, että kun käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot, Applella on oikeus (ja Applen katsotaan hyväksyneen tämän oikeuden) varmistaa tämän Sopimuksen ehtojen noudattaminen kolmannen osapuolen edunsaajana.LIITE A

MOBIILIMAINONTA

Verkot Tietoa Peruuttaminen
12 Digit Marketing http://www.12digitmarketing.com/privacy-policy/ http://www.12digitmarketing.com/platform-privacy-policy/#choices
Aarki http://corp.aarki.com/privacy http://corp.aarki.com/privacy
AcuityAds https://www.acuityads.com/privacy-policy/ https://www.acuityads.com/opt-out/
Ad Knowledge Super Rewards http://www.srpoints.com/legal-center/privacy Poista ohjelman asennus.
AdColony http://adcolony.com/legal/privacy/ Ei sovelleta.
AdKnowledge http://www.adknowledge.com/privacy/ http://www.adknowledge.com/privacy/
AdMarvel http://operamediaworks.com/advertising-services-privacy-policy http://operamediaworks.com/choices/mobile_opt_out_mobile.php
AdMax Network Ei sovelleta. Ei sovelleta.
AdMob https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Adobe http://www.adobe.com/privacy.html http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
AdRally https://www.fusepowered.com/privacy-policy/ Ei sovelleta.
AdSense http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Anomaly http://anomaly.com/en/privacy-policy/ http://anomaly.com/en/privacy-policy/
Applovin https://www.applovin.com/privacy https://www.applovin.com/optout
Appreciate http://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms http://appreciate.mobi/page.html#/appoffers-opt-out
Arbor https://arbor.io/privacy/ https://pippio.com/optout/
Audience Trust http://www.audiencetrust.com/privacy.html http://www.audiencetrust.com/privacy.html
BAMx https://www.bam-x.com/#/privacy-policy https://www.bam-x.com/#/privacy-policy
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html http://optout.prod.bidr.io/optout
BrightRoll https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
BuzzCity http://www.buzzcity.com/privacy_policy Ei sovelleta.
Choozle https://choozle.com/privacy-policy http://www.networkadvertising.org/choices/
Circulate http://www.circulate.com/index.html#privacy https://portal.circulate.com/portal/public/opt-out
CPX Interactive http://www.cpxi.com/privacy-policy/ http://ad.yieldmanager.com/opt-out
Cuebiq http://www.cuebiq.com/privacypolicy http://www.cuebiq.com/privacypolicy#optout
DNSR Media http://www.dsnrmg.com/terms-conditions/ Ei sovelleta.
eBuzzing https://teads.tv/privacy-policy/ https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
Eyeota http://www.eyeota.com/privacy-policy/ http://www.eyeota.com/privacy-policy/
Eyeview https://www.eyeviewdigital.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/policy.php
Factual https://www.factual.com/privacy https://www.factual.com/privacy
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy Ei sovelleta.
GetJar http://www.getjar.com/info/privacy/ Ei sovelleta.
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Greystripe http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy Ei sovelleta.
GumGum http://www.gumgum.com/privacy-policy/ http://www.gumgum.com/adchoices/
HasOffers http://www.hasoffers.com/privacy-policy/ http://www.hasoffers.com/privacy-policy/
iAd http://www.apple.com/privacy/ https://oo.apple.com
InMobi http://www.inmobi.com/privacy-policy/ http://www.inmobi.com/page/opt-out/
Inneractive http://inner-active.com/privacy-policy Ei sovelleta.
Jirbo, Inc. https://www.adcolony.com/privacy-policy/ https://www.adcolony.com/privacy-policy/
JumpTap http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Kargo http://www.kargo.com/privacy/ http://www.kargo.com/privacy/#opt-out
Loop http://www.loopinsight.com/privacy/ http://www.loopinsight.com/privacy/
MadHouse http://www.madhouse.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=239&lang=en Ei sovelleta.
MdotM http://www.mdotm.com/privacy-policy/ http://platform.mdotm.com/user/optout/
Medialets http://www.medialets.com/privacy/ http://www.medialets.com/privacy/
Millennial Media http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Mobclix http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
MobileFuse http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/ Ei sovelleta.
Mojiva http://welcome.mojiva.com/privacy/ Ei sovelleta.
MoPub http://www.mopub.com/legal/privacy/ http://www.mopub.com/legal/privacy/
Multi Channel Network http://www.mcn.com.au/privacy-policy Ei sovelleta.
Nexage http://www.nexage.com/privacy-policy/ Ei sovelleta.
RadiumOne http://radiumone.com/privacy/ http://radiumone.com/opt/
RhythmOne http://www.rhythmone.com/privacy-policy http://www.rhythmone.com/opt-out
RockYou Media http://rockyou.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Say Media (formerly Video Egg) http://www.saymedia.com/fine-print http://www.saymedia.com/fine-print
Sizmek http://www.sizmek.com/about-us/privacy http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Smaato http://www.smaato.com/privacy Ei sovelleta.
Smartclip http://www.smartclip.com/privacy-policy http://www.smartclip.com/privacy-policy
Social Games Advertising Network (a WeeWorld Company) Ei sovelleta. Ei sovelleta.
SponsorPay http://www.fyber.com/#privacy-policy Ei sovelleta.
Supersonic https://www.supersonic.com/privacy-policy/ https://www.supersonic.com/privacy-policy/
TapAd http://www.tapad.com/privacy-policy/ http://www.tapad.com/privacy-policy/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Tremor Media http://tremorvideo.com/en/privacy-policy http://tremorvideo.com/en/privacy-policy
Tribal Fusion http://exponential.com/privacy/ http://exponential.com/privacy/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Vdopia http://www.vdopia.com/mobile/privacy-policy http://www.vdopia.com/w3c/optout.php?portal=i
Velti http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
Vungle https://www.vungle.com/privacy/ https://www.vungle.com/privacy/
Where.com https://advertising.paypal.com/privacy-policy/ Ei sovelleta.
Wild Tangent http://www.wildtangent.com/legal/privacy Ei sovelleta.
Yume http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out
ZestAdz Ei sovelleta. Ei sovelleta.

MOBIILIANALYYSIT

Palveluntarjoajat Tietoja Peruuttaminen
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) http://www.omniture.com/en/privacy/product http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout
App Annie https://www.appannie.com/legal/privacy/?_ref=footer Ei sovelleta.
Crashlytics http://try.crashlytics.com/terms/ http://try.crashlytics.com/terms/
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ Ei sovelleta.
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy Ei sovelleta.
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Swrve https://www.swrve.com/privacy https://www.swrve.com/privacy
Talking Data https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=en_us https://www.talkingdata.com/optout.jsp?languagetype=en_us
Tap Stream https://tapstream.com/legal/privacy_policy/ https://tapstream.com/opt_out_confirmation/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/