ELECTRONIC ARTS
ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOMPoužívaním našich hier či akýchkoľvek z našich služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

Vitajte v EA. Táto zmluva upravuje váš prístup k produktom, obsahu a službám ponúkaným spoločnosťou EA a jej dcérskymi spoločnostami („EA“), ako sú herný softvér a súvisiace aktualizácie, rozšírenia a funkcie aj všetky online a mobilné služby, platformy, webové stránky alebo podujatia naživo hosťované spoločnosťou EA alebo v súvislosti so spoločnosťou EA (súhrnne „služby EA“). Táto zmluva je medzi vami a subjektom EA uvedeným v oddiele 13B nižšie.

Ak nesúhlasíte, neinštalujte a nepoužívajte naše hry alebo služby.

POUŽÍVANÍM SLUŽIEB EA SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE, SLUŽBY EA SI NEINŠTALUJTE ANI ICH NEPOUŽÍVAJTE. V PRÍPADE OBYVATEĽOV NIEKTORÝCH KRAJÍN SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NA ÚČELY ROZHODNUTIA AKÝCHKOĽVEK SPOROV SO SPOLOČNOSŤOU EA SA VZŤAHUJE ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA A ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA KOLEKTÍVNU ŽALOBU UVEDENÉ V ODDIELE 15.


OBSAH

 1. Účet EA
 2. Licencia
 3. Obsah a oprávnenia
 4. Dostupnosť služieb a aktualizácií EA
 5. Váš OVP
 6. Pravidlá správania
 7. Hry
 8. Zrušenie zmluvy a ďalšie postihy
 9. Používanie údajov
 10. Ostatný softvér, pomocné programy a nástroje
 11. Tretie strany
 12. Záruky; Obmedzenie zodpovednosti
 13. Všeobecné podmienky
 14. Zmeny tejto zmluvy
 15. Riešenie sporov záväzným rozhodcovským konaním
 16. Dodatočné podmienky pre PlayStation®
 17. Dodatočné podmienky platné pre nákupy pre mobilné zariadenia

1. Účet EA

K hraniu väčšiny hier od EA potrebujete účet EA. Ak si ho chcete vytvoriť, musíte spĺňať podmienku minimálneho veku a v prípade vašej neplnoletosti si potom vaši rodičia musia prečítať tieto podmienky a súhlasiť s nimi. Ak túto zmluvu porušíte, môže spoločnosť EA váš účet pozastaviť alebo zrušiť. Svoj účet EA alebo akékoľvek predplatné EA môžete kedykoľvek zrušiť.

Ak chcete získať prístup k mnohým službám EA vrátane hrania online a používať ich, potrebujete účet EA.

Ak chcete vytvoriť účet EA, musíte mať platnú e-mailovú adresu a uviesť pravdivé a presné informácie. Musíte byť oprávnení na používanie služby EA, na účely ktoré ste sa zaregistrovali, a musíte byť osoba s trvalým pobytom v krajine, kde je využívanie služieb EA povolené.

Ak si chcete založiť účet EA, musíte byť starší ako 16 rokov (alebo minimálneho veku krajiny vášho trvalého pobytu). Ak je váš vek v rozmedzí platného minimálneho veku a 18 rokov (alebo veku plnoletosti platnom vo vašej krajine), musíte si túto zmluvu preštudovať a súhlasiť s ňou spoločne so svojim rodičom či zákonným zástupcom. Za činy detí mladších ako 18 rokov pri využívaní služieb EA nesú zodpovednosť rodičia a zákonní zástupcovia. Spoločnosť EA rodičom a zákonným zástupcom odporúča, aby sa oboznámili s možnosťami rodičovskej kontroly na zariadeniach, ktoré svojmu dieťaťu poskytujú.

Zodpovednosť za aktivitu na vašom účte EA nesiete vy; preto ho s nikým nezdieľajte. V prípade, že váš účet EA používa niekto iný na vykonávanie činnosti, ktorá porušuje podmienky stanovené v tejto zmluve, váš účet EA môže byť pozastavený alebo zrušený.

Účet EA alebo predplatné služby EA môžete kedykoľvek zrušiť kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory spoločnosti EA na adrese help.ea.com. Spoločnosť EA môže na účely spracovania vašej žiadosti vyberať poplatky alebo vám účtovať vzniknuté náklady v prípade, že sú povolené zákonom, a všetky sumy dlhované dodavateľom tretích strán alebo poskytovateľom obsahu.

2. Licencia

Spoločnosť EA vám poskytuje prístup k našim hrám a službám pre vaše osobné potešenie.

Služby EA sa vám nepredávajú, ale sa vám na ne udeľuje licencia. Spoločnosť EA vám udeľuje osobnú, obmedzenú, neprenosnú (t. j. nie na zdieľanie), odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na využívanie služieb EA, ku ktorým máte prístup na účely ich nekomerčného používania, pokiaľ budete dodržiavať podmienky tejto zmluvy. K žiadnej službe EA, obsahu alebo oprávneniam (podľa nižšie uvedeného vymedzenia týchto pojmov) nesmiete pristupovať, nesmiete ich kopírovať, upravovať ani distribuovať, pokiaľ na to spoločnosť EA nedala svoj výslovný súhlas alebo pokiaľ to nie je povolené príslušnými právnymi predpismi. Zo služieb EA nesmiete spätne analyzovať ani sa pokúšať extrahovať ani inak používať zdrojový kód alebo iné údaje, pokiaľ na to spoločnosť EA nedala svoj výslovný súhlas alebo pokiaľ to nie je povolené príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť EA alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia a vyhradzujú si všetky ostatné práva, a to vrátane všetkých práv, titulov a záujmov v rámci služieb EA a súvisiacich práv duševného vlastníctva.

3. Obsah a oprávnenia

Spoločnosť EA poskytuje hry, funkcie a obsah prostredníctvom série oprávnení. Niektoré oprávnenia sa odomykajú pomocou virtuálnej meny, ktorá nemá mimo naše hry žiadnu hodnotu.

Služby EA zahŕňajú obsah a oprávnenia. Termínom obsah rozumieme softvér, technológie, text, príspevky do fór či do konverzácií, profily, webové miniaplikácie, správy, odkazy, e-maily, hudbu, zvuk, grafiku, obrázky, video, kód a všetok audiovizuálny či iný materiál zobrazený v rámci služieb EA alebo generovaný týmito službami, ako aj dizajn a vzhľad našich webových stránok. Súčasťou obsahu je aj obsah vytvorený používateľmi (ďalej len „OVP“). OVP zahŕňa postavy účtu EA, príspevky na fórach, obsah profilu a ďalší obsah, ktorým používatelia prispievajú do služieb EA. Všetok obsah je buď vo vlastníctve spoločnosti EA alebo jej poskytovateľov licencií, alebo sa spoločnosti EA alebo jej poskytovateľom licencií poskytuje na tento obsah licencia podľa oddielu 5 nižšie.

Oprávnenia sú práva, ktoré vám spoločnosť EA v rámci licencie udeľuje na prístup a používanie online alebo offline prvkov služieb EA. Medzi oprávnenia je možné napríklad zahrnúť: prístup k digitálnemu či neuzamykatelnému obsahu s prídavnou alebo rozšírenou funkčnosťou (vrátane služieb určených pre viacerých hráčov); predplatné; virtuálne imanie; odomykacie kľúče alebo kódy, sériové kódy alebo autorizácie online; herny úspechy; virtuálne body, mince alebo meny.

Tieto virtuálne body, mince alebo meny označujeme ako „virtuálnu menu EA“. Keď od nás alebo našich autorizovaných partnerov získate virtuálnu menu EA, dostanete osobnú, obmedzenú, neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú licenciu na prístup a výber oprávnení, ktoré vám spoločnosť EA výslovne dáva k dispozícii.

Virtuálna mena EA nemá žiadnu peňažnú hodnotu a nemá žiadnu hodnotu ani mimo našich produktov a služieb. Virtuálnu menu EA nemožno predávať, nemožno s ňou obchodovať ani ju nemožno vymieňať za hotovosť; je možné ňou zaplatiť za oprávnenia dostupné pre danú službu EA. Virtuálna mena EA je nenávratná a v prípade, že ju nevyužijete, nemáte právo na žiadnu peňažnú náhradu. Po zaplatení virtuálnou menou EA za oprávnenie nemôžete toto oprávnenie vrátiť, vymeniť ani zaň žiadať náhradu. Ak ste obyvateľom Japonska, súhlasíte s tým, že akúkoľvek virtuálnu menu EA použijete do 180 dní od dátumu jej nákupu.

Ak chcete získať prístup k službám EA a využívať ich, musíte si na svoje vlastné náklady zabezpečiť vybavenie, pripojenie k internetu a požadované poplatky.

4. Dostupnosť služieb a aktualizácií EA

Naše hry a služby nemusia byť vždy dostupné alebo fungovať na všetkých zariadeniach. Môžeme tiež vykonávať aktualizácie alebo zmeny našich hier a služieb, ktoré môžu mať vplyv na ich používanie alebo postup v hre.

Nezaručujeme, že každá služba EA, obsah alebo oprávnenie budú po celý čas, na všetkých miestach alebo v danom čase k dispozícii, ani to, že budeme určitú službu EA, obsah alebo oprávnenia aj naďalej ponúkať počas určitého obdobia. Spoločnosť EA nezaručuje, že k službám EA bude možný prístup na všetkých zariadeniach, prostredníctvom konkrétneho poskytovateľa internetu alebo pripojenia, alebo vo všetkých geografických oblastiach.

Spoločnosť EA môže čas od času službu EA, obsah alebo oprávnenia aktualizovať, zmeniť alebo upraviť, a to bez toho, aby vás vopred na to upozornila. Tieto aktualizácie a úpravy môžu byť potrebné na to, aby sa služby EA mohli aj naďalej používať.

Pre spoločnosť EA môže byť potrebné aktualizovať alebo resetovať určité parametre na účely vyváženia hrania hier a používania služieb EA. Tieto aktualizácie alebo „resetovania“ môžu spôsobiť prekážky v rámci príslušného herného sveta a môžu mať vplyv na postavy, hry, skupiny alebo ďalšie oprávnenia, nad ktorými máte kontrolu.

Spoločnosť EA môže tiež bez vášho upozornenia vykonať opatrenia týkajúce sa vášho účtu EA a oprávnení, a to za účelom ochrany vás či spoločnosti EA; môže tak napríklad zabrániť neoprávnenému prístupu, resetovať heslá k účtu EA, pozastaviť prístup k účtu EA, odstrániť údaje alebo odstrániť účty EA zo služieb EA. Dostupnosť služieb EA môže byť tiež ovplyvnená v reakcii na skutočné alebo domnelé porušenie pravidiel správania, ako je bližšie opísané v oddiele 6.

5. Váš OVP

Čokoľvek, čo vystavíte alebo vytvoríte (OVP), umožňujete spoločnosti EA a našim hráčom v rámci našich hier a služieb zdarma používať. Za svoj OVP ste zodpovední, musí to byť váš vlastný obsah alebo obsah, ktorý máte povolené používať.

Za svoj OVP ste zodpovední vy. Nesmiete nahrávať OVP, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany alebo ktorý porušuje právne predpisy, túto zmluvu alebo právo tretej strany na ochranu súkromia alebo právo tretej strany na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch.

Spoločnosť EA môže podľa svojho uváženia OVP odstrániť, upraviť alebo zakázať z akéhokoľvek dôvodu vrátane prípadu, že spoločnosť EA dôjde opodstatnene k záveru, že OVP porušuje túto zmluvu. Spoločnosť EA nenesie žiadnu zodpovednosť ani nepreberá žiadne záväzky za OVP, za jeho odstránenie, alebo za neodstránenie OVP alebo iného obsahu. Spoločnosť EA nevykonáva predbežnú kontrolu všetkého OVP a žiadny OVP, ktorý je k dispozícii v rámci služieb EA, nepodlieha jej schvaľovaniu alebo súhlasu.

Keď prispejete OVP, udelíte tým spoločnosti EA, ako aj jej poskytovateľom a nadobúdateľom licencií nevýhradnú, trvalú, prenosnú, celosvetovo platnú, ďalej prevoditeľnú licenciu na používanie, hosťovanie, ukladanie, reprodukciu, úpravu, vytváranie odvodených diel z tohto obsahu, verejné vystavovanie alebo predvádzanie, resp. iné prenášanie a oznamovanie OVP alebo ktorejkoľvek jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu alebo na akomkoľvek fóre, či už v súčasnosti známych, alebo neskoršie vymyslených, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, finančnej úhrady alebo akéhokoľvek prisúdenia vám alebo akejkoľvek tretej strane. Udeľujete taktiež všetkým ostatným používateľom, ktorí majú možnosť prístupu a používania OVP v rámci služby EA, právo na používanie, kopírovanie, úpravu, vystavovanie, predvádzanie, vytváranie odvodených diel a na iné typy oznamovania a distribúcie vášho OVP v príslušnej službe EA alebo prostredníctvom tejto služby, a to bez ďalšieho upozornenia, prisúdenia alebo poskytnutia kompenzácie vašej osobe.

6. Pravidlá správania

Chceme, aby ste sa pri hraní našich hier dobre bavili. Preto očakávame, že rovnako ako všetci hráči budete rešpektovať spoločnosť EA, našich zamestnancov a zástupcov, ako aj svojich spoluhráčov. To znamená napríklad dodržiavať zákony, nepodvádzať, neurážať, nehackovať náš softvér, nespamovať a nepoužívať botov, neklamať spoločnosti EA ani našim hráčom. To sú len najdôležitejšie príklady. Úplný zoznam všetkého, čo nerobiť, nájdete v pravidlách správania.

Pri prístupe alebo používaní služby EA súhlasíte s tým, že nebudete:

Z dôvodu presadzovania týchto pravidiel môžeme monitorovať vašu aktivitu a odstrániť akýkoľvek OVP. Pokiaľ tieto pravidlá nebudete dodržiavať, môžeme vás varovať, pozastaviť vám prístup do hry, hranie našich hier vám trvalo zakázať alebo inak obmedziť váš účet EA, hry alebo súvisiace služby.

Ak vy alebo osoba používajúca váš účet EA poruší tieto pravidlá a ani po upozornení nedôjde k náprave, spoločnosť EA môže proti vám zakročiť napríklad aj formou zrušenia prístupu k niektorým alebo k všetkým službám, obsahu resp. oprávneniam EA alebo formou zrušenia vášho účtu EA podľa popisu v oddiele 8. V prípade závažného porušenia môže spoločnosť EA zakročiť bez zaslania predchádzajúceho upozornenia. K príkladom závažného porušenia môže patriť okrem iného: propagácia alebo podporovanie prenikania do obsahu inou než štandardnou cestou, predaj účtov EA alebo oprávnení EA (vrátane virtuálnych mien a položiek) bez povolenia spoločnosti EA resp. nezákonné činnosti extrémneho obťažovania alebo zastrašovania. Ak to bude možné, spoločnosť EA vás bude o prijatých opatreniach, ktoré budú reakciou na porušenie týchto pravidiel alebo porušenie podmienok stanovených v tejto zmluve, informovať.

Konkrétne služby EA môžu zverejniť dodatočné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vaše správanie v rámci týchto služieb.

Ak natrafíte na iného používateľa, ktorý porušuje ktorékoľvek z týchto pravidiel, nahláste v prípade potreby túto činnosť spoločnosti EA prostredníctvom funkcií „Help“ (Pomocník) alebo „Report Abuse“ (Nahlásenie zneužitia) v príslušnej službe EA alebo sa obráťte na zákaznícku podporu na stránkach help.ea.com.

Spoločnosť EA môže podľa svojho uváženia monitorovať alebo zaznamenávať online aktivitu alebo obsah v rámci služieb EA a na základe vlastného posúdenia môže z ľubovoľnej služby EA odstrániť akýkoľvek obsah. Nezabúdajte na to, že vaša komunikácia a váš OVP v službe EA sú verejné a ostatní ich budú vidieť.

Vaše používanie služieb EA podlieha zásadám ochrany osobných údajov a súborov cookie dostupným na webovej lokalite spoločnosti EA privacy.ea.com/sk, ktoré sú vo forme prepojenia zahrnuté do tejto zmluvy.

7. Hry

Tento oddiel sa vzťahuje na naše hry, najmä na hry na PC a herné platformy vlastnené spoločnosťou EA, ako sú EA app či Origin.

Tento oddiel sa vzťahuje na hry a herné predplatné spoločnosti EA („hry od EA“), vrátane hier od EA, ktoré bežia na osobnom počítači („hry od EA pre PC“), a klientské aplikácie a súvisiace služby vlastnené spoločnosťou EA, ktoré hry od EA pre PC distribuujú (v súčasnosti „EA app“ https://www.origin.com/en-us/about).

A. Technické opatrenia a opatrenia na ochranu obsahu

K boju proti pirátstvu a podvádzaniu využívame špecifický bezpečnostný softvér, ktorého obchádzanie môže viesť k strate prístupu k našim hrám.

Z dôvodu prevencie pirátstva a neautorizovaného kopírovania či používania hier od EA využíva spoločnosť EA pre služby EA určité technické opatrenia alebo opatrenia na ochranu obsahu vyvinuté spoločnosťou EA alebo partnermi tretích strán. Ak sa pokúsite tieto opatrenia obísť, vyradiť alebo s nimi svojvoľne manipulovať, bude táto licencia vypovedaná.

B. EA app

Hranie našich hier na PC môže byť podmienené inštaláciou softvéru našej distribučnej platformy na PC. Tento softvér môžeme automaticky aktualizovať. K odinštalovaniu našich hier a softvéru vám poskytneme potrebné pokyny.

Hranie hier od EA pre PC môže byť zo strany spoločnosti EA podmienené inštaláciou a použitím klientskej aplikácie EA app alebo jej nástupníckej aplikácie. Overenie vašej licencie pre hru od EA pre PC v aplikácii EA app je podmienené účtom EA, vaším súhlasom s touto zmluvou a pripojením na internet („overenie pravosti“).

K prístupu k službám EA súvisiacim s hrou od EA pre PC a k ich používaniu môže byť najprv potrebné sa zaregistrovať pomocou sériového kódu priloženého k hre od EA pre PC. Sériový kód, ktorý je poskytovaný spolu s hrou od EA pre PC, bude verifikovaný počas overovania pravosti. Overenie pravosti je obmedzené na jeden účet EA pre každý sériový kód, čo znamená, že hra od EA pre PC nie je prevoditeľná. Hru od EA pre PC je možné počas 24-hodinového obdobia spustiť a použiť najviac na piatich jedinečných zariadeniach.

Aplikácia EA app a hry od EA pre PC môžu sťahovať a inštalovať aktualizácie, modernizácie a ďalšie funkcie. Súhlasíte s tým, že v prípade, kedy je pre aplikáciu EA app k dispozícii aktualizácia, modernizácia či implementácia doplnkových funkcií, nemá spoločnosť EA žiadnu povinnosť podporovať predchádzajúce verzie tejto aplikácie. Spoločnosť EA vám môže za rovnakých podmienok poskytnúť možnosť stiahnuť, nainštalovať a používať alfa či betaverziu aplikácie EA app.

Pokyny k odinštalovaniu aplikácie EA app nájdete na webovej stránke pomocníka spoločnosti EA: help.ea.com.

Hry od EA pre PC môžete kedykoľvek odinštalovať pomocou rozhrania aplikácie EA app, čím odstránite všetky zostávajúce lokálne uložené súbory. Po odinštalovaní môže byť na vašom počítači ponechaný program Punkbuster. Na odinštalovanie programu Punkbuster spusťte spustiteľný súbor na webových stránkach https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Opatrenia na monitorovanie a potláčanie cheatov

Spoločnosť EA inštaluje softvér pre detekciu podvádzania alebo hackovania. Tieto programy odosielajú údaje z vášho počítača do spoločnosti EA.

V rámci používania služieb EA, a najmä hier od EA, využíva spoločnosť EA technológie k odhaľovaniu a prevencii podvádzania. Tieto technológie môžu byť vyvinuté spoločnosťou EA alebo treťou stranou.

Keď spustíte hru s online funkciami, môžu sa tieto technológie aktivovať v režime jadra, administrátora či používateľov a sledovať vašu hru vaše hranie a pamäť RAM, procesy, komunikáciu a ukladanie súborov daného zariadenia na odhaľovanie porušovania a vynucovania kódexu správania opísaného v oddiele 6, a to vrátane používania neautorizovaných programov tretích strán. Neautorizovaný program tretej strany je program alebo súbor tretej strany (ako napríklad „prídavná funkcia“, „modifikácia“, „nabúranie“, „trenažér“ alebo „cheat“), o ktorom sa spoločnosť EA domnieva, že: (i) umožňuje alebo uľahčuje akékoľvek používanie cheatov; (ii) dovoľuje používateľom akýmkoľvek spôsobom modifikovať alebo nabúravať herné rozhranie, prostredie alebo zážitok, čo nie je výslovne schválené spoločnosťou EA; alebo (iii) zachytáva, „doluje“ alebo inak zbiera informácie z hry alebo alebo jej prostredníctvom.

Spoločnosť EA môže zhromažďovať relevantné informácie potrebné na účely nášho vyšetrovania a presadzovania práva, ako sú informácie o vašom účte, podrobnosti o neautorizovanom programe tretej strany, informácie o akýchkoľvek upravených súboroch hry od EA pre PC a množstvo prípadov odhaleného podvádzania. Taktiež ak zistíme, že ste pri hraní podvádzali, môžeme ukončiť platnosť vašej licencie a váš účet EA.

Po opustení hry s online funkciami budú tieto technológie proti cheatovaniu deaktivované.

8. Zrušenie zmluvy a ďalšie postihy

Ak porušíte túto zmluvu alebo zákon, môže spoločnosť EA bez náhrady pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie našich hier a služieb.

Ak sa rozhodneme hru alebo službu ukončiť, oznámime vám to aspoň 30 dní vopred.

Táto zmluva je účinná dovtedy, kým ju neukončíte vy alebo spoločnosť EA. Spoločnosť EA môže ukončiť váš prístup k akýmkoľvek službám EA alebo účtu EA alebo ich používanie, ak zistí, že ste porušili túto zmluvu alebo že došlo k nezákonnému, nevhodnému alebo podvodnému využívaniu služieb EA na vašom účte EA. Ak to bude možné, spoločnosť EA vás bude o tomto ukončení informovať. Dôsledkom zrušenia účtu EA môže byt strata používateľského mena a postavy. Ak máte viac ako jeden účet EA, spoločnosť EA môže v závislosti od typu porušenia alebo zneužitia zrušiť všetky vaše účty EA aj všetky súvisiace oprávnenia. Ak sa váš účet EA ukončí, už nebudete mať k svojmu účtu EA alebo oprávneniam prístup a môžete byť vylúčení z možnosti opätovného získania prístupu k akejkoľvek službe EA alebo jej používaniu. Po ukončení zanikne aj platnosť vašej licencie podľa tejto zmluvy.

Namiesto vypovedania a pred akýmkoľvek vypovedaním vám spoločnosť EA môže poslať upozornenie, pozastaviť alebo zmeniť vám prístup k niektorej službe EA alebo k účtu EA, odstrániť alebo zrušiť oprávnenia na úrovni účtu EA alebo zariadenia, odstrániť alebo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, alebo zabrániť vášmu zariadeniu alebo počítaču v prístupe ku konkrétnym službám EA. Ak spoločnosť EA prijme akékoľvek opatrenie uvedené v tomto oddiele, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí (s výhradou práv na zákonné náhrady) a žiadne oprávnenia sa vám nepripíšu ani neprevedú na hotovosť, či iné formy náhrady.

Spoločnosť EA môže kedykoľvek ukončiť akúkoľvek službu EA poskytnutím výpovede najmenej tridsať dní vopred buď e-mailom (ak je k dispozícii), a to v rámci dotknutej služby EA, alebo na stránke webovej lokality spoločnosti EA venovanej aktualizácii služieb (https://www.ea.com/service-updates). Po ukončení online služieb sa na naše hry nevzťahujú žiadne softvérové aktualizácie a nebudeme môcť zaručiť, že naše hry budú aj naďalej funkčné na novších či aktualizovaných operačných systémoch alebo dostupné k prevzatiu prostredníctvom distribučných služieb pre aplikácie ako obchod iOS App Store a Google Play Store. Akékoľvek hry dostupné prostredníctvom takýchto distribučných služieb pre aplikácie budú po ukončení online služieb bez ďalšieho upozornenia odobraté.

Ak si myslíte, že akékoľvek opatrenie voči vášmu účtu alebo zariadeniu bolo prijaté omylom, obráťte sa na zákaznícku podporu na stránkach help.ea.com.

Ak túto zmluvu vypoviete, súhlasíte s tým, že prestanete všetky služby EA používať.

Oddiely 5, 8 – 9, 11 – 15 tejto zmluvy zostávajú účinné aj po ukončení tejto zmluvy.

9. Používanie údajov

Keď hráte naše hry (aj offline), zhromažďuje spoločnosť EA rôzne údaje, ktoré využívame na prevádzkovanie našej obchodnej činnosti, vylepšovanie našich produktov či služieb, presadzovanie našich pravidiel a komunikáciu s vami. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie spoločnosti EA na privacy.ea.com/sk.

Keď používate službu EA, spoločnosť EA môže zhromažďovať a ukladať údaje z vášho počítača alebo zariadenia, a to vrátane informácií o vašom počítači, zariadení, hardvéri, nainštalovanom softvéri a operačnom systéme (ako je IP adresa a ID zariadenia), vašom používaní služby EA, štatistických údajov o hraní a využívaní služby, interakciách systému a periférnom hardvéri. Ak hráte hru v rámci služby EA v režime offline, tieto údaje sa uložia na vaše zariadenie a do spoločnosti EA sa prenesú, keď sa zariadenie pripojí k internetu. Spoločnosť EA používa tieto údaje na vykonávanie svojej obchodnej činnosti, na zlepšovanie svojich produktov a služieb, poskytovanie služieb vám a komunikáciu s vami (vrátane marketingových účelov), poskytovanie aktualizácií softvéru, dynamické poskytovanie obsahu a softvérovej podpory, presadzovanie tejto zmluvy a na riešenie softvérových chýb alebo iných spôsobov dosahovania vašej spokojnosti. Ak sa zúčastňujete online služieb, spoločnosť EA môže tiež zhromažďovať, používať, ukladať, prenášať a verejne zobrazovať štatistické údaje týkajúce sa hrateľnosti (vrátane skóre, rebríčkov a úspechov) alebo identifikovať obsah, ktorý je vytvorený a zdieľaný s inými hráčmi.

Vaše údaje zhromažďuje, používa, uchováva a prenáša spoločnosť EA Inc. v Spojených štátoch, a to v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a súborov cookie, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti EA privacy.ea.com/sk.

Niektoré predvoľby pre zber údajov môžete spravovať na záložke Nastavenia herného klienta EA pre PC.

10. Ostatný softvér, pomocné programy a nástroje

Pokiaľ naše hry aktualizujeme, je možné, že k ich ďalšiemu hraniu bude vyžadovaný nový softvér.

Služby EA môžu od vás vyžadovať alebo vám môžu umožňovať, aby ste z webovej lokality spoločnosti EA alebo jej poskytovateľov licencií prevzali do svojho počítača, herného systému alebo zariadenia softvér, aktualizácie alebo opravy softvéru alebo ďalšie pomocné programy a nástroje. Tieto technológie môžu byť na rôznych platformách rozdielne a výkonnosť služieb EA sa môže v závislosti od vášho počítača a iného vybavenia líšiť. Beriete na vedomie, že na pokračovanie v používaní služieb EA sa môžu vyžadovať určité aktualizácie týchto technológií. Niektoré z týchto aktualizácií môžu obsahovať zamknuté funkcie alebo obsah, ktoré si vyžadujú, aby ste na získanie prístupu k nim zaplatili ďalší poplatok. Súhlasíte s tým, aby spoločnosť EA automaticky aktualizovala všetky dostupné aktualizácie služieb EA. Nenainštalovaním dostupných aktualizácií sa môžu služby EA, vrátane hier od EA pre PC, stáť nehratelnými.

11. Tretie strany

Za používanie herných serverov a služieb, ktoré nepatria spoločnosti EA, nesiete zodpovednosť vy.

Niektoré služby EA vám môžu poskytnúť možnosť hrať na serveroch, ktoré spoločnosť EA nevlastní ani nekontroluje. Spoločnosť EA tieto služby nekontroluje a nenesie zodpovednosť za vaše používanie služby EA v rámci alebo prostredníctvom týchto služieb. Tieto služby tretích strán vás môžu vystaviť podliehaniu ďalším alebo odlišným podmienkam a obmedzeniam.

Služby EA môžu zahŕňať hypertextové prepojenia na webové stránky tretích strán. Tieto stránky môžu zhromažďovať údaje alebo od vás žiadať osobné údaje. Spoločnosť EA tieto stránky nekontroluje a nenesie zodpovednosť za ich obsah ani za zhromažďovanie, používanie alebo poskytovanie osobných informácií vykonávané týmito stránkami.

12. Záruky; Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť EA poskytuje náš softvér bez akýchkoľvek sľubov, avšak miestne zákony vo vašej krajine môžu zahŕňať určité záruky. Výška náhrady škody, ktorú môžete získať z právnych nárokov, je obmedzená.

AK ŽIJETE V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE (EHP), V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE ALEBO VO ŠVAJČIARSKU, SLUŽBY EA SA BUDÚ POSKYTOVAŤ S PRIMERANOU STAROSTLIVOSŤOU A ZRUČNOSŤOU A V SÚVISLOSTI S TÝMITO SLUŽBAMI EA SA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE SĽUBY ANI ZÁRUKY. AK ŽIJETE MIMO EHP, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ŠVAJČIARSKA, SLUŽBY EA PODLIEHAJÚ UDELENIU LICENCIE A POSKYTUJÚ SA „TAK, AKO SÚ“. POUŽÍVATE ICH NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EA, V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ANI ZÁKONNÉ ZÁRUKY VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU ROKOVANIA, POUŽÍVANIA ALEBO PRAXE. SPOLOČNOSŤ EA NEZARUČUJE, ŽE NEDÔJDE K NARUŠENIU VAŠEJ SPOKOJNOSTI PRI POUŽÍVANÍ PRODUKTU ALEBO SLUŽBY EA; ŽE SLUŽBA EA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY; ŽE SA PREVÁDZKA SLUŽBY EA NEPRERUŠÍ ALEBO SA PRI NEJ NEVYSKYTNÚ CHYBY, PORUCHY, POŠKODENIE, STRATA, RUŠENIE, PRENIKNUTIE ALEBO VÍRUSY, ALEBO ŽE SLUŽBY EA BUDÚ SPOLUPRACOVAŤ ALEBO BUDÚ KOMPATIBILNÉ S AKÝMKOĽVEK INÝM SOFTVÉROM. SPOLOČNOSŤ EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI SA NEZARUČUJE ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU TRETEJ STRANY PONÚKANÉ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODU EA APP. POZRI https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ VIAC INFORMÁCIÍ O ZÁKONNEJ ZÁRUKE A INÝCH ZÁKONNÝCH PRÁVACH SPOTREBITEĽA V RÁMCI VÁŠHO ÚZEMIA NÁJDETE NA ADRESE https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ INFORMÁCIE O PRÁVACH, KTORÉ MAJÚ K DISPOZÍCII SPOTREBITELIA V AUSTRÁLII SÚ DOSTUPNÉ NA ADRESE.

AK ŽIJETE V EHP, SPOJENOM KRÁĽOVSTVE ALEBO VO ŠVAJČIARSKU, SPOLOČNOSŤ EA A JEJ ZAMESTNANCI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A OBCHODNÍ PARTNERI NEBUDÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠICH ČINOV ALEBO PORUŠENIA TEJTO ZMLUVY, ALEBO KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU ČINOV ALEBO OPOMENUTÍ TRETEJ STRANY ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH ČINOV ALEBO OPOMENUTÍ, KTORÉ SÚ MIMO NAŠU KONTROLU. AK ŽIJETE MIMO EHP, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ŠVAJČIARSKA, SPOLOČNOSŤ EA A JEJ ZAMESTNANCI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A OBCHODNÍ PARTNERI NEBUDÚ, A TO V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, VOČI VÁM ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE STRATY, KTORÉ NEBOLI SPÔSOBENÉ PORUŠENÍM TEJTO ZMLUVY ZO STRANY SPOLOČNOSTI EA, ANI ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY. TYPY VYLÚČENÝCH ŠKÔD ZAHŔŇAJÚ NAPRÍKLAD FINANČNÉ STRATY (AKO JE STRATA PRÍJMU ALEBO ZISKOV), NÁKLADY NA NÁHRADNÝ TOVAR ALEBO SLUŽBY, NARUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE CHODU FIRMY, STRATU ÚDAJOV, STRATU DOBREJ POVESTI A ZLYHANIE ALEBO PORUCHU POČÍTAČA. TOTO OBMEDZENIE SA VZŤAHUJE NA AKÝKOĽVEK NÁROK VYPLÝVAJÚCI Z LICENCIE ALEBO SLUŽBY EA ALEBO SA NA NICH VZŤAHUJÚCI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, ZÁKONA, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK. PLATÍ AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ EA VEDELA ALEBO MALA VEDIEŤ O MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY. MÔŽETE DOSTAŤ NÁHRADU ZA PRIAME ŠKODY V AKEJKOĽVEK VÝŠKE, KTORÁ NIE JE VÄČŠIA AKO SUMA, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA PRÍSLUŠNÚ SLUŽBU EA. SPOLOČNOSŤ EA NEOBMEDZUJE SVOJU ZODPOVEDNOSŤ ZA PODVOD, HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ, ÚMYSLENÉ POCHYBENIE ALEBO ZRANENIE, ČI SMRŤ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIA, PRETO SA NIEKTORÉ Z NICH ALEBO VŠETKY NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Ak ste si zakúpili fyzickú kópiu služby EA vo fyzickej predajni v Spojených štátoch a nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy a ešte ste si nenainštalovali ani ste nepoužili službu EA, môžete ju vrátiť a vráti sa vám uhradená suma alebo ju môžete vymeniť do tridsiatich (30) dní odo dňa zakúpenia podľa pokynov na vrátenie tovaru, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Všeobecné podmienky

A. Úplné znenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou formou podpísanou spoločnosťou EA

Táto zmluva spolu s akýmikoľvek ďalšími podmienkami spoločnosti EA, ktoré riadia vaše využívanie služieb EA, predstavuje celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou EA. Táto zmluva sa nesmie meniť ani upravovať, pokiaľ tieto zmeny a úpravy nemajú písomnú formu s podpisom spoločnosti EA. Neuplatnenie akéhokoľvek práva na strane spoločnosti EA na základe tejto zmluvy nesmie predstavovať vzdanie sa tohto práva alebo akéhokoľvek iného práva. Ak sa niektorá časť tejto zmluvy považuje za nevykonateľnú, všetky ostatné časti tejto zmluvy zostávajú aj naďalej účinné.

B. Rozhodné právo

Ak žijete v Spojených štátoch, Kanade alebo Japonsku, vzniká táto zmluva medzi vami a spoločnosťou Electronic Arts Inc. Ak žijete v akomkoľvek inom štáte, vzniká táto zmluva medzi vami a spoločnosťou EA Swiss Sàrl.

Ak žijete v EHP, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Brazílii, Hongkongu, Mexiku alebo Rusku, (i) táto zmluva je medzi vami a EA Swiss Sàrl, spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri v Ženeve pod registračným číslom: CH-660-2328005-8 a so sídlom na adrese 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švajčiarsko; (ii) zákony krajiny vášho bydliska upravujú túto zmluvu a vaše využívanie služieb EA; a (iii) výslovne súhlasíte s tým, že výhradnú jurisdikciu v prípade akéhokoľvek nároku alebo žaloby vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo sa vzťahujúcich na túto zmluvu alebo služby EA majú právo vykonávať súdy v krajine vášho bydliska.

Ak žijete v Kórejskej republike, (i) táto zmluva je medzi vami a EA Swiss Sàrl, spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri v Ženeve pod registračným číslom: CH-660-2328005-8 a so sídlom na adrese 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švajčiarsko; (ii) zákony Kórey, s výnimkou kolíznych noriem, upravujú túto zmluvu a vaše využívanie služieb EA; a (iii) výslovne súhlasíte s tým, že výhradnú jurisdikciu v prípade akéhokoľvek nároku alebo žaloby vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo sa vzťahujúcich na túto zmluvu alebo služby EA majú právo vykonávať súdy Kórey.

Ak žijete v Spojených štátoch, Kanade alebo Japonsku, (i) táto zmluva je medzi vami a Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) zákony štátu Kalifornia, s výnimkou kolíznych noriem, upravujú túto zmluvu a vaše využívanie služieb EA; a (iii) výslovne súhlasíte, že v prípade nárokov alebo sporov, ktoré nepodliehajú rozhodcovskej zmluve nižšie, výhradnú jurisdikciu v prípade akéhokoľvek nároku alebo žaloby vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo sa vzťahujúcich na túto zmluvu alebo služby EA majú právo vykonávať federálne alebo štátne súdy, ktoré riadia okres San Mateo v štáte Kalifornia a výslovne súhlasíte s vykonávaním osobnej jurisdikcie týchto súdov.

Ak žijete v akejkoľvek inej krajine, (i) táto zmluva je medzi vami a EA Swiss Sàrl, spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri v Ženeve pod registračným číslom: CH-660-2328005-8 a so sídlom na adrese 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švajčiarsko; (ii) zákony štátu Kalifornia, s výnimkou kolíznych noriem, upravujú túto zmluvu a vaše využívanie služieb EA; a (iii) výslovne súhlasíte, že v prípade nárokov alebo sporov, ktoré nepodliehajú rozhodcovskej zmluve nižšie, výhradnú jurisdikciu v prípade akéhokoľvek nároku alebo žaloby vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo sa vzťahujúcich na túto zmluvu alebo služby EA majú právo vykonávať federálne alebo štátne súdy, ktoré riadia okres San Mateo v štáte Kalifornia a výslovne súhlasíte s vykonávaním osobnej jurisdikcie týchto súdov.

Na túto zmluvu alebo akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto zmluvy alebo sa vzťahujúci na túto zmluvu sa nevzťahuje dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň, 1980).

C. Export

Musíte dodržiavať všetky zákony regulujúce export a súhlasíte, že nie ste osobou, ktorá je exportnými zákonmi nejakým spôsobom obmedzená.

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať americké a iné zákony o kontrole exportu a súhlasíte s tým, že neprevediete službu EA na cudzieho štátneho príslušníka ani miesto, ktoré sú týmito zákonmi zakázané. Taktiež potvrdzujete, že nie ste osoba, s ktorou má spoločnosť EA na základe príslušných právnych predpisov o kontrole exportu zakázané obchodovať.

14. Zmeny tejto zmluvy

Spoločnosť EA môže túto zmluvu kedykoľvek aktualizovať. Ak nesúhlasíte s niektorými významnými zmenami, je možné, že nebudete môcť naše hry hrať.

Spoločnosť EA môže občas upraviť túto zmluvu, takže by ste ju mali často kontrolovať. V prípade hráčov EA, ktorí súhlasili s predchádzajúcou verziou tejto zmluvy, dané revízie nadobudnú účinnosť 30 dní po zverejnení na webových stránkach terms.ea.com/sk. Pokračovanie v používaní služieb EA znamená, že so zmenami súhlasíte. Hneď ako vyjadríte súhlas s verziou zmluvy, nebudeme uplatňovať budúce podstatné zmeny bez vášho výslovného súhlasu s nimi. Ak vás požiadame, aby ste prijali podstatné zmeny tejto zmluvy a vy tieto zmeny odmietnete, možno nebudete môcť ďalej používať poskytnutú službu EA.

15. Riešenie sporov záväzným rozhodcovským konaním

Tento oddiel platí len v prípade, že žijete mimo Quebec, Rusko, Švajčiarsko, Brazíliu, Mexiko, členské štáty EHP, Spojené kráľovstvo a Kórejskú republiku.

Pokiaľ dôjde k sporu, súhlasíte s tým, že spoločnosti EA zašlete podrobnosti písomne a následne podstúpite rozhodcovské konanie. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok, ktorý vznesiete voči spoločnosti EA, uplatňujete ako jednotlivec, nie ako člen skupiny, zástupca skupiny alebo v rámci práva na kolektívnu žalobu.

TENTO ODDIEL SA TÝKA VŠETKÝCH SPOTREBITEĽOV A ĽUDÍ, KTORÍ PRIJALI PODMIENKY TEJTO ZMLUVY. VYLUČUJE OBYVATEĽOV QUEBECU, RUSKA, ŠVAJČIARSKA, BRAZÍLIE, MEXIKA, ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EHP, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A KÓREJSKEJ REPUBLIKY. PRIJATÍM PODMIENOK TEJTO ZMLUVY SA VY I SPOLOČNOSŤ EA VÝSLOVNE VZDÁVATE PRÁVA NA SÚDNY PROCES S POROTOU ALEBO PRÁVA NA KOLEKTÍVNU ŽALOBU.

V tomto oddiele 15 sa ponúka zjednodušený spôsob vyriešenia prípadných sporov medzi nami. Väčšinu vašich záležitostí je možné vyriešiť rýchlo a uspokojivo prihlásením sa do zákazníckej podpory spoločnosti EA pomocou vášho účtu na stránkach help.ea.com. Ak spoločnosť EA nevie vyriešiť vašu záležitosť, vy a spoločnosť EA súhlasíte s tým, že budete viazaní postupom vyriešenia akýchkoľvek a všetkých sporov medzi vami uvedeným v tomto oddiele.

Tento oddiel 15 je dohoda medzi vami a spoločnosťou EA a vzťahuje sa na našich príslušných zástupcov, zamestnancov, dcérske spoločnosti, predchodcov, príjemcov a nadobúdateľov. Táto dohoda o rozhodcovskom konaní je dôkazom medzištátnej obchodnej transakcie, preto sa interpretácia a vykonateľnosť tohto oddielu 15 a rozhodcovských konaní vedených podľa tohto oddielu riadia Federal Arbitration Act. Tento oddiel 15 sa má vykladať extenzívne a zostane účinný aj po ukončení tejto zmluvy.

A. Nároky, na ktoré sa vzťahuje rozhodcovské konanie

Všetky spory, nároky alebo sporné otázky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo sa vzťahujúce na túto zmluvu, akúkoľvek službu EA a jej marketing, alebo vzťah medzi vami a spoločnosťou EA, vrátane platnosti, vymáhateľnosti a rozsahu pôsobnosti tohto oddielu 15 (ďalej len „spory“) sa určujú výhradne záväzným rozhodcovským konaním. Patria sem nároky, ktoré vznikli pred uzavretím tejto zmluvy. Jediné spory, na ktoré sa tento oddiel 15 nevzťahuje, sú nároky (i) týkajúce sa porušenia, ochrany alebo platnosti obchodného tajomstva, autorských práv, ochranných známok alebo patentových práv vašich, spoločnosti EA alebo jej poskytovateľov licencií; (ii) ak bývate v Austrálii, uplatnenia zákonného práva spotrebiteľov podľa austrálskych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a (iii) predložené malým pohľadávkovým súdom.

B. Neformálne rokovania

Vy a spoločnosť EA sa najprv pokúsite vyriešiť spor neformálnou cestou, a to najmenej počas 30 dní pred začatím rozhodcovského konania. Tieto neformálne rokovania začínajú na základe doručenia písomného oznámenia jednej osoby druhej osobe (ďalej len „oznámenie o spore“). Oznámenie o spore musí: (a) obsahovať úplné meno a kontaktné informácie strany, ktorá podáva sťažnosť, (b) obsahovať popis charakteru a základu nároku alebo sporu, a (c) uvádzať konkrétnu požadovanú nápravu. Spoločnosť EA zašle svoje oznámenie o spore na vašu fakturačnú alebo e-mailovú adresu. Vaše Oznámenie o spore zašlite na adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C. Záväzné rozhodcovské konanie

V prípade, že vy a spoločnosť EA nedokážete vyriešiť spor neformálnou cestou, vy alebo spoločnosť EA máte možnosť sa rozhodnúť, či sa tento spor nechá definitívne a výhradne vyriešiť záväzným rozhodcovským konaním. Akékoľvek rozhodnutie jednej strany pristúpiť k rozhodcovskému konaniu je konečné a záväzné aj pre druhú stranu. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s Consumer Arbitration Rules (Pravidlami pre rozhodcovské konanie pre spotrebiteľské spory) vydanými združením American Arbitration Association („AAA Consumer Rules“), ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.adr.org či telefónnom čísle 1-800-778-7879, a to s nasledujúcimi úpravami:

1. Poplatky a náklady za rozhodcovské konanie sa budú riadiť AAA Consumer Rules. Ak bude rozhodca považovať tieto náklady za neprimerané alebo ak zašlete spoločnosti EA na vyššie uvedenú adresu pre zasielanie oznámení o spore oznámenia s informáciou o tom, že nie ste schopný uhradiť správne poplatky potrebné na začatie rozhodcovského konania, spoločnosť EA všetky správne poplatky združenia AAA uhradí.

2. V prípade, že spor nepresiahne hodnotu 25 000 USD, bude rozhodcovské konanie prebiehať iba na základe písomných podaní.

3. Strany môžu v priebehu konania vzniesť akékoľvek dispozitívne návrhy alebo návrh.

4. Rozhodca vydá svoje rozhodnutie v písomnej podobe, ktorá bude obsahovať zistenia a závery, na ktorých je rozhodnutie založené. Rozhodca má právomoc vydávať akúkoľvek nápravu povolenú platnými zákonmi, avšak nie je oprávnený vydať akúkoľvek úľavu na inom ako individuálnom základe. Rozhodca môže priznať určujúcu alebo prikazujúcu nápravu iba v prospech jednotlivej strany, ktorá žiada o nápravu, a iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie nápravy zaručenej jednotlivým nárokom danej strany.

Rozhodca sa musí riadiť príslušnými zákonmi, a ak tak neurobí, môže byť ľubovoľný rozhodcovský nález spochybnený. Vy i spoločnosť EA sa môžete obrátiť na súd s cieľom vynútenia rozhodcovského konania, pokračovania neukončeného rozhodcovského konania alebo potvrdenia, upravenia, zrušenia alebo vydania súdneho rozhodnutia vo vzťahu k nálezu rozhodcu.

D. Obmedzenia

VY AJ SPOLOČNOSŤ EA SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE KAŽDÁ STRANA MÔŽE VZNIESŤ NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE IBA JEDNOTLIVO A NIE AKO ŽALOBCA ANI ČLEN SKUPINY V AKOMKOĽVEK DOMNELOM SKUPINOVOM ALEBO ZÁSTUPNOM KONANÍ VO VŠETKYCH SPOROCH. Rozhodca nesmie spájať nároky inej osoby s vašimi nárokmi a nemie predsedať žiadnemu druhu zástupného alebo skupinového konania. Ak sa tento odsek D ukáže ako nevykonateľný, bude celá táto rozhodčia dohoda považovaná za úplne neplatnú.

E. Miesto konania

Ak máte trvalé bydlisko v USA, bude rozhodcovské konanie prebiehať v okrese vašeho bydliska. Pre osoby s trvalým pobytom mimo Spojených štátov bude rozhodcovské konanie iniciované v okrese San Mateo v štáte Kalifornia v Spojených štátoch amerických a vy i spoločnosť EA súhlasíte s tým, že sa podriadite osobnej jurisdikcii tohto súdu na účely vynútenia rozhodcovského konania, pokračovania neukončeného rozhodcovského konania alebo potvrdenia, upravenia, zrušenia alebo vydania súdneho rozhodnutia vo vzťahu k nálezu rozhodcu.

F. Náhrada

Ak rozhodca rozhodne pri akomkoľvek nároku, ktorý vznesiete voči spoločnosti EA, vo váš prospech a prizná vám náhradu, ktorá je v peňažnom vyjadrení vyššia ako posledná písomná ponuka spoločnosti EA na finančné vyrovnanie predložená pred záverečnými písomnými podaniami rozhodcovi, spoločnosť EA:

1. vám zaplatí 150 % odškodnenia priznaného rozhodcom do výšky 5 000 USD nad hodnotu odškodnenia priznaného rozhodcom; a

2. uhradí vám poplatky za rozhodcovské konanie, ktoré ste zaplatili združeniu AAA.

G. Zmeny tejto zmluvy o záväznom rozhodcovskom konaní

Spoločnosť EA nebude presadzovať podstatné zmeny tejto dohody o rozhodcovskom konaní, ak nebudete výslovne súhlasiť s týmito zmenami.

H. Ustanovenie o oddeliteľnosti

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tohto oddielu 15 (okrem ustanovení o zrieknutí sa práva na kolektívnu žalobu stanoveného v bode D) stane nevymáhateľným, pretože by vylučovalo určitý nárok alebo opravný prostriedok (napríklad nariadenie predbežného opatrenia), musí byť tento nárok alebo opravný prostriedok (a iba tento nárok alebo opravný prostriedok) oddelený od rozhodcovského konania a môže byť uplatnený na súde, zatiaľ čo všetky zostávajúce nároky alebo opravné prostriedky budú riešené prostredníctvom rozhodcovského konania. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tohto oddielu 15 (okrem ustanovení o zrieknutí sa práva na kolektívnu žalobu stanoveného v bode D) stane nevymáhateľným z akéhokoľvek iného dôvodu, bude takéto ustanovenie od tohto oddielu 15 oddelené a zostávajúca časť tohto oddielu 15 zostane v plnej platnosti a účinnosti.

16. Dodatočné podmienky pre PlayStation®

Na nákupy v obchode PlayStation™Store sa vzťahujú ďalšie podmienky.

Pre nákupy v PlayStation™Store v Európe

Any content purchased in an in-game store will be purchased from Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) and be subject to PlayStation™Network Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation™Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.

17. Dodatočné podmienky platné pre nákupy pre mobilné zariadenia

Na nákupy pre mobilné zariadenia sa vzťahujú ďalšie podmienky.

Ak máte trvalé bydlisko v Spojených štátoch, Kanade alebo Japonsku, je predajcom obsahu a oprávnení zakúpených od spoločnosti EA na použitie na mobilnom zariadení spoločnosť Electronic Arts Inc. Ak máte trvalé bydlisko v akomkoľvek inom štáte, je predajcom takého obsahu a oprávnení zakúpených od spoločnosti EA spoločnosť EA Swiss Sàrl. Akákoľvek dcérska spoločnosť EA, ktorá je v obchode s mobilnými aplikáciami označená ako predajca obsahu a oprávnení, koná ako zástupca spoločnosti Electronic Arts Inc. alebo spoločnosti EA Swiss Sàrl.Posledná aktualizácia: 7. novembra 2022

Predchádzajúce podmienky poskytnutia služby / podmienky služby