Obecna umowa użytkownika

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 12 września 2012 r.

REGULAMIN ELECTRONIC ARTS


Niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które od czasu do czasu mogą ulegać zmianie, reguluje korzystanie z dowolnych produktów lub usług sieciowych lub mobilnych, do których użytkownik posiada dostęp, produktów lub usług wymagających dostępu do Internetu lub posiadania konta Origin, jako warunku dostępu, instalacji lub gry, a także ewentualnego konta Origin, wykorzystywanego do uzyskania dostępu do produktów lub usług sieciowych lub mobilnych („usługi EA") oferowanych przez firmę Electronic Arts lub jej podmioty zależne i powiązane (zwane dalej zbiorowo „EA”) dla komputera, konsoli do gier lub urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, niniejszy Regulamin stanowi porozumienie między użytkownikiem a Electronic Arts Inc.  Jeśli użytkownik mieszka w innym kraju, niniejszy Regulamin stanowi porozumienie między użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką zarejestrowaną w genewskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą pod adresem 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria. Jeśli w przypadku usług EA, z których korzysta użytkownik, obowiązują warunki/uzgodnienia uzupełniające, to te warunki/uzgodnienia uzupełniające regulują również korzystanie z usług EA przez użytkownika.   

Niniejszy Regulamin, a także polityka prywatności dostępna na stronie privacy.ea.com  (włączona do niniejszego Regulaminu przez odesłanie) stanowią prawnie wiążące umowy między użytkownikiem a EA. Korzystając z usług EA, użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat (lub osiągnął pełnoletniość, jeżeli w miejscu zamieszkania użytkownika nie oznacza to ukończenia 18 lat) lub zapoznał się z treścią niniejszej umowy wraz z rodzicem lub opiekunem, który akceptuje niniejszy Regulamin w imieniu użytkownika i przyjmuje pełną odpowiedzialność za jego przestrzeganie przez użytkownika. Użytkownik stwierdza, że on i/lub jego rodzic/opiekun posiada pełną zdolność do przyjęcia warunków, obowiązków, oświadczeń i odpowiedzialności zawartych w niniejszym Regulaminie, oraz do stosowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Użytkownik stwierdza, że będzie regularnie odwiedzać witrynę terms.ea.com/pl, aby sprawdzić, czy pojawiły się nowe informacje i warunki regulujące korzystanie z usług EA. EA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany warunków świadczenia istniejących usług EA wchodzą w życie po upływie trzydziestu (30) dni od ich opublikowania w witrynie terms.ea.com/pl. Regulamin świadczenia nowych usług EA wchodzi w życie natychmiast po opublikowaniu w witrynie terms.ea.com/pl.

SPIS TREŚCI

1. Konto Origin
2. Zawartość
3. Uprawnienia
4. Korzystanie z zawartości i uprawnień oraz ich wygaśnięcie/ogólne ograniczenia licencji
5. Dostępność zawartości i uprawnień
6. Zamieszczanie zawartości osób trzecich w obrębie usług EA
7. Zamieszczanie zawartości tworzonej przez użytkownika w obrębie usług EA; udzielanie licencji na rzecz EA i innych podmiotów
8. Usługi płatne
9. Zakończenie świadczenia usług EA
10. Likwidacja konta przez użytkownika
11. Zasady postępowania
12. Usługi niekontrolowane przez EA.
13. Oprogramowanie, programy usługowe i narzędzia
14. Przepisy dotyczące kontroli eksportu
15. Aktualizacja usług EA
16. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności
17. Wyłączenie odpowiedzialności
18. Łącza do witryn stron trzecich
19. Warunki ogólne
20. Rozstrzyganie sporów przez wiążące postępowanie arbitrażowe
21. Całość umowy
22. Informacja dla mieszkańców Kalifornii
23. Warunki uzupełniające


1. Konto Origin

Do uzyskania dostępu do niektórych usług EA i korzystania z nich może być wymagane konto Origin (poprzednio zwane kontem EA) („konto”). W razie pytań dotyczących rejestracji konta należy skontaktować się z nami za pośrednictwem help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic).

Aby utworzyć konto, należy posiadać adres e-mail oraz podać prawdziwe i dokładne informacje. Użytkownik musi spełniać wymogi korzystania z usługi EA, do której chce się zarejestrować. W przypadku niektórych usług EA wymagane jest także wybranie „nazwy użytkownika” lub „profilu”. Nazwy użytkownika i profile są przypisane do konta. Nie można używać nazwy użytkownika lub profilu, których używa już inna osoba, ani stosować nazw wulgarnych, obraźliwych, bądź w inny sposób naruszających Regulamin.

Całą odpowiedzialność za aktywność związaną z kontem ponosi użytkownik. Konto może zostać zamknięte, jeżeli osoba trzecia wykorzysta je w sposób naruszający Regulamin bądź w inny niedozwolony lub bezprawny sposób. Nie wolno nikomu ujawniać hasła do konta. EA nigdy nie poprosi o ujawnienie hasła ani nie będzie kontaktować się w celu podania odpowiedzi na pytania zabezpieczające.

2. Zawartość 

„Zawartość” usług EA obejmuje oprogramowanie, technologię, tekst, posty na forach, posty na czatach, profile, widżety, wiadomości, odnośniki, wiadomości e-mail, muzykę, dźwięk, grafikę, zdjęcia, film, kod, a także wszelkie materiały dźwiękowe i wizualne lub inne materiały pojawiające się lub emitowane w obrębie usług EA oraz układ i wygląd naszych witryn internetowych. Zawartość obejmuje zawartość tworzoną przez użytkownika. Zawartość tworzona przez użytkownika obejmuje między innymi profile konta, posty na forach, zawartość profili oraz wszelką inną zawartość zamieszczaną przez użytkowników w obrębie usług EA. Zawartość EA oraz zawartość tworzoną przez użytkownika zbiorczo określa się jako „zawartość”. Cała zawartość — z wyjątkiem zawartości tworzonej przez użytkownika, o której mowa poniżej w pkt 6 i 7, należy do EA, jej podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, licencjodawców lub dostawców. Całe ryzyko związane z kompletnością, dokładnością i/lub przydatnością zawartości tworzonej przez użytkownika znajdującej się w obrębie usług EA spoczywa na użytkowniku.

3. Uprawnienia

„Uprawnienia” to prawa licencyjne przyznane, udzielone, przewidziane i/lub zakupione na rzecz użytkownika w celu udostępnienia użytkownikowi i/lub wykorzystywania przez niego elementów lub funkcji online lub offline usług i/lub produktów EA. Uprawnienia obejmują (niewyłącznie) płatną i darmową zawartość do pobrania, zawartość do odblokowania, środki wirtualne lub cyfrowe, prawa użytkowania związane z odblokowaniem kluczy lub kodów, kodów seryjnych i/lub innych dowolnych metod uwierzytelnienia online, osiągnięć w grze oraz wirtualnej lub fikcyjnej waluty nieuregulowanej inaczej w umowie o usługi cyfrowe.

4. Korzystanie z zawartości i uprawnień oraz ich wygaśnięcie/ogólne ograniczenia licencji  

EA przyznaje użytkownikowi niewyłączną, ograniczoną licencję na użytkowanie zawartości i uprawnień, do których posiada dostęp, na użytek osobisty, prywatny, niekomercyjny, niezbywalny, ograniczony, wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz w innych dokumentach uzupełniających i/lub uzgodnieniach obowiązujących w przypadku usług EA dostępnych użytkownikowi. Zawartość, uprawnienia oraz wszystkie pozostałe prawa własności intelektualnej w obrębie usług EA, jak również produkty i usługi oferowane za pośrednictwem usług EA stanowią własność EA lub osób trzecich będących licencjodawcami EA i są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim, kodeksem handlowym, prawem patentowym, prawami regulującymi znaki handlowe, konwencjami międzynarodowymi i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną oraz powiązanymi prawami majątkowymi. Użytkownikom nie wolno kopiować ani pobierać żadnej zawartości bądź uprawnień z usług EA bez wyraźnego upoważnienia. Ponadto użytkownikowi nie wolno bez wyraźnego upoważnienia rozprowadzać, pokazywać lub wyświetlać publicznie, wydzierżawiać, sprzedawać, przesyłać, przekazywać, publikować, edytować, kopiować, tworzyć utworów pochodnych, wynajmować, dalej licencjonować, rozprowadzać, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani w żaden inny niedozwolony sposób korzystać z zawartości lub uprawnień. Zabronione jest użytkowanie w celach komercyjnych. Użytkownik stwierdza, że nie będzie usuwał, zasłaniał ani zmieniał informacji o prawach autorskich, patentach, znakach handlowych ani innych prawach własności, którymi opatrzona jest zawartość. Prawa użytkownika są uzależnione od przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych uzgodnień obowiązujących w przypadku usług EA, z których korzysta.

EA zastrzega sobie wszelkie prawa, udziały i tytuły do zawartości, uprawnień, wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków handlowych oraz innych praw własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przekazane użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu. Dozwolone korzystanie z zawartości i uprawnień opisanych powyżej jest ograniczone prawami własności intelektualnej EA i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów ani własności intelektualnej. Wykonywanie niedozwolonych kopii lub dystrybucja zawartości i/lub uprawnień znalezionych w obrębie usług EA może prowadzić do zamknięcia kont(a) użytkownika, zakazu korzystania z usług EA oraz dalszych kroków prawnych. Właściciele zawartości i/lub uprawnień mogą wnieść skargę cywilną lub wystąpić o wszczęcie postępowania karnego o niedozwolone korzystanie z własności intelektualnej. Użytkownik stwierdza, że przejmuje odpowiedzialność i wniesie sprzeciw wobec każdego powództwa osób trzecich przeciwko EA w związku z niedozwolonym lub bezprawnym działaniem samego użytkownika lub za pośrednictwem jego konta w obrębie usług EA.

5. Dostępność usług EA, zawartości i uprawnień

Uprawnienia mogą być przechowywane wyłącznie na kontach należących do legalnych rezydentów państw, w których dozwolony jest dostęp do zawartości i uprawnień oraz korzystanie z nich. Uprawnienia można zakupić lub nabyć wyłącznie od EA lub autoryzowanego sprzedawcy. EA zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień na nabycie uprawnień oraz zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania wszelkich zamówień na nabycie uprawnień z dowolnej przyczyny.

EA nie gwarantuje, że jakakolwiek zawartość lub uprawnienie będzie dostępne zawsze, we wszystkich krajach i/lub lokalizacjach geograficznych, lub przez określony czas, ani że będzie nadal oferować poszczególną zawartość lub uprawnienie przez określony okres. EA zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji zawartości i uprawnień bez powiadamiania użytkownika. Po wykupieniu uprawnień powiązana zawartość jest bezzwrotna, nie podlega wymianie ani zbyciu w zamian za inne uprawnienia lub środki pieniężne, towary lub usługi.

6. Zamieszczanie zawartości tworzonej przez użytkownika w obrębie usług EA

EA nie przegląda całej zawartości tworzonej przez użytkownika oraz nie zatwierdza ani nie aprobuje żadnej zawartości tworzonej przez użytkownika, którą mogą zamieszczać użytkownicy w obrębie usług EA. Cała odpowiedzialność za zawartość tworzoną przez użytkownika spoczywa na użytkowniku, który ją publikuje.

EA szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Aby zamieścić zawartość tworzoną przez użytkownika w obrębie usług EA, użytkownik musi posiadać do niej tytuł prawny. Nie wolno przesyłać ani zamieszczać w obrębie usług EA żadnej zawartości tworzonej przez użytkownika, która narusza prawa autorskie, prawa do znaków handlowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, ani nie wolno zamieszczać zawartości tworzonej przez użytkownika, która narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub prawo do prywatności bądź prawo do komercyjnego wizerunku osób trzecich. Użytkownik może zamieszczać zawartość tworzoną przez użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala mu na to właściciel praw lub dopuszczają to przepisy prawa. EA może bez uprzedzenia i według własnego uznania usunąć zawartość tworzoną przez użytkownika, która może naruszać prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich. W przypadku powtórnego naruszenia przez użytkownika praw własności intelektualnej bądź innych praw EA lub osób trzecich, EA może bez uprzedzenia zamknąć konto użytkownika. W przypadku zamknięcia konta użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat i traci on dostęp do uprawnień powiązanych z jego kontem.

EA zastrzega sobie prawo (lecz bez obowiązku w tym zakresie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem) do usuwania, blokowania, edycji, przemieszczania lub dezaktywacji zawartości tworzonej przez użytkownika, z dowolnego powodu, w tym w sytuacji, gdy EA stwierdzi, że zawartość tworzona przez użytkownika narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzję o usunięciu zawartości tworzonej przez użytkownika lub innej zawartości podejmuje EA w dowolnym czasie, według własnego uznania i nieodwołalnie. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez mające zastosowanie prawo EA nie będzie ponosić odpowiedzialności za zawartość tworzoną przez użytkownika ani za niemożność usunięcia bądź opóźnienie w usuwaniu zawartości tworzonej przez użytkownika lub innej zawartości.

7. Udzielanie na rzecz EA i innych podmiotów licencji na zawartość tworzoną przez użytkownika

Zamieszczając zawartość tworzoną przez użytkownika w obrębie usługi EA, użytkownik przyznaje EA i licencjodawcom EA niewyłączne, nieograniczone w czasie, obowiązujące na całym świecie, pełne, podlegające dalszemu licencjonowaniu i nieodwołalne prawo do przytaczania, ponownego zamieszczania, publikowania, wykorzystywania, adaptacji, tłumaczenia, archiwizacji, przechowywania, powielania, modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, zbywania, licencjonowania, drukowania, dalszego licencjonowania, rozprowadzania, przesyłania, przekazywania, transmisji i komunikowania na inne sposoby oraz publicznych pokazów i prezentacji zawartości tworzonej przez użytkownika lub jakiejkolwiek jej części, w dowolnej postaci i formie oraz za pomocą dowolnego nośnika lub na dowolnym forum, które istnieją oraz jeszcze nie są wynalezione, bez uprzedzenia, wynagrodzenia lub jakiejkolwiek formy przysporzenia na rzecz użytkownika lub osób trzecich. Użytkownik udziela EA i licencjodawcom EA wszelkich licencji, zgód i poświadczeń mających umożliwić EA i licencjodawcom EA wykorzystanie takiej zawartości tworzonej przez użytkownika do wymienionych celów. Użytkownik zrzeka się i nie będzie rościł sobie praw moralnych lub innych do zawartości tworzonej przez użytkownika.

Jeżeli usługa EA, w której użytkownik udostępnił zawartość tworzoną przez użytkownika umożliwia innym użytkownikom korzystanie z tej zawartości w ramach usługi EA, to tym samym przyznaje on wszystkim użytkownikom tej usługi EA prawo do korzystania, kopiowania, modyfikowania, pokazywania, prezentowania, tworzenia utworów pochodnych oraz innego przekazywania i rozprowadzania tej zawartości w obrębie lub za pośrednictwem danej usługi EA bez dalszego powiadomienia, przysporzenia lub wynagrodzenia na rzecz użytkownika.

8. Usługi płatne

Niektóre usługi EA są świadczone odpłatnie. Aby z nich korzystać, użytkownik musi posiadać konto i wnieść opłatę subskrypcyjną lub inne opłaty. Informacje o opłacie subskrypcyjnej oraz innych opłatach za poszczególne usługi można znaleźć na stronach help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic).

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ Z GÓRY; EA NIE ZWRACA ICH ANI W CAŁOŚCI, ANI W CZĘŚCI.

EA zastrzega sobie prawo do zmiany opłat lub metod ich naliczania w dowolnym czasie. W razie wnoszenia okresowych opłat subskrypcyjnych (np. co miesiąc) za usługę EA, EA poinformuje o wszelkich zmianach opłat lub metod ich naliczania na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem takich zmian poprzez zamieszczenie tych zmian w obrębie usługi EA. Za sprawdzanie usługi EA w celu uzyskania w stosownym czasie informacji o takich zmianach odpowiada użytkownik. Dalsze korzystanie z usługi EA po upływie trzydziestu (30) dni od zamieszczenia zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Jeśli użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek wprowadzanych zmian, może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji, jednak EA nie zwraca żadnych opłat wniesionych w związku z kontem ani nie dokona przeniesienia na inną subskrypcję. Jeśli korzystanie z usług EA podlega opodatkowaniu podatkiem od korzystania lub podatkiem od sprzedaży, EA może doliczyć kwoty podatku do opłat subskrypcyjnych lub innych opłat. Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.ea.com.

A. Formy płatności.  Opłaty można wnosić za pomocą metod dostępnych dla danej usługi EA; tym samym użytkownik akceptuje warunki wybranej formy płatności. Metody płatności dla poszczególnych usług EA mogą się różnić. Podając EA dane karty kredytowej lub inne informacje płatnicze, użytkownik oświadcza, że jest uprawnionym użytkownikiem karty kredytowej bądź innej formy płatności. Akceptując ten Regulamin, użytkownik zgadza się na automatyczne odnawianie subskrypcji na usługę EA oraz obciążanie rachunku ważnej karty kredytowej o numerze podanym EA. Subskrypcja użytkownika będzie automatycznie odnawiana na trzydzieści (30) dni przed upływem terminu jej wygaśnięcia, a następnie co roku od tej daty, w zamian za opłatę nie wyższą niż bieżąca opłata EA w danej chwili, nie włączając promocji oraz zniżek przy naliczaniu opłaty, chyba że użytkownik zrezygnuje z subskrypcji. Użytkownik musi podać aktualne, pełne i dokładne informacje o obciążanym rachunku. Użytkownik musi na bieżąco aktualizować wszelkie informacje o obciążanym rachunku, aby pozostawały aktualne, pełne i dokładne (m.in. informacje o zmianie adresu widniejącego na rachunku, o numerze karty kredytowej, o dacie utraty ważności karty kredytowej) oraz niezwłocznie powiadamiać EA w razie unieważnienia karty kredytowej (np. z powodu utraty lub kradzieży). Zmian w takich informacjach można dokonywać poprzez serwis wsparcia klienta na stronie help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic). Jeśli użytkownik zaniecha podania wyżej określonych informacji, tym samym wyraża zgodę na dalsze obciążanie jego rachunku przez EA za każdą automatycznie odnowioną subskrypcję, do czasu rezygnacji z subskrypcji, dokonanej co najmniej trzydzieści (30) dni przed jej wygaśnięciem. EA zastrzega sobie prawo do korzystania z usług osób trzecich polegających na aktualizacji danych kart kredytowych w celu uzyskania aktualnych danych o dacie utraty ważności karty kredytowej podanej EA przez użytkownika. Klienci, którzy korzystają z innych form wnoszenia opłat, muszą liczyć się z możliwością naliczania dodatkowej opłaty transakcyjnej oraz z brakiem możliwości automatycznego przedłużania subskrypcji. Więcej informacji znajduje się na stronach help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic).

Jako posiadacz konta użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, wliczając w to podatki, a także zakupy dokonane przez siebie i wszystkie osoby korzystające z jego konta, w tym rodzinę i znajomych.

B. Subskrypcje próbne. W przypadku niektórych usług EA, EA może oferować darmową subskrypcję próbną. Jeżeli użytkownik zgodzi się na korzystanie z darmowej subskrypcji próbnej, EA zacznie obciążać konto za daną usługę EA po wygaśnięciu darmowej subskrypcji próbnej, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z subskrypcji. Za regulowanie opłat za korzystanie z Internetu, łączności bezprzewodowej lub innych form łączności niezbędnych do użytkowania usług EA zawsze odpowiada użytkownik, nawet gdy oferujemy darmową subskrypcję próbną. Subskrypcja próbna nie podlega przeniesieniu na innego użytkownika.

C. Opłaty pobierane przez witryny osób trzecich i dostawców. Możemy zamieszczać łącza do innych witryn internetowych. Niektóre z nich mogą wymagać oddzielnych opłat, które nie są uwzględnione w subskrypcji ani w innych opłatach wnoszonych na rzecz EA. Za wszelkie dodatkowe opłaty i zobowiązania, które wynikają ze stosunków z osobami trzecimi, odpowiada użytkownik.

9. Zakończenie świadczenia usług EA

EA może w dowolnym czasie zamknąć dostęp do wszelkich sieciowych lub mobilnych produktów i/lub usług EA (i/lub ich dowolnej części), za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego przy przystąpieniu użytkownika do korzystania z danej usługi EA lub, gdy okres wypowiedzenia nie został określony, w terminie trzydziestu (30) dni od daty (według uznania EA) przesłania użytkownikowi wypowiedzenia pocztą elektroniczną lub zamieszczenia wypowiedzenia w obrębie danego produktu lub usługi EA bądź w witrynie http://www.ea.com/2/service-updates.

EA może również zakończyć świadczenie usług EA z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, jeżeli EA stwierdzi (według własnego uznania), że korzystanie przez użytkownika z usług EA stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa usług EA dla innych osób i/lub osób małoletnich, bądź z powodu niezgodnego z prawem lub niedozwolonego korzystania z usług, zawartości, uprawnień, produktów lub własności intelektualnej EA, jak stwierdzono przez EA według własnego uznania. Wskutek zamknięcia konta użytkownik może stracić nazwę użytkownika i profil. Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedno (1) konto, EA może zamknąć wszystkie konta wraz z odebraniem powiązanych uprawnień. W związku z naruszeniem przez użytkownika Regulaminu lub innych uzgodnień obowiązujących w przypadku usług EA wykorzystanych przez użytkownika, EA może wystosować napomnienie, zawiesić konto, wybiórczo usunąć, odebrać lub wykluczyć uprawnienia związane z kontem i/lub urządzeniem, niezwłocznie zamknąć niektóre lub wszystkie konta założone przez użytkownika, i/lub czasowo lub bezterminowo zamknąć dostęp urządzenia użytkownika do niektórych lub wszystkich usług EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku EA nie jest zobowiązana do powiadomienia użytkownika przed zawieszeniem lub zamknięciem konta, czasowym lub bezterminowym zamknięciem dostępu urządzenia użytkownika do niektórych lub wszystkich usług EA bądź usunięciem, odebraniem lub wykluczeniem wybranych uprawnień związanych z kontem użytkownika. W razie zamknięcia konta użytkownika przez EA nie może on ponownie korzystać z żadnej usługi EA bez wyraźnej zgody EA. EA zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia konta bądź świadczenia usług EA na rzecz dowolnej osoby. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom, których konta zostały zamknięte przez EA.

Jeśli konto użytkownika lub konkretna subskrypcja na usługę EA związana z jego kontem zostały zamknięte, zawieszone i/lub uprawnienia użytkownika zostały wybiórczo usunięte, odebrane lub wykluczone z konta, i/lub urządzenie użytkownika jest czasowo lub bezterminowo wykluczone z dostępu do niektórych lub wszystkich usług EA, nie przewiduje się zwrotu kwot, uznań lub przeliczeń uprawnień na środki pieniężne ani żadnych innych rekompensat, a użytkownik traci dalszy dostęp do konta lub uprawnień związanych z kontem bądź określoną usługą EA. Użytkownik, który uważa, że podjęte wobec jego konta działanie było wynikiem błędu, proszony jest o kontakt z serwisem wsparcia klienta za pośrednictwem witryny help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic).

10. Likwidacja konta przez użytkownika

Użytkownik może w dowolnym czasie zlikwidować swoje konto lub anulować subskrypcję usługi EA. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu, pozostaje mu wstrzymanie się od korzystania z usług EA i likwidacja jego konta lub anulowanie odpowiednich subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że likwidacja konta lub anulowanie konkretnej subskrypcji jest jedynym prawem i środkiem naprawczym w sporach z EA, w tym sporach dotyczących lub wynikających z: (1) któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu lub stosowania bądź egzekwowania niniejszego Regulaminu przez EA; (2) zawartości i uprawnień dostępnych za pośrednictwem usług EA lub zmian w tej zawartości lub uprawnieniach; (3) możliwości dostępu do i/lub użytkowania usług EA i/lub zawartości lub uprawnień w ich obrębie; lub (4) kwot lub rodzaju opłat, dopłat, stosowanych podatków, metod naliczania opłat lub zmian w opłatach, stosowanych podatkach, dopłatach lub metodach naliczania opłat za usługi EA i/lub zawartość bądź uprawnienia w ich obrębie.

Aby zlikwidować konto, należy skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem witryny help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic). EA zastrzega sobie prawo do pobrania opłat, dopłat lub kosztów poniesionych przed likwidacją konta przez użytkownika lub anulowaniem danej subskrypcji na usługę EA. Ponadto użytkownik odpowiada za uregulowanie wszelkich opłat na rzecz stron trzecich, dostawców i dostawców zawartości przed likwidacją konta lub anulowaniem subskrypcji. Wszelkie nieuregulowane opłaty oraz inne sprawy związane z usługami EA muszą zostać uregulowane przed założeniem nowego konta EA.

11. Zasady postępowania

EA może uznać, że użytkownik naruszył warunki Regulaminu w przypadku:

- publikacji, przesyłania, promowania lub rozpowszechniania nielegalnych zawartości;
- nagabywania, pogróżek, nękania, wysyłania niechcianych wiadomości lub postępowania wobec innych graczy wbrew ich woli, np. powtarzającego się wysyłania niechcianych wiadomości lub dokonywania zaczepek o charakterze osobistym lub wypowiedzi na temat przynależności rasowej, orientacji seksualnej, religii, dziedzictwa kulturowego itp.;
- organizowania, prowadzenia działań, grupy, stowarzyszenia, bądź uczestnictwa w nich, jeżeli są one krzywdzące, obelżywe, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub innym, są obsceniczne, zawierają pogróżki, są napastliwe, wulgarne, zawierają treści seksualne, są oszczercze, drażliwe, naruszają prywatność lub prawa publiczne innych, stanowią przyczynek do naruszenia prawa bądź są w uzasadniony sposób uważane za niepożądane i/lub niestosowne. Wypowiedzi przesiąknięte nienawiścią są niedopuszczalne;
- używania obelżywych, obraźliwych lub oszczerczych nazw ekranowych i/lub profili;
- włączenia się w działania zakłócające przebieg czatów, gry, forów lub innych obszarów lub aspektów usług EA. Działania zakłócające obejmują między innymi postępowanie, które utrudnia normalny bieg gry lub dialogu w obrębie usługi EA. Działania zakłócające obejmują także, lecz nie wyłącznie, komunikaty o charakterze komercyjnym, nakłaniającym i reklamowym;
- zakłócania przebiegu komunikacji na czacie wulgarnym językiem, obelżywością, wielokrotnym naciskaniem klawisza ENTER lub przesyłaniem dużych obrazów, powodujących zbyt szybkie przewijanie zawartości ekranu, nadużywaniem krzyku (wielkich liter) w dążeniu do wyprowadzenia z równowagi innych użytkowników, a także spamowaniem i zalewaniem (tj. wielokrotnym wysyłaniem powtarzającego się tekstu);
- podszywania się pod inne osoby (w tym sławne), niezgodnego z prawdą wskazywania, że użytkownik jest pracownikiem lub przedstawicielem EA lub podejmowania próby wprowadzenia użytkowników w błąd przez twierdzenie, że reprezentuje się EA, któregokolwiek z partnerów EA lub jej podmioty powiązane;
- usiłowania uzyskania hasła, informacji dotyczących konta lub innych informacji prywatnych od innych osób w obrębie usług EA;
- zamieszczania jakiegokolwiek oprogramowania lub zawartości nienależących do użytkownika/bez zezwolenia na ich rozprowadzanie;
- naruszania ewentualnych dodatkowych zasad postępowania mających zastosowanie do danej usługi EA, z której korzysta użytkownik;
- przyczyniania się lub nakłaniania do jakichkolwiek działań obejmujących hakerstwo, łamanie kodów, wyłudzanie informacji przez podszywanie się pod inną osobę, korzystanie z eksploitów lub cheatów i/lub rozprowadzanie podrobionego oprogramowania i/lub wirtualnej waluty/artykułów, bądź uczestniczenia w takiej działalności;
- zamieszczania plików zawierających wirusy, robaki, programy szpiegujące, bomby czasowe, uszkodzone dane lub inne programy komputerowe mogące uszkodzić, zakłócić lub przerwać świadczenie usług EA;
- publikowania wiadomości w jakimkolwiek innym celu niż komunikacja osobista, w tym wiadomości reklamowych lub promocyjnych, listów łańcuszkowych, systemów piramidalnych lub innej działalności komercyjnej;
- nieprawidłowego korzystania z serwisu pomocy w grze lub opcji skarg bądź wysyłania fałszywych zgłoszeń do personelu EA;
- używania lub rozpowszechniania niedozwolonych programów zautomatyzowanych, programów opartych na makropoleceniach oraz innych programów lub aplikacji służących do oszustw;
- używania oprogramowania lub narzędzi służących do celów hakerstwa/zmiany/oszustwa w obrębie gry; 
- modyfikowania lub prób modyfikowania jakiegokolwiek pliku lub jakiejkolwiek innej części usługi EA bez wyraźnej zgody EA;
- publikowania i przekazywania jakichkolwiek rzeczywistych danych osobowych graczy za pomocą usługi EA;
- prób zakłócania, dekryptażu lub włamywania się do transmisji wysyłanych i odbieranych przez serwery obsługujące usługę EA;
- wykorzystywania i przekazywania eksploitów i/lub cheatów;
- prób używania oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi nieobjętej kontrolą lub nieautoryzowanej przez Electronic Arts. Każde takie użycie jest podejmowane na własne ryzyko użytkownika i w związku z tym użytkownik może zostać objęty dodatkowymi lub odrębnymi warunkami. EA nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi nieobjętej kontrolą Electronic Arts;
- utrudniania innym użytkownikom możliwości korzystania z usługi EA lub podejmowania działań utrudniających udostępnianie usługi EA wszystkim użytkownikom lub zwiększających koszty jej udostępniania;
- zabrania się sprzedaży, zakupu, wymiany handlowej lub przenoszenia w inny sposób, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, konta użytkownika lub osobistego dostępu do usług EA, zawartości lub uprawnień, chyba że EA wyrazi na to jednoznaczną zgodę;
- zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawo obowiązujące w dowolnym systemie prawnym, w tym, lecz nie wyłącznie, naruszania praw autorskich, praw do znaków handlowych, zniesławiania, naruszania prywatności, kradzieży tożsamości, hakerstwa, nękania, oszustwa i rozprowadzania podrobionego oprogramowania;
- zamieszczania lub przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych, promocyjnych lub nakłaniających w innej formie w obrębie gry lub na forach;
- nadużywania lub wykorzystywania błędów, nieudokumentowanych funkcji, błędów projektowych lub problemów w obrębie gry; 
- odgrywanie ról nie stanowi uzasadnienia dla naruszeń postanowień Regulaminu lub jakiejkolwiek innej polityki.

W przypadku niektórych usług EA mogą obowiązywać dodatkowe zasady postępowania.

Podczas korzystania z usług EA należy również przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów ustawowych, wykonawczych oraz zasad federalnych, stanowych i lokalnych. EA zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika i uniemożliwienia korzystania z wszelkich usług EA, jeżeli konto użytkownika jest wykorzystywane do nielegalnej działalności lub naruszania warunków niniejszego Regulaminu.

Jeżeli nie określono inaczej, nie ma wymogu ani nie należy oczekiwać od EA monitorowania lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie usług EA, w tym komunikowania się. Jednakże EA zastrzega sobie prawo do dostępu do i/lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie usług EA, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dostęp i rejestrowanie przez EA jego działań. EA zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej zawartości z każdej usługi EA według własnego uznania. EA nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie niniejszego Regulaminu przez użytkownika lub osoby trzecie.

W razie napotkania innego użytkownika, który narusza zasady postępowania, prosimy o powiadomienie EA za pomocą funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w odpowiedniej usłudze EA, jeżeli są dostępne, bądź skontaktowanie się z serwisem wsparcia klienta za pośrednictwem witryny help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic).

12. Usługi niekontrolowane przez EA.

Niektóre produkty mogą oferować opcję użycia oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem usługi nieobjętej kontrolą przez EA. Na przykład użytkownikowi może być oferowana opcja gry sieciowej z użyciem oprogramowania EA na serwerach nienależących do EA lub nieobjętych kontrolą EA. EA nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem takich usług i nie ma kontroli nad sposobem, w jaki takie usługi są oferowane, administrowane lub prowadzone. Każdorazowe korzystanie z takiej niekontrolowanej przez EA usługi użytkownik podejmuje na własne ryzyko i w związku z tym użytkownik może zastać objęty dodatkowymi lub odrębnymi warunkami lub ograniczeniami przez osobę trzecią prowadzącą usługę.

13. Oprogramowanie, programy usługowe i narzędzia

Niektóre usługi EA mogą wymagać lub umożliwiać pobranie oprogramowania, aktualizacji lub poprawek do oprogramowania, bądź innych programów usługowych lub narzędzi od EA lub jej licencjodawców na komputer, konsolę lub urządzenie użytkownika („oprogramowanie EA"). EA przyznaje użytkownikowi niewyłączną, ograniczoną licencję na użytkowanie oprogramowania EA w celu, jaki zostaje wyraźnie określony w chwili udzielenia licencji. Jeżeli wraz z oprogramowaniem EA dostarczona zostanie umowa licencyjna użytkownika końcowego bądź umowa dostępowa i licencyjna użytkownika końcowego, korzystanie z oprogramowania EA będzie podlegać jej warunkom. Nie można udzielać dalszej licencji ani pobierać opłat za użytkowanie lub dostęp do oprogramowania EA. Zabrania się tłumaczenia, poddawania inżynierii zwrotnej, zwrotnej kompilacji, dekompilacji, dezasemblowania oraz tworzenia utworów pochodnych wobec oprogramowania EA. Zabrania się modyfikowania oprogramowania EA oraz używania go w sposób inny niż wynikający z pisemnego upoważnienia EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że różne technologie wprowadzane przez firmę EA mogą być niezgodne ze wszystkimi konfiguracjami sprzętowymi, a ich działanie i dostępność usług oferowanych przez EA mogą być różne w zależności od komputera i wyposażenia.

Co pewien czas Electronic Arts może przygotowywać aktualizacje lub wprowadzać zmiany do oprogramowania EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre aktualizacje i modyfikacje mogą być wymagane na potrzeby kontynuacji korzystania z oprogramowania EA i usług EA.

14. Przepisy dotyczące kontroli eksportu

Oprogramowanie EA może podlegać przepisom Stanów Zjednoczonych o kontroli eksportu, a także przepisom o kontroli eksportu obowiązującym w innych systemach prawnych. Pobierając oprogramowanie EA z serwisów EA, użytkownik oświadcza, że nie przebywa w kraju objętym embargiem przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską lub inne systemy prawne, ani nie przesyła oprogramowania EA do osób lub miejsc objętych embargiem.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli eksportu, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a także na nieprzesyłanie środkami elektronicznymi lub innymi żadnej zawartości ani oprogramowania EA podlegających ograniczeniom eksportowym, do krajów objętych takimi ograniczeniami, bez wcześniejszego uzyskania i późniejszego przestrzegania warunków stosownego zezwolenia. Ponadto użytkownik zgadza się na niezamieszczanie w serwisie EA żadnych zawartości ani oprogramowania, które podlegają ograniczeniom eksportowym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia rządowego; dotyczy to między innymi niektórych rodzajów oprogramowania szyfrującego. Zalecenia i wymogi niniejszej sekcji pozostają w mocy także po wygaśnięciu umowy.

15. Aktualizacja usług EA

WAŻNE: EA MOŻE UZNAĆ ZA KONIECZNE UAKTUALNIENIE LUB ZRESETOWANIE NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW W CELU PRZYWRÓCENIA RÓWNOWAGI ROZGRYWKI ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG EA. TAKIE AKTUALIZACJE LUB „RESETY” MOGĄ SPOWODOWAĆ POGORSZENIE STATUSU W ŚWIECIE GRY ORAZ MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA POSTACIE, ROZGRYWKI, DRUŻYNY LUB INNE UPRAWNIENIA KONTROLOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. EA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO TAKICH AKTUALIZACJI I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA TE ZMIANY.

16. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG EA, OPROGRAMOWANIA EA ORAZ INTERNETU ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. USŁUGI EA, OPROGRAMOWANIE EA, PRODUKTY EA ORAZ USŁUGI I PRODUKTY OSÓB TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI W POSTACI TAKIEJ „W JAKIEJ SĄ” ORAZ „W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CHYBA ŻE WYŁĄCZENIE TAKICH GWARANCJI JEST NIEDOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO. NIE PRZYSŁUGUJE GWARANCJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI LUB DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA EA LUB USŁUG EA. EA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEMOŻNOŚĆ UZYSKANIA LUB SKORZYSTANIA Z ŻADNEJ ZAWARTOŚCI, UPRAWNIEŃ, TOWARÓW LUB USŁUG. EA UDOSTĘPNIA USŁUGI EA ZGODNIE Z ZASADĄ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA I NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z USŁUG EA W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE MIEJSCU I CZASIE; NIE GWARANTUJE TAKŻE ODPOWIEDNIEJ ZDOLNOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG EA ANI W SENSIE GLOBALNYM, ANI W OKREŚLONYCH OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM W SPORACH Z EA I JEJ LICENCJODAWCAMI WYNIKAJĄCYCH Z USŁUG/PRODUKTÓW EA LUB W ZWIĄZKU Z NIMI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I LIKWIDACJA KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE EA, JEJ LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY I PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA WŁASNE LUB OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM, KOMUNIKACJĄ LUB ZAWARTOŚCIĄ W OBRĘBIE USŁUG EA, BĄDŹ UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA EA. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA EA, JEJ LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, PRACOWNIKÓW, KADRY KIEROWNICZEJ LUB DYREKCJI (ZWANYCH ZBIOROWO „PODMIOTAMI POWIĄZANYMI EA”) NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ EA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG EA. W ŻADNYM PRZYPADKU EA, LICENCJODAWCY EA ANI PODMIOTY POWIĄZANE EA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM USŁUG EA, OPROGRAMOWANIA EA I INTERNETU; NIE UZNAJĄ TEŻ ŻADNYCH INNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM Z USŁUG EA LUB KONT EA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CHOCIAŻ EA WYKORZYSTUJE KOMERCYJNIE UZASADNIONE ŚRODKI, ABY CHRONIĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA, EA I LICENCJODAWCY EA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY NA OPROGRAMOWANIU LUB SPRZĘCIE UŻYTKOWNIKA ANI ZA INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE, ORAZ ZAISTNIAŁE W KOMPUTERZE I/LUB URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA WSKUTEK DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI EA, ZAWARTOŚCI, OPROGRAMOWANIA EA.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, W TAKICH PAŃSTWACH LUB SYSTEMACH PRAWNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ EA, LICENCJODAWCÓW EA I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH EA JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. EA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI NA PRODUKTY LUB USŁUGI OSÓB TRZECICH DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM EA, NIE JEST STRONĄ ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A OSOBĄ TRZECIĄ DOSTARCZAJĄCĄ WYMIENIONE PRODUKTY LUB USŁUGI.

17. Wyłączenie odpowiedzialności

Na żądanie EA i/lub licencjodawców EA użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec EA, licencjodawców EA i podmiotów powiązanych EA, wykonawców, dostawców, dostawców zawartości z tytułu odszkodowań, roszczeń i kosztów, łącznie z wynagrodzeniem prawnika, w następstwie naruszenia lub w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu zawinionym przez użytkownika bądź w związku z jakimkolwiek rozprowadzaniem zawartości przez użytkownika w obrębie lub za pośrednictwem usług EA. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa wobec EA i licencjodawców EA w następstwie niedozwolonego lub bezprawnego korzystania z konta użytkownika przez osobę trzecią za zgodą użytkownika. Użytkownik stwierdza, że będzie ponosił osobistą odpowiedzialność za korzystanie z usług EA oraz wszelkie formy komunikacji i działania w obrębie usług EA, w tym za zamieszczaną zawartość. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa o odpowiedzialność lub odszkodowanie wobec EA, licencjodawców EA i podmiotów powiązanych EA w następstwie działań użytkownika w obrębie usług EA, w tym zawartości zamieszczanej przez użytkownika.

EA i licencjodawcy EA zastrzegają sobie prawo do prowadzenia na własny koszt wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad sprawami w inny sposób objętymi wyłączeniem odpowiedzialności przez użytkownika. W takim przypadku użytkownik jest zwolniony z dalszej odpowiedzialności wobec EA i/lub licencjodawców EA w danej sprawie. Postanowienia niniejszego rozdziału Regulaminu pozostają w mocy także po wygaśnięciu Regulaminu.

18. Łącza do witryn stron trzecich

Usługi EA mogą zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, w tym do witryn reklamodawców i innych dostawców zawartości. Witryny innych firm mogą gromadzić różne dane lub prosić o podanie danych osobowych użytkownika. EA nie kontroluje takich witryn internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, zasady ochrony prywatności, za gromadzenie, używanie lub ujawnianie jakichkolwiek gromadzonych przez te witryny informacji.

19. Warunki ogólne

A. Środki naprawcze. Użytkownik stwierdza, że niniejszy Regulamin nie ma na celu przyznawania i nie przyznaje żadnych praw ani środków naprawczych osobom, które nie są stronami niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że niniejszy Regulamin, polityka prywatności EA oraz warunki uzupełniające wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu, w tym procedury egzekwowania tych warunków, nie mają na celu przyznawania i nie przyznają żadnych praw ani środków naprawczych komukolwiek.

B. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna, będzie ona interpretowana w sposób zgodny ze stosowanym prawem, aby jak najpełniej odzwierciedlać pierwotny zamiar EA, zaś pozostałe fragmenty pozostaną w pełni ważne i skuteczne.

C. Zrzeczenie się praw. Niemożność dochodzenia lub egzekwowania przez EA jakichkolwiek praw lub warunków niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takich praw ani warunków. Zrzeczenie się któregokolwiek warunku niniejszego Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej oraz podpisu EA.

D. Obowiązujące prawo. W razie zamieszkiwania użytkownika w państwie członkowskim Unii Europejskiej: (i) niniejszy Regulamin oraz korzystanie z konta użytkownika są regulowane prawem angielskim, z wyłączeniem przepisów regulujących kolizję norm prawnych; oraz (ii) użytkownik uznaje wyłączną właściwość sądów angielskich w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z EA wynikających z korzystania z konta użytkownika lub usług EA lub z nimi związanych, a ponadto uznaje właściwość podmiotową sądów angielskich w związku z wszelkimi sporami i roszczeniami dotyczącymi EA lub jej podmiotów powiązanych, pracowników, wykonawców, członków kierownictwa i zarządu, dostawców i dostawców zawartości. W razie zamieszkiwania użytkownika w Republice Korei: (i) do Warunków Sprzedaży zastosowanie ma prawo Republiki Korei, z wyłączeniem przepisów regulujących kolizję norm prawnych; (ii) użytkownik wyraża wyraźną zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Korei w odniesieniu do wszelkich roszczeń oraz postępowań wynikających z Warunków Sprzedaży bądź z nimi związanych, a ponadto uznaje właściwość podmiotową tych sądów. W razie zamieszkiwania użytkownika w innym państwie: (i) niniejszy Regulamin oraz korzystanie z konta użytkownika są regulowane prawem stanu Kalifornia z wyłączeniem norm kolizyjnych; oraz (ii) w zakresie przewidzianym w sekcji 20 poniżej użytkownik uznaje wyłączną właściwość sądów federalnych i stanowych położonych w obszarze właściwości sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Północnego stanu Kalifornia w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z EA wynikających z korzystania z konta użytkownika lub usług EA lub z nimi związanych, a ponadto uznaje i jednocześnie wyraża jednoznaczną zgodę (w zakresie przewidzianym w sekcji 20 poniżej) na właściwość osobową tych sądów w związku z wszelkimi sporami (nieobjętymi wyłączeniem w sekcji 20 poniżej) i roszczeniami dotyczącymi EA lub podmiotów powiązanych EA, podmiotów zależnych, wykonawców, dostawców i dostawców zawartości. Należy pamiętać, że działania użytkownika mogą podlegać również innym prawom miejscowym, stanowym, krajowym i międzynarodowym.

20. Rozstrzyganie sporów przez wiążące postępowanie arbitrażowe.
Celem niniejszej sekcji jest ustanowienie szybkiej i sprawnej metody rozwiązywania ewentualnie wynikłych sporów pomiędzy użytkownikiem a EA. Jak stwierdzono poniżej w pkt 20.e, jeżeli nie uda nam się rozwiązać sporów w sposób nieformalny i w wyniku postępowania arbitrażowego użytkownikowi zostanie przyznana kwota wyższa niż określona w ostatniej pisemnej propozycji zaspokojenia złożonej przez EA (jeżeli dotyczy), EA wypłaci użytkownikowi 150% odszkodowania przyznanego mu w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie.
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ. MA ONA WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA.
Większość problemów klientów można rozwiązać szybko i w sposób dla nich zadowalający przez zalogowanie się za pośrednictwem konta Origin do interfejsu wsparcia klienta w witrynie help.ea.com, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic). W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy EA nie będzie mogła rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika (lub jeśli EA nie może rozwiązać problemu powstałego w związku z użytkownikiem mimo prób załatwienia sprawy w sposób nieformalny), użytkownik i EA zgadzają się uznać za wiążące poniższe postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów między nimi. Poniższy zapis dotyczy wszystkich konsumentów w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, ale jednoznacznie wyłącza mieszkańców Quebecu, Rosji, Szwajcarii, państw członkowskich Unii Europejskiej i Republiki Korei. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego. W zamierzeniu umowa ta ma być interpretowana szeroko. Niniejsza sekcja dotyczy wszelkich sporów między użytkownikiem a EA („spory”), w tym, lecz nie wyłącznie:
- roszczeń wynikających z jakiegokolwiek aspektu relacji między nami lub z nim związanych, bez względu na to, czy wynikają one z umowy, deliktu, przepisów, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wszelkich innych koncepcji prawnych;
- roszczeń wynikłych przed zawarciem niniejszej umowy lub wszelkich