ELECTRONIC ARTS
PERJANJIAN PENGGUNAAnda bersetuju dengan terma ini apabila anda menggunakan permainan kami atau mana-mana perkhidmatan kami.

Selamat datang ke EA. Perjanjian ini mentadbir akses dan penggunaan produk, kandungan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh EA dan anak syarikatnya ("EA") seperti perisian permainan dan kemas kini, naik taraf dan ciri yang berkaitan serta perkhidmatan dalam talian dan mudah alih, platform, laman web dan acara langsung yang dihoskan oleh atau berkaitan dengan EA (secara kolektifnya "Perkhidmatan EA"). Perjanjian ini adalah antara anda dan entiti EA yang disenaraikan dalam Seksyen 13B bawah.

Jika anda tidak bersetuju, jangan pasang atau gunakan permainan atau perkhidmatan kami.

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN EA, ANDA BERSETUJU DENGAN TERMA INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU, JANGAN PASANG ATAU GUNAKAN PERKHIDMATAN EA. BAGI PENDUDUK SESETENGAH NEGARA, ANDA BERSETUJU DENGAN PERJANJIAN TIMBANG TARA DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS YANG DITERANGKAN DALAM SEKSYEN 15 UNTUK MENYELESAIKAN SEBARANG PERTIKAIAN DENGAN EA.


ISI KANDUNGAN

 1. Akaun EA
 2. Lesen
 3. Kandungan dan Kelayakan
 4. Ketersediaan Perkhidmatan dan Kemas kini EA
 5. UGC anda
 6. Peraturan Kelakuan
 7. Permainan
 8. Penamatan dan Sekatan Lain
 9. Penggunaan Data
 10. Perisian, Utiliti dan Alat Lain
 11. Pihak Ketiga
 12. Waranti; Pembatasan Liabiliti
 13. Terma Am
 14. Perubahan pada Perjanjian ini
 15. Penyelesaian Pertikaian dengan Timbang Tara Mengikat
 16. Terma Tambahan untuk PlayStation®
 17. Terma Tambahan yang Terpakai bagi Pembelian untuk Peranti Mudah Alih

1. Akaun EA

Anda memerlukan Akaun EA untuk bermain kebanyakan permainan EA. Untuk mencipta Akaun EA, anda mestilah berumur sekurang-kurangnya umur minimum dan ibu bapa anda mesti membaca dan bersetuju dengan terma ini jika anda masih di bawah umur. EA boleh menggantung atau menamatkan akaun anda jika anda melanggar perjanjian ini. Anda boleh membatalkan Akaun EA anda atau sebarang langganan EA pada bila-bila masa.

Anda memerlukan Akaun EA untuk mengakses dan menggunakan banyak Perkhidmatan EA, termasuk untuk bermain dalam talian.

Untuk mencipta Akaun EA, anda mesti mempunyai alamat e-mel yang sah, dan memberikan maklumat yang benar dan tepat. Anda mesti layak menggunakan Perkhidmatan EA yang anda daftarkan dan mestilah seorang pemastautin di negara di mana penggunaan Perkhidmatan EA dibenarkan.

Anda mestilah berumur sekurang-kurangnya 13 tahun (atau umur minimum di negara tempat tinggal anda) untuk mencipta Akaun EA. Jika umur anda adalah antara umur minimum yang berkaitan dan 18 tahun (atau umur majoriti di mana anda tinggal), anda dan ibu bapa atau penjaga anda mesti menyemak Perjanjian ini bersama-sama. Ibu bapa dan penjaga adalah bertanggungjawab terhadap tindakan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun apabila menggunakan Perkhidmatan EA. EA mengesyorkan agar ibu bapa dan penjaga membiasakan diri mereka dengan kawalan ibu bapa pada peranti yang mereka berikan kepada anak mereka.

Anda bertanggungjawab untuk aktiviti di Akaun EA anda; itu milikmu, jangan kongsikannya. Akaun EA anda boleh digantung atau ditamatkan jika orang lain menggunakannya untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang melanggar Perjanjian ini.

Anda boleh membatalkan Akaun EA anda atau langganan kepada Perkhidmatan EA pada bila-bila masa dengan menghubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan EA di help.ea.com. Untuk melengkapkan permintaan anda, EA boleh mengumpul yuran atau kos yang ditanggung, jika dibenarkan oleh undang-undang, dan sebarang jumlah yang terhutang kepada vendor atau pembekal kandungan pihak ketiga.

2. Lesen

EA memberikan anda akses kepada permainan dan perkhidmatan kami kepada anda untuk keseronokan peribadi anda.

Perkhidmatan EA dilesenkan kepada anda, bukan dijual. EA memberi lesen peribadi, terhad, tidak boleh dipindah milik (iaitu, bukan untuk perkongsian), boleh dibatalkan dan tidak eksklusif kepada anda untuk menggunakan Perkhidmatan EA yang anda mempunyai akses untuk kegunaan bukan komersial anda, tertakluk kepada pematuhan anda dengan Perjanjian ini. Anda tidak boleh mengakses, menyalin, mengubah suai atau mengedarkan mana-mana Perkhidmatan, Kandungan atau Kelayakan EA (seperti terma yang ditakrifkan di bawah), melainkan dibenarkan dengan jelas oleh EA atau dibenarkan oleh undang-undang. Anda tidak boleh menggunakan kejuruteraan balikan atau cuba untuk mengekstrak atau menggunakan kod sumber atau data lain daripada Perkhidmatan EA, melainkan dibenarkan secara jelas oleh EA atau dibenarkan oleh undang-undang. EA atau pemberi lesennya memiliki dan menyimpan semua hak lain, termasuk semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Perkhidmatan EA dan hak harta intelektual yang berkaitan.

3. Kandungan dan Kelayakan

EA menyediakan permainan, ciri dan kandungan melalui satu siri kelayakan. Sesetengah kelayakan dibuka kunci menggunakan mata wang maya yang tidak mempunyai nilai di luar permainan kami.

Perkhidmatan EA termasuk Kandungan dan Kelayakan. Kandungan ialah perisian, teknologi, teks, siaran forum, siaran sembang, profil, widget, mesej, pautan, e-mel, muzik, bunyi, grafik, gambar, video, kod, dan semua audio visual atau bahan lain yang muncul pada atau datang daripada Perkhidmatan EA, serta reka bentuk dan rupa laman web kami. Kandungan juga termasuk Kandungan yang dijana pengguna ("UGC"). UGC menyertakan persona Akaun EA, siaran forum, kandungan profil dan Kandungan lain yang disumbangkan oleh pengguna kepada Perkhidmatan EA. Semua Kandungan dimiliki oleh EA atau pemberi lesennya, atau dilesenkan kepada EA dan pemberi lesennya mengikut Seksyen 5 di bawah.

Kelayakan adalah hak yang dilesenkan oleh EA kepada anda untuk mengakses atau menggunakan elemen Perkhidmatan EA dalam talian atau luar talian. Contoh Kelayakan termasuk akses kepada Kandungan digital atau tidak boleh dikunci; kefungsian tambahan atau dipertingkatkan (termasuk perkhidmatan berbilang pemain); langganan; aset maya; kekunci atau kod buka kekunci, kod bersiri atau pengesahan dalam talian; anugerah dalam permainan; mata, syiling atau mata wang maya.

Kami merujuk kepada mata, syiling atau mata wang maya ini sebagai "Mata Wang Maya EA". Apabila anda mendapatkan Mata Wang Maya EA daripada kami atau rakan kongsi kami yang diberi kuasa, anda menerima lesen peribadi, terhad, tidak boleh diserahhakkan, tidak eksklusif, yang boleh dibatalkan untuk mengakses dan memilih Kelayakan yang secara jelas disediakan oleh EA kepada anda.

Mata Wang Maya EA tidak mempunyai nilai kewangan dan tidak mempunyai nilai di luar produk dan perkhidmatan kami. Mata Wang Maya EA tidak boleh dijual, didagangkan, dipindahkan, atau ditukar dengan wang tunai; Ia hanya boleh ditebus untuk Kelayakan yang tersedia untuk Perkhidmatan EA. Mata Wang Maya EA tidak boleh dibayar balik, dan anda tidak layak untuk pembayaran balik bagi sebarang Mata Wang Maya EA yang tidak digunakan. Sebaik sahaja anda menebus Mata Wang Maya EA untuk Kelayakan, Kelayakan tersebut tidak boleh dikembalikan, ditukar atau dibayar balik. Jika anda tinggal di Jepun, anda bersetuju untuk menggunakan mana-mana Mata Wang Maya EA dalam tempoh 180 hari dari tarikh pembelian.

Anda akan menyediakan dengan perbelanjaan anda sendiri peralatan, sambungan Internet dan caj yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan EA.

4. Ketersediaan Perkhidmatan dan Kemas kini EA

Permainan dan perkhidmatan kami mungkin tidak selalu tersedia atau beroperasi pada semua peranti. Kami juga boleh membuat kemas kini atau perubahan pada permainan dan perkhidmatan kami, yang mungkin memberi kesan kepada penggunaan atau kemajuan permainan anda.

Kami tidak menjamin bahawa mana-mana Perkhidmatan, Kandungan atau Kelayakan EA akan tersedia pada setiap masa, di semua lokasi, atau pada bila-bila masa tertentu atau bahawa kami akan terus menawarkan Perkhidmatan, Kandungan atau Kelayakan EA tertentu untuk sebarang tempoh masa tertentu. EA tidak menjamin bahawa Perkhidmatan EA boleh diakses pada semua peranti, melalui pembekal Internet atau sambungan tertentu, atau di semua lokasi geografi.

Dari semasa ke semasa, EA boleh mengemas kini, mengubah atau mengubah suai Perkhidmatan, Kandungan atau Kelayakan EA, tanpa notis kepada anda. Pengemaskinian dan pengubahsuaian ini mungkin diperlukan untuk terus menggunakan Perkhidmatan EA.

EA mungkin perlu mengemas kini, atau menetapkan semula parameter tertentu untuk mengimbangi permainan dan penggunaan Perkhidmatan EA. Kemas kini atau "tetapan semula" ini boleh memberikan anda halangan dalam dunia permainan yang berkaitan dan mungkin menjejaskan watak, permainan, kumpulan atau Kelayakan lain di bawah kawalan anda.

EA juga boleh mengambil tindakan terhadap Akaun EA dan Kelayakan anda tanpa notis kepada anda untuk melindungi anda atau EA, seperti mencegah akses yang tidak dibenarkan, menetapkan semula kata laluan Akaun EA, menggantung akses Akaun EA, memadam data atau mengalih keluar Akaun EA daripada Perkhidmatan EA. Ketersediaan anda kepada Perkhidmatan EA juga boleh terjejas sebagai tindak balas kepada pelanggaran Peraturan Kelakuan yang sebenar atau disyaki, seperti yang diterangkan selanjutnya dalam Seksyen 6.

5. UGC anda

Anda membenarkan EA dan pemain kami untuk menggunakan apa-apa sahaja yang anda muat naik atau ciptakan (UGC) secara percuma dalam permainan dan perkhidmatan kami. Anda bertanggungjawab untuk UGC anda, ia mestilah kandungan anda sendiri atau kandungan yang anda dibenarkan menggunakannya.

Anda bertanggungjawab untuk UGC anda. Anda tidak boleh memuat naik UGC yang melanggar hak harta intelektual pihak ketiga atau yang melanggar undang-undang, Perjanjian ini atau hak privasi atau hak publisiti pihak ketiga.

EA boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengalih keluar, mengedit atau menyahdayakan UGC untuk apa-apa sebab, termasuk jika EA secara munasabah menentukan bahawa UGC melanggar Perjanjian ini. EA tidak memikul sebarang tanggungjawab atau liabiliti bagi UGC, untuk mengalih keluar, atau tidak mengalih keluar ia atau Kandungan lain. EA tidak menyaring semua UGC dan tidak mengendors atau meluluskan mana-mana UGC yang terdapat pada Perkhidmatan EA.

Apabila anda menyumbangkan UGC, anda memberikan kepada EA, pemberi lesen dan pemegang lesen, lesen yang tidak eksklusif, berterusan, boleh dipindah milik, boleh disublesenkan untuk menggunakan, mengehos, menyimpan, menghasilkan semula, mengubah suai, mewujudkan karya terbitan, mempersembahkan secara umum, memaparkan secara umum atau sebaliknya menghantar dan menyampaikan UGC tersebut, atau mana-mana bahagian daripadanya, dalam apa-apa cara atau bentuk dan dalam mana-mana perantara atau forum, sama ada dikenali sekarang atau direka selepas ini, tanpa notis, bayaran atau pembahagian dalam apa jua bentuk kepada anda atau mana-mana pihak ketiga. Anda juga memberikan semua pengguna lain yang boleh mengakses dan menggunakan UGC anda pada Perkhidmatan EA hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, memaparkan, mempersembahkan, mewujudkan karya terbitan daripadanya, dan sebaliknya menyampaikan dan mengedarkan UGC anda pada atau melalui Perkhidmatan EA yang berkaitan tanpa notis lanjut, pembahagian atau pampasan kepada anda.

6. Peraturan Kelakuan

Kami mahu anda seronok bermain permainan kami. Jadi kami mengharapkan anda, sama seperti semua pemain, menghormati EA, pekerja dan wakil kami serta rakan pemain anda. Ini bermakna, sebagai contoh, mematuhi undang-undang, jangan menipu, jangan menyinggung perasaan, jangan menggodam perisian kami, jangan melakukan spam atau bot, jangan berbohong kepada EA atau pemain kami. Itulah perkara yang utama. Baca senarai penuh mengenai perkara yang tidak boleh dilakukan dalam Peraturan Kelakuan.

Apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan EA, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

Untuk menguatkuasakan peraturan ini, kami boleh memantau aktiviti anda dan mengalih keluar mana-mana UGC. Jika anda tidak mematuhi peraturan ini, kami mungkin memberi amaran kepada anda, menggantung anda, mengharamkan anda secara kekal atau meletakkan sekatan lain pada Akaun EA, permainan atau perkhidmatan yang berkaitan.

Jika anda atau seseorang yang menggunakan Akaun EA anda melanggar peraturan ini dan gagal untuk memulihkan pelanggaran ini selepas amaran, EA mungkin mengambil tindakan terhadap anda, termasuk membatalkan akses kepada beberapa atau semua Perkhidmatan, Kandungan atau Kelayakan EA, atau menamatkan Akaun EA anda seperti yang diterangkan dalam Seksyen 8. Sekiranya berlaku pelanggaran yang teruk, EA mungkin mengambil tindakan ini tanpa mengeluarkan amaran terlebih dahulu. Beberapa contoh pelanggaran yang teruk termasuk, tetapi tidak terhad kepada: mempromosikan, menggalakkan atau terlibat dalam penggodaman, menjual Akaun EA atau kelayakan (termasuk mata wang maya dan barangan) tanpa kebenaran EA, gangguan melampau, atau aktiviti haram yang mengancam. Apabila sesuai, EA akan memaklumkan anda tentang tindakan yang akan diambil sebagai tindak balas kepada pelanggaran peraturan ini atau pelanggaran Perjanjian ini.

Perkhidmatan EA tertentu boleh menyiarkan peraturan tambahan yang terpakai kepada kelakuan anda ke atas perkhidmatan tersebut.

Jika anda menghadapi pengguna lain yang melanggar mana-mana peraturan ini, sila laporkan aktiviti ini kepada EA dengan menggunakan fungsi "Bantuan" atau "Laporkan Penyalahgunaan" dalam Perkhidmatan EA yang berkaitan, jika tersedia, atau hubungi Sokongan Pelanggan di help.ea.com.

EA boleh, dalam budi bicaranya, memantau atau merekodkan aktiviti atau Kandungan dalam talian pada Perkhidmatan EA dan boleh mengalih keluar sebarang Kandungan daripada mana-mana Perkhidmatan EA atas budi bicaranya. Ingat bahawa komunikasi anda dan UGC anda dalam Perkhidmatan EA adalah terbuka dan akan dilihat oleh orang lain.

Penggunaan Perkhidmatan EA anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi dan Kuki EA di privacy.ea.com/my, yang digabungkan secara rujukan kepada Perjanjian ini.

7. Permainan

Bahagian ini terpakai kepada permainan kami, khususnya permainan PC, dan platform permainan milik EA seperti EA app atau Origin.

Seksyen ini terpakai kepada permainan dan langganan permainan EA ("Permainan EA"), termasuk Permainan EA yang dijalankan pada komputer peribadi ("Permainan PC EA"), dan aplikasi klien milik EA dan perkhidmatan yang berkaitan yang mengedarkan Permainan PC EA ("EA app" pada masa ini https://www.origin.com/en-us/about).

A. Langkah-langkah Perlindungan Teknikal dan Kandungan

Kami menggunakan perisian keselamatan tertentu untuk memerangi cetak rompak dan penipuan, dan tindakan mengubahnya boleh menyebabkan kehilangan akses kepada permainan kami.

EA memanfaatkan langkah perlindungan teknikal atau kandungan yang dibangunkan oleh EA atau rakan kongsi pihak ketiga untuk Perkhidmatan EA bagi mengelakkan cetak rompak dan penyalinan atau penggunaan Permainan EA secara yang tidak dibenarkan. Cubaan untuk memintas, melumpuhkan atau mengubah langkah ini akan menamatkan lesen ini.

B. EA app

Untuk bermain permainan PC kami, anda mungkin perlu memasang perisian platform pengedaran PC kami. Kami boleh mengemas kini perisian secara automatik. Kami menyediakan arahan supaya anda boleh menyahpasang permainan dan perisian kami.

Untuk bermain Permainan PC EA, EA mungkin memerlukan anda untuk memasang dan menggunakan aplikasi klien EA app atau aplikasi pengganti. Akaun EA, penerimaan anda terhadap Perjanjian ini, dan sambungan Internet diperlukan untuk EA app untuk mengesahkan dan mengesahkan lesen anda kepada Permainan PC EA ("Pengesahan" atau "Pengesahan").

Untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan EA yang berkaitan dengan Permainan PC EA, anda mungkin perlu mendaftar dahulu dengan kod bersiri yang disertakan dengan Permainan PC EA. Kod bersiri yang disediakan dengan Permainan PC EA ini akan disahkan semasa Pengesahan. Pengesahan adalah terhad kepada satu Akaun EA bagi setiap kod bersiri, yang bermaksud Permainan PC EA tidak boleh dipindah milik. Anda hanya boleh melancarkan dan mengakses Permainan PC EA pada tidak lebih daripada lima mesin unik dalam mana-mana tempoh pusingan 24 jam.

EA app dan Permainan PC EA boleh memuat turun dan memasang kemas kini, naik taraf dan ciri tambahan. Anda bersetuju bahawa EA tidak mempunyai kewajipan untuk menyokong versi terdahulu EA app semasa ketersediaan kemas kini, naik taraf dan/atau pelaksanaan ciri tambahan. EA boleh memberikan anda pilihan untuk memuat turun, memasang dan menggunakan versi alpha atau beta EA app di bawah terma yang sama.

Arahan untuk menyahpasang klien EA app boleh didapati di laman web bantuan EA, help.ea.com.

Anda boleh menyahpasang Permainan PC EA pada bila-bila masa menggunakan antara muka EA app dan menghapuskan sebarang fail yang masih disimpan di dalam negara. Punkbuster mungkin kekal di dalam komputer anda selepas nyahpasang. Untuk menyahpasang Punkbuster, jalankan boleh laku di https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Pemantauan dan Langkah-langkah Anti-penipuan

EA memasang perisian untuk mengesan penipuan atau penggodaman. Atur cara ini menghantar data pada komputer anda kepada EA.

EA memanfaatkan teknologi untuk mengesan dan mencegah penipuan dalam penggunaan Perkhidmatan EA, khususnya, Permainan EA. Teknologi ini boleh dibangunkan oleh EA atau pihak ketiga.

Apabila anda melancarkan permainan yang berkeupayaan dalam talian, teknologi ini boleh membuat pengaktifan menggunakan keistimewaan kernel, pentadbir atau pengguna, dan memantau permainan dan RAM peranti anda, proses, komunikasi dan storan fail untuk tujuan mengesan pelanggaran, dan menguatkuasakan, Kod Tatakelakuan dalam Seksyen 6, termasuk penggunaan Program Pihak Ketiga yang Tidak Dibenarkan. Program Pihak Ketiga yang Tidak Dibenarkan ialah program atau fail pihak ketiga (seperti "add-on", "mod", "hack", "trainer", atau "cheat") yang EA percaya (i) membolehkan atau memudahkan apa-apa jenis penipuan; (ii) membolehkan pengguna mengubah suai atau menggodam antara muka permainan, persekitaran, dan/atau pengalaman dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan oleh EA; atau (iii) memintas, "lombong", atau sebaliknya mengumpul maklumat daripada atau melalui permainan.

EA mungkin mengumpul maklumat berkaitan yang diperlukan untuk tujuan penyiasatan dan penguatkuasaan kami seperti maklumat akaun anda, butiran yang berkaitan dengan Program Pihak Ketiga Yang Tidak Dibenarkan, mana-mana fail Permainan PC EA yang telah diubah suai, dan masa penipuan dikesan. Kami juga boleh menamatkan Lesen anda dan Akaun EA anda jika kami menentukan anda telah menipu.

Apabila anda keluar daripada permainan berkeupayaan dalam talian, teknologi anti-penipuan ini akan dinyahaktifkan.

8. Penamatan dan Sekatan Lain

Jika anda melanggar perjanjian ini atau undang-undang, EA boleh menggantung atau menamatkan penggunaan permainan dan perkhidmatan kami, tanpa bayaran balik.

Jika kami memutuskan untuk menutup permainan atau perkhidmatan, kami akan memberitahu anda sekurang-kurangnya 30 hari lebih awal.

Perjanjian ini berkuat kuasa sehingga ditamatkan oleh anda atau EA. EA boleh menamatkan akses anda dan penggunaan mana-mana Perkhidmatan EA atau Akaun EA anda jika EA menentukan bahawa anda telah melanggar Perjanjian ini atau sebaliknya terdapat penggunaan Perkhidmatan EA yang menyalahi undang-undang, tidak wajar atau palsu yang berkaitan dengan Akaun EA anda. Apabila praktikal, EA akan memberitahu anda tentang penamatan. Anda mungkin kehilangan nama pengguna dan persona anda sebagai hasil daripada penamatan Akaun EA. Jika anda mempunyai lebih daripada satu Akaun EA, bergantung kepada jenis pelanggaran atau penyalahgunaan, EA boleh menamatkan semua Akaun EA anda dan semua Kelayakan yang berkaitan. Jika Akaun EA anda ditamatkan, anda tidak akan mempunyai akses kepada Akaun EA atau Kelayakan anda dan mungkin dilarang daripada mengakses atau menggunakan apa-apa Perkhidmatan EA lagi. Selepas penamatan, lesen anda di bawah Perjanjian ini juga akan tamat.

Sebagai ganti penamatan dan sebelum apa-apa penamatan, EA boleh mengeluarkan amaran, menggantung atau mengubah akses anda kepada Perkhidmatan EA tertentu atau Akaun EA anda, mengalih keluar atau membatalkan Kelayakan pada tahap Akaun EA atau peranti, mengalih keluar atau memadam apa-apa Kandungan yang melanggar Perjanjian ini, atau mengharamkan peranti atau mesin anda daripada mengakses Perkhidmatan EA tertentu. Jika EA mengambil apa-apa tindakan yang diterangkan dalam Seksyen ini, anda tidak berhak mendapat bayaran balik (tertakluk kepada apa-apa hak bayaran balik berkanun) dan tiada Kelayakan akan dikreditkan kepada anda atau ditukarkan kepada wang tunai atau bentuk pembayaran balik yang lain.

EA boleh menamatkan mana-mana Perkhidmatan EA pada bila-bila masa dengan memberikan notis sekurang-kurangnya tiga puluh hari sama ada melalui e-mel (jika tersedia), dalam Perkhidmatan EA yang terjejas, atau di halaman kemas kini perkhidmatan laman web EA (https://www.ea.com/service-updates). Selepas penamatan perkhidmatan dalam talian, tiada kemas kini perisian akan dikenakan ke atas permainan kami dan kami tidak boleh menjamin permainan kami akan terus berfungsi pada sistem operasi yang lebih baharu atau terkini atau tersedia untuk dimuat turun melalui perkhidmatan pengedaran aplikasi seperti iOS App Store dan Google Play Store. Apa-apa permainan yang tersedia melalui perkhidmatan pengedaran aplikasi tersebut selepas penamatan perkhidmatan dalam talian boleh dialih keluar tanpa notis selanjutnya kepada anda.

Jika anda percaya bahawa sebarang tindakan telah diambil terhadap Akaun atau peranti anda secara ralat, sila hubungi Sokongan Pelanggan di help.ea.com.

Jika anda menamatkan perjanjian ini, anda bersetuju untuk berhenti menggunakan semua Perkhidmatan EA.

Seksyen 5, 8-9, 11-15 Perjanjian ini berterusan selepas penamatan Perjanjian ini.

9. Penggunaan Data

EA mengumpul pelbagai maklumat apabila anda bermain permainan kami (walaupun di luar talian) untuk mengendalikan perniagaan kami, meningkatkan produk dan perkhidmatan kami, menguatkuasakan peraturan kami dan berkomunikasi dengan anda. Kami menggalakkan anda untuk membaca Dasar Privasi dan Kuki EA di privacy.ea.com/my.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan EA, EA boleh mengumpul dan menyimpan data daripada komputer atau peranti anda, termasuk maklumat tentang komputer atau peranti anda, perkakasan, perisian yang dipasang dan sistem pengendalian (seperti Alamat IP dan ID peranti), maklumat tentang penggunaan Perkhidmatan EA, statistik permainan dan penggunaan anda, interaksi sistem dan perkakasan persisian. Jika anda memainkan Perkhidmatan EA di luar talian, data ini akan disimpan pada peranti anda dan dihantar kepada EA apabila peranti anda menyambung ke Internet. EA menggunakan maklumat ini untuk mengendalikan perniagaannya, meningkatkan produk dan perkhidmatannya, menyediakan perkhidmatan kepada dan berkomunikasi dengan anda (termasuk untuk tujuan pemasaran), menyediakan kemas kini perisian, menyediakan kandungan dan sokongan perisian secara dinamik, menguatkuasakan Perjanjian ini, dan menyelesaikan masalah pepijat atau sebaliknya meningkatkan pengalaman anda. Jika anda menyertai perkhidmatan dalam talian, EA juga mungkin mengumpul, menggunakan, menyimpan, menghantar dan memaparkan data statistik secara terbuka mengenai permainan anda (termasuk markah, kedudukan dan anugerah), atau mengenal pasti kandungan yang dicipta dan dikongsi oleh anda dengan pemain lain.

Data anda dikumpulkan, digunakan, disimpan dan dihantar oleh EA Inc. di Amerika Syarikat, selaras dengan Dasar Privasi dan Kuki EA di privacy.ea.com/my.

Anda boleh menguruskan keutamaan pengumpulan data tertentu dalam tab Tetapan klien Permainan PC EA.

10. Perisian, Utiliti dan Alat Lain

Jika kami mengemas kini permainan kami, anda mungkin memerlukan perisian baharu untuk terus bermain permainan kami.

Perkhidmatan EA mungkin memerlukan atau membenarkan anda untuk memuat turun perisian, kemas kini atau tampalan perisian, atau utiliti dan alat lain daripada EA atau pemberi lesennya pada komputer, sistem hiburan atau peranti anda. Teknologi ini mungkin berbeza merentasi platform, dan prestasi Perkhidmatan EA mungkin berbeza-beza bergantung pada komputer anda dan peralatan lain. Anda memahami bahawa kemas kini tertentu untuk teknologi ini mungkin diperlukan untuk terus menggunakan Perkhidmatan EA. Sesetengah kemas kini ini mungkin mengandungi ciri atau kandungan yang dikunci yang memerlukan anda membayar yuran tambahan untuk mengaksesnya. Anda bersetuju untuk EA memasang sebarang kemas kini yang ada untuk Perkhidmatan EA secara automatik. Kegagalan untuk memasang kemas kini yang tersedia boleh menyebabkan Perkhidmatan EA, termasuk Permainan PC EA, tidak boleh dimainkan.

11. Pihak Ketiga

Anda bertanggungjawab untuk penggunaan anda ke atas pelayan permainan dan perkhidmatan yang tidak dimiliki oleh EA.

Sesetengah Perkhidmatan EA mungkin memberi anda pilihan untuk bermain pada pelayan yang tidak dimiliki atau dikawal oleh EA. EA tidak mengawal perkhidmatan tersebut dan tidak bertanggungjawab atas penggunaan Perkhidmatan EA pada atau melaluinya. Perkhidmatan pihak ketiga ini mungkin tertakluk kepada terma dan sekatan tambahan atau berbeza.

Perkhidmatan EA mungkin termasuk hiperpautan ke laman web pihak ketiga. Tapak tersebut mungkin mengumpul data atau mendapatkan maklumat peribadi daripada anda. EA tidak mengawal tapak tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tapak tersebut atau terhadap pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi tapak tersebut.

12. Waranti; Pembatasan Liabiliti

EA tidak membuat apa-apa janji mengenai perisian kami, tetapi undang-undang tempatan di negara anda mungkin termasuk jaminan tertentu. Ganti rugi yang boleh anda tebus untuk tuntutan undang-undang adalah terhad.

JIKA ANDA TINGGAL DI KAWASAN EKONOMI EROPAH (EEA), UNITED KINGDOM ATAU SWITZERLAND, PERKHIDMATAN EA AKAN DISEDIAKAN DENGAN PENJAGAAN DAN KEMAHIRAN YANG MUNASABAH DAN TIADA JANJI LAIN ATAU WARANTI TENTANG PERKHIDMATAN EA DIBUAT. JIKA ANDA TINGGAL DI LUAR EEA, UNITED KINGDOM DAN SWITZERLAND, PERKHIDMATAN EA DILESENKAN DAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADA." ANDA MENGGUNAKANNYA ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SEHINGGA TAHAP PENUH YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, EA TIDAK MEMBERI JAMINAN YANG NYATA, TERSIRAT ATAU STATUTORI, TERMASUK JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, BUKAN PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, DAN JAMINAN YANG TIMBUL DARIPADA URUSAN, PENGGUNAAN ATAU AMALAN. EA TIDAK MEMBERI JAMINAN TERHADAP GANGGUAN DENGAN KEPUASAN ANDA DENGAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN EA; BAHAWA PERKHIDMATAN EA AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA; BAHAWA OPERASI PERKHIDMATAN EA TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, PEPIJAT, KEROSAKAN, KEHILANGAN, GANGGUAN, PENGGODAMAN ATAU VIRUS, ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN EA AKAN SALING BEROPERASI ATAU SERASI DENGAN MANA-MANA PERISIAN LAIN. EA TIDAK MEMBERI JAMINAN ATAU MENJAMIN MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG DITAWARKAN MELALUI EA APP STORE. LIHAT https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ UNTUK MAKLUMAT LANJUT MENGENAI WARANTI BERKANUN DAN HAK PENGGUNA BERKANUN LAIN DI WILAYAH ANDA DAN https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ UNTUK HAK YANG TERSEDIA UNTUK PENGGUNA AUSTRALIA.

JIKA ANDA TINGGAL DI EEA, UNITED KINGDOM ATAU SWITZERLAND, EA DAN PEKERJANYA, PEMBERI LESEN DAN RAKAN KONGSI PERNIAGAAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK APA-APA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG TIMBUL DARIPADA TINDAKAN ANDA ATAU PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN INI, ATAU YANG TIMBUL AKIBAT DARIPADA TINDAKAN PIHAK KETIGA (ATAU LAIN-LAIN) ATAU PENINGGALAN DI LUAR KAWALAN KAMI. JIKA ANDA TINGGAL DI LUAR EEA, UNITED KINGDOM DAN SWITZERLAND, HINGGA KE TAHAP PENUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, EA DAN PEKERJANYA, PEMBERI LESEN DAN RAKAN KONGSI PERNIAGAAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK SEBARANG KERUGIAN YANG TIDAK DISEBABKAN OLEH PELANGGARAN PERJANJIAN INI OLEH EA, ATAU KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT, PUNITIF ATAU KHAS. JENIS GANTI RUGI YANG DIKECUALIKAN TERMASUK, SEBAGAI CONTOH, KERUGIAN KEWANGAN (SEPERTI HILANG PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN), KOS BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN GANTIAN, GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU PEMOGOKAN, KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN NAMA BAIK, DAN KEGAGALAN ATAU PINCANG TUGAS KOMPUTER. PEMBATASAN INI TERPAKAI BAGI APA-APA TUNTUTAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN LESEN INI ATAU PERKHIDMATAN EA, SAMA ADA BERASASKAN KONTRAK, TORT, STATUT, LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA. IA JUGA TERPAKAI WALAUPUN JIKA EA TAHU ATAU SEPATUTNYA MENGETAHUI TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. ANDA BOLEH MEMULIHKAN HANYA GANTI RUGI LANGSUNG DALAM APA-APA JUMLAH TIDAK LEBIH DARIPADA APA YANG ANDA SEBENARNYA BAYAR UNTUK PERKHIDMATAN EA YANG BERKENAAN. EA TIDAK MENGEHADKAN LIABILITINYA UNTUK PENIPUAN, KECUAIAN MELAMPAU, SALAH LAKU SENGAJA, ATAU UNTUK KEMATIAN ATAU KECEDERAAN DIRI. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN DAN PEMBATASAN DI ATAS, JADI SESETENGAH ATAU SEMUANYA MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.

Jika anda membeli salinan fizikal Perkhidmatan EA dari kedai runcit fizikal di Amerika Syarikat dan anda tidak bersetuju dengan terma Perjanjian ini dan tidak memasang atau menggunakan Perkhidmatan EA, anda boleh mengembalikannya untuk bayaran balik atau pertukaran dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh pembelian ke tempat asal pembelian dengan mengikuti arahan untuk pemulangan yang terdapat di https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Terma Am

A. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini hanya boleh diubah secara bertulis dengan ditandatangani oleh EA.

Perjanjian ini, bersama-sama dengan mana-mana terma EA lain yang mentadbir penggunaan Perkhidmatan EA anda, merupakan perjanjian keseluruhan antara anda dan EA. Perjanjian ini tidak boleh dipinda atau diubah suai melainkan dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh EA. Kegagalan EA untuk melaksanakan apa-apa hak di bawah Perjanjian ini tidak boleh menjadi penepian hak atau mana-mana hak lain. Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, semua bahagian lain dalam Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

B. Undang-undang Yang Mentadbir

Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, Kanada atau Jepun, perjanjian ini adalah antara anda dengan Electronic Arts Inc. Jika anda tinggal di mana-mana negara lain, perjanjian ini adalah antara anda dan EA Swiss Sàrl.

Jika anda tinggal di EEA, United Kingdom, Switzerland, Brazil, Hong Kong (China), Mexico atau Rusia, (i) Perjanjian ini adalah antara anda dengan EA Swiss Sàrl, sebuah syarikat yang berdaftar dalam Geneva Companies Registry (Pejabat Pendaftaran Syarikat Geneva) dengan nombor pendaftaran syarikat: CH-660-2328005-8 dan dengan pejabat di 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) undang-undang negara tempat tinggal anda mentadbir Perjanjian ini dan penggunaan Perkhidmatan EA anda; dan (iii) anda dengan nyata bersetuju bahawa bidang kuasa eksklusif untuk apa-apa tuntutan atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan EA adalah mahkamah di negara tempat tinggal anda.

Jika anda tinggal di Republik Korea, (i) Perjanjian ini adalah antara anda dengan EA Swiss Sàrl, sebuah syarikat yang berdaftar dalam Geneva Companies Registry (Pejabat Pendaftaran Syarikat Geneva) dengan nombor pendaftaran syarikat: CH-660-2328005-8 dan dengan pejabat di 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) undang-undang Korea, tidak termasuk peraturan konflik undang-undangnya, mentadbir Perjanjian ini dan penggunaan Perkhidmatan EA anda; dan (iii) anda dengan nyata bersetuju bahawa bidang kuasa eksklusif untuk apa-apa tuntutan atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan EA adalah mahkamah di Korea.

Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, Kanada atau Jepun, (i) Perjanjian ini adalah antara anda dengan Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, Amerika Syarikat; (ii) undang-undang Negeri California, tidak termasuk peraturan konflik undang-undangnya, mentadbir Perjanjian ini dan penggunaan Perkhidmatan EA anda; dan (iii) anda dengan nyata bersetuju bahawa bagi tuntutan dan pertikaian yang tidak tertakluk kepada perjanjian timbang tara di bawah, bidang kuasa eksklusif untuk apa-apa tuntutan atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan EA adalah mahkamah persekutuan atau negeri yang mentadbir San Mateo County, California, dan anda dengan nyata bersetuju dengan pelaksanaan bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut.

Jika anda tinggal di mana-mana negara lain, (i) Perjanjian ini adalah antara anda dengan EA Swiss Sàrl, sebuah syarikat yang berdaftar dalam Geneva Companies Registry (Pejabat Pendaftaran Syarikat Geneva) dengan nombor pendaftaran syarikat: CH-660-2328005-8 dan dengan pejabat di 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) undang-undang Negeri California, tidak termasuk peraturan konflik undang-undangnya, mentadbir Perjanjian ini dan penggunaan Perkhidmatan EA anda; dan (iii) anda dengan nyata bersetuju bahawa bagi tuntutan dan pertikaian yang tidak tertakluk kepada perjanjian timbang tara di bawah, bidang kuasa eksklusif untuk apa-apa tuntutan atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan EA adalah mahkamah persekutuan atau negeri yang mentadbir San Mateo County, California, dan anda dengan nyata bersetuju dengan pelaksanaan bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut.

Konvensyen UN (PBB) mengenai Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa (Vienna, 1980) tidak terpakai kepada Perjanjian ini atau untuk apa-apa pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini.

C. Eksport

Anda mesti mematuhi semua undang-undang eksport, dan anda bersetuju anda bukan orang yang dilarang di bawah undang-undang eksport.

Anda bersetuju untuk mengikuti undang-undang Amerika Syarikat dan kawalan eksport lain dan bersetuju untuk tidak memindahkan Perkhidmatan EA ke negara asing, atau destinasi negara, yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Anda juga mengakui bahawa anda bukan orang yang dilarang oleh EA daripada menjalankan perniagaan di bawah undang-undang kawalan eksport ini.

14. Perubahan pada Perjanjian ini

Perjanjian ini boleh dikemas kini oleh EA pada bila-bila masa. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan bermakna yang tertentu, anda mungkin tidak dapat bermain permainan kami.

EA boleh mengubah suai Perjanjian ini dari semasa ke semasa, jadi sila semak ia dengan kerap. Bagi pemain EA yang menerima versi Perjanjian ini sebelum pengubahsuaian, pindaan akan berkuat kuasa 30 hari selepas siaran di terms.ea.com/my. Penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan EA bermakna anda menerima perubahan ini. Sebaik sahaja anda menerima versi Perjanjian ini, kami tidak akan menguatkuasakan perubahan material masa depan tanpa persetujuan jelas anda kepadanya. Jika anda diminta untuk menerima perubahan material pada Perjanjian ini dan anda menolak untuk berbuat demikian, anda mungkin tidak dapat terus menggunakan Perkhidmatan EA yang disediakan.

15. Penyelesaian Pertikaian dengan Timbang Tara Mengikat

Seksyen ini hanya terpakai jika anda tinggal di luar Quebec, Rusia, Switzerland, Brazil, Mexico, negara anggota EEA, United Kingdom dan Republik Korea.

Jika anda mempunyai pertikaian, anda bersetuju untuk menghantar butiran secara bertulis kepada EA, dan kemudian menimbang tara. Anda bersetuju bahawa apa-apa tuntutan yang anda bawa terhadap EA adalah dalam kapasiti individu anda, dan bukan sebagai ahli kelas, wakil kelas, atau sebagai sebahagian daripada tindakan kelas.

SEKSYEN INI TERPAKAI BAGI SEMUA PENGGUNA DAN ORANG YANG MENERIMA TERMA PERJANJIAN INI. IA TIDAK TERMASUK PENDUDUK QUEBEC, RUSIA, SWITZERLAND, BRAZIL, MEXICO, NEGARA ANGGOTA EEA, UNITED KINGDOM DAN REPUBLIK KOREA. DENGAN MENERIMA TERMA PERJANJIAN INI, ANDA DAN EA DENGAN JELAS MENGETEPIKAN HAK UNTUK PERBICARAAN OLEH JURI DAN HAK UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM TINDAKAN KELAS.

Seksyen 15 ini menawarkan cara yang diperkemas untuk menyelesaikan pertikaian antara kami jika ia timbul. Kebanyakan kebimbangan anda boleh diselesaikan dengan cepat dan memuaskan dengan log masuk ke antara muka sokongan pelanggan EA dengan Akaun anda di help.ea.com. Jika EA tidak dapat menyelesaikan kebimbangan anda, anda dan EA bersetuju untuk terikat dengan prosedur yang dinyatakan dalam Seksyen ini untuk menyelesaikan apa-apa dan semua pertikaian antara kami.

Seksyen 15 ini adalah perjanjian antara anda dengan EA, dan terpakai kepada ejen, pekerja, anak syarikat, pendahulu, pengganti, benefisiari dan pemegang serah hak kami. Perjanjian untuk menimbang tara ini ialah bukti transaksi dalam perdagangan antara negeri, dan oleh itu Federal Arbitration Act (Akta Timbang Tara Persekutuan) mentadbir tafsiran dan penguatkuasaan Seksyen 15 ini dan mana-mana timbang tara yang dilaksanakan di bawah Seksyen ini. Seksyen 15 ini boleh ditafsirkan secara umum dan akan berterusan selepas penamatan Perjanjian ini.

A. Tuntutan Yang Dilindungi oleh Timbang Tara

Semua pertikaian, tuntutan atau kontroversi yang timbul daripada atau berhubungan dengan Perjanjian ini, mana-mana perkhidmatan EA dan pemasarannya, atau hubungan antara anda dengan EA, termasuk kesahan, penguatkuasaan, dan skop Seksyen 15 ini ("Pertikaian"), akan ditentukan secara eksklusif oleh timbang tara yang mengikat. Ini termasuk tuntutan yang terakru sebelum anda memasuki Perjanjian ini. Satu-satunya Pertikaian yang tidak diliputi oleh Seksyen 15 ini adalah tuntutan (i) mengenai pelanggaran, perlindungan atau kesahihan rahsia perdagangan, hak cipta, tanda dagangan atau hak paten anda, EA atau pemberi lesen EA; (ii) jika anda tinggal di Australia, untuk menguatkuasakan hak pengguna berkanun di bawah Australian Consumer Law (Undang-undang Pengguna Australia); dan (iii) dibawa dalam mahkamah tuntutan kecil.

B. Rundingan Tidak Rasmi

Anda dan EA harus terlebih dahulu cuba menyelesaikan sebarang Pertikaian secara tidak rasmi selama sekurang-kurangnya 30 hari sebelum memulakan timbang tara. Rundingan tidak rasmi bermula selepas penerimaan notis bertulis daripada satu pihak kepada pihak yang lain ("Notis Pertikaian"). Notis Pertikaian hendaklah: (a) memasukkan nama penuh dan maklumat hubungan pihak mengadu; (b) menghuraikan sifat dan asas tuntutan atau pertikaian; dan (c) menetapkan kelegaan khusus yang dicari. EA akan menghantar Notis Pertikaian ia ke alamat bil atau e-mel anda. Anda akan menghantar Notis Pertikaian anda kepada: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department (Jabatan Perundangan).

C. Timbang Tara Mengikat

Jika anda dan EA tidak dapat menyelesaikan Pertikaian secara tidak rasmi, anda atau EA boleh memilih untuk pertikaian tersebut akhirnya dan secara eksklusif diselesaikan oleh timbang tara yang mengikat. Apa-apa pemilihan untuk menimbang tara oleh satu pihak haruslah muktamad dan mengikat ke atas pihak yang satu lagi. Timbang tara akan ditadbir oleh American Arbitration Association (Persatuan Timbang Tara Amerika) di bawah Consumer Arbitration Rules ("AAA Consumer Rules") (Peraturan Timbang Tara Pengguna, "Peraturan Pengguna AAA"), yang terdapat di www.adr.org atau dengan menghubungi 1-800-778-7879, dengan pengubahsuaian berikut:

1. Yuran dan kos timbang tara akan ditadbir oleh AAA Consumer Rules (Peraturan Pengguna AAA). Jika kos tersebut ditentukan oleh penimbang tara sebagai berlebihan, atau jika anda menghantar notis kepada EA ke alamat Notis Pertikaian di atas yang menyatakan bahawa anda tidak dapat membayar yuran pentadbiran yang diperlukan untuk memulakan timbang tara, EA akan membayar semua yuran pentadbiran AAA.

2. Jika Pertikaian tidak melebihi $25,000, timbang tara akan dijalankan semata-mata berdasarkan kepada penyerahan bertulis.

3. Pihak terbabit boleh membawa sebarang usul atau beberapa usul dispositif semasa prosiding berjalan.

4. Penimbang tara hendaklah membuat keputusan secara bertulis, yang akan termasuk dapatan dan kesimpulan yang mendasari keputusan itu. Penimbang tara mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa pelepasan yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, tetapi penimbang tara tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa pelepasan atas apa-apa asas selain daripada asas individu. Penimbang tara boleh memberikan pengisytiharan atau relief injunksi hanya memihak kepada pihak individu yang memohon kelegaan dan hanya setakat yang diperlukan untuk memberikan kelegaan yang dijamin oleh tuntutan individu pihak itu.

Penimbang tara mesti mematuhi undang-undang yang berkenaan, dan mana-mana award mungkin dicabar jika penimbang tara gagal berbuat demikian. Anda dan EA boleh membuat litigasi di mahkamah untuk membuat timbang tara, untuk meneruskan prosiding timbang tara yang belum selesai, atau untuk mengesahkan, mengubah, membatalkan atau mencatat penghakiman ke atas award yang dimasukkan oleh penimbang tara.

D. Pembatasan

ANDA DAN EA BERSETUJU BAHAWA SETIAP PIHAK BOLEH MEMBAWA TUNTUTAN TERHADAP PIHAK YANG LAIN HANYA DALAM KAPASITI ANDA ATAU INDIVIDU, DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM MANA-MANA KELAS YANG DIMAKSUDKAN ATAU PROSIDING WAKIL TERHADAP SEMUA PERTIKAIAN. Penimbang tara tidak boleh menggabungkan tuntutan orang lain dengan tuntutan anda, dan tidak boleh mempengerusikan mana-mana jenis perwakilan atau prosiding kelas. Jika perenggan D ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan, maka keseluruhan perjanjian untuk menimbang tara ini adalah tidak sah dan terbatal.

E. Lokasi

Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, timbang tara akan berlangsung di daerah di mana anda tinggal. Bagi penduduk di luar Amerika Syarikat, timbang tara hendaklah dimulakan di Daerah San Mateo, Negeri California, Amerika Syarikat, dan anda dan EA bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa peribadi mahkamah itu, untuk membuat timbang tara, untuk meneruskan prosiding timbang tara yang belum selesai, atau untuk mengesahkan, mengubah suai, membatalkan atau mencatat penghakiman ke atas award yang dimasukkan oleh penimbang tara.

F. Pemulihan

Jika peraturan penimbang tara memihak kepada anda tentang merit bagi apa-apa tuntutan yang anda bawa terhadap EA dan memberikan anda award yang lebih besar dari segi nilai kewangan berbanding tawaran penyelesaian bertulis terakhir EA yang dibuat sebelum EA membuat penyerahan bertulis terakhir kepada penimbang tara, maka EA akan:

1. Membayar kepada anda 150% daripada award timbang tara anda, sehingga $5,000 USD di samping award timbang tara anda; dan

2. Membayar balik yuran timbang tara yang telah anda bayar kepada AAA.

G. Perubahan pada Perjanjian Timbang Tara ini

EA tidak akan menguatkuasakan perubahan material pada Perjanjian untuk menimbang tara ini, melaikan anda dengan nyata bersetuju dengan perubahan tersebut.

H. Keterukan

Jika mana-mana fasal dalam Seksyen 15 ini (selain daripada fasal Penepian Tindakan Kelas dalam perenggan D di atas) didapati tidak boleh dikuatkuasakan kerana ia akan menghalang tuntutan atau remedi tertentu (seperti pelepasan injunksi awam), tuntutan atau remedi (dan hanya tuntutan atau remedi itu) mestilah dipisahkan daripada timbang tara dan boleh dibawa ke mahkamah, manakala apa-apa tuntutan atau remedi yang tinggal akan diselesaikan melalui timbang tara. Jika mana-mana fasal di dalam Seksyen 15 ini (selain daripada fasal Penepian Tindakan Kelas yang dinyatakan dalam perenggan D di atas) didapati tidak boleh dikuatkuasakan kerana apa-apa sebab lain, fasal tersebut akan dipisahkan daripada Seksyen 15 dan bahagian yang berbaki daripada Seksyen 15 ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

16. Terma Tambahan untuk PlayStation®

Terma tambahan dikenakan untuk pembelian di PlayStation™Store.

A. Bagi Pembelian di PlayStation™Store di Amerika Utara

Purchase and use of items are subject to the Network Terms of Service and User Agreement. This online service has been sublicensed to you by Sony Interactive Entertainment America.

B. Bagi Pembelian di PlayStation™Store di Eropah

Any content purchased in an in-game store will be purchased from Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) and be subject to PlayStation™Network Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation™Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.

17. Terma Tambahan yang Terpakai bagi Pembelian untuk Peranti Mudah Alih

Terma tambahan terpakai bagi pembelian di peranti mudah alih.

Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, Kanada atau Jepun, penjual Kandungan dan Kelayakan yang dibeli dari EA untuk digunakan pada peranti mudah alih adalah Electronic Arts Inc. Jika anda tinggal di mana-mana negara lain, penjual Kandungan dan Kelayakan tersebut yang dibeli dari EA adalah EA Swiss Sàrl. Mana-mana anak syarikat EA yang dikenal pasti sebagai penjual Kandungan dan Kelayakan di kedai aplikasi mudah alih bertindak dalam kapasitinya sebagai ejen sama ada Electronic Arts Inc. atau EA Swiss Sàrl.Kemas kini terakhir: 7 November 2022

Terma Perkhidmatan/Perjanjian Pengguna Terdahulu