Obecna umowa użytkownika


OSTATNIA AKTUALIZACJA:  09 grudzień 2011 r.

REGULAMIN ELECTRONIC ARTS


Niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które od czasu do czasu mogą ulegać zmianie, reguluje korzystanie z dowolnych produktów lub usług sieciowych lub mobilnych, do których użytkownik posiada dostęp, produktów lub usług wymagających dostępu do Internetu lub posiadania konta EA/Origin, jako warunku dostępu, instalacji lub gry, a także ewentualnego konta EA/Origin, wykorzystywanego do uzyskania dostępu do produktów lub usług sieciowych lub mobilnych („Usługi EA”), oferowanych przez firmę Electronic Arts lub jej podmioty zależne i powiązane (zwane dalej zbiorowo „EA”) dla komputera, konsoli do gier lub urządzenia sieciowego. Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, niniejszy Regulamin stanowi porozumienie między użytkownikiem a Electronic Arts Inc.  Jeśli użytkownik mieszka w innym kraju, niniejszy Regulamin stanowi porozumienie między użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką zarejestrowaną w genewskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą pod adresem 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria. Jeśli w przypadku Usług EA, z których korzysta użytkownik obowiązują warunki/uzgodnienia uzupełniające, to te warunki/uzgodnienia uzupełniające regulują również korzystanie z Usług EA przez użytkownika.    

Niniejszy Regulamin, a także Polityka prywatności dostępna na stronie privacy.ea.com  (włączona do niniejszego Regulaminu przez odesłanie) stanowią prawnie wiążące umowy między użytkownikiem a EA. Korzystając z Usług EA użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat (lub osiągnął pełnoletniość, jeżeli w miejscu zamieszkania użytkownika nie oznacza to ukończenia 18 lat) lub zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z rodzicem lub opiekunem, który akceptuje niniejszy Regulamin w imieniu użytkownika i przyjmuje pełną odpowiedzialność za jego przestrzeganie przez użytkownika. Użytkownik stwierdza, że on i/lub jego rodzic/opiekun posiada pełną zdolność do przyjęcia warunków, obowiązków, oświadczeń i odpowiedzialności zawartych w niniejszym Regulaminie, oraz do stosowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Użytkownik stwierdza, że będzie regularnie odwiedzać witrynę terms.ea.com, aby sprawdzić czy pojawiły się nowe informacje i warunki regulujące korzystanie z Usług EA.. EA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany warunków świadczenia istniejących Usług EA wchodzą w życie po upływie trzydziestu (30) dni od ich opublikowania w witrynie terms.ea.com/pl. Regulamin świadczenia nowych Usług EA wchodzi w życie natychmiast po opublikowaniu w witrynie terms.ea.com/pl.

SPIS TREŚCI

1. Konto EA (nazywane także kontem Origin)
2. Zawartość
3. Uprawnienia
4. Korzystanie z zawartości i uprawnień oraz ich wygaśnięcie/ogólne ograniczenia licencji 
5. Dostępność zawartości i uprawnień
6. Zamieszczanie zawartości osób trzecich w obrębie Usług EA
7. Zamieszczanie zawartości użytkownika w obrębie Usług EA; Udzielanie licencji na rzecz EA i innych podmiotów
8. Usługi płatne
9. Zakończenie świadczenia Usług EA
10. Likwidacja konta przez użytkownika
11. Zasady postępowania
12. Usługi niekontrolowane przez EA.
13. Oprogramowanie, programy usługowe i narzędzia.
14. Przepisy dotyczące kontroli eksportu
15. Aktualizacja usług EA
16. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności 
17. Wyłączenie odpowiedzialności
18. Łącza do witryn stron trzecich
19. Warunki ogólne
20. Rozstrzyganie sporów przez wiążące postępowanie arbitrażowe.
21. Całość umowy
22. Informacja dla mieszkańców Kalifornii
23. Warunki uzupełniające


1. Konto EA (nazywane także kontem Origin)

Do uzyskania dostępu do niektórych Usług EA i korzystania z nich może być wymagane konto EA (nazywane także kontem Origin) („konto”). W razie pytań dotyczących rejestracji konta, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic)

Aby utworzyć konto EA, należy posiadać adres e-mail oraz podać prawdziwe i dokładne informacje. Użytkownik musi spełniać wymogi korzystania z usługi EA, do której chce się zarejestrować. W przypadku niektórych Usług EA wymagane jest także wybranie „nazwy użytkownika” lub „profilu”. Nazwy użytkownika i profile są przypisane do konta. Nie można używać nazwy użytkownika lub profilu, których używa już inna osoba, ani stosować nazw wulgarnych, obraźliwych, bądź w inny sposób naruszających Regulamin.

Całą odpowiedzialność za aktywność związaną z kontem ponosi użytkownik. Konto może zostać zamknięte, jeżeli osoba trzecia wykorzysta je w sposób naruszający Regulamin, bądź w inny niedozwolony lub bezprawny sposób. Nie wolno nikomu ujawniać hasła do konta.   EA nigdy nie poprosi o ujawnienie hasła, ani nie będzie się kontaktować w celu podania odpowiedzi na pytania zabezpieczające.

2. Zawartość  

„Zawartość” Usług EA obejmuje oprogramowanie, technologię, tekst, posty na forach, posty na czatach, profile, widżety, wiadomości, odnośniki, wiadomości e-mail, muzykę, dźwięk, grafikę, zdjęcia, film, kod, a także wszelkie materiały dźwiękowe i wizualne lub inne materiały pojawiające się lub emitowane w obrębie Usług EA oraz układ i wygląd naszych witryn internetowych. Cała zawartość — z wyjątkiem zawartości osób trzecich, o której mowa poniżej w sekcji 6, należy do EA, jej podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, licencjodawców lub dostawców. Zawartość obejmuje zawartość tworzoną przez użytkownika. Zawartość tworzona przez użytkownika obejmuje między innymi profile konta, posty na forach, posty na czatach, zawartość profili oraz wszelką inną zawartość zamieszczaną przez użytkowników w obrębie usług EA. Zawartość EA oraz zawartość tworzoną przez użytkownika zbiorczo określa się jako „zawartość”. EA nie przegląda całej zawartości tworzonej przez użytkownika, oraz nie zatwierdza, nie aprobuje ani nie przegląda żadnej zawartości tworzonej przez użytkownika, jaką mogą zamieszczać użytkownicy w obrębie usług EA.. Całe ryzyko związane z kompletnością, dokładnością i przydatnością zawartości znajdowanej w obrębie Usług EA spoczywa na użytkowniku. 

EA zastrzega sobie prawo (lecz bez obowiązku w tym zakresie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem) do usuwania, blokowania, edycji, przeniesienia lub dezaktywacji zawartości tworzonej przez użytkownika, z dowolnego powodu, w tym w sytuacji, gdy EA stwierdzi, że zawartość tworzona przez użytkownika narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzję o usunięciu zawartości tworzonej przez użytkownika lub innej zawartości podejmuje EA w dowolnym czasie, według własnego uznania i nieodwołalnie. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez mające zastosowanie prawo EA nie będzie ponosić odpowiedzialności za zawartość tworzoną przez użytkownika ani za niemożność usunięcia bądź opóźnienie w usuwaniu zawartości tworzonej przez użytkownika lub innej zawartości. 

Cała odpowiedzialność za zawartość tworzoną przez użytkownika spoczywa na użytkowniku, który ją publikuje. 

3. Uprawnienia

„Uprawnienia” to prawa licencyjne przyznane, udzielone, przewidziane i/lub zakupione na rzecz użytkownika w celu udostępnienia użytkownikowi i/lub wykorzystywania przez niego elementów lub funkcji online lub offline Usług i/lub produktów EA. Uprawnienia obejmują (niewyłącznie) płatną i darmową zawartość do pobrania, zawartość do odblokowania, środki wirtualne lub cyfrowe, prawa użytkowania związane z odblokowaniem kluczy lub kodów, kodów seryjnych i/lub innych dowolnych metod uwierzytelnienia online, osiągnięć w grze oraz wirtualnej lub fikcyjnej waluty nieuregulowanej inaczej w umowie o usługi cyfrowe.

4. Korzystanie z zawartości i uprawnień oraz ich wygaśnięcie/ogólne ograniczenia licencji   

EA przyznaje użytkownikowi niewyłączną, ograniczoną licencję na użytkowanie zawartości i uprawnień, do których posiada dostęp, na użytek osobisty, prywatny, niekomercyjny, niezbywalny, ograniczony, wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz w innych dokumentach uzupełniających i/lub uzgodnieniach obowiązujących w przypadku Usług EA dostępnych użytkownikowi. Zawartość, uprawnienia oraz wszystkie pozostałe prawa własności intelektualnej w obrębie Usług EA, jak również produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Usług EA stanowią własność EA lub osób trzecich będących licencjodawcami EA i są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim, kodeksem handlowym, prawem patentowym, prawami regulującymi znaki handlowe, konwencjami międzynarodowymi i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną oraz powiązanymi prawami majątkowymi. Użytkownikom nie wolno kopiować ani pobierać żadnej zawartości bądź uprawnień z Usług EA bez wyraźnego upoważnienia. Ponadto użytkownikom nie wolno bez wyraźnego upoważnienia rozprowadzać, pokazywać lub wyświetlać publicznie, wydzierżawiać, sprzedawać, przesyłać, przekazywać, publikować, edytować, kopiować, tworzyć utworów pochodnych, wynajmować, dalej licencjonować, rozprowadzać, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani w żaden inny niedozwolony sposób korzystać z zawartości lub uprawnień. Zabronione jest wykorzystanie w celach komercyjnych. Użytkownik stwierdza, że nie będzie usuwał, zasłaniał ani zmieniał informacji o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych ani innych prawach własności, którymi opatrzona jest zawartość . Prawa użytkownika są uzależnione od przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz innych uzgodnień obowiązujących w przypadku Usług EA, z których korzysta.. 

EA zastrzega sobie wszelkie prawa, udziały i tytuły  do zawartości, uprawnień, wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków handlowych oraz innych praw własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przekazane użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu. Dozwolone korzystanie z zawartości i uprawnień opisanych powyżej jest ograniczone prawami własności intelektualnej EA i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów ani własności intelektualnej. Wykonywanie niedozwolonych kopii lub dystrybucja zawartości i/lub uprawnień znalezionych w obrębie Usług EA może prowadzić do zamknięcia kont(a) EA użytkownika, zakazu korzystania z Usług EA oraz dalszych kroków prawnych. Właściciele zawartości i/lub uprawnień mogą wnieść skargę cywilną lub wystąpić o wszczęcie postępowania karnego o niedozwolone korzystanie z własności intelektualnej. Użytkownik stwierdza, że przejmuje odpowiedzialność i wniesie sprzeciw wobec każdego powództwa osób trzecich przeciwko EA w związku z niedozwolonym lub bezprawnym  działaniem samego użytkownika lub  za pośrednictwem jego konta w obrębie Usług EA.

5. Dostępność Usług EA, zawartości i uprawnień

Uprawnienia mogą być przechowywane wyłącznie na kontach należących do legalnych rezydentów państw, w których dozwolony jest dostęp do zawartości i uprawnień oraz korzystanie z nich. Uprawnienia można zakupić lub nabyć wyłącznie od EA lub autoryzowanego sprzedawcy. EA zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień na nabycie uprawnień oraz zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania wszelkich zamówień na nabycie uprawnień z dowolnej przyczyny. 

EA nie gwarantuje, że jakakolwiek zawartość lub uprawnienie będzie dostępne zawsze, we wszystkich krajach i/lub lokalizacjach geograficznych, lub przez określony czas, ani że będzie nadal oferować poszczególną zawartość lub uprawnienie przez określony okres.   EA zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji zawartości i uprawnień bez powiadamiania użytkownika.   Po wykupieniu uprawnień powiązana zawartość jest bezzwrotna, nie podlega wymianie ani zbyciu w zamian za inne uprawnienia lub środki pieniężne, towary lub usługi. 

6. Zamieszczanie zawartości osób trzecich w obrębie Usług EA

EA szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Aby zamieścić zawartość w obrębie Usług EA, użytkownik musi posiadać do niej tytuł prawny. Nie wolno przesyłać ani zamieszczać w obrębie Usług EA żadnej zawartości, która narusza prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, ani nie wolno zamieszczać zawartości, która narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub prawo do prywatności bądź prawo do komercyjnego wizerunku osób trzecich. Użytkownik może zamieszczać zawartość tylko wtedy, gdy zezwala mu na to właściciel praw lub dopuszczają to przepisy prawa. EA może bez uprzedzenia i według własnego uznania usunąć zawartość, która może naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku powtórnego naruszenia przez użytkownika praw własności intelektualnej bądź innych praw EA lub osób trzecich, EA może bez uprzedzenia zamknąć konto użytkownika.. W przypadku zamknięcia konta użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat i traci on dostęp do uprawnień powiązanych z jego kontem .

7. Zamieszczanie zawartości tworzonej przez użytkownika w obrębie Usługach EA; udzielanie licencji na rzecz EA i innych podmiotów 

Zamieszczając zawartość tworzoną przez użytkownika w obrębie usługi EA, użytkownik przyznaje EA i licencjodawcom EA niewyłączne, nieograniczone w czasie, obowiązujące na całym świecie, pełne, podlegające dalszemu licencjonowaniu i nieodwołalne prawo do przytaczania, ponownego zamieszczania, publikowania, wykorzystywania, adaptacji, tłumaczenia, archiwizacji, przechowywania, powielania, modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, zbywania, licencjonowania, drukowania, dalszego licencjonowania, rozprowadzania, przesyłania, przekazywania, transmisji i komunikowania na inne sposoby oraz publicznych pokazów i prezentacji zawartości tworzonej przez użytkownika lub jakiejkolwiek jej części, w dowolnej postaci i formie oraz za pomocą dowolnego nośnika istniejącego oraz jeszcze nie wynalezionego, bez uprzedzenia, wynagrodzenia lub jakiejkolwiek formy przysporzenia na rzecz użytkownika lub osób trzecich. Użytkownik udziela EA i licencjodawcom EA wszelkich licencji, zgód i poświadczeń mających umożliwić EA i licencjodawcom EA wykorzystanie takiej zawartości tworzonej przez użytkownika do wymienionych celów. Użytkownik zrzeka się i nie będzie rościł sobie praw moralnych lub innych do zawartości tworzonej przez użytkownika.

Jeżeli usługa EA, w której użytkownik udostępnił zawartość tworzoną przez użytkownika umożliwia innym użytkownikom korzystanie z tej zawartości w ramach usługi EA, to tym samym przyznaje on wszystkim użytkownikom tej usługi EA prawo do korzystania, kopiowania, modyfikowania, pokazywania, prezentowania, tworzenia utworów pochodnych oraz innego przekazywania i rozprowadzania tej zawartości w obrębie lub za pośrednictwem danej usługi EA bez dalszego powiadomienia, przysporzenia lub wynagrodzenia na rzecz użytkownika. 

8. Usługi płatne 

Niektóre usługi EA są świadczone odpłatnie. Aby z nich korzystać, użytkownik musi posiadać konto i wnieść opłatę subskrypcyjną lub inne opłaty. Informacje o subskrypcji oraz innych opłatach za korzystanie z określonych usług można znaleźć w witrynie help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic)

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ Z GÓRY; EA NIE ZWRACA ICH ANI W CAŁOŚCI, ANI W CZĘŚCI.

EA zastrzega sobie prawo do zmiany opłat lub metod ich naliczania w dowolnym czasie. W razie wnoszenia okresowych opłat subskrypcyjnych (np. co miesiąc) za usługę EA, EA poinformuje o wszelkich zmianach opłat lub metod ich naliczania na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem takich zmian poprzez zamieszczenie tych zmian w obrębie usługi EA. Za sprawdzanie usługi EA w celu uzyskania w stosownym czasie informacji o takich zmianach odpowiada użytkownik. Dalsze korzystanie z usługi EA po upływie trzydziestu (30) dni od zamieszczenia zmian  jest równoznaczne z ich akceptacją. Jeśli użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek wprowadzanych zmian, może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji, jednak EA nie zwraca żadnych opłat wniesionych w związku z kontem ani nie dokona przeniesienia na inną subskrypcję. Jeśli korzystanie z Usług EA podlega opodatkowaniu podatkiem od korzystania lub podatkiem od sprzedaży, EA może doliczyć kwoty podatku do opłat subskrypcyjnych lub innych opłat.   Więcej informacji można znaleźć w witrynie help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic).

A. Formy płatności. Opłaty można wnosić za pomocą metod dostępnych dla danej usługi EA; tym samym użytkownik akceptuje warunki wybranej formy płatności. Metody płatności dla poszczególnych Usług EA mogą się różnić. Podając EA dane karty kredytowej lub inne informacje płatnicze użytkownik oświadcza, że jest uprawnionym użytkownikiem karty kredytowej bądź innej formy płatności. Akceptując Regulamin EA użytkownik zgadza się na automatyczne odnawianie subskrypcji na Usługę EA oraz obciążanie rachunku ważnej karty kredytowej o numerze podanym EA. Subskrypcja użytkownika będzie automatycznie odnawiana na trzydzieści (30) dni przed upływem terminu jej wygaśnięcia, a następnie co roku od tej daty, w zamian za opłatę nie wyższą niż bieżąca opłata EA w danej chwili, nie włączając promocji oraz zniżek przy naliczaniu opłaty, chyba że użytkownik zrezygnuje z subskrypcji. Użytkownik musi podać aktualne, pełne i dokładne informacje o obciążanym rachunku. Użytkownik musi na bieżąco aktualizować wszelkie informacje o obciążanym rachunku, aby pozostawały aktualne, pełne i dokładne (m.in. informacje o zmianie adresu widniejącego na rachunku, o numerze karty kredytowej, o dacie utraty ważności karty kredytowej) oraz niezwłocznie powiadamiać EA w razie unieważnienia karty kredytowej (np. z powodu utraty lub kradzieży).   Zmian w takich informacjach można dokonywać poprzez serwis wsparcia klienta help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic). Jeśli użytkownik zaniecha podania wyżej określonych informacji, to tym samym wyraża zgodę na dalsze obciążanie jego rachunku przez EA za każdą  automatycznie odnowioną subskrypcję, do czasu rezygnacji z subskrypcji, dokonanej co najmniej trzydzieści (30) dni przed jej wygaśnięciem. EA zastrzega sobie prawo do korzystania z usług osób trzecich polegających na aktualizacji danych kart kredytowych, w celu uzyskania aktualnych danych o dacie utraty ważności karty kredytowej podanej EA przez użytkownika.   Klienci, którzy korzystają z innych form wnoszenia opłat muszą liczyć się z możliwością naliczania dodatkowej opłaty transakcyjnej oraz z brakiem możliwości automatycznego przedłużania subskrypcji. Więcej informacji można znaleźć w witrynie help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic)

Jako posiadacz konta użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, wliczając w to podatki, a także zakupy dokonane przez siebie i wszystkie osoby korzystające z jego konta, w tym rodzinę i znajomych. 

B. Subskrypcje próbne. W przypadku niektórych Usług EA, EA może oferować darmową subskrypcję próbną. Jeżeli użytkownik zgodzi się na korzystanie z darmowej subskrypcji próbnej, EA zacznie obciążać konto za daną usługę EA po wygaśnięciu darmowej subskrypcji próbnej, chyba, że wcześniej użytkownik zrezygnuje z subskrypcji. Za regulowanie opłat za korzystanie z Internetu, łączności bezprzewodowej lub innych form łączności niezbędnych do użytkowania Usług EA zawsze odpowiada użytkownik, nawet gdy oferujemy darmową subskrypcję próbną. Subskrypcja próbna nie podlega przeniesieniu na innego użytkownika.

C. Opłaty pobierane przez witryny osób trzecich i dostawców. Możemy zamieszczać łącza do innych witryn internetowych. Niektóre z nich mogą wymagać oddzielnych opłat, które nie są uwzględnione w subskrypcji ani w innych opłatach wnoszonych na rzecz  EA. Za wszelkie dodatkowe opłaty i zobowiązania, które wynikają ze stosunków z osobami trzecimi odpowiada użytkownik.


9. Zakończenie świadczenia Usług EA

EA może w dowolnym czasie odciąć dostęp do wszelkich sieciowych lub mobilnych produktów i/lub Usług EA (i/lub ich dowolnej części), za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego przy przystąpieniu użytkownika do korzystania z danej Usługi EA lub, gdy okres wypowiedzenia nie został określony, w terminie trzydziestu (30) dni od daty wypowiedzenia przesłanego przez EA (według uznania EA) pocztą elektroniczną lub zamieszczenia wypowiedzenia w obrębie danego produktu lub Usługi EA bądź w witrynie http://www.ea.com/2/service-updates. 

EA może również zakończyć świadczenie Usług EA z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, jeżeli EA stwierdzi (według własnego uznania), że korzystanie przez użytkownika z Usług EA stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Usług EA dla innych osób i/lub osób małoletnich, bądź z powodu niezgodnego z prawem lub niedozwolonego korzystania z Usług, zawartości, uprawnień, produktów lub własności intelektualnej EA, jak wskazano przez EA według własnego uznania. Wskutek zamknięcia konta użytkownik może stracić nazwę użytkownika i profil. Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedno (1) konto, EA może zamknąć wszystkie konta wraz z odebraniem powiązanych uprawnień. W związku z naruszeniem przez użytkownika Regulaminu lub innych uzgodnień obowiązujących w przypadku Usług EA wykorzystanych przez użytkownika, EA może wystosować napomnienie, zawiesić konto, usunąć, odebrać lub wykluczyć wybrane uprawnienia związane z kontem i/lub urządzeniem, niezwłocznie zamknąć niektóre lub wszystkie konta założone przez użytkownika, i/lub czasowo lub bezterminowo zamknąć dostęp urządzenia użytkownika do niektórych lub wszystkich Usług EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku EA nie jest zobowiązana do powiadomienia użytkownika przed zawieszeniem lub zamknięciem konta, czasowym lub bezterminowym zamknięciem dostępu urządzenia użytkownika do niektórych lub wszystkich Usług EA bądź usunięcia, odebrania lub wykluczenia wybranych uprawnień związanych z kontem użytkownika. W razie zamknięcia konta użytkownika przez EA, nie może on ponownie korzystać z żadnej usługi EA bez wyraźnej zgody EA. EA zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia konta bądź świadczenia Usług EA na rzecz dowolnej osoby. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom, których konta zostały zamknięte przez EA.

Jeśli konto użytkownika lub konkretna subskrypcja na Usługę EA związana z jego kontem zostały zamknięte, zawieszone i/lub wybiórczo usunięte, odebrane lub wykluczone z konta, i/lub urządzenie użytkownika jest czasowo lub bezterminowo wykluczone z dostępu do niektórych lub wszystkich Usług EA, nie przewiduje się zwrotu kwot, uznań lub przeliczeń uprawnień na środki pieniężne ani żadnych innych rekompensat, a użytkownik traci dalszy dostęp do konta lub uprawnień związanych z kontem bądź określoną Usługą EA. Użytkownik, który uważa, że podjęte wobec jego konta działanie było wynikiem błędu, proszony jest o kontakt z serwisem wsparcia klienta za pośrednictwem witryny help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic).

10. Likwidacja konta przez użytkownika

Użytkownik może w dowolnym czasie zlikwidować swoje konto lub anulować subskrypcję usługi EA.   Jeżeli użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu, pozostaje mu wstrzymanie się od korzystania z Usług EA i likwidacja jego konta lub anulowanie odpowiednich subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że likwidacja konta lub anulowanie konkretnej subskrypcji jest jedynym prawem i środkiem naprawczym w sporach z EA, w tym sporach dotyczących lub wynikających z: (1) któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu lub stosowania bądź egzekwowania niniejszego Regulaminu przez EA; (2) zawartości i uprawnień dostępnych za pośrednictwem Usług EA lub zmian w tej zawartości lub uprawnieniach; (3) możliwości dostępu do i/lub użytkowania Usług EA i/lub zawartości lub uprawnień w ich obrębie; lub (4) kwot lub rodzaju opłat, dopłat, stosowanych podatków, metod naliczania opłat lub zmian w opłatach, stosowanych podatkach, dopłatach lub metodach naliczania opłat za Usługi EA i/lub zawartość bądź uprawnienia w ich obrębie.

Aby zlikwidować konto, należy skontaktować się z działem obsługi klienta EA za pośrednictwem witryny help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic). EA zastrzega sobie prawo do pobrania opłat, dopłat lub kosztów poniesionych przed likwidacją konta przez użytkownika lub anulowaniem danej subskrypcji na usługę EA. Ponadto użytkownik odpowiada za uregulowanie wszelkich opłat na rzecz stron trzecich, dostawców i dostawców zawartości przed likwidacją konta lub anulowaniem subskrypcji. Wszelkie nieuregulowane opłaty oraz inne sprawy związane z Usługami EA muszą zostać uregulowane przed założeniem nowego konta EA.

11. Zasady postępowania

EA może uznać, że użytkownik naruszył warunki Regulaminu w przypadku:

-publikacji, przesyłania, promowania lub rozpowszechniania nielegalnych zawartości;
-nagabywania, pogróżek, nękania lub postępowania wobec innych graczy wbrew ich woli, np. powtarzającego się wysyłania niechcianych wiadomości lub dokonywania zaczepek o charakterze osobistym lub wypowiedzi na temat przynależności rasowej, orientacji seksualnej, religii, dziedzictwa kulturowego itp.; 
-organizowania, prowadzenia działań, grupy, stowarzyszenia, bądź uczestnictwa w nich, jeżeli są one krzywdzące, obelżywe, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub innym, są obsceniczne, zawierają pogróżki, są napastliwe, wulgarne, zawierają treści seksualne, są oszczercze, drażliwe, naruszają prywatność lub prawa publiczne innych, stanowią przyczynek do naruszenia prawa bądź są u uzasadniony sposób uważane za niepożądane i/lub niestosowne. Wypowiedzi przesiąknięte nienawiścią są niedopuszczalne.
-używania obelżywych, obraźliwych lub oszczerczych nazw ekranowych i/lub profili;
-włączenia się w działania zakłócające przebieg czatów, gry, forów lub innych obszarów lub aspektów Usług EA. Działania zakłócające obejmują między innymi postępowanie, które utrudnia normalny bieg gry lub dialogu w obrębie Usługi EA. Działania zakłócające obejmują także, lecz nie wyłącznie, komunikaty o charakterze komercyjnym, nakłaniającym i reklamowym; 
-zakłócania przebiegu komunikacji na czacie wulgarnym językiem, obelżywością, wielokrotnym naciskaniem klawisza ENTER lub przesyłaniem dużych obrazów, powodujących zbyt szybkie przewijanie zawartości ekranu, nadużywaniem krzyku (wielkich liter) w dążeniu do wyprowadzenia z równowagi innych użytkowników, a także spamowaniem i zalewaniem (tj. wielokrotnym wysyłaniem powtarzającego się tekstu); 
-podszywania się pod inne osoby (w tym sławne), niezgodnego z prawdą wskazywania, że użytkownik jest pracownikiem lub przedstawicielem EA lub podejmowania próby wprowadzenia użytkowników w błąd przez twierdzenie, że reprezentuje się EA, któregokolwiek z partnerów EA lub jej podmioty powiązane;
-usiłowania uzyskania hasła, informacji dotyczących konta lub innych informacji prywatnych od innych osób w obrębie Usług EA; 
-zamieszczania jakiegokolwiek oprogramowania lub zawartości nienależących do użytkownika/bez zezwolenia na ich rozprowadzanie;
-naruszania ewentualnych dodatkowych zasad postępowania mających zastosowanie do danej usługi EA, z której korzysta użytkownik;
-przyczyniania się lub nakłaniania do jakichkolwiek działań obejmujących hakerstwo, łamanie kodów, wyłudzanie informacji przez podszywanie się pod inną osobę, korzystanie z eksploitów lub cheatów i/lub rozprowadzanie podrobionego oprogramowania i/lub wirtualnej waluty/artykułów, bądź uczestniczenia w takiej działalności;  
-zamieszczania plików zawierających wirusy, robaki, programy szpiegujące, bomby czasowe, uszkodzone dane lub inne programy komputerowe mogące uszkodzić, zakłócić lub przerwać świadczenie Usług EA;
-publikowania wiadomości w jakimkolwiek innym celu niż komunikacja osobista, w tym wiadomości reklamowych lub promocyjnych, listów łańcuszkowych, systemów piramidalnych lub innej działalności komercyjnej;
-nieprawidłowego korzystania z serwisu pomocy w grze lub opcji skarg bądź wysyłania fałszywych zgłoszeń do personelu EA; 
-używania lub rozpowszechniania niedozwolonych programów zautomatyzowanych, programów opartych na makropoleceniach oraz innych programów lub aplikacji służących do oszustw;
-używania oprogramowania lub narzędzi służących do celów hakerstwa/zmiany/oszustwa w obrębie gry;  
-modyfikowania lub prób modyfikowania jakiegokolwiek pliku lub jakiejkolwiek innej części Usługi EA bez wyraźnej zgody EA;
-publikowania i przekazywania jakichkolwiek rzeczywistych danych osobowych graczy za pomocą usługi EA;
-prób zakłócania, dekryptażu lub włamywania się do transmisji wysyłanych i odbieranych przez serwery obsługujące usługę EA;
-wykorzystywania i przekazywania eksploitów i/lub cheatów;
- prób używania oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi nieobjętej kontrolą lub nieautoryzowanej przez Electronic Arts. Każde takie użycie jest podejmowane na własne ryzyko użytkownika i w związku z tym użytkownik może zostać objęty dodatkowymi lub odrębnymi warunkami. EA nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi nieobjętej kontrolą Electronic Arts;
-utrudniania innym użytkownikom możliwości korzystania z usługi EA lub podejmowania działań utrudniających udostępnianie usługi EA wszystkim użytkownikom lub zwiększających koszty jej udostępniania; 
-zabrania się sprzedaży, zakupu, wymiany handlowej lub przenoszenia w inny sposób, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, konta EA użytkownika lub osobistego dostępu do Usług EA, zawartości lub uprawnień, chyba że EA wyrazi na to jednoznaczną zgodę;
-zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawo obowiązujące w dowolnym systemie prawnym, w tym, lecz nie wyłącznie, naruszania praw autorskich, praw do znaków handlowych, zniesławiania, naruszania prywatności, kradzieży tożsamości, hakerstwa, nękania, oszustwa i rozprowadzania podrobionego oprogramowania.
-zamieszczania lub przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych, promocyjnych lub nakłaniających w innej formie w obrębie gry lub na forach;
-nadużywania lub wykorzystywania błędów, nieudokumentowanych funkcji, błędów projektowych lub problemów w obrębie gry;  
-„odgrywanie ról” nie stanowi uzasadnienia dla naruszeń postanowień Regulaminu lub jakiejkolwiek innej polityki. 

W przypadku niektórych Usług EA mogą obowiązywać dodatkowe zasady postępowania. 

Podczas korzystania z Usług EA należy również przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów ustawowych, wykonawczych oraz zasad federalnych, stanowych i lokalnych. EA zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika i uniemożliwienia korzystania z wszelkich Usług EA, jeżeli konto użytkownika jest wykorzystywane do nielegalnej działalności lub naruszania warunków niniejszego Regulaminu. 

Jeżeli nie określono inaczej, nie ma wymogu ani nie należy oczekiwać od EA monitorowania lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie Usług EA, w tym komunikowania się. Jednakże EA zastrzega sobie prawo do dostępu do i/lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie Usług EA, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dostęp i rejestrowanie przez EA swoich działań. EA zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej zawartości z każdej usługi EA według własnego uznania. EA nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie niniejszego Regulaminu przez użytkownika lub osoby trzecie.

W razie napotkania innego użytkownika, który narusza zasady postępowania, prosimy o powiadomienie EA za pomocą funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w odpowiedniej usłudze EA, jeżeli są dostępne, bądź skontaktowanie się z serwisem wsparcia klienta za pośrednictwem witrynyhelp.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic).

12. Usługi niekontrolowane przez EA.

Niektóre produkty mogą oferować opcję użycia oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem usługi nieobjętej kontrolą przez EA. Na przykład użytkownikowi może być oferowana opcja gry sieciowej z użyciem oprogramowania EA na serwerach nienależących do EA lub nieobjętych kontrolą EA . EA nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem takich usług i nie ma kontroli nad sposobem, w jaki takie usługi są oferowane, administrowane lub prowadzone. Każdorazowe korzystanie z takiej niekontrolowanej przez EA usługi użytkownik podejmuje na własne ryzyko i w związku z tym użytkownik może zastać objęty dodatkowymi lub odrębnymi warunkami lub ograniczeniami przez osobę trzecią prowadzącą usługę . 

13. Oprogramowanie, programy usługowe i narzędzia.

Niektóre Usługi EA mogą wymagać lub umożliwiać pobranie oprogramowania, aktualizacji lub poprawek do oprogramowania, bądź innych programów usługowych lub narzędzi od EA lub jej licencjodawców na komputer, konsolę lub urządzenie użytkownika („oprogramowanie EA"). EA przyznaje użytkownikowi niewyłączną, ograniczoną licencję na użytkowanie oprogramowania EA w celu, jaki zostaje wyraźnie określony w chwili udzielenia licencji. Jeżeli wraz z oprogramowaniem EA dostarczona zostanie umowa licencyjna użytkownika końcowego, bądź umowa dostępowa lub licencyjna użytkownika końcowego, to korzystanie z oprogramowania EA będzie podlegać jej warunkom. Nie można udzielać dalszej licencji ani pobierać opłat za użytkowanie lub dostęp do oprogramowania EA. Zabrania się tłumaczenia, poddawania inżynierii zwrotnej, zwrotnej kompilacji, dekompilacji, dezasemblowania oraz tworzenia utworów pochodnych wobec oprogramowania EA. Zabrania się modyfikowania oprogramowania EA oraz używania go w sposób inny niż wynikający z pisemnego upoważnienia EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że różne technologie wprowadzane przez firmę EA mogą nie być spójne na wszystkich platformach, a działanie oprogramowania EA i powiązanych Usług EA może być różne w zależności od komputera i innych urządzeń użytkownika.

Co pewien czas Electronic Arts może przygotowywać aktualizacje lub wprowadzać zmiany do oprogramowania EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre aktualizacje i modyfikacje mogą być wymagane na potrzeby kontynuacji korzystania z oprogramowania i Usług EA.

14. Przepisy dotyczące kontroli eksportu

Oprogramowanie EA może podlegać przepisom Stanów Zjednoczonych o kontroli eksportu, a także przepisom o kontroli eksportu obowiązującym w innych systemach prawnych. Pobierając oprogramowanie EA z serwisów EA użytkownik oświadcza, że nie przebywa w kraju objętym embargiem przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską lub inne systemy prawne, ani nie przesyła oprogramowania EA do osób lub miejsc objętych embargiem.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, dotyczących kontroli eksportu, a także na nieprzesyłanie środkami elektronicznymi lub innymi żadnej zawartości ani oprogramowania EA podlegających ograniczeniom eksportowym, do krajów objętych takimi ograniczeniami, bez wcześniejszego uzyskania i późniejszego przestrzegania warunków stosownego zezwolenia. Ponadto użytkownik akceptuje konieczność niezamieszczania w serwisie EA żadnych zawartości ani oprogramowania, które podlegają ograniczeniom eksportowym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia rządowego; dotyczy to między innymi niektórych rodzajów oprogramowania szyfrującego.   Zalecenia i wymogi niniejszego punktu pozostają w mocy także po wygaśnięciu umowy.

15. Aktualizacja usług EA 

WAŻNE: EA MOŻE UZNAĆ ZA KONIECZNE UAKTUALNIENIE LUB ZRESETOWANIE NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW W CELU PRZYWRÓCENIA RÓWNOWAGI ROZGRYWKI ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG EA. TAKIE AKTUALIZACJE LUB „RESETY” MOGĄ SPOWODOWAĆ POGORSZENIE STATUSU W ŚWIECIE GRY ORAZ MIEĆ WPŁYW NA POSTACIE, ROZGRYWKI, DRUŻYNY LUB INNE UPRAWNIENIA KONTROLOWANE PRZEZ  UŻYTKOWNIKA.   EA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO TAKICH AKTUALIZACJI I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA TE ZMIANY. 

16. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności 

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG EA, OPROGRAMOWANIA EA ORAZ INTERNETU ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. USŁUGI EA, OPROGRAMOWANIE EA, PRODUKTY EA ORAZ USŁUGI I PRODUKTY OSÓB TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI W POSTACI TAKIEJ „W JAKIEJ SĄ” ORAZ „W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CHYBA ŻE WYŁĄCZENIE TAKICH GWARANCJI JEST NIEDOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO. NIE PRZYSŁUGUJE GWARANCJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI LUB DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA EA LUB USŁUG EA. EA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEMOŻNOŚĆ UZYSKANIA LUB SKORZYSTANIA Z ŻADNEJ ZAWARTOŚCI, UPRAWNIEŃ, TOWARÓW LUB USŁUG. EA UDOSTĘPNIA SERWIS ZGODNIE Z ZASADĄ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA I NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z SERWISU W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE MIEJSCU I CZASIE; NIE GWARANTUJE TAKŻE ODPOWIEDNIEJ ZDOLNOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG EA ANI W SENSIE GLOBALNYM, ANI W OKREŚLONYCH OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH. 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM W SPORACH Z EA I JEJ LICENCJODAWCAMI WYNIKAJĄCYCH Z USŁUG/PRODUKTÓW EA  LUB W ZWIĄZKU Z NIMI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I LIKWIDACJA KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE EA, JEJ LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY I PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA WŁASNE LUB OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM, KOMUNIKACJĄ LUB ZAWARTOŚCIĄ W OBRĘBIE USŁUG EA, BĄDŹ UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA EA. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA EA, JEJ LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH , PRACOWNIKÓW, KADRY KIEROWNICZEJ LUB DYREKCJI (ZWANYCH ZBIOROWO „PODMIOTAMI POWIĄZANYMI EA”) NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ EA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG EA. W ŻADNYM PRZYPADKU EA, LICENCJODAWCY EA ANI PODMIOTY POWIĄZANE EA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE WSKUTEK UŻYTKOWANIA USŁUG EA, OPROGRAMOWANIA EA I INTERNETU; NIE UZNAJĄ TEŻ ŻADNYCH INNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM Z USŁUG EA LUB KONT EA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CHOCIAŻ EA WYKORZYSTUJE KOMERCYJNIE UZASADNIONE ŚRODKI, ABY CHRONIĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA, EA I LICENCJODAWCY EA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY NA OPROGRAMOWANIU LUB SPRZĘCIE UŻYTKOWNIKA ANI ZA INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE, ORAZ ZAISTNIAŁE W KOMPUTERZE I/LUB URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA WSKUTEK DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI EA, ZAWARTOŚCI, OPROGRAMOWANIA EA .
 

PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, W TAKICH PAŃSTWACH LUB SYSTEMACH PRAWNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ EA, LICENCJODAWCÓW EA I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH EA JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. EA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI NA PRODUKTY LUB USŁUGI OSÓB TRZECICH DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM EA, NIE JEST STRONĄ ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A OSOBĄ TRZECIĄ DOSTARCZAJĄCĄ WYMIENIONE PRODUKTY LUB USŁUGI.

17. Wyłączenie odpowiedzialności

Na żądanie EA i/lub licencjodawców EA  użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec EA, licencjodawców EA i podmiotów powiązanych EA, wykonawców, dostawców, dostawców zawartości z tytułu odszkodowań, roszczeń i kosztów, łącznie z wynagrodzeniem prawnika, w następstwie naruszenia lub w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu zawinionym przez użytkownika bądź w związku z jakimkolwiek rozprowadzaniem zawartości przez użytkownika w obrębie lub za pośrednictwem Usług EA . Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa wobec EA i licencjodawców EA w następstwie niedozwolonego lub bezprawnego korzystania z konta użytkownika przez osobę trzecią za zgodą użytkownika. Użytkownik stwierdza, że będzie ponosił osobistą odpowiedzialność za korzystanie z Usług EA oraz wszelkie formy komunikacji i działania w obrębie Usług EA, w tym za zamieszczaną zawartość. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa o odpowiedzialność lub odszkodowanie wobec EA, licencjodawców EA i  podmiotów powiązanych EA w następstwie działań użytkownika w obrębie Usług EA, w tym zawartości zamieszczanej przez użytkownika.

EA i licencjodawcy EA zastrzegają sobie prawo do prowadzenia na własny koszt wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad sprawami w inny sposób objętymi wyłączeniem odpowiedzialności przez użytkownika. W takim przypadku użytkownik jest zwolniony z dalszej odpowiedzialności wobec EA i/lub licencjodawców EA w danej sprawie. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu pozostają w mocy także po jego wygaśnięciu. 

18. Łącza do witryn stron trzecich

Usługi EA mogą zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, w tym do witryn reklamodawców i innych dostawców zawartości. Witryny innych firm mogą gromadzić różne dane lub zapytywać o podanie danych osobowych użytkownika. EA nie kontroluje takich witryn internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, zasady ochrony prywatności za gromadzenie, używanie lub ujawnianie  wszelkich gromadzonych przez te witryny informacji.

19. Warunki ogólne

A. Środki naprawcze. Użytkownik stwierdza, że niniejszy Regulamin usług Crytek nie ma na celu przyznawania i nie przyznaje żadnych praw ani środków naprawczych osobom, które nie są stronami niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że niniejszy Regulamin, polityka prywatności EA oraz warunki uzupełniające wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu, w tym procedury egzekwowania tych warunków, nie mają na celu przyznawania i nie przyznają żadnych praw ani środków naprawczych komukolwiek. 

B. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna, będzie ona rozumiana w sposób zgodny ze stosowanym prawem, aby jak najpełniej odzwierciedlać pierwotny zamiar stron umowy, zaś pozostałe fragmenty pozostaną bez zmian. 

C. Zrzeczenie się praw. Niemożność dojścia lub wyegzekwowania przez EA jakichkolwiek  praw lub warunków niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takich praw ani warunków. Zrzeczenie się któregokolwiek warunku niniejszego Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej oraz podpisu EA.

D. Obowiązujące prawo. W razie zamieszkiwania użytkownika w państwie członkowskim Unii Europejskiej: (i) niniejszy Regulamin oraz korzystanie z konta użytkownika są regulowane prawem angielskim, z wyłączeniem przepisów regulujących kolizję norm prawnych; oraz (ii) użytkownik uznaje wyłączną właściwość sądów angielskich w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z EA wynikających z korzystania z konta użytkownika lub Usług EA lub z nimi związanych, a ponadto uznaje właściwość podmiotową sądów angielskich w związku z wszelkimi sporami i roszczeniami dotyczącymi EA lub jej podmiotów powiązanych, pracowników, wykonawców, członków kierownictwa i zarządu, dostawców i dostawców zawartości. W razie zamieszkiwania użytkownika w innym państwie: (i) niniejszy Regulamin oraz korzystanie z konta użytkownika są regulowane prawem stanu Kalifornia z wyłączeniem norm kolizyjnych; oraz (ii) w zakresie przewidzianym w sekcji 20 poniżej użytkownik uznaje wyłączną właściwość sądów federalnych i stanowych położonych w obszarze właściwości sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Północnego stanu Kalifornia w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z EA wynikających z korzystania z konta użytkownika lub Usług EA lub z nimi związanych, a ponadto uznaje a jednocześnie wyraża jednoznaczną zgodę (w zakresie przewidzianym w sekcji 20 poniżej) na właściwość osobową tych sądów w związku z wszelkimi sporami (nieobjętymi wyłączeniem w sekcji 20 poniżej) i roszczeniami dotyczącymi EA lub podmiotów powiązanych EA, podmiotów zależnych, wykonawców, dostawców i dostawców zawartości. Należy pamiętać, że działania użytkownika mogą podlegać również innym prawom miejscowym, stanowym, krajowym i międzynarodowym.


20. Rozstrzyganie sporów przez wiążące postępowanie arbitrażowe.

Celem niniejszej sekcji jest ustanowienie szybkiej i sprawnej metody rozwiązywania ewentualnie wynikłych sporów pomiędzy Użytkownikiem a EA.   Jak stwierdzono w sekcji 20 lit. e poniżej, jeżeli nie uda nam się rozwiązać sporów w sposób nieformalny i w wyniku postępowania arbitrażowego Użytkownikowi zostanie przyznana kwota wyższa niż określona w ostatniej pisemnej propozycji zaspokojenia złożonej przez EA (jeżeli dotyczy), EA wypłaci Użytkownikowi    150% jego odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ. MA ONA WPŁYW NA PRAWA UŻTYKOWNIKA. 

Większość problemów klientów można rozwiązać szybko i w sposób dla nich zadowalający przez zalogowanie się za pośrednictwem konta EA do interfejsu wsparcia klienta w witrynie help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic). W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy EA nie będzie mogła rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący dla Użytkownika (lub jeśli EA nie może rozwiązać problemu powstałego w związku z Użytkownikiem mimo prób załatwienia sprawy w sposób nieformalny), Użytkownik i EA zgadzają się uznać za wiążące poniższe postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów między nimi. Poniższy zapis dotyczy wszystkich konsumentów w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, ale jednoznacznie wyłącza mieszkańców Quebecu, Rosji i państw członkowskich Unii Europejskiej. Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego.  W zamierzeniu umowa ta ma być interpretowana szeroko. Niniejsza sekcja dotyczy wszelkich sporów między Użytkownikiem a EA („spory”),  w tym, lecz nie wyłącznie:

- roszczeń wynikających z jakiegokolwiek aspektu relacji między nami lub z nim związanych, bez względu na to, czy wynikają one z umowy, deliktu, przepisów, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wszelkich innych koncepcji prawnych; 
- roszczeń wynikłych przed zawarciem niniejszej umowy lub wszelkich wcześniejszych umów (w tym, lecz nie wyłącznie, roszczeń związanych z reklamą); 
- roszczeń, które są obecnie przedmiotem domniemanego postępowania z powództwa grupowego, w którym Użytkownik nie jest członkiem potwierdzonej grupy; oraz
- roszczeń mogących wyniknąć po wygaśnięciu umowy.


Jedyne Spory, których nie obejmują zapisy punktu 17 to:
 

- roszczenie mające na celu egzekucję lub ochronę, bądź dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Użytkownika lub EA (lub licencjodawców EA); 
- roszczenie związane z domniemaniem kradzieży, piractwa lub nieuprawnionego korzystania bądź z nich wynikające;
- ponadto żadne z postanowień niniejszej sekcji nie uniemożliwia którejkolwiek ze stron wszczęcia postępowania sądowego z powodu drobnych roszczeń.


Odniesienia do „EA”, „użytkownika”, oraz „nas” obejmują odpowiednio nasze podmioty zależne, powiązane, przedstawicieli, pracowników, poprzedników prawnych, następców oraz cesjonariuszy, a także wszystkich uprawnionych i nieuprawnionych użytkowników lub beneficjentów usług bądź oprogramowania na podstawie niniejszej lub wcześniejszej umowy między nami. Postanowienia niniejszej sekcji dotyczące arbitrażu stanowią potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, a zatem interpretację i egzekucję tych postanowień reguluje federalna ustawa arbitrażowa. Postanowienia dotyczące arbitrażu pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu.

A.    Nieformalne negocjacje/zawiadomienie o sporze. Użytkownik i EA zgadzają się, że najpierw podejmą próbę nieformalnych negocjacji w sprawie rozstrzygnięcia każdego sporu przez okres co najmniej 30 dni, zanim skierują sprawę do arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia jednej osoby przez drugą osobę („zawiadomienie o sporze). Zawiadomienia o sporze muszą: (a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie („żądanie”). EA prześle zawiadomienie o sporze na adres fakturowania Użytkownika (jeśli Użytkownik podał go EA) lub na adres poczty elektronicznej podany EA przez Użytkownika. Użytkownik przesyła zawiadomienie o sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department (do działu prawnego).

B.    Wiążące postępowanie arbitrażowe. Jeśli Użytkownik i EA nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w drodze nieformalnych negocjacji w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o sporze, zarówno Użytkownik, jak i EA mogą zdecydować się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie sporu na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Każda decyzja jednej strony o rozsądzeniu sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE W WYNIKU POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ SEKCJI UŻYTKOWNIK I EA REZYGNUJĄ Z PRAWA DO WNIESIENIA SKARGI DO SĄDU I PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH.  Postępowanie arbitrażowe rozpoczyna się i prowadzi zgodnie z Regulaminem arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA) oraz, jeżeli dotyczy, Dodatkowymi procedurami AAA stosowanymi w sporach związanych z konsumentami (Regulamin AAA dotyczący konsumentów); oba regulaminy dostępne są w witrynie internetowej AAA pod adresem www.adr.org. Opłaty arbitrażowe ponoszone przez Użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra reguluje regulamin AAA, w stosownych przypadkach są one ograniczone przez Regulamin AAA dotyczący konsumentów. Jeśli arbiter uzna takie koszty za nadmierne lub jeśli Użytkownik prześle do EA zawiadomienie na podany powyżej adres, na który wysyła się zawiadomienie o sporze, informując, że nie jest w stanie wnieść opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, wtedy EA bezzwłocznie uiści wszystkie opłaty arbitrażowe i pokryje wydatki. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Arbiter wyda postanowienie na piśmie oraz przedstawi uzasadnienie, jeśli jedna ze stron złoży taki wniosek. Arbiter musi stosować się do obowiązującego prawa i każde orzeczenie można zaskarżyć, jeśli arbiter nie zastosuje się do tego. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

C.    Ograniczenia.  Użytkownik i EA zgadzają się, że każde postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone do sporu między EA a Użytkownikiem indywidualnie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żadnego postępowania arbitrażowego nie łączy się z innym; (b) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby rozstrzyganie jakiegokolwiek sporu na zasadzie powództwa grupowego lub korzystania z procedur powództwa zbiorowego; oraz (c) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby wniesienie sporu z rzekomego mandatu reprezentowania społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób. UŻYTKOWNIK I EA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB Z MANDATEM PRZEDSTAWICIELSKIM. Ponadto, o ile Użytkownik jak i EA razem nie uzgodnią inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania z powództwa zbiorowego lub z mandatem przedstawicielskim. Jeżeli ta konkretna klauzula okaże się nieskuteczna, wtedy całość zapisów dotyczących arbitrażu jest nieważna.

D.    Właściwość miejscowa. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w rozsądnym miejscu wygodnym dla użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a Użytkownik i EA zgadzają się poddać się właściwości osobowej tego sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia  w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

 E.    Zwrot kosztów i honoraria prawnika. Jeśli arbiter wyda w sprawie roszczenia wniesionego przeciwko EA orzeczenie na korzyść Użytkownika ze względów merytorycznych i przyzna mu odszkodowanie o wartości pieniężnej większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji zaspokojenia złożonej przed wniesieniem pisemnych wniosków do arbitra, w takim przypadku EA:

- wypłaci Użytkownikowi 150% jego odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie; oraz 
- wypłaci prawnikowi Użytkownika, jeśli dotyczy, kwotę jego honorarium oraz zwróci wszelkie wydatki (w tym honoraria i koszty ekspertów) poniesione zasadnie przez Użytkownika lub jego prawnika w celu zbadania, przygotowania i dochodzenia roszczenia w postępowaniu arbitrażowym („premia prawnika”).


Arbiter może podejmować decyzje i rozstrzygać spory dotyczące płatności i zwrotu opłat, wydatków oraz płatności alternatywnych, a także premii prawnika w dowolnej chwili podczas postępowania oraz na wniosek każdej ze stron złożony w terminie 14 dni od wydania przez arbitra orzeczenia merytorycznego.

Przedstawione powyżej prawo do odzyskania kwot honorariów i wydatków prawnika stanowi uzupełnienie prawa do odzyskania kwot honorariów i wydatków prawnika, które może przysługiwać Użytkownikowi na mocy stosownego prawa, chociaż Użytkownik może nie uzyskać podwójnego zwrotu honorariów i wydatków prawnika. EA zrzeka się mogącego jej przysługiwać prawa starania się o zwrot honorariów i wydatków prawnika w związku z postępowaniem arbitrażowym pomiędzy Użytkownikiem a EA.

F.    Ograniczenie uprawnień arbitra. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o zadośćuczynienie i jedynie w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym roszczeniem tej strony.
  
G.    Zmiana niniejszego postanowienia.  Niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia umowy o skutku przeciwnym, Użytkownik i EA zgadzają się, że jeśli EA wprowadzi w przyszłości jakąkolwiek zmianę w zapisach dotyczących arbitrażu (inną niż zmiana adresu, na który wysyła się zawiadomienie o sporze), Użytkownik może odrzucić taką zmianę, przesyłając do EA  pisemne zawiadomienie w terminie 30 dni od chwili wprowadzenia zmiany na podany powyżej adres, na który wysyła się zawiadomienie o sporze. Odrzucając jakąkolwiek przyszłą zmianę, Użytkownik wyraża zgodę na rozstrzyganie każdego sporu między nim a EA na drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z brzmieniem niniejszych zapisów. 

21. Całość umowy

Regulamin (obejmujący politykę prywatności oraz warunki uzupełniające zamieszczone w tym dokumencie do wglądu) oraz wszelkie zasady i instrukcje dotyczące konkretnych gier, działań, konkursów lub zakładów stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a EA w odniesieniu do praw oraz obowiązków użytkownika związanych korzystaniem z Usług EA. W przypadku kolizji między warunkami Regulaminu a innymi zasadami lub instrukcjami zamieszczonymi w obrębie usługi EA, EA zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia tej kolizji według własnego uznania.

22. Informacja dla mieszkańców Kalifornii  

Na mocy. par. 1789 ust. 3 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) siedziba EA znajduje się po adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, (b) opłaty i należności za Usługi EA różnią się w zależności od usług wybranych przez użytkownika, oraz (c) w razie skargi dotyczącej Usług EA lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o korzystaniu z Usług EA, należy odwiedzić witrynę wsparcia klienta pod adresem internetowym help.ea.com, support.popcap.com (dla produktów PopCap) lub swtor.com/support (dla Star Wars™: The Old Republic). W przypadku skargi użytkownik może skontaktować się również z jednostką wsparcia (Assistance Unit) działu obsługi konsumenta  (Division of Consumer Services) przy wydziale spraw konsumenckich (Department of Consumer Affairs), drogą pocztową na adres 400 "R" Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

Uprasza się użytkownika o dodanie strony terms.ea.com/pl  do zakładek oraz regularne jej odwiedzanie w celu sprawdzania aktualizacji Regulaminu.

23. Warunki uzupełniające

Dodatkowe warunki obowiązujące w przypadku określonych Usług EA

W przypadku niektórych Usług EA od użytkownika wymagane jest przeczytanie i zatwierdzenie dodatkowych warunków obowiązujących dla danej usługi. Prawo użytkownika do korzystania z takiej usługi EA regulują te dodatkowe warunki oraz niniejszy Regulamin. W razie rozbieżności pomiędzy konkretnymi warunkami a Regulaminem, EA zastrzega sobie ostateczne prawo do ich rozstrzygania.

Testy beta

EA, wedle własnego uznania, może nawiązać kontakt z Użytkownikiem, aby mógł przejrzeć i ocenić jedną lub więcej gier, aspektów gier lub funkcji sieciowych przed wprowadzeniem produktu na rynek, w celu rozpoznania ewentualnych błędów w programie. Użytkownik zostanie poproszony o przekazanie EA (i wyłącznie EA) informacji i opinii dotyczącej jego własnych doświadczeń w toku przeglądania i oceny gry (gier) lub funkcji witryny. Proces ten jest określany mianem „testu beta”. Użytkownik musi podpisać i zwrócić do EA umowę o zachowaniu poufności dotyczącej oprogramowania przedpremierowego („Umowę o zachowaniu poufności”) dla każdego konkretnego testu beta ZANIM zostanie uznany za testera („testera”) oraz ZANIM zostanie mu dostarczone lub udostępnione jakiekolwiek oprogramowanie. Udział w testach w charakterze testera podlega warunkom umowy o zachowaniu poufności oraz poniższym warunkom.

W związku z testem beta EA może na pewien czas przekazać Użytkownikowi przedpremierową kopię gry lub zapewnić dostęp do funkcji witryny EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przedpremierowa kopia i wszelkie inne dostarczone materiały są poufne lub zastrzeżone przez EA. Użytkownik zgadza się, że warunkiem uczestnictwa w testach beta jest (i) powstrzymanie się od kopiowania i reprodukcji przedpremierowej kopii oraz poufnych i zastrzeżonych informacji, (ii) ochrona kopi przedpremierowej oraz wszelkich poufnych i zastrzeżonych informacji przed dostępem osób trzecich, kopiowaniem i udostępnianiem i/lub niedozwolonym wykorzystaniem kopii przedpremierowej oraz informacji poufnych i zastrzeżonych oraz (iii) dotrzymanie całości warunków umowy o zachowaniu poufności. 

Użytkownik zobowiązuje się do przeprowadzenia testów osobiście oraz nie udostępniania przedpremierowych materiałów osobom trzecim. Użytkownik zgadza się, że złamanie powyższych zasad powoduje nieodwracalną szkodę wobec EA i w związku z tym EA przysługuje prawo (niezależnie od innych przysługujących EA środków naprawczych) do jednostronnego zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu sądowego (bez dodatkowego zabezpieczania) w celu zapobieżenia naruszeniu lub groźbie naruszenia zobowiązań użytkownika. Zobowiązanie użytkownika do zachowania poufności wszelkich informacji o wersji beta gier jest wiążące do dnia oficjalnego wprowadzenia przez EA testowanej przez użytkownika gry lub zawartości do publicznej dystrybucji bądź upublicznienia w inny, niezawiniony przez użytkownika sposób.

Użytkownik zgadza się natychmiast zwrócić na żądanie EA wszystkie kopie przedpremierowe oraz informacje poufne lub zastrzeżone dostarczone mu przez EA.

Jako tester wersji beta użytkownik zyskuje możliwość grania w wersje beta nowych gier, co ma na celu ich ocenę i rozpoznanie błędów. Żaden zapis zawarty w niniejszym Regulaminie ani w danym serwisie internetowym nie może być rozumiany jako przyznający użytkownikowi jakiekolwiek prawa lub przywileje dotyczące wersji beta gier lub zawartości serwisu. Wersje beta dostarczane są w postaci takiej „w jakiej są” i „w jakiej są dostępne”, w związku z tym EA nie udziela użytkownikowi żadnej gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej.

Podczas grania w wersje beta gier użytkownik może zbierać punkty doświadczenia, skarby, wyposażenie oraz inne wartości bądź wskaźniki statusu. Te dane mogą zostać zresetowane w dowolnym czasie w toku testu lub po zakończeniu etapu testowania. W takim wypadku wszelkie dane zostaną usunięte i każdy gracz powróci do statusu nowicjusza.

Wybierając przycisk „Start” przed rozpoczęciem rozgrywki w wersji beta gry użytkownik zgadza się, że: (i) gra w grę w wersji beta odbywa się na jego ryzyko, a użytkownik zdaje sobie sprawę, że gra może zawierać znane i nieznane błędy; (ii) dowolne osiągnięte w trakcie gry wartości lub wskaźniki statusu mogą zostać w dowolnym czasie skasowane; (iii) EA nie ma obowiązku udostępnienia danej gry bez pobierania opłat za jakikolwiek okres ani udostępnienia jej w ogóle; (iv) po zakończeniu procesu testu beta lub w późniejszym terminie gry te mogą być dostępne tylko w drodze subskrypcji; (v) do korzystania z gry na etapie testowania ma zastosowanie Regulamin EA, oraz (vi) jeśli test beta odbywa się w trybie zamkniętym, użytkownik zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji dotyczących wersji beta gry tylko dla siebie, zgodnie z podanymi wyżej warunkami, i nie udostępniać ich osobom trzecim.

Konta utworzone na potrzeby testu beta nie podlegają przeniesieniu w żadnych okolicznościach.

Warunki użytkowania Xbox LIVE®

Warunki użytkowania Xbox LIVE® obowiązują w całości i regulują postępowanie użytkownika, który uzyskuje dostęp do usług EA poprzez Xbox LIVE®. W zakresie kolizji warunków użytkowania Xbox LIVE® z Regulaminem EA rozstrzygające są warunki użytkowania  Xbox LIVE®. EA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie i zawartość Usług EA. Microsoft może pobierać i wykorzystywać informacje na temat użytkownika oraz użytkowania przez niego Xbox LIVE® podczas korzystania z Usług EA poprzez Xbox LIVE®. Zbieranie i wykorzystywanie danych przez Microsoft reguluje „klauzula prywatności” Xbox LIVE® (dostępna w witrynie  xbox.com lub telefonicznie, pod numerem 1-800-4MY-XBOX). KORZYSTAJĄC Z USŁUG EA ZA POŚREDNICTWEM XBOX LIVE®  UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POWSTAŁE PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG EA ZA POŚREDNICTWEM XBOX LIVE®. UŻYTKOWNIK REZYGNUJE NINIEJSZYM Z WSZELKICH PODSTAW DO DZIAŁAŃ I ROSZCZEŃ WOBEC MICROSOFT WYNIKAJĄCYCH Z TAKICH SZKÓD LUB KORZYSTANIA Z USŁUG EA. EA ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia klienta oraz naliczenie opłat za usługi dostępne za pośrednictwem Usług EA.

Serwis EA Online dla konsoli PlayStation®2 
Oświadczenie Sony Computer Entertainment (Ameryka Północna)
„DNAS”
W tym oprogramowaniu użyto systemu uwierzytelniania DNAS (Dynamic Network Authentication System) opatentowanego przez Sony Computer Entertainment Inc. („SCEI”). System DNAS pozyskuje informacje o sprzęcie i oprogramowaniu użytkownika między innymi w celu zarządzania uwierzytelnianiem, zabezpieczeniem przed kopiowaniem, blokowaniem kont, systemem, regułami lub grami. Zebrane informacje nie pozwalają na określenie tożsamości użytkownika i nie będą przekazywane żadnej firmie nienależącej do SCE.  WYDAWCA MOŻE POŁĄCZYĆ ZEBRANE W TEN SPOSÓB INFORMACJE Z DANYMI OSOBOWYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W ARCHIWACH WYDAWCY, O ILE UŻYTKOWNIK PODAŁ MU TAKIE DANE. PRZED PODANIEM WYDAWCY DANYCH OSOBOWYCH NALEŻY KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI DLA ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, NIE NALEŻY PODAWAĆ WYDAWCY DANYCH OSOBOWYCH. SCEI, Sony Computer Entertainment America (SCEA) ani ich podmioty powiązane nie mogą zagwarantować nieprzerwanego działania serwerów DNAS. SCEA nie odpowiada za żadne opóźnienia w działaniu i awarie serwerów DNAS. Jeśli podczas logowania wyświetlony zostanie komunikat informujący o błędzie uwierzytelnienia w systemie DNAS, należy skontaktować się z obsługą klienta SCEA pod numerem 1-866-466-5333. Dodatkowe informacje dotyczące systemu DNAS można uzyskać pod adresem www.us.playstation.com/DNAS. W przypadku niezgodności danego systemu z systemem DNAS lub nieobsługiwania DNAS, wyłączna odpowiedzialność SCEI, SCEA i ich podmiotów powiązanych jest ograniczona do naprawy lub wymiany oprogramowania gry, konsoli lub urządzeń peryferyjnych użytkownika, według uznania firmy SCEA. SCEA, jej spółki nadrzędne i podmioty powiązane oraz licencjonowani wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne opóźnienia, awarie systemu, błędy uwierzytelniania ani przestoje, które mogą co pewien czas wpływać na proces rozgrywki w sieci lub na dostęp do gry.

Oświadczenie Sony Computer Entertainment (Europa)
W tym oprogramowaniu użyto systemu uwierzytelniania DNAS (Dynamic Network Authentication System) opatentowanego przez Sony Computer Entertainment Inc. („SCEI”). System DNAS pozyskuje informacje o sprzęcie i oprogramowaniu użytkownika między innymi w celu zarządzania uwierzytelnianiem, zabezpieczeniem przed kopiowaniem, blokowaniem kont, systemem, regułami lub grami. SCEI, Sony Computer Entertainment Europe („SCEE”) ani jej podmioty powiązane nie mogą zagwarantować nieprzerwanego działania serwerów DNAS. SCEE nie odpowiada za żadne opóźnienia w działaniu i awarie serwerów DNAS. Jeśli podczas logowania wyświetlony zostanie komunikat informujący o błędzie uwierzytelnienia w systemie DNAS, należy skontaktować się z lokalną linią obsługi klienta PlayStation pod numerem podanym w instrukcji oprogramowania. Dodatkowe informacje dotyczące systemu DNAS można uzyskać pod adresem PlayStation.com. W przypadku niezgodności danego systemu z systemem DNAS lub nieobsługiwania DNAS, wyłączna odpowiedzialność SCEI, SCEE i ich podmiotów powiązanych jest ograniczona do naprawy lub wymiany oprogramowania gry, konsoli lub urządzeń peryferyjnych użytkownika, według uznania firmy SCEE. SCEE, jej spółki nadrzędne i podmioty powiązane oraz licencjonowani wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne opóźnienia, awarie systemu, błędy uwierzytelniania ani przestoje, które mogą co pewien czas wpływać na proces rozgrywki w sieci lub na dostęp do gry. 
 
Oświadczenie Sony Computer Entertainment (Japonia) dotyczące zasad ochrony prywatności i sieci
W tym oprogramowaniu użyto systemu uwierzytelniania Network Authentication System. Network Authentication System pozyskuje informacje o sprzęcie i oprogramowaniu użytkownika między innymi w celu zarządzania uwierzytelnianiem, zabezpieczeniem przed kopiowaniem, blokowaniem kont, systemem, regułami lub grami. Zebrane informacje nie pozwalają na określenie tożsamości użytkownika. Electronic Arts może połączyć zebrane w ten sposób informacje z danymi osobowymi znajdującymi się w archiwach Electronic Arts, o ile użytkownik podał takie dane. Przed podaniem Electronic Arts danych osobowych należy koniecznie zapoznać się z polityką prywatności Electronic Arts oraz warunkami użytkowania . W przypadku braku akceptacji warunków korzystania i zasad ochrony prywatności, nie należy podawać Electronic Arts danych osobowych.

Serwis EA Online dla konsoli PlayStation®3
Warunki użytkowania PlayStation®Network obowiązują w całości i regulują postępowanie użytkownika, który  uzyskuje dostęp do Usług EA poprzez PlayStation®Network. W zakresie kolizji warunków użytkowania PSN i umowy użytkownika PSN z Regulaminem usług online EA rozstrzygające są warunki użytkowania PSN i umowa użytkownika PSN.

Zakupy w PlayStation®Store w Europie
Każda zawartość nabyta za pośrednictwem sklepu w grze zostaje zakupiona od PlayStation Network Europe Limited („PSNE”) oraz podlega warunkom użytkowania PSNE oraz umowie użytkownika, która jest dostępna w PlayStation®Store. Prosimy zapoznać się z prawami użytkowania w przypadku każdego zakupu, ponieważ mogą one różnić się w zależności od zakupionego artykułu. O ile nie określono inaczej, zawartość dostępna w sklepie w grze ma taką samą kategorię wiekową, jak sama gra.

Zakupy w PlayStation®Store w USA i Kanadzie
Zakup i użytkowanie artykułów podlega warunkom użytkowania oraz umowie użytkownika PlayStation®Network. Sony Computer Entertainment America udziela użytkownikowi sublicencji na tę usługę online.

Produkty Adobe®
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2010. Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony patentami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996 - 2010. Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe® AIR™. Copyright © 2007 - 2010. Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.


Wersja 45372_9