OSTATNIA AKTUALIZACJA:  31 lipca 2015 r.

REGULAMIN ELECTRONIC ARTS

WAŻNA UWAGA: PUNKT 20 ZAWIERA WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM. POSTANOWIENIA TE MAJĄ WPŁYW NA UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA EWENTUALNYCH SPORÓW Z EA. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM PUNKTEM.

Niniejszy Regulamin wraz ze wszelkimi dodatkowymi warunkami, które od czasu do czasu mogą ulegać zmianie, reguluje korzystanie z dowolnych produktów lub usług sieciowych lub mobilnych, do których Użytkownik posiada dostęp, produktów lub usług wymagających dostępu do internetu  lub posiadania konta EA, jako warunku dostępu, instalacji lub gry, a także ewentualnego konta EA, wykorzystywanego do uzyskania dostępu do produktów lub usług sieciowych lub mobilnych (”Usługi EA”), oferowanych przez firmę Electronic Arts lub jej podmioty zależne i powiązane (zwane dalej zbiorowo „EA”) dla komputera, konsoli do gier lub urządzenia mobilnego.

W przypadku osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, niniejszy Regulamin stanowi porozumienie między Użytkownikiem i Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Jeśli Użytkownik mieszka w innym kraju, niniejszy Regulamin stanowi porozumienie między Użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką zarejestrowaną w genewskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem CH-660-2328005-8, z siedzibą pod adresem 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria. Jeśli w przypadku Usług EA, z których korzysta Użytkownik obowiązują warunki/uzgodnienia uzupełniające, te warunki/uzgodnienia uzupełniające regulują również korzystanie z Usług EA przez Użytkownika.

Niniejszy Regulamin, a także Zasady ochrony danych osobowych i korzystania z plików cookie Electronic Arts dostępne na stronie privacy.ea.com/pl (włączone w treść niniejszego Regulaminu przez odesłanie) stanowią prawnie wiążące umowy między Użytkownikiem a EA. Korzystając z Usług EA Użytkownik potwierdza, że ukończył 16 lat (lub osiągnął pełnoletniość, jeżeli w miejscu zamieszkania Użytkownika nie oznacza to ukończenia 16 lat) lub zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z rodzicem lub opiekunem, który akceptuje niniejszy Regulamin w imieniu Użytkownika i przyjmuje pełną odpowiedzialność za jego przestrzeganie przez Użytkownika. Użytkownik stwierdza, że on i/lub jego rodzic/opiekun posiada pełną zdolność do przyjęcia warunków, obowiązków, oświadczeń i odpowiedzialności zawartych w niniejszym Regulaminie, oraz do stosowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Użytkownik stwierdza, że będzie regularnie odwiedzać witrynę terms.ea.com/pl , aby sprawdzić czy pojawiły się nowe informacje i warunki regulujące korzystanie z Usług EA. EA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany dotyczące istniejących warunków korzystania z usług EA wchodzą w życie w ciągu trzydziestu (30) dni po zamieszczeniu ich na stronie terms.ea.com/pl. Regulamin świadczenia nowych Usług EA wchodzi w życie natychmiast po opublikowaniu w witrynie terms.ea.com/pl. EA nie będzie wprowadzać istotnych zmian do niniejszego porozumienia w odniesieniu do posiadaczy kont, bez ich wyraźnej zgody na takie zmiany.

SPIS TREŚCI

1. Konto EA
2. Zawartość
3. Uprawnienia
4. Korzystanie z zawartości i uprawnień/ogólne ograniczenia licencji
5. Dostępność zawartości i uprawnień
6. Zamieszczanie zawartości osób trzecich w obrębie Usług EA
7. Przyznanie EA i innym podmiotom licencji na zawartość tworzoną przez Użytkownika.
8. Wirtualna waluta EA
9. Zakończenie świadczenia Usług EA
10. Likwidacja konta przez Użytkownika
11. Zasady postępowania
12. Usługi niekontrolowane przez EA
13. Oprogramowanie, aplikacje użytkowe i narzędzia
14. Przepisy dotyczące kontroli eksportu
15. Aktualizacja usług EA
16. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności
17. Zwolnienie z odpowiedzialności
18. Łącza do witryn stron trzecich
19. Warunki ogólne
20. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym
21. Całość Umowy
22. Informacja dla mieszkańców Kalifornii
23. Warunki uzupełniające1. Konto EA

Do uzyskania dostępu do niektórych Usług EA i korzystania z nich może być wymagane konto EA (wcześniej nazywane kontem Origin) („konto”). W razie pytań dotyczących rejestracji konta prosimy o kontakt na stronie help.ea.com/pl, support.popcap.com (w odniesieniu do produktów PopCap) lub swtor.com/support (w odniesieniu do produktu Star Wars™: The Old Republic).

Aby utworzyć konto EA, należy posiadać adres e-mail oraz podać prawdziwe i dokładne informacje. Użytkownik musi spełniać wymogi korzystania z usługi EA, do której chce się zarejestrować. W przypadku niektórych Usług EA wymagane jest także wybranie „nazwy Użytkownika” lub „profilu”. Nazwy Użytkownika i profile są przypisane do konta. Nie można używać nazwy Użytkownika lub profilu, których używa już inna osoba, ani stosować nazw wulgarnych, obraźliwych, bądź w inny sposób naruszających Regulamin.

Całą odpowiedzialność za aktywność związaną z kontem ponosi Użytkownik. Konto może zostać zamknięte, jeżeli osoba trzecia wykorzysta je w sposób naruszający Regulamin, bądź w inny niedozwolony lub bezprawny sposób. Nie wolno nikomu ujawniać hasła do konta. EA nigdy nie poprosi o ujawnienie hasła ani nie będzie się kontaktować w celu podania odpowiedzi na pytania zabezpieczające.

2. Zawartość  

„Zawartość” Usług EA obejmuje oprogramowanie, technologię, tekst, posty na forach, posty na czatach, profile, widżety, wiadomości, odnośniki, wiadomości e-mail, muzykę, dźwięk, grafikę, zdjęcia, film, kod, a także wszelkie materiały dźwiękowe i wizualne lub inne materiały pojawiające się lub emitowane w obrębie Usług EA oraz układ i wygląd naszych witryn internetowych. Zawartość obejmuje zawartość tworzoną przez Użytkownika. Zawartość tworzona przez Użytkownika obejmuje między innymi profile konta, posty na forach, zawartość profili oraz wszelką inną zawartość zamieszczaną przez Użytkowników w obrębie usług EA. Zawartość EA oraz zawartość tworzona przez Użytkownika jest zwana dalej łącznie „zawartością”. Cała zawartość – z wyjątkiem zawartości tworzonej przez Użytkownika, o której mowa w pkt 6 i 7 poniżej – należy do EA, jej podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, licencjodawców lub dostawców. Całe ryzyko związane z kompletnością, dokładnością i/lub przydatnością zawartości tworzonej przez Użytkownika, znajdowanej w obrębie Usług EA spoczywa na Użytkowniku.  

3. Uprawnienia

„Uprawnienia” to prawa licencyjne przyznane, udzielone, przewidziane i/lub zakupione na rzecz Użytkownika w celu udostępnienia Użytkownikowi i/lub wykorzystywania przez niego elementów lub funkcji online lub offline Usług i/lub produktów EA. Uprawnienia obejmują (niewyłącznie) płatną i darmową zawartość do pobrania, zawartość do odblokowania, zawartość cyfrową, w tym dodatkowe lub rozszerzone funkcjonalności, subskrypcje zawartości, środki wirtualne lub cyfrowe, prawa użytkowania związane z odblokowaniem kluczy lub kodów, kodów seryjnych i/lub innych metod uwierzytelnienia online, osiągnięć w grze oraz wirtualnych punktów, monet lub waluty (zwanych pojedynczo lub zbiorczo wirtualną walutą EA).

4. Korzystanie z zawartości i uprawnień/ogólne ograniczenia licencji

EA przyznaje Użytkownikowi niewyłączną, ograniczoną licencję na użytkowanie zawartości i uprawnień, do których posiada dostęp, na użytek osobisty, prywatny, niekomercyjny, niezbywalny, ograniczony, wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz w innych postanowieniach obowiązujących w przypadku Usług EA dostępnych Użytkownikowi. Zawartość, uprawnienia oraz wszystkie pozostałe prawa własności intelektualnej w obrębie Usług EA, jak również produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Usług EA stanowią własność EA lub osób trzecich będących licencjodawcami EA i są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim, kodeksem handlowym, prawem patentowym, prawami regulującymi znaki handlowe, konwencjami międzynarodowymi i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną oraz powiązanymi prawami majątkowymi. Użytkownikom nie wolno kopiować, uzyskiwać dostępu ani pobierać żadnej zawartości bądź uprawnień z Usług EA bez wyraźnego upoważnienia. Ponadto Użytkownikom nie wolno bez wyraźnego upoważnienia rozprowadzać, pokazywać lub wyświetlać publicznie, wydzierżawiać, sprzedawać, przesyłać, przekazywać, publikować, edytować, kopiować, tworzyć utworów pochodnych, wynajmować, dalej licencjonować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani w żaden inny niedozwolony sposób korzystać z zawartości lub uprawnień. Zabronione jest wykorzystanie w celach komercyjnych. Użytkownik stwierdza, że nie będzie usuwał, zasłaniał ani zmieniał informacji o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych ani innych prawach własności, którymi opatrzona jest zawartość. Prawa Użytkownika są uzależnione od przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących postanowień.

EA zastrzega sobie wszelkie prawa, udziały i tytuły do zawartości, uprawnień, Usług EA oraz wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków handlowych oraz innych praw własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu. Dozwolone korzystanie z zawartości i uprawnień opisanych powyżej jest ograniczone prawami własności intelektualnej EA i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów ani własności intelektualnej. Wykonywanie niedozwolonych kopii lub dystrybucja zawartości i/lub uprawnień znalezionych w obrębie Usług EA może prowadzić do zamknięcia kont(a) EA Użytkownika, zakazu korzystania z Usług EA oraz dalszych kroków prawnych, jak przewidziano w pkt 9 poniżej. Właściciele zawartości i/lub uprawnień mogą podjąć kroki prawne przeciwko Użytkownikowi o niedozwolone korzystanie z własności intelektualnej.

5. Dostępność Usług EA, zawartości i uprawnień

Uprawnienia mogą być przechowywane wyłącznie na kontach należących do legalnych rezydentów państw, w których dozwolony jest dostęp do zawartości i uprawnień oraz korzystanie z nich. Uprawnienia można zakupić lub nabyć wyłącznie od EA lub autoryzowanego sprzedawcy. EA zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień na nabycie uprawnień oraz zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania wszelkich zamówień na nabycie uprawnień z dowolnej przyczyny.  

EA nie gwarantuje, że jakiekolwiek Usługi EA, zawartość lub uprawnienie będą dostępne zawsze, we wszystkich krajach i/lub lokalizacjach geograficznych, lub przez określony czas, ani że będzie nadal oferować poszczególną zawartość lub uprawnienie przez określony okres. EA zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji zawartości i uprawnień bez powiadamiania Użytkownika. Po dokonaniu zamiany uprawnień na zawartość, zawartość ta nie podlega zwrotowi, wymianie ani przeliczeniu na inne uprawnienia, pieniądze bądź inne towary lub usługi, z zastrzeżeniem uprawnień do zwrotu, jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi na podstawie punktu 16 lub praw konsumenta obowiązujących w kraju Użytkownika.

6. Zamieszczanie zawartości tworzonej przez Użytkownika w obrębie Usług EA

EA nie przeprowadza wstępnej kontroli całej zawartości tworzonej przez Użytkownika, nie zatwierdza ani nie aprobuje zawartości tworzonej przez Użytkownika, jaką użytkownicy zamieszczają w obrębie Usług EA. Cała odpowiedzialność za zawartość tworzoną przez Użytkownika spoczywa na Użytkowniku, który ją publikuje.

EA szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Aby zamieścić zawartość tworzoną przez Użytkownika w obrębie Usług EA, Użytkownik musi posiadać do niej tytuł prawny. Nie wolno przesyłać ani zamieszczać w obrębie Usług EA żadnej zawartości tworzonej przez Użytkownika, która narusza prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, ani nie wolno zamieszczać zawartości tworzonej przez Użytkownika, która narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub prawo do prywatności bądź prawo do komercyjnego wizerunku osób trzecich. Użytkownik może zamieszczać zawartość tworzoną przez Użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala mu na to właściciel praw lub dopuszczają to przepisy prawa. EA może bez uprzedzenia i według własnego uznania usunąć zawartość tworzoną przez Użytkownika, która może naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku powtórnego naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej bądź innych praw EA lub osób trzecich, EA może bez uprzedzenia zamknąć konto Użytkownika. W przypadku zamknięcia konta na podstawie postanowień niniejszego punktu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat i traci on dostęp do uprawnień powiązanych z jego kontem.

EA zastrzega sobie prawo (lecz bez obowiązku w tym zakresie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem) do usuwania, blokowania, edycji, przemieszczania lub dezaktywacji zawartości tworzonej przez Użytkownika, z dowolnego powodu, w tym w sytuacji, gdy EA stwierdzi, że zawartość tworzona przez Użytkownika narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzję o usunięciu zawartości tworzonej przez Użytkownika lub innej zawartości podejmuje EA w dowolnym czasie, według własnego uznania i nieodwołalnie. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez mające zastosowanie prawo EA nie będzie ponosić odpowiedzialności za zawartość tworzoną przez Użytkownika ani za niemożność usunięcia bądź opóźnienie w usuwaniu zawartości tworzonej przez Użytkownika lub innej zawartości.

7. Przyznanie EA i innym podmiotom licencji na zawartość tworzoną przez Użytkownika.

Zamieszczając zawartość tworzoną przez Użytkownika w obrębie usługi EA, Użytkownik przyznaje EA i licencjodawcom EA niewyłączne, nieograniczone w czasie, obowiązujące na całym świecie, pełne, podlegające dalszemu licencjonowaniu i nieodwołalne prawo do przytaczania, ponownego zamieszczania, publikowania, wykorzystywania, adaptacji, tłumaczenia, archiwizacji, przechowywania, powielania, modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, zbywania, licencjonowania, drukowania, dalszego licencjonowania, rozprowadzania, przesyłania, przekazywania, transmisji i komunikowania na inne sposoby oraz publicznych pokazów i prezentacji zawartości tworzonej przez Użytkownika lub jakiejkolwiek jej części, w dowolnej postaci i formie oraz za pomocą dowolnego nośnika istniejącego oraz jeszcze nie wynalezionego, bez uprzedzenia, wynagrodzenia lub jakiejkolwiek formy przysporzenia na rzecz Użytkownika lub osób trzecich. Użytkownik udziela EA i licencjodawcom EA wszelkich licencji, zgód i poświadczeń mających umożliwić EA i licencjodawcom EA wykorzystanie takiej zawartości tworzonej przez Użytkownika do wymienionych celów. Użytkownik zrzeka się i nie będzie rościł sobie praw moralnych lub innych do zawartości tworzonej przez Użytkownika.

Jeżeli usługa EA, w której Użytkownik udostępnił zawartość tworzoną przez Użytkownika umożliwia innym Użytkownikom korzystanie z tej zawartości w ramach usługi EA,tym samym przyznaje on wszystkim Użytkownikom tej usługi EA prawo do korzystania, kopiowania, modyfikowania, pokazywania, prezentowania, tworzenia utworów pochodnych oraz innego przekazywania i rozprowadzania tej zawartości w obrębie lub za pośrednictwem danej usługi EA bez dalszego powiadomienia, przysporzenia lub wynagrodzenia na rzecz Użytkownika.

8. Wirtualna waluta EA

W obrębie niektórych Usług EA mogą być dostępne wirtualne punkty, monety lub waluty („Wirtualna waluta EA”) podczas gry. Zakupując, zbierając lub w inny sposób pozyskując wirtualną walutę EA od EA, jej autoryzowanych partnerów lub podmiotów powiązanych Użytkownik nabywa osobistą, ograniczoną, niepodlegającą przeniesieniu i podlegającą unieważnieniu licencję na dostęp do oraz wybór zawartości, którą EA bezpośrednio udostępnia w ramach danej Usługi EA.

Wirtualna waluta EA nie ma wartości pieniężnej i nie stanowi środka płatniczego ani mienia żadnego rodzaju. Wirtualna waluta EA nie podlega zbyciu, wymianie handlowej, przeniesieniu na inna osobę ani wymianie na pieniądze. Można jednie wymienić ją na zawartość EA dostępną w grze. Wirtualna waluta EA nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych na piśmie przez EA bądź przewidzianych przepisami prawa. 

9. Zakończenie świadczenia Usług EA

EA może w dowolnym czasie zamknąć dostęp do wszelkich Usług EA lub ich części, za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego przy przystąpieniu Użytkownika do korzystania z danej Usługi EA lub, gdy okres wypowiedzenia nie został określony, w terminie trzydziestu (30) dni od daty (według uznania EA) przesłania wypowiedzenia pocztą elektroniczną lub zamieszczenia wypowiedzenia w obrębie danego produktu lub Usługi EA bądź w witrynie http://www.ea.com/pl/1/service-updates.

EA może również zakończyć świadczenie Usług EA z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, jeżeli EA stwierdzi (według własnego uznania), że korzystanie przez Użytkownika z Usług EA stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Usług EA dla innych osób i/lub osób małoletnich, bądź z powodu niezgodnego z prawem lub niedozwolonego korzystania z Usług, zawartości, uprawnień, produktów lub własności intelektualnej EA, jak stwierdzono przez EA według własnego uznania. Wskutek zamknięcia dostępu/zakończenia świadczenia Użytkownik może stracić nazwę Użytkownika i profil. Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jedno (1) konto, EA może zamknąć wszystkie konta wraz z odebraniem powiązanych uprawnień. W związku z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu lub innych uzgodnień obowiązujących w przypadku Usług EA wykorzystanych przez Użytkownika, EA może wystosować napomnienie, zawiesić konto, wybiórczo usunąć, odebrać lub wykluczyć uprawnienia związane z kontem i/lub urządzeniem, niezwłocznie zamknąć niektóre lub wszystkie konta założone przez Użytkownika, i/lub czasowo lub bezterminowo zamknąć dostęp urządzenia Użytkownika do niektórych lub wszystkich Usług EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku EA nie jest zobowiązana do powiadomienia Użytkownika przed zawieszeniem lub zamknięciem konta, czasowym lub bezterminowym zamknięciem dostępu urządzenia Użytkownika do niektórych lub wszystkich Usług EA bądź usunięcia, odebrania lub wykluczenia wybranych uprawnień związanych z kontem Użytkownika. W razie zamknięcia konta Użytkownika przez EA, nie może on ponownie korzystać z żadnej usługi EA bez wyraźnej zgody EA. EA zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia konta bądź świadczenia Usług EA na rzecz dowolnej osoby. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom, których konta zostały zamknięte przez EA.

Należy pamiętać, że powiadomienie o obciążeniu zwrotnym z tytułu płatności dokonanej z konta EA traktuje jako niezbity dowód na oszustwo w obrębie konta Użytkownika. Dla bezpieczeństwa Użytkownika EA może czasowo lub na stałe zamknąć konto Użytkownika oraz wybiórczo usuwać, odbierać lub wykluczać Usługi EA powiązane z kontem po otrzymaniu powiadomienia o obciążeniu zwrotnym.

Jeśli konto Użytkownika lub konkretna subskrypcja na Usługę EA związana z jego kontem zostały zamknięte, zawieszone i/lub jakiekolwiek uprawnienia zostały wybiórczo usunięte, odebrane lub wykluczone z konta, i/lub urządzenie Użytkownika zostało czasowo lub bezterminowo wykluczone z dostępu do niektórych lub wszystkich Usług EA, nie przewiduje się zwrotu kwot (w innych przypadkach zob. punkt16 dotyczący prawa do zwrotu), przyznania uprawnień lub ich przeliczenia na środki pieniężne ani żadnych innych rekompensat, a Użytkownik traci dalszy dostęp do konta lub uprawnień związanych z kontem bądź określoną Usługą EA. Użytkownik, który uważa, że podjęte wobec jego konta działanie było wynikiem błędu, proszony jest o kontakt z serwisem wsparcia klienta za pośrednictwem witryny help.ea.com/pl, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic).

10. Likwidacja konta przez Użytkownika

Użytkownik może w dowolnym czasie zlikwidować swoje konto lub anulować subskrypcję usługi EA. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu, pozostaje mu wstrzymanie się od korzystania z Usług EA i likwidacja jego konta lub anulowanie odpowiednich subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że likwidacja konta lub anulowanie konkretnej subskrypcji jest jedynym prawem i środkiem naprawczym w sporach z EA, w tym sporach dotyczących lub wynikających z: (1) któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu lub stosowania bądź egzekwowania niniejszego Regulaminu przez EA; (2) zawartości i uprawnień dostępnych za pośrednictwem Usług EA lub zmian w tej zawartości lub uprawnieniach; (3) możliwości dostępu do i/lub użytkowania Usług EA i/lub zawartości lub uprawnień w ich obrębie; lub (4) kwot lub rodzaju opłat, dopłat, stosowanych podatków, metod naliczania opłat lub zmian w opłatach, stosowanych podatkach, dopłatach lub metodach naliczania opłat za Usługi EA i/lub zawartość bądź uprawnienia w ich obrębie.

W celu likwidacji konta należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta EA, za pośrednictwem strony help.ea.com/pl, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic). EA zastrzega sobie prawo do pobrania opłat, dopłat lub kosztów poniesionych przed likwidacją konta przez Użytkownika lub anulowaniem danej subskrypcji na usługę EA. Ponadto Użytkownik odpowiada za uregulowanie wszelkich opłat na rzecz osób trzecich, dostawców i dostawców zawartości przed likwidacją konta lub anulowaniem subskrypcji. Wszelkie nieuregulowane opłaty oraz inne sprawy związane z Usługami EA muszą zostać uregulowane przed założeniem nowego konta EA.

11. Zasady postępowania

EA może uznać, że Użytkownik naruszył warunki Regulaminu w przypadku:

- publikacji, przesyłania, promowania lub rozpowszechniania nielegalnych zawartości;
- nagabywania, pogróżek, nękania lub postępowania wobec innych graczy wbrew ich woli, np. powtarzającego się wysyłania niechcianych wiadomości lub dokonywania zaczepek o charakterze osobistym lub wypowiedzi na temat przynależności rasowej, orientacji seksualnej, religii, dziedzictwa kulturowego itp.;
- organizowania, prowadzenia działań, grupy, stowarzyszenia, bądź uczestnictwa w nich, jeżeli są one krzywdzące, obelżywe, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub innym, są obsceniczne, zawierają pogróżki, są napastliwe, wulgarne, zawierają treści seksualne, są oszczercze, drażliwe, naruszają prywatność lub prawa publiczne innych, stanowią przyczynek do naruszenia prawa bądź są u uzasadniony sposób uważane za niepożądane i/lub niestosowne. Wypowiedzi przesiąknięte nienawiścią są niedopuszczalne;
- używania obelżywych, obraźliwych lub oszczerczych nazw ekranowych i/lub profili;
- włączenia się w działania zakłócające przebieg czatów, gry, forów lub innych obszarów lub aspektów Usług EA. Działania zakłócające obejmują między innymi postępowanie, które utrudnia normalny bieg gry lub dialogu w obrębie Usługi EA. Działania zakłócające obejmują także, lecz nie wyłącznie, komunikaty o charakterze komercyjnym, nakłaniającym i reklamowym;
- zakłócania przebiegu komunikacji na czacie wulgarnym językiem, obelżywością, wielokrotnym naciskaniem klawisza ENTER lub przesyłaniem dużych obrazów, powodujących zbyt szybkie przewijanie zawartości ekranu, nadużywaniem krzyku (wielkich liter) w dążeniu do wyprowadzenia z równowagi innych Użytkowników, a także spamowaniem i zalewaniem (tj. wielokrotnym wysyłaniem powtarzającego się tekstu);
- podszywania się pod inne osoby (w tym sławne), niezgodnego z prawdą wskazywania, że Użytkownik jest pracownikiem lub przedstawicielem EA lub podejmowania próby wprowadzenia Użytkowników w błąd przez twierdzenie, że reprezentuje się EA, któregokolwiek z partnerów EA lub jej podmioty powiązane;
- usiłowania uzyskania hasła, informacji dotyczących konta lub innych informacji prywatnych od innych osób w obrębie Usług EA;
- zamieszczania jakiegokolwiek oprogramowania lub zawartości nienależących do Użytkownika/bez zezwolenia na ich rozprowadzanie;
- naruszania ewentualnych dodatkowych zasad postępowania mających zastosowanie do danej usługi EA, z której korzysta Użytkownik;
- przyczyniania się lub nakłaniania do jakichkolwiek działań obejmujących hakerstwo, łamanie kodów, wyłudzanie informacji przez podszywanie się pod inną osobę, korzystanie z eksploitów lub cheatów i/lub rozprowadzanie podrobionego oprogramowania i/lub wirtualnej waluty/artykułów, bądź uczestniczenia w takiej działalności;
- zamieszczania plików zawierających wirusy, robaki, programy szpiegujące, bomby czasowe, uszkodzone dane lub inne programy komputerowe mogące uszkodzić, zakłócić lub przerwać świadczenie Usług EA;
- publikowania wiadomości w jakimkolwiek innym celu niż komunikacja osobista, w tym wiadomości reklamowych lub promocyjnych, listów łańcuszkowych, systemów piramidalnych lub innej działalności komercyjnej;
- nieprawidłowego korzystania z serwisu pomocy w grze lub opcji skarg bądź wysyłania fałszywych zgłoszeń do personelu EA;
- używania lub rozpowszechniania niedozwolonych programów zautomatyzowanych, programów opartych na makropoleceniach oraz innych programów lub aplikacji służących do oszustw;
- używania oprogramowania lub narzędzi służących do celów hakerstwa/zmiany/oszustwa w obrębie gry;
- modyfikowania lub prób modyfikowania jakiegokolwiek pliku lub jakiejkolwiek innej części Usługi EA bez wyraźnej zgody EA;
- publikowania i przekazywania jakichkolwiek rzeczywistych danych osobowych graczy za pomocą usługi EA;
- prób zakłócania, dekryptażu lub włamywania się do transmisji wysyłanych i odbieranych przez serwery obsługujące usługę EA;
- wykorzystywania i przekazywania eksploitów i/lub cheatów;
- prób używania oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi nieobjętej kontrolą lub nieautoryzowanej przez Electronic Arts. Każde takie użycie jest podejmowane na własne ryzyko Użytkownika i w związku z tym Użytkownik może zostać objęty dodatkowymi lub odrębnymi warunkami. EA nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi nieobjętej kontrolą Electronic Arts;
- utrudniania innym Użytkownikom możliwości korzystania z usługi EA lub podejmowania działań utrudniających udostępnianie usługi EA wszystkim Użytkownikom lub zwiększających koszty jej udostępniania;
- zabrania się sprzedaży, zakupu, wymiany handlowej lub przenoszenia w inny sposób, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, konta EA Użytkownika lub osobistego dostępu do Usług EA, zawartości lub uprawnień, chyba że EA wyrazi na to jednoznaczną zgodę;
- zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawo obowiązujące w dowolnym systemie prawnym, w tym, lecz nie wyłącznie, naruszania praw autorskich, praw do znaków handlowych, zniesławiania, naruszania prywatności, kradzieży tożsamości, hakerstwa, nękania, oszustwa i rozprowadzania podrobionego oprogramowania,
- zamieszczania lub przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych, promocyjnych lub nakłaniających w innej formie w obrębie gry lub na forach;
- nadużywania lub wykorzystywania błędów, nieudokumentowanych funkcji, błędów projektowych lub problemów w obrębie gry;
- „odgrywanie ról” nie stanowi uzasadnienia dla naruszeń postanowień Regulaminu lub jakiejkolwiek innej polityki.

W przypadku niektórych Usług EA mogą obowiązywać dodatkowe zasady postępowania.  

Podczas korzystania z Usług EA należy również przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów ustawowych, wykonawczych oraz zasad federalnych, stanowych i lokalnych. EA zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika i uniemożliwienia korzystania z wszelkich Usług EA, jeżeli konto Użytkownika jest wykorzystywane do nielegalnej działalności lub naruszania warunków niniejszego Regulaminu.  

Jeżeli nie określono inaczej, nie ma wymogu ani nie należy oczekiwać od EA monitorowania lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie Usług EA, w tym komunikowania się. Jednakże EA zastrzega sobie prawo do dostępu do i/lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie Usług EA, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dostęp i rejestrowanie przez EA swoich działań. EA zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej zawartości z każdej usługi EA według własnego uznania. EA nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub osoby trzecie.

W razie napotkania innego Użytkownika, który narusza zasady postępowania, prosimy o powiadomienie EA za pomocą funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” w odpowiedniej usłudze EA, jeżeli są dostępne, bądź skontaktowanie się z serwisem wsparcia klienta za pośrednictwem witryny help.ea.com/pl, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic).

12. Usługi niekontrolowane przez EA

Niektóre produkty mogą oferować opcję użycia oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem usługi nieobjętej kontrolą przez EA. Na przykład Użytkownikowi może być oferowana opcja gry sieciowej z użyciem oprogramowania EA na serwerach nienależących do EA lub nieobjętych kontrolą EA. EA nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania EA w obrębie lub za pośrednictwem takich usług i nie ma kontroli nad sposobem, w jaki takie usługi są oferowane, administrowane lub prowadzone. Każdorazowe korzystanie z takiej niekontrolowanej przez EA usługi Użytkownik podejmuje na własne ryzyko i w związku z tym Użytkownik może zostać objęty dodatkowymi lub odrębnymi warunkami lub ograniczeniami przez osobę trzecią prowadzącą usługę.

13. Oprogramowanie, aplikacje użytkowe i narzędzia

Niektóre Usługi EA mogą wymagać lub umożliwiać pobranie oprogramowania, aktualizacji lub poprawek do oprogramowania, bądź innych programów usługowych lub narzędzi od EA lub jej licencjodawców na komputer, konsolę lub urządzenie Użytkownika („oprogramowanie EA”). EA udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z oprogramowania EA wyłącznie w celu określonym przez EA w chwili udostępnienia tego oprogramowania Użytkownikowi. Jeżeli wraz z oprogramowaniem EA dostarczona zostanie umowa użytkownika, korzystanie z oprogramowania EA będzie podlegać jej warunkom. Zabrania się podlicencjonowania oprogramowania EA bądź zlecania innym podmiotom korzystania z oprogramowania lub dostępu do oprogramowania EA. Zabrania się tłumaczenia oprogramowania EA, poddawania go inżynierii wstecznej, kompilacji wstecznej lub dekompilacji, dezasemblowania lub tworzenia dzieł pochodnych z oprogramowania EA. Zabrania się modyfikacji oprogramowania EA lub korzystania z niego w sposób, który nie został jednoznacznie dozwolony na piśmie przez EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wprowadzanie nowych technologii przez EA może nie przebiegać spójnie na wszystkich platformach, a oprogramowanie może działać różnie, w zależności od komputera i innych urządzeń Użytkownika.

Firma EA może co pewien czas udostępniać aktualizacje lub modyfikacje do oprogramowania EA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre aktualizacje lub modyfikacje mogą być wymagane do dalszego korzystania z oprogramowania i Usług EA.

14. Przepisy dotyczące kontroli eksportu

Oprogramowanie EA może podlegać przepisom Stanów Zjednoczonych o kontroli eksportu, a także przepisom o kontroli eksportu obowiązującym w innych systemach prawnych. Pobierając oprogramowanie EA z serwisów EA Użytkownik oświadcza, że nie przebywa w kraju objętym embargiem przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską lub inne systemy prawne, ani nie przesyła oprogramowania EA do osób lub miejsc objętych embargiem.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz innych mających zastosowanie przepisów dotyczących kontroli eksportu, a także nie przesyłać środkami elektronicznymi lub innymi żadnej zawartości ani oprogramowania EA podlegających ograniczeniom eksportowym, do krajów objętych takimi ograniczeniami, bez wcześniejszego uzyskania i późniejszego przestrzegania warunków stosownego zezwolenia. Ponadto Użytkownik akceptuje konieczność niezamieszczania w serwisie EA żadnych zawartości ani oprogramowania, które podlegają ograniczeniom eksportowym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia rządowego; dotyczy to między innymi niektórych rodzajów oprogramowania szyfrującego. Zalecenia i wymogi niniejszego punktu pozostają w mocy także po wygaśnięciu Regulaminu.

15. Aktualizacja usług EA

WAŻNE: EA MOŻE UZNAĆ ZA KONIECZNE UAKTUALNIENIE LUB ZRESETOWANIE NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW W CELU PRZYWRÓCENIA RÓWNOWAGI ROZGRYWKI ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG EA. TAKIE AKTUALIZACJE LUB „RESETY” MOGĄ SPOWODOWAĆ POGORSZENIE STATUSU W ŚWIECIE GRY ORAZ MIEĆ WPŁYW NA POSTACIE, ROZGRYWKI, DRUŻYNY LUB INNE UPRAWNIENIA KONTROLOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. EA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO TAKICH AKTUALIZACJI I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA TE ZMIANY.

16. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG EA, OPROGRAMOWANIA EA, ZAWARTOŚCI, UPRAWNIEŃ ORAZ INTERNETU ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. USŁUGI EA, OPROGRAMOWANIE EA, PRODUKTY EA, ZAWARTOŚĆ, UPRAWNIENIA ORAZ USŁUGI I PRODUKTY OSÓB TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI W POSTACI TAKIEJ „W JAKIEJ SĄ” ORAZ „W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CHYBA ŻE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE TAKICH GWARANCJI BĄDŹ USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA JEST NIEDOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO. DALSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWOWYCH GWARANCJI ORAZ INNYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH W KRAJU UŻYTKOWNIKA MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ. INFORMACJE O PRAWACH KONSUMENTA W AUSTRALII ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE http://help.ea.com/pl/article/origin-au-returns-and-cancellations/. Z ZASTRZEŻENIEM USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH W KRAJU UŻYTKOWNIKA NIE PRZYSŁUGUJE GWARANCJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI LUB DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA EA LUB USŁUG EA. EA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEMOŻNOŚĆ UZYSKANIA LUB SKORZYSTANIA Z ŻADNEJ ZAWARTOŚCI, UPRAWNIEŃ, TOWARÓW LUB USŁUG. EA UDOSTĘPNIA SERWIS ZGODNIE Z ZASADĄ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA I NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z SERWISU W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE MIEJSCU I CZASIE; NIE GWARANTUJE TAKŻE ODPOWIEDNIEJ ZDOLNOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG EA ANI W SENSIE GLOBALNYM, ANI W OKREŚLONYCH OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM W SPORACH Z EA I JEJ LICENCJODAWCAMI WYNIKAJĄCYCH Z USŁUG/PRODUKTÓW EA LUB W ZWIĄZKU Z NIMI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I LIKWIDACJA KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE EA, JEJ LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY I PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA WŁASNE LUB OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM, KOMUNIKACJĄ LUB ZAWARTOŚCIĄ W OBRĘBIE USŁUG EA, BĄDŹ UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA EA. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA EA, JEJ LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH , PRACOWNIKÓW, KADRY KIEROWNICZEJ LUB DYREKCJI (ZWANYCH ZBIOROWO „PODMIOTAMI POWIĄZANYMI EA”) NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ EA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG EA. W ŻADNYM PRZYPADKU EA, LICENCJODAWCY EA ANI PODMIOTY POWIĄZANE EA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE WSKUTEK UŻYTKOWANIA USŁUG EA, OPROGRAMOWANIA EA I INTERNETU; NIE UZNAJĄ TEŻ ŻADNYCH INNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM Z USŁUG EA LUB KONT EA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CHOCIAŻ EA WYKORZYSTUJE KOMERCYJNIE UZASADNIONE ŚRODKI, ABY CHRONIĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA, EA I LICENCJODAWCY EA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY NA OPROGRAMOWANIU LUB SPRZĘCIE UŻYTKOWNIKA ANI ZA INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE, ORAZ ZAISTNIAŁE W KOMPUTERZE I/LUB URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA WSKUTEK DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI EA, ZAWARTOŚCI, OPROGRAMOWANIA EA.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, W TAKICH PAŃSTWACH LUB SYSTEMACH PRAWNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ EA, JEJ LICENCJODAWCÓW I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH EA JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. Z ZASTRZEŻENIEM USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH W KRAJU UŻYTKOWNIKA EA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI NA PRODUKTY LUB USŁUGI OSÓB TRZECICH DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM EA, NIE JEST STRONĄ ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A OSOBĄ TRZECIĄ DOSTARCZAJĄCĄ WYMIENIONE PRODUKTY LUB USŁUGI. DALSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWOWYCH GWARANCJI ORAZ INNYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH W KRAJU UŻYTKOWNIKA MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ. INFORMACJE O PRAWACH KONSUMENTA W AUSTRALII ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE http://help.ea.com/pl/article/origin-au-returns-and-cancellations/.

17. Zwolnienie z odpowiedzialności

Na żądanie EA i/lub licencjodawców EA Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec EA, licencjodawców EA i podmiotów powiązanych EA, wykonawców, dostawców, dostawców zawartości z tytułu odszkodowań, roszczeń i kosztów, łącznie z wynagrodzeniem prawnika, w następstwie naruszenia lub w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu zawinionym przez Użytkownika bądź w związku z jakimkolwiek rozprowadzaniem zawartości przez Użytkownika w obrębie lub za pośrednictwem Usług EA. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa wobec EA i licencjodawców EA w następstwie niedozwolonego lub bezprawnego korzystania z konta Użytkownika przez osobę trzecią za zgodą Użytkownika. Użytkownik stwierdza, że będzie ponosił osobistą odpowiedzialność za korzystanie z Usług EA oraz wszelkie formy komunikacji i działania w obrębie Usług EA, w tym za zamieszczaną zawartość. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa o odpowiedzialność lub odszkodowanie wobec EA, jej licencjodawców i podmiotów powiązanych w następstwie działań Użytkownika w obrębie Usług EA, w tym zawartości zamieszczanej przez Użytkownika.

EA i licencjodawcy EA zastrzegają sobie prawo do prowadzenia na własny koszt wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad sprawami w inny sposób objętymi wyłączeniem odpowiedzialności przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik jest zwolniony z dalszej odpowiedzialności wobec EA i/lub licencjodawców EA w danej sprawie. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu pozostają w mocy także po jego wygaśnięciu.  

18. Łącza do witryn stron trzecich

Usługi EA mogą zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, w tym do witryn reklamodawców i innych dostawców zawartości. Witryny innych firm mogą gromadzić różne dane lub zapytywać o podanie danych osobowych Użytkownika. EA nie kontroluje takich witryn internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, zasady ochrony prywatności za gromadzenie, używanie lub ujawnianie wszelkich gromadzonych przez te witryny informacji.

19. Warunki ogólne

A. Środki naprawcze. Użytkownik stwierdza, że niniejszy Regulamin usług nie ma na celu przyznawania i nie przyznaje żadnych praw ani środków naprawczych osobom, które nie są stronami niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że niniejszy Regulamin, Zasady ochrony danych osobowych i korzystania z plików cookie EA oraz warunki uzupełniające wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu, w tym procedury egzekwowania tych warunków, nie mają na celu przyznawania i nie przyznają żadnych praw ani środków naprawczych komukolwiek.

B. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna, będzie ona rozumiana w sposób zgodny ze stosowanym prawem, aby jak najpełniej odzwierciedlać pierwotny zamiar stron, zaś pozostałe fragmenty pozostaną bez zmian.

C. Zrzeczenie się praw. Niemożność dojścia lub wyegzekwowania przez EA jakichkolwiek praw lub warunków niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takich praw ani warunków. Zrzeczenie się któregokolwiek warunku niniejszego Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej oraz podpisu EA.

D. Prawo właściwe. W razie zamieszkiwania Użytkownika w państwie członkowskim Unii Europejskiej: (i) niniejszy Regulamin oraz korzystanie z konta Użytkownika są regulowane prawem angielskim, z wyłączeniem przepisów regulujących kolizję norm prawnych; oraz (ii) Użytkownik uznaje wyłączną właściwość sądów angielskich w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z EA wynikających z korzystania z konta Użytkownika lub Usług EA lub z nimi związanych, a ponadto uznaje właściwość podmiotową sądów angielskich w związku z wszelkimi sporami i roszczeniami dotyczącymi EA lub jej podmiotów powiązanych, pracowników, wykonawców, członków kierownictwa i zarządu, dostawców i dostawców zawartości. Jeśli Użytkownik mieszka w Republice Korei: (i) do Warunków Sprzedaży zastosowanie ma prawo Republiki Korei, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych; oraz (ii) Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Korei w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub postępowań wynikających z Warunków Sprzedaży bądź z nimi związanych, a ponadto wyraża jednoznaczną zgodę na właściwość podmiotową tych sądów. W razie zamieszkiwania Użytkownika w innym państwie: (i) niniejszy Regulamin oraz korzystanie z konta Użytkownika są regulowane prawem stanu Kalifornia z wyłączeniem norm kolizyjnych; oraz (ii) w zakresie przewidzianym w pkt 20 poniżej Użytkownik uznaje wyłączną właściwość sądów federalnych i stanowych położonych w obszarze właściwości sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Północnego stanu Kalifornia w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z EA wynikających z korzystania z konta Użytkownika lub Usług EA lub z nimi związanych, a ponadto uznaje a jednocześnie wyraża jednoznaczną zgodę (w zakresie przewidzianym w pkt 20 poniżej) na właściwość osobową tych sądów w związku z wszelkimi sporami (nieobjętymi wyłączeniem przewidzianym w pkt 20 poniżej) i roszczeniami dotyczącymi EA lub jej podmiotów powiązanych, zależnych, wykonawców, dostawców i dostawców zawartości. Należy pamiętać, że działania Użytkownika mogą podlegać również innym prawom miejscowym, stanowym, krajowym i międzynarodowym.

20. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym

Celem niniejszego punktu jest ustanowienie szybkiej i sprawnej metody rozwiązywania ewentualnie wynikłych sporów pomiędzy Użytkownikiem a EA. Jak stwierdzono w pkt 20 lit. e poniżej, jeżeli nie uda nam się rozwiązać sporów w sposób nieformalny i w wyniku postępowania arbitrażowego Użytkownikowi zostanie przyznana kwota wyższa niż określona w ostatniej pisemnej propozycji zaspokojenia złożonej przez EA (jeżeli dotyczy), EA wypłaci Użytkownikowi 150% jego odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ. DOTYCZY ONA PRAW UŻYTKOWNIKA.

Większość problemów klientów można rozwiązać szybko i w sposób dla nich zadowalający przez zalogowanie się za pośrednictwem konta EA do interfejsu wsparcia klienta w witrynie help.ea.com/pl, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) or swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic). W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy EA nie będzie mogła rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący dla Użytkownika (lub jeśli EA nie może rozwiązać problemu powstałego w związku z Użytkownikiem mimo prób załatwienia sprawy w sposób nieformalny), Użytkownik i EA zgadzają się uznać za wiążące opisane poniżej postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów między nimi. Poniższy zapis dotyczy wszystkich konsumentów w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, ale jednoznacznie wyłącza mieszkańców Quebecu, Rosji, Szwajcarii, Republiki Korei i państw członkowskich Unii Europejskiej. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego. W zamierzeniu postanowienia niniejszej umowy mają być interpretowane szeroko. Arbiter, a nie sąd rejonowy, krajowy lub federalny posiada wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów między EA a Użytkownikiem, w tym sporów dotyczących interpretacji, zakresu, skuteczności regulaminu lub sformułowań klauzuli arbitrażowej w tym, lecz nie wyłącznie roszczeń dotyczących bezskuteczności całości lub części postanowień klauzuli arbitrażowej. Niniejszy punkt dotyczy wszelkich sporów między Użytkownikiem a EA („spory”), w tym, lecz nie wyłącznie:

- roszczeń wynikających z jakiegokolwiek aspektu relacji między nami lub z nim związanych, bez względu na to, czy wynikają one z umowy, deliktu, przepisów, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wszelkich innych koncepcji prawnych;
- roszczeń wynikłych przed zawarciem niniejszej umowy lub wszelkich wcześniejszych umów (w tym, lecz nie wyłącznie, roszczeń związanych z reklamą);
- roszczeń, które są obecnie przedmiotem domniemanego postępowania z powództwa grupowego, w którym Użytkownik nie jest członkiem potwierdzonej grupy; oraz
- roszczeń mogących wyniknąć po wygaśnięciu umowy.

Jedyne spory, których nie obejmują zapisy tej sekcji to:

- roszczenia mające na celu egzekucję lub ochronę, bądź dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Użytkownika lub EA (lub licencjodawców EA);
- roszczenia związane z zarzutami kradzieży, piractwa lub nieuprawnionego korzystania z własności intelektualnej.
- jeżeli Użytkownik zamieszkuje w Australii, roszczenia związane z egzekwowaniem ustawowych praw konsumenta przewidzianych australijskimi przepisami konsumenckimi;
- ponadto żadne z postanowień niniejszego punktu nie uniemożliwia którejkolwiek ze stron wszczęcia postępowania sądowego z powodu drobnych roszczeń.

Odniesienia do „EA”, „Użytkownika”, oraz „nas” obejmują odpowiednio nasze podmioty zależne, powiązane, przedstawicieli, pracowników, poprzedników prawnych, następców oraz cesjonariuszy, a także wszystkich uprawnionych i nieuprawnionych Użytkowników lub beneficjentów usług bądź oprogramowania na podstawie niniejszej lub wcześniejszej umowy między nami. Niniejsza klauzula arbitrażowa stanowi potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, a zatem wykładnię i egzekucję jej postanowień reguluje federalna ustawa arbitrażowa. Klauzula arbitrażowa pozostaje w mocy także po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu.

A.    Nieformalne negocjacje/Zawiadomienie o sporze. Użytkownik i EA zgadzają się, że najpierw podejmą próbę nieformalnych negocjacji w sprawie rozstrzygnięcia każdego sporu przez okres co najmniej 30 dni, zanim skierują sprawę do arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia jednej osoby przez drugą osobę („zawiadomienie o sporze”). Zawiadomienia o sporze muszą: a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie („żądanie”). EA prześle Zawiadomienie o sporze na adres rozliczeniowy Użytkownika (jeśli Użytkownik podał go EA) lub na adres poczty elektronicznej podany EA przez Użytkownika. Użytkownik prześle Zawiadomienie o sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, Stany Zjednoczone, ATTENTION: Legal Department (do działu prawnego).

B.    Wiążące postępowanie arbitrażowe. Jeśli Użytkownik i EA nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu w drodze nieformalnych negocjacji w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o sporze, zarówno Użytkownik, jak i EA mogą zdecydować się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie sporu na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Każda decyzja jednej strony o rozsądzeniu sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE W WYNIKU POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ SEKCJI UŻYTKOWNIK I EA REZYGNUJĄ Z PRAWA DO WNIESIENIA SKARGI DO SĄDU I PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Przebieg postępowania arbitrażowego reguluje Regulamin arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) oraz, w stosownym zakresie, Dodatkowe procedury AAA stosowane w sporach konsumenckich („Regulamin AAA dotyczący konsumentów”). Oba regulaminy dostępne są w serwisie WWW AAA pod adresem www.adr.org. Opłaty arbitrażowe ponoszone przez Użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra reguluje regulamin AAA. W stosownych przypadkach są one ograniczone przez Regulamin AAA dotyczący konsumentów. Jeśli arbiter uzna takie koszty za nadmierne lub jeśli Użytkownik prześle do EA zawiadomienie na podany powyżej adres, na który wysyła się Zawiadomienie o sporze, informując, że nie jest w stanie wnieść opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, wtedy EA bezzwłocznie uiści wszystkie opłaty arbitrażowe i pokryje wszelkie stosowne wydatki. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Arbiter wyda postanowienie na piśmie oraz przedstawi uzasadnienie, jeśli jedna ze stron złoży stosowny wniosek. Arbiter musi stosować się do obowiązującego prawa. W przeciwnym wypadku każde jego orzeczenie można zaskarżyć. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

C.    Ograniczenia. Użytkownik oraz EA zgadzają się, że arbitraż ograniczać się będzie do sporu między EA a Użytkownikiem, bez względu na to, czy żądane zadośćuczynienie ma formę pieniężną czy nakazu zabezpieczenia roszczeń, a ewentualne zadośćuczynienie przyznane w drodze arbitrażu będzie dotyczyć Użytkownika indywidualnie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: (1) żadnego postępowania arbitrażowego nie łączy się z innym; (2) sporu poddanego pod arbitraż nie rozstrzyga się na zasadzie powództwa grupowego; oraz (3) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby wniesienie sporu z rzekomego mandatu do reprezentowania społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób. UŻYTKOWNIK I EA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W EWENTUALNYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB Z MANDATEM PRZEDSTAWICIELSKIM. Ponadto, o ile Użytkownik i EA nie uzgodnią wspólnie inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania z powództwa zbiorowego lub z mandatem przedstawicielskim. Jeśli to konkretne postanowienie okaże się nieskuteczne, wtedy całość klauzuli arbitrażowej zostanie uznana za nieważną.

D.    Właściwość miejscowa. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w racjonalnym miejscu dogodnym dla Użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a Użytkownik i EA zgadzają się poddać się właściwości osobowej tego sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

E.    Zwrot kosztów i honoraria prawnika. Jeśli w sprawie przeciwko EA arbiter wyda orzeczenie uznające roszczenie Użytkownika co do jego istoty i zasądzi na jego rzecz odszkodowanie w kwocie większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji ugody złożonej przed wniesieniem pisemnych wniosków o arbitraż, w takim przypadku EA:

- wypłaci Użytkownikowi 150% jego odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie; oraz
- zwróci wszystkie koszty sporządzenia wniosku, koszty administracyjne oraz opłaty na rzecz arbitra poniesione przez Użytkownika na rzecz AAA. Każda ze stron ponosi koszty związane z honorariami swego pełnomocnika i powiązane wydatki (w tym opłaty i koszty związane z powołaniem biegłych), lecz arbiter jest uprawniony do orzeczenia zwrotu honorariów i wydatków pełnomocnika, jeżeli tak stanowią obowiązujące przepisy prawa. Firma EA zrzeka się mogącego jej przysługiwać prawa do ubiegania się o zwrot honorariów i wydatków pełnomocnika w związku z postępowaniem arbitrażowym pomiędzy Użytkownikiem a EA.


F.    Ograniczenie uprawnień arbitra. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o zadośćuczynienie i jedynie w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym roszczeniem tej strony.

G.    Zmiana niniejszego postanowienia. EA nie będzie wprowadzać istotnych zmian do niniejszej klauzuli arbitrażowej w odniesieniu do posiadaczy kont, bez ich wyraźnej zgody na takie zmiany.

21. Całość Umowy

Regulamin (obejmujący Zasady ochrony danych osobowych i korzystania z plików cookie EA oraz warunki uzupełniające włączone w jego treść poprzez odesłanie) oraz wszelkie zasady i instrukcje dotyczące konkretnych gier, działań, konkursów lub zakładów stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a EA w odniesieniu do praw oraz obowiązków Użytkownika związanych korzystaniem z Usług EA. W przypadku kolizji między warunkami Regulaminu a innymi zasadami lub instrukcjami zamieszczonymi w obrębie usługi EA, EA zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia tej kolizji według własnego uznania.

22. Informacja dla mieszkańców Kalifornii  

Na mocy par. 1789 ust. 3 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że a) siedziba EA znajduje się po adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, b) opłaty i należności za Usługi EA różnią się w zależności od usług wybranych przez Użytkownika, oraz c) w razie skargi dotyczącej Usług EA lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o korzystaniu z Usług EA, należy odwiedzić witrynę wsparcia klienta pod adresem internetowym help.ea.com/pl, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars™: The Old Republic). W przypadku skargi Użytkownik może skontaktować się również z jednostką wsparcia (Assistance Unit) działu obsługi konsumenta (Division of Consumer Services) przy wydziale spraw konsumenckich (Department of Consumer Affairs), drogą pocztową na adres 400 ”R” Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

Uprasza się Użytkownika o dodanie strony terms.ea.com/pl do zakładek oraz regularne jej odwiedzanie w celu sprawdzania aktualizacji Regulaminu.

23. Warunki uzupełniające

Dodatkowe warunki obowiązujące w przypadku określonych Usług EA

W przypadku niektórych Usług EA od Użytkownika wymagane jest przeczytanie i zatwierdzenie dodatkowych warunków obowiązujących dla danej usługi. Prawo Użytkownika do korzystania z takiej usługi EA regulują te dodatkowe warunki oraz niniejszy Regulamin. W razie rozbieżności pomiędzy konkretnymi warunkami a Regulaminem, EA zastrzega sobie ostateczne prawo do ich rozstrzygania.

Umowa Użytkownika i polityka prywatności Nintendo Network Services
Czynności Użytkownika uzyskującego dostęp do Usług EA za pośrednictwem konsoli Wii U reguluje Umowa Użytkownika oraz polityka prywatności Nintendo Network Services, które znajdują wówczas zastosowanie w całości. W razie kolizji postanowień umowy Użytkownika Nintendo Network Services z Regulaminem EA, rozstrzygające są postanowienia umowy Użytkownika Nintendo Network Services. EA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie i zawartość Usług EA.

Warunki użytkowania Xbox Live®
Warunki użytkowania Xbox Live® obowiązują w całości i regulują postępowanie Użytkownika, który uzyskuje dostęp do usług EA poprzez Xbox Live®. W zakresie kolizji warunków użytkowania Xbox Live® z Regulaminem EA rozstrzygające są warunki użytkowania Xbox Live®. EA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie i zawartość Usług EA. Microsoft może pobierać i wykorzystywać informacje na temat Użytkownika oraz użytkowania przez niego Xbox Live® podczas korzystania z Usług EA poprzez Xbox Live®. Zbieranie i wykorzystywanie danych przez Microsoft reguluje „klauzula prywatności” Xbox Live® (dostępna w witrynie xbox.com lub telefonicznie, pod numerem 1-800-4MY-XBOX). KORZYSTAJĄC Z USŁUG EA ZA POŚREDNICTWEM Xbox Live® UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POWSTAŁE PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG EA ZA POŚREDNICTWEM Xbox Live®. UŻYTKOWNIK REZYGNUJE NINIEJSZYM Z WSZELKICH PODSTAW DO DZIAŁAŃ I ROSZCZEŃ WOBEC MICROSOFT WYNIKAJĄCYCH Z TAKICH SZKÓD LUB KORZYSTANIA Z USŁUG EA. EA ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia klienta oraz naliczenie opłat za usługi dostępne za pośrednictwem Usług EA.

Serwis EA Online dla konsoli PlayStation®2
- Oświadczenie Sony Computer Entertainment (Ameryka Północna)
„DNAS”
W tym oprogramowaniu użyto systemu uwierzytelniania DNAS (Dynamic Network Authentication System) opatentowanego przez Sony Computer Entertainment Inc. („SCEI”). System DNAS pozyskuje informacje o sprzęcie i oprogramowaniu Użytkownika między innymi w celu zarządzania uwierzytelnianiem, zabezpieczeniem przed kopiowaniem, blokowaniem kont, systemem, regułami lub grami. Zebrane informacje nie pozwalają na określenie tożsamości Użytkownika i nie będą przekazywane żadnej firmie nienależącej do SCE. WYDAWCA MOŻE POŁĄCZYĆ ZEBRANE W TEN SPOSÓB INFORMACJE Z DANYMI OSOBOWYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W ARCHIWACH WYDAWCY, O ILE UŻYTKOWNIK PODAŁ MU TAKIE DANE. PRZED PODANIEM WYDAWCY DANYCH OSOBOWYCH NALEŻY KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI DLA ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, NIE NALEŻY PODAWAĆ WYDAWCY DANYCH OSOBOWYCH. SCEI, Sony Computer Entertainment America (SCEA) ani ich podmioty powiązane nie mogą zagwarantować nieprzerwanego działania serwerów DNAS. SCEA nie odpowiada za żadne opóźnienia w działaniu i awarie serwerów DNAS. Jeśli podczas logowania wyświetlony zostanie komunikat informujący o błędzie uwierzytelnienia w systemie DNAS, należy skontaktować się z obsługą klienta SCEA pod numerem 1-866-466-5333. Dodatkowe informacje dotyczące systemu DNAS można uzyskać pod adresem www.us.playstation.com/DNAS. W przypadku niezgodności danego systemu z systemem DNAS lub nieobsługiwania DNAS, wyłączna odpowiedzialność SCEI, SCEA i ich podmiotów powiązanych jest ograniczona do naprawy lub wymiany oprogramowania gry, konsoli lub urządzeń peryferyjnych Użytkownika, według uznania firmy SCEA. SCEA, jej spółki dominujące i podmioty powiązane oraz licencjonowani wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne opóźnienia, awarie systemu, błędy uwierzytelniania ani przestoje, które mogą co pewien czas wpływać na proces rozgrywki w sieci lub na dostęp do gry.

- Oświadczenie Sony Computer Entertainment (Europa)
W tym oprogramowaniu użyto systemu uwierzytelniania DNAS (Dynamic Network Authentication System) opatentowanego przez Sony Computer Entertainment Inc. („SCEI”). System DNAS pozyskuje informacje o sprzęcie i oprogramowaniu Użytkownika między innymi w celu zarządzania uwierzytelnianiem, zabezpieczeniem przed kopiowaniem, blokowaniem kont, systemem, regułami lub grami. SCEI, Sony Computer Entertainment Europe („SCEE”) ani jej podmioty powiązane nie mogą zagwarantować nieprzerwanego działania serwerów DNAS. SCEE nie odpowiada za żadne opóźnienia w działaniu i awarie serwerów DNAS. Jeśli podczas logowania wyświetlony zostanie komunikat informujący o błędzie uwierzytelnienia w systemie DNAS, należy skontaktować się z lokalną linią obsługi klienta PlayStation pod numerem podanym w instrukcji oprogramowania. Dodatkowe informacje dotyczące systemu DNAS można uzyskać pod adresem PlayStation.com. W przypadku niezgodności danego systemu z systemem DNAS lub nieobsługiwania DNAS, wyłączna odpowiedzialność SCEI, SCEE i ich podmiotów powiązanych jest ograniczona do naprawy lub wymiany oprogramowania gry, konsoli lub urządzeń peryferyjnych Użytkownika, według uznania firmy SCEE. SCEE, jej spółki dominujące i podmioty powiązane oraz licencjonowani wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne opóźnienia, awarie systemu, błędy uwierzytelniania ani przestoje, które mogą co pewien czas wpływać na proces rozgrywki w sieci lub na dostęp do gry.

- Oświadczenie Sony Computer Entertainment (Japonia) dotyczące zasad ochrony prywatności i sieci
W tym oprogramowaniu użyto systemu uwierzytelniania Network Authentication System. Network Authentication System pozyskuje informacje o sprzęcie i oprogramowaniu Użytkownika między innymi w celu zarządzania uwierzytelnianiem, zabezpieczeniem przed kopiowaniem, blokowaniem kont, systemem, regułami lub grami. Zebrane informacje nie pozwalają na określenie tożsamości Użytkownika. Electronic Arts może połączyć zebrane w ten sposób informacje z danymi osobowymi znajdującymi się w archiwach Electronic Arts, o ile Użytkownik podał takie dane. Przed podaniem Electronic Arts danych osobowych należy koniecznie zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych Electronic Arts oraz warunkami korzystania z usług. W przypadku braku akceptacji warunków korzystania i zasad ochrony prywatności, nie należy podawać Electronic Arts danych osobowych.

Serwis EA Online dla komputerowy system rozrywki PlayStation®3 i PlayStation®4
Warunki użytkowania PlayStation™Network obowiązują w całości i regulują postępowanie Użytkownika, który uzyskuje dostęp do Usług EA poprzez PlayStation™Network. W razie kolizji warunków użytkowania PlayStation™Network i umowy Użytkownika PlayStation™Network z Regulaminem usług EA rozstrzygające są warunki użytkowania PlayStation™Network i umowa Użytkownika PlayStation™Network.

Zakupy w PlayStation®Store w Europie
Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Network Entertainment Europe Limited („SNEE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation®Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

Zakupy w PlayStation®Store w USA i Kanadzie
Zakup i użytkowanie artykułów podlega warunkom użytkowania oraz umowie użytkownika PlayStation™Network. Sony Computer Entertainment America udziela użytkownikowi sublicencji na tę usługę online.

Produkty Adobe®
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony patentami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Adobe i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe® AIR™. Copyright © 2007 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe i Flash są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.


Wersja 45372_11
Obecna umowa użytkownika