ELECTRONIC ARTS
GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Laatst bijgewerkt: 8 september 2020


Welkom bij EA. Deze overeenkomst heeft betrekking op uw toegang tot en gebruik van producten, content en diensten die worden aangeboden door EA en haar dochtermaatschappijen ("EA"), zoals spelsoftware en gerelateerde updates, upgrades en features, en alle online en mobiele diensten, platforms, websites en live-evenementen die worden georganiseerd door of worden geassocieerd met EA (samen "EA-diensten"). Dit is een overeenkomst tussen u en de EA-rechtspersoon die wordt vermeld in Sectie 13B hieronder.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EA-DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN, IS HET U NIET TOEGESTAAN DE EA-DIENSTEN TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. INWONERS VAN BEPAALDE LANDEN GAAN AKKOORD MET DE ARBITRAGEVERKLARING EN AFSTANDSVERKLARING VOOR REPRESENTATIEVE ACTIES DIE WORDEN BESCHREVEN IN SECTIE 15 VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET EA.

INHOUDSOPGAVE

 1. EA-account
 2. Licentie
 3. Content en rechten
 4. Verkrijgbaarheid van EA-diensten en updates
 5. Uw UGC
 6. Gedragscode
 7. Games
 8. Beëindiging en andere sancties
 9. Gebruik van gegevens
 10. Overige software, hulpprogramma's en hulpmiddelen
 11. Derden
 12. Garanties; Beperking van aansprakelijkheid
 13. Algemene voorwaarden
 14. Wijzigingen in deze overeenkomst
 15. Oplossing van geschillen door bindende arbitrage
 16. Aanvullende voorwaarden voor PlayStation®

1. EA-account

U heeft een EA-account nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van talloze EA-diensten, ook om online te spelen.

Om een EA-account aan te maken, moet u een geldig e-mailadres hebben en waarheidsgetrouwe en nauwkeurige gegevens verstrekken. U moet in aanmerking komen voor het gebruik van de EA-dienst waarvoor u zich registreert en dient inwoner te zijn van een land waarin gebruik van EA-diensten is toegestaan.

U moet minstens 16 jaar oud zijn (of de minimumleeftijd van het land hebben waarin u woonachtig bent) om een EA-account aan te maken. Indien uw leeftijd tussen de betreffende minimumleeftijd en 18 (of de leeftijd van meerderjarigheid in de streek waarin u woonachtig bent) ligt, dienen u en uw ouder of voogd deze overeenkomst samen door te lezen. Ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor de handelingen van kinderen jonger dan 18 jaar wanneer zij EA-diensten gebruiken. EA raadt ouders en voogden aan om zichzelf bekend te maken met ouderlijk toezicht op apparatuur die ze hun kind geven.

U bent verantwoordelijk voor de activiteit op uw EA-account. Uw EA-account kan worden geschorst of beëindigd indien iemand anders het account gebruikt voor activiteiten die inbreuk maken op deze overeenkomst.

U kunt uw EA-account of een abonnement op een EA-dienst te allen tijde annuleren door contact op te nemen met de afdeling Klantenservice van EA op help.ea.com/nl. Om aan uw verzoek te voldoen, kan EA, indien dat wettelijk is toegestaan, gemaakte vergoedingen en kosten, alsook alle bedragen die verschuldigd zijn aan derde leveranciers of contentproviders innen.

2. Licentie

De EA-diensten worden onder licentie aan u verstrekt, en niet verkocht. EA verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de EA-diensten te gebruiken waartoe u toegang heeft ten behoeve van uw niet-commerciële gebruik, onder voorbehoud van uw naleving van deze overeenkomst. U mag EA-diensten, content en/of rechten (zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd) niet openen, kopiëren, wijzigen of verspreiden, tenzij EA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit volgens de wet is toegestaan. U mag de broncode of andere gegevens van EA-diensten niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren of anderszins gebruiken, tenzij EA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit volgens de wet is toegestaan. EA en haar licentiegevers zijn eigenaar van alle overige rechten en behouden deze voor, met inbegrip van alle rechten en aanspraken op en belangen in de EA-diensten en bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten.

3. Content en rechten

De EA-diensten bevatten content en rechten. Content omvat de software, technologie, tekst, forumberichten, chatberichten, profielen, widgets, berichten, links, e-mails, muziek, geluid, graphics, afbeeldingen, video, code en al het audiovisuele of andere materiaal dat verschijnt in of komt uit EA-diensten, alsmede het ontwerp en het uiterlijk van onze websites. Onder content valt tevens door gebruikers gegenereerde content ("UGC"). UGC omvat EA-accountpersona's, forumberichten, profielcontent en andere content die gebruikers aan EA-diensten hebben bijgedragen. Alle content is eigendom van EA of haar licentiegevers, of is in licentie gegeven aan EA en haar licentiegevers krachtens Sectie 5 hieronder.

Rechten zijn rechten die EA aan u in licentie geeft om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de online of offline elementen van EA-diensten. Voorbeelden van rechten zijn toegang tot digitale content of vrijspeelbare content; extra of verbeterde functionaliteit (met inbegrip van multiplayer-diensten); abonnementen; virtuele activa; ontgrendelingssleutels of codes, seriecodes of online verificatie; in-game achievements; en virtuele punten, munten of valuta.

Wij verwijzen naar deze virtuele punten, munten of valuta als "virtuele EA-valuta". Indien u virtuele EA-valuta van ons of onze gemachtigde partners verkrijgt, ontvangt u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en de rechten te selecteren die EA uitdrukkelijk aan u beschikbaar stelt.

Virtuele EA-valuta hebben geen geldelijke waarde en vertegenwoordigen geen waarde buiten onze producten en diensten. Virtuele EA-valuta mogen niet worden verkocht, verhandeld, overgedragen of uitgewisseld voor contant geld; ze mogen uitsluitend worden ingewisseld voor rechten die voor de EA-dienst beschikbaar zijn. Virtuele EA-valuta worden niet gerestitueerd en u heeft geen recht op restitutie van eventuele ongebruikte virtuele EA-valuta. Zodra u virtuele EA-valuta hebt ingeruild voor een recht, is dat recht niet retourneerbaar, omruilbaar of restitueerbaar. Indien u woonachtig bent in Japan, verklaart u virtuele EA-valuta binnen 180 dagen na de aankoopdatum te gebruiken.

U draagt op eigen kosten zorg voor de apparatuur, internetverbinding en kosten die nodig zijn voor toegang tot en het gebruik van EA-diensten.

4. Verkrijgbaarheid van EA-diensten en updates

Wij garanderen niet dat welke EA-diensten, content of rechten dan ook te allen tijde, op alle locaties of op een bepaald moment beschikbaar zullen zijn, of dat wij bepaalde EA-diensten, content of rechten gedurende een bepaalde periode zullen blijven aanbieden. EA garandeert niet dat EA-diensten op alle apparatuur, via een specifieke leverancier van internet of verbindingen of op alle geografische locaties toegankelijk zullen zijn.

Op gezette tijden kan EA een EA-dienst, content of rechten zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken, veranderen of wijzigen. Deze updates en wijzigingen zijn mogelijk vereist om gebruik te blijven maken van EA-diensten.

EA moet bepaalde parameters mogelijk bijwerken of resetten om de gameplay en het gebruik van EA-diensten in evenwicht te brengen. Deze updates of "resets" kunnen terugvallen in de betreffende spelwereld veroorzaken en gevolgen hebben voor personages, games, groepen of andere rechten die onder uw toezicht vallen.

5. Uw UGC

U bent verantwoordelijk voor uw UGC. U mag UGC die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of de wet, deze overeenkomst of het privacy- of persoonlijkheidsrecht van derden niet uploaden.

EA kan UGC om wat voor reden dan ook geheel naar eigen inzicht verwijderen, bewerken of uitschakelen, ook indien EA redelijkerwijze bepaalt dat UGC deze overeenkomst schendt. EA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor UGC, verwijdering van UGC of het uitblijven van de verwijdering van UGC of andere content. EA screent alle UGC niet van tevoren en onderschrijft UGC die beschikbaar is in EA-diensten niet, noch keurt zij deze goed.

Wanneer u UGC bijdraagt, verleent u EA, haar licentiegevers en licentiehouders een niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, wereldwijde licentie die in sublicentie kan worden gegeven om de UGC of een deel daarvan te gebruiken, te hosten, op te slaan, te vermenigvuldigen, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar te vertonen, hier werken van af te leiden of deze anderszins over te dragen en te communiceren, op welke wijze, in welke vorm en op welk forum dan ook, of dat nu bekend of later bedacht is, zonder voorafgaande kennisgeving, betaling of toekenning van welke aard dan ook aan u of derden. U verleent alle andere gebruikers die via een EA-dienst toegang tot uw UGC kunnen krijgen en uw UGC kunnen gebruiken tevens het recht om uw UGC zonder verdere kennisgeving, toeschrijving of compensatie aan u te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, hier werken van af te leiden en deze op andere wijze te communiceren en te verspreiden.

6. Gedragscode

Wanneer u een EA-dienst opent of gebruikt, komt u overeen dat u:
Als u of iemand die uw EA-account gebruikt deze regels overtreedt en nalaat deze inbreuk te herstellen na een waarschuwing, kan EA stappen ondernemen tegen u, met inbegrip van het intrekken van de toegang tot sommige of alle EA-diensten, content of rechten of het beëindigen van uw EA-account zoals beschreven in sectie 8. In het geval van ernstige overtredingen kan EA deze stappen ondernemen zonder voorafgaande waarschuwing. Een aantal voorbeelden van ernstige overtredingen zijn onder andere: promotie van, stimulering van of betrokkenheid bij hacken, het verkopen van EA-accounts of rechten (met inbegrip van virtuele valuta en items) zonder toestemming van EA, extreme intimidatie of dreigende illegale activiteiten. Indien dat praktisch is, informeert EA u over de actie die zij zal ondernemen als reactie op overtredingen van deze regels of inbreuk op deze overeenkomst.

Specifieke EA-diensten kunnen aanvullende regels plaatsen die van toepassing zijn op uw gedrag op deze diensten.

Indien u andere gebruikers ontmoet die deze regels overtreden, moet u deze activiteit bij EA melden via de functies "Help" of "Misbruik melden" van de betreffende EA-dienst (indien beschikbaar) of dient u contact op te nemen met de klantenservice op help.ea.com/nl.

EA kan naar eigen inzicht online activiteiten of content van EA-diensten observeren of registreren, en content van EA-diensten geheel naar eigen inzicht verwijderen. Vergeet niet dat uw communicatie en UGC in een EA-dienst openbaar zijn en zichtbaar zijn voor anderen.

Het gebruik uwerzijds van EA-diensten valt onder het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl, dat middels verwijzing in deze overeenkomst wordt opgenomen.

7. Games

Deze sectie is van toepassing op de games en spelabonnementen van EA ("EA-games"), met inbegrip van EA-games die draaien op een personal computer ("pc-games van EA") en de client-toepassing en gerelateerde diensten van EA die pc-games van EA distribueren (de "EA Desktop", momenteel https://www.origin.com/nl-nl/about).

 1. Technische maatregelen en content-beveiligingsmaatregelen

  EA maakt voor EA-diensten gebruik van technische maatregelen of content-beveiligingsmaatregelen, ontwikkeld door EA of externe partners, teneinde piraterij en ongeoorloofd kopiëren of gebruik van EA-games te voorkomen. Deze licentie wordt beëindigd indien u deze maatregelen probeert te omzeilen, uit te schakelen of te manipuleren.

 2. EA Desktop

  Om pc-games van EA te spelen, vereist EA dat u de EA Desktop-clienttoepassing of een opvolger daarvan installeert en gebruikt. Om uw licentie voor de pc-game van EA te verifiëren en te controleren, heeft EA Desktop een EA-account en een internetverbinding nodig en moet u akkoord gaan met deze overeenkomst.

  Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van EA-diensten die zijn gekoppeld aan een pc-game van EA, moet u zich mogelijk eerst registreren met de seriecode die bij een pc-game van EA wordt geleverd. De seriecode die bij de pc-game van EA wordt geleverd, wordt tijdens de verificatie gecontroleerd. Verificatie is beperkt tot één EA-account per seriecode, wat betekent dat de pc-game van EA niet overdraagbaar is. U mag een pc-game van EA slechts starten en openen op maximaal vijf unieke machines binnen een aaneengesloten periode van 24 uur.

  De pc-games van EA Desktop en EA kunnen updates, upgrades en extra features downloaden en installeren die EA redelijk, voordelig en/of redelijkerwijze noodzakelijk acht, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U verklaart dat EA niet verplicht is om eerdere versie(s) van de EA Desktop te ondersteunen nadat een update, upgrade en/of implementatie van extra features beschikbaar is gekomen. EA kan u de mogelijkheid bieden om onder deze voorwaarden een alfa- of bètaversie van de EA Desktop te downloaden, te installeren en te gebruiken.

  Instructies voor het verwijderen van de EA Desktop-client zijn te vinden op de help-website van EA: help.ea.com/nl.

  U kunt pc-games van EA altijd verwijderen door gebruik te maken van de interface van EA Desktop en resterende lokaal opgeslagen bestanden te wissen. Punkbuster kan na verwijdering op de computer blijven staan. Om Punkbuster te deïnstalleren, schakelt u het uitvoerbevel in op https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.


 3. Controle en anticheat-maatregelen

  EA maakt gebruik van technologieën om vals spelen tijdens het gebruik van EA-diensten en vooral EA-games te detecteren en te voorkomen. Deze technologieën kunnen worden ontwikkeld door EA of derden.

  Indien u een spel met online mogelijkheden start, kunnen deze technologieën worden geactiveerd met kernel-, beheerders- of gebruikersrechten, en kunnen deze uw gameplay, het RAM van de apparatuur, de processen, de communicatie en de bestandsopslag bewaken ten behoeven van de detectie van overtredingen van en de handhaving van de Gedragscode in Sectie 6, met inbegrip van het gebruik van ongeoorloofde programma's van derden. Een ongeoorloofd programma van derden is een programma of bestand van derden (zoals een "add-on", "mod", "hack", "trainer" of "cheat") dat naar mening van EA (i) vals spelen mogelijk maakt; (ii) gebruikers in staat stelt om de spelinterface, de omgeving en/of de ervaring op een wijze te wijzigen of te hacken die niet uitdrukkelijk door EA is toegestaan; of (iii) informatie uit of via het spel onderschept, "delft" of anderszins vergaart.

  EA kan relevante gegevens verzamelen die nodig zijn voor onze onderzoeks- en handhavingsdoeleinden, zoals uw accountgegevens, gegevens gerelateerd aan een ongeoorloofd programma van derden, pc-gamebestanden van EA die zijn gewijzigd en het aantal keren dat vals spelen is gedetecteerd. Wij kunnen uw licentie en uw EA-account tevens beëindigen indien wij vaststellen dat u vals heeft gespeeld.

  Indien u een spel met online mogelijkheden afsluit, worden deze anticheat-technologieën gedeactiveerd.

8. Beëindiging en andere sancties

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of EA. EA kan uw toegang tot en gebruik van EA-diensten of uw EA-account beëindigen indien EA bepaalt dat u deze overeenkomst heeft overtreden of dat er sprake is van ander onwettig, ongepast of frauduleus gebruik van EA-diensten op uw EA-account. Indien dat praktisch mogelijk is, zal EA u in kennis stellen over de opheffing. Bij beëindiging van een EA-account raakt u mogelijk uw gebruikersnaam en persona kwijt. Indien u meer dan één account heeft, kan EA al uw EA-accounts opheffen en alle gerelateerde rechten beëindigen, afhankelijk van het soort overtreding of misbruik. Indien uw EA-account wordt beëindigd, heeft u geen toegang tot uw EA-account of rechten en kan toekomstige toegang of toekomstig gebruik van EA-diensten zijn geblokkeerd. Na beëindiging wordt uw licentie krachtens deze overeenkomst tevens beëindigd.

In plaats van beëindiging en vóór beëindiging kan EA u een waarschuwing geven, uw toegang tot een bepaalde EA-dienst of uw EA-account blokkeren of wijzigen, rechten op een EA-account of apparaatniveau verwijderen of intrekken, content verwijderen of wissen die in strijd is met deze overeenkomst, of uw apparatuur of machine van specifieke EA-diensten verbannen. Indien EA acties uitvoert die in deze sectie worden beschreven, heeft u geen recht op restitutie (behoudens wettelijke restitutierechten) en worden er geen rechten aan u gecrediteerd of geconverteerd naar contant geld of andere vormen van vergoeding.

EA kan EA-diensten te allen tijde beëindigen door u hierover minstens dertig dagen van tevoren in kennis te stellen via e-mail (indien beschikbaar), binnen de getroffen EA-dienst of op de pagina met service-updates op de website van EA (https://www.ea.com/nl-nl/service-updates). Na beëindiging van online diensten worden er geen software-updates toegepast op onze games en kunnen we niet garanderen dat onze games blijven functioneren op nieuwere of bijgewerkte besturingssystemen, of kunnen worden gedownload via toepassingsdistributiediensten, zoals de iOS App Store en de Google Play Store. Games die na beëindiging van de online dienst beschikbaar zijn via dergelijke toepassingsdistributiediensten kunnen zonder verdere kennisgeving worden verwijderd.

Indien u van mening bent dat er abusievelijk maatregelen tegen uw account of apparatuur zijn getroffen, kunt u contact opnemen met de klantenservice via help.ea.com/nl.

Indien u deze overeenkomst beëindigt, verklaart u al het gebruik van EA-diensten te staken.

Secties 5, 8-9, 11-15 van deze overeenkomst gelden tevens na beëindiging van deze overeenkomst.

9. Gebruik van gegevens

Wanneer u een EA-dienst gebruikt, kan EA gegevens van uw computer of apparatuur verzamelen en opslaan, met inbegrip van gegevens over uw computer of apparatuur, hardware, geïnstalleerde software en besturingssysteem (zoals IP-adres en apparaat-ID), gegevens over het gebruik van EA-diensten, gameplay- en gebruiksstatistieken, systeeminteracties en randapparatuur. Indien u een EA-dienst offline gebruikt, worden deze gegevens opgeslagen op uw apparaat en overgedragen aan EA als uw apparaat verbinding maakt met het internet. EA gebruikt deze informatie voor de bedrijfsvoering, ter verbetering van haar producten en diensten, de levering van diensten aan en correspondentie met u (met inbegrip van marketingdoeleinden), de levering van software-updates, de dynamische levering van content en software-ondersteuning, de handhaving van deze overeenkomst, het oplossen van bugs of het anderszins verbeteren van uw gebruikerservaring. Indien u deelneemt aan online diensten, kan EA tevens statistische gegevens over de gameplay (waaronder scores, klassementen en achievements) vergaren, gebruiken, opslaan, verzenden en openbaar weergeven, of content identificeren die door u is aangemaakt en met andere spelers wordt gedeeld.

Uw gegevens worden vergaard, gebruikt, opgeslagen en verzonden door EA Inc. in de Verenigde Staten, in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl.

U kunt bepaalde voorkeuren voor gegevensvergaring beheren op het tabblad Instellingen van de pc-gameclient van EA.

10. Overige software, hulpprogramma's en hulpmiddelen

EA-diensten vereisen of staan u mogelijk toe om software, software-updates of patches of andere hulpprogramma's en hulpmiddelen van EA of haar licentiegevers te downloaden op uw computer, amusementssysteem of apparaat. Deze technologieën kunnen verschillen per platform, en de prestaties van EA-diensten kunnen verschillen afhankelijk van uw computer en andere apparatuur. U begrijpt dat bepaalde updates van deze technologieën vereist kunnen zijn om het gebruik van een EA-dienst te kunnen voortzetten. Sommige van deze updates bevatten mogelijk vergrendelde functies of content waarvoor u extra moet betalen om toegang te krijgen. U verleent EA toestemming om automatisch alle beschikbare updates voor EA-diensten te installeren. Het niet installeren van beschikbare updates kan EA-diensten, met inbegrip van pc-games van EA, onspeelbaar maken.

11. Derden

Sommige EA-diensten geven u de optie om te spelen op servers die geen eigendom zijn van of die niet door EA worden beheerd. EA beheert deze diensten niet en is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de EA-dienst op of via deze diensten. Deze diensten van derden kunnen u onderwerpen aan aanvullende of andere voorwaarden en beperkingen.

EA-diensten kunnen hyperlinks naar externe websites bevatten. Die sites kunnen gegevens verzamelen of om uw persoonlijke gegevens vragen. EA houdt geen toezicht op deze sites en is niet verantwoordelijk voor de content daarvan of voor de vergaring, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens daardoor.

12. Garanties; Beperking van aansprakelijkheid

INDIEN U WOONACHTIG BENT IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER), HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND, WORDEN DE EA-DIENSTEN GELEVERD MET IN REDELIJKHEID VASTGESTELDE ZORG EN VAARDIGHEID EN WORDEN ER GEEN ANDERE BELOFTES GEDAAN OF GARANTIES GEGEVEN OVER DE EA-DIENSTEN. INDIEN U WOONACHTIG BENT BUITEN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZWITSERLAND, WORDEN DE DIENSTEN VAN EA IN LICENTIE GEGEVEN EN IN DE FEITELIJKE STAAT GELEVERD. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER DIT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN, GEEFT EA GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES VOORTVLOEIENDE UIT GEBRUIK, GEWOONTEN OF HET VERLOOP VAN DE TRANSACTIE. EA GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE EA-DIENST NIET WORDT VERSTOORD; DAT DE EA-DIENST AAN UW EISEN VOLDOET; DAT DE WERKING VAN DE EA-DIENST NIET WORDT ONDERBROKEN OF VRIJ IS VAN FOUTEN, BUGS, BESCHADIGING, VERLIES, STORING, HACKING OF VIRUSSEN, OF DAT DIENSTEN VAN EA SAMENWERKEN OF COMPATIBLE ZIJN MET ANDERE SOFTWARE. EA BIEDT GEEN GARANTIES VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE WORDEN AANGEBODEN VIA DE EA DESKTOP-WINKEL. ZIE https://help.ea.com/nl-nl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ VOOR MEER INFORMATIE OVER WETTELIJKE GARANTIE EN ANDERE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN IN UW REGIO, EN https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ VOOR RECHTEN VAN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN.

INDIEN U WOONACHTIG BENT IN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND, ZIJN EA EN HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT DE ACTIES VAN OF INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST, OF VOORTVLOEIENDE UIT HANDELINGEN OF OMISSIES VAN DERDEN (OF ANDEREN) DIE BUITEN ONZE MACHT VALLEN. INDIEN U WOONACHTIG BENT BUITEN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZWITSERLAND, ZIJN EA EN HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS VOOR ZOVER DIT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DIE NIET ZIJN VEROORZAAKT DOOR INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST DOOR EA, OF VOOR INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJK VASTGESTELDE SCHADE OF SPECIALE SCHADE. DE UITGESLOTEN VORMEN VAN SCHADE ZIJN ONDER ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN (ZOALS GEDERFDE INKOMSTEN OF WINST), KOSTEN VAN VERVANGEN GOEDEREN OF DIENSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF UITVAL, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL EN COMPUTERSTORINGEN OF EEN SLECHTE WERKING VAN DE COMPUTER. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE CLAIMS VOORTVLOEIENDE UIT OF GERELATEERD AAN DEZE LICENTIE OF EA-DIENST, OF DEZE NU GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS. ZE IS ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN EA OP DE HOOGTE WAS OF HAD MOETEN ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VERGOEDINGEN VOOR DIRECTE SCHADE MOGEN NOOIT HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U WERKELIJK HEEFT BETAALD VOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EA-DIENST. EA BEPERKT HAAR AANSPRAKELIJKHEID NIET VOOR FRAUDE, GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG, OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET TOE, DUS SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Indien u een fysiek exemplaar van een EA-dienst heeft aangeschaft in een fysieke winkel in de Verenigde Staten en u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst en u de EA-dienst niet heeft geïnstalleerd of gebruikt, kunt u dit exemplaar binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum retourneren aan de oorspronkelijke aankoopplek door de instructies voor retournering te volgen die beschikbaar zijn op https://help.ea.com/nl-nl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Algemene voorwaarden

 1. Volledige overeenkomst

  Deze overeenkomst vormt samen met andere EA-voorwaarden voor het gebruik uwerzijds van EA-diensten de volledige overeenkomst tussen u en EA. De overeenkomst mag niet (bij amendement) worden gewijzigd behalve schriftelijk en na ondertekening door EA. Indien EA een recht krachtens deze overeenkomst niet uitoefent, wil dat niet zeggen dat EA afstand doet van dat recht of andere rechten. Indien een deel van deze overeenkomst onuitvoerbaar wordt geacht, blijven alle andere onderdelen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

 2. Bepalend recht

  Indien u woonachtig bent in de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Brazilië, Hongkong, Mexico of Rusland, (i) wordt deze overeenkomst gesloten tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in het bedrijvenregister van Genève met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Zwitserland; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van EA-diensten onder het recht van het land waarin u woonachtig bent; en (iii) verklaart u uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de rechtbanken van het land waarin u woonachtig bent.

  Indien u woonachtig bent in de Republiek Korea, (i) wordt deze overeenkomst gesloten tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in het bedrijvenregister van Genève met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Zwitserland; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van de EA-diensten onder de wetten van Korea, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de rechtbanken van Korea.

  Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, Canada of Japan, (i) is dit een overeenkomst tussen u en Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van de EA-diensten onder de wetten van de staat Californië, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u voor claims en geschillen die niet onder de onderstaande arbitrageovereenkomst vallen uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

  Indien u woonachtig bent in een ander land, (i) is dit een overeenkomst tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in het bedrijvenregister van Genève met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Zwitserland; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van de EA-diensten onder de wetten van de staat Californië, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u voor claims en geschillen die niet onder de onderstaande arbitrageovereenkomst vallen uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

  De UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Wenen, 1980) is niet van toepassing op deze overeenkomst of geschillen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst.


 3. Export

  U verklaart het Amerikaanse recht en andere wetten op het gebied van exportbeperking te volgen en geen EA-dienst over te dragen aan inwoners van het buitenland of nationale bestemmingen, indien dat door dergelijke wetten worden verboden. Je erkent tevens dat het EA volgens deze wetten op het gebied van exportbeperkingen niet verboden is om zaken met je te doen.

14. Wijzigingen in deze overeenkomst

EA kan deze overeenkomst op gezette tijden wijzigen, dus neem de overeenkomst regelmatig door. Voor EA-spelers die een eerdere versie van deze overeenkomst hebben geaccepteerd, worden de revisies 30 dagen na plaatsing op terms.ea.com/nl van kracht. Uw voortgezette gebruik van EA-diensten betekent dat u de wijzigingen accepteert. Zodra je akkoord gaat met een versie van de overeenkomst, zullen wij in de toekomst geen wezenlijke wijzigingen aanbrengen zonder je uitdrukkelijke instemming. Indien u wordt gevraagd om akkoord te gaan met wezenlijke wijzigingen in deze overeenkomst en u deze afwijst, kunt u de geleverde EA-dienst mogelijk niet blijven gebruiken.

15. Oplossing van geschillen via bindende arbitrage

DEZE SECTIE IS VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTEN EN MENSEN DIE AKKOORD ZIJN GEGAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. HET SLUIT INWONERS VAN QUEBEC, RUSLAND, ZWITSERLAND, BRAZILIË, MEXICO, DE LIDSTATEN VAN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE REPUBLIEK VAN KOREA UIT. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DOEN U EN EA UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES MET EEN JURY EN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE.

Deze Sectie 15 biedt een gestroomlijnde manier om geschillen tussen ons op te lossen indien deze zich voordoen. Uw meeste problemen kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost door uzelf met uw account aan te melden op de interface van de EA-klantenservice op help.ea.com/nl. Indien EA uw probleem niet kan oplossen, verklaren u en EA gebonden te zijn aan de procedure die in deze sectie uiteen wordt gezet om alle geschillen tussen ons op te lossen.

Deze Sectie 15 is een overeenkomst tussen u en EA, en is van toepassing op onze respectievelijke agenten, werknemers, dochtermaatschappijen, voorgangers, opvolgers, begunstigden en cessionarissen. Deze arbitrageovereenkomst heeft betrekking op een transactie in interstatelijk handelsverkeer; dientengevolge vallen de interpretatie en handhaving van deze Sectie 15 en alle arbitrage die krachtens deze sectie worden uitgevoerd onder de Federal Arbitration Act. Deze Sectie 15 wordt breed geïnterpreteerd en blijft geldig na beëindiging van deze overeenkomst.
 1. Claims die onder arbitrage vallen

  Alle geschillen, claims of controverses voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst, EA-diensten en haar marketing, of de relatie tussen u en EA, met inbegrip van de geldigheid, uitvoerbaarheid en reikwijdte van deze Sectie 15 ("geschillen") worden uitsluitend afgehandeld via bindende arbitrage. Hieronder vallen claims die zijn ontstaan voordat je deze overeenkomst bent aangegaan. De enige geschillen die niet onder deze Sectie 15 vallen zijn (i) claims inzake de inbreuk op, bescherming van of geldigheid van de handelsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken of octrooirechten van u, EA of de licentiegevers van EA; (ii) indien u woonachtig bent in Australië, claims om een wettelijk consumentenrecht uit te oefenen volgens het Australische consumentenrecht; en (iii) claims die zijn ingediend in een procedure voor geringe vorderingen.

 2. Informele onderhandelingen

  U en EA proberen eerst minstens 30 dagen informeel geschillen op te lossen alvorens arbitrage te starten. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de ene partij aan de andere ("mededeling van geschil"). De mededeling van geschil dient: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij te bevatten; (b) de aard en basis van de claim of het geschil te beschrijven; en (c) het specifieke gewenste redres uiteen te zetten. EA stuurt de mededeling van geschil naar je factuur- of e-mailadres. U stuurt uw mededeling van geschil naar: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA. ATTENTION: Legal Department.

 3. Bindende arbitrage

  Indien u en EA een geschil niet informeel kunnen oplossen, kunnen u of EA ervoor kiezen om het geschil definitief en exclusief te laten oplossen via bindende arbitrage. Elke keuze voor arbitrage door één partij is definitief en bindend voor de andere partij. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association volgens de Consumer Arbitration Rules ("AAA Consumer Rules"), met de volgende wijzigingen:

  1. Arbitragekosten vallen onder de AAA Consumer Rules. Indien de bemiddelaar bepaalt dat dergelijke kosten buitensporig zijn, of indien u EA via het bovenstaande adres voor mededelingen van geschil een kennisgeving stuurt om aan te geven dat u de administratiekosten niet kunt betalen die nodig zijn voor het initiëren van een arbitrage, betaalt EA alle administratieve AAA-kosten.

  2. Indien het geschil draait om een bedrag dat niet hoger is dan $25.000, wordt de arbitrage uitsluitend uitgevoerd op basis van stukken die schriftelijk zijn ingediend.

  3. De partijen kunnen tijdens de procedure alle moties indienen die doorslaggevend kunnen zijn.

  4. De bemiddelaar neemt schriftelijk een besluit, met inbegrip van de bevindingen en conclusies waarop het besluit is gebaseerd. De bemiddelaar is gemachtigd om voorzieningen te treffen die door het toepasselijk recht worden toegestaan, maar kan alleen een declaratoire of voorlopige voorziening treffen ten gunste van de partij die om herstel vraagt en slechts voor zover dat noodzakelijk is om een voorziening te treffen die gerechtvaardigd is door de claim van de betreffende partij.

  De bemiddelaar dient het toepasselijke recht te volgen, en alle uitspraken kunnen worden betwist indien de bemiddelaar dat niét doet. U en EA kunnen procederen in de rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

 4. Beperkingen

  U EN EA VERKLAREN DAT BEIDE PARTIJEN BIJ ALLE GESCHILLEN ALLEEN CLAIMS BIJ ELKAAR KUNNEN INDIENEN IN UW OF INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EEN AANKLAGER OF LID VAN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE ACTIE. De bemiddelaar zal de claims van andere personen niet bij jouw claims voegen, en zal geen voorzitter zijn van representatieve acties of class-actions van welke aard ook. Indien dit lid D niet kan worden uitgevoerd, is dit volledige arbitrageakkoord nietig en ongeldig.

 5. Locatie

  Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, vindt de arbitrage plaats in de county waarin u woonachtig bent. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten wordt de arbitrage opgestart in de County of San Mateo, de staat Californië, de Verenigde Staten van Amerika, en u en EA verklaren u te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de betreffende rechtbank om arbitrage af te dwingen, de procedure in afwachting te houden, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

 6. Herstel

  Indien de bemiddelaar met betrekking tot de hoogte van een claim die u tegen EA heeft ingediend ten gunste van u beslist en u een bedrag toekent dat hoger is dan de geldelijke waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat EA heeft gedaan voordat EA de uiteindelijke schriftelijke stukken bij de bemiddelaar heeft ingediend, verplicht EA zich tot het volgende:

  1. Zij betaalt je 150% van jouw arbitragebedrag, tot maximaal $ 5000 USD extra naast je arbitragebedrag; en
  2. Zij compenseert de arbitragekosten die je aan de AAA hebt betaald.

 7. Wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst

  EA dwingt geen wezenlijke wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst af, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijzigingen.

 8. Scheidbaarheid

  Indien een clausule binnen deze Sectie 15 (met uitzondering van de clausule voor collectieve acties die uiteen wordt gezet in lid D hierboven) niet kan worden uitgevoerd, wordt deze clausule van deze Sectie 15 gescheiden en blijft de rest van deze Sectie 15 volledig van kracht.

16. Aanvullende voorwaarden voor PlayStation®

Voor aankopen in PlayStation™Store in Europa

Elke content die in een winkel in het spel is gekocht, wordt gekocht van Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) en is onderworpen aan de servicevoorwaarden van PlayStation™Network die bij PlayStation™Store verkrijgbaar zijn. U dient de gebruiksrechten te controleren omdat deze per item kunnen verschillen. Tenzij anderszins vermeld, gelden dezelfde leeftijdsbeperkingen voor content die in een winkel in het spel beschikbaar is als voor het spel zelf.


Actuele gebruikersovereenkomst