ELECTRONIC ARTS
GEBRUIKERSOVEREENKOMST

LAATST BIJGEWERKT: 18 augustus 2017


Welkom bij EA. Deze gebruikersovereenkomst bepaalt uw toegang tot en gebruik van softwareproducten, zoals gamesoftware op een schijf of gedownload, die worden aangeboden door EA en haar dochterondernemingen (‘EA’) en gerelateerde updates, upgrades en functies, alsmede online en mobiele diensten, functies, content en websites die worden aangeboden door EA (samen ‘EA-diensten’). Dit is een overeenkomst tussen u en de EA-rechtspersoon die wordt vermeld in Sectie 14 hieronder.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EA-DIENSTEN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN IN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN, IS HET U NIET TOEGESTAAN DE EA-DIENSTEN TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. INWONERS VAN BEPAALDE LANDEN GAAN AKKOORD MET DE ARBITRAGEVERKLARING EN AFSTANDSVERKLARING VOOR REPRESENTATIEVE ACTIES DIE WORDEN BESCHREVEN IN SECTIE 15 VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET EA.

Inhoudsopgave

 1. EA-account
 2. Licentie
 3. Content en rechten
 4. Verkrijgbaarheid van EA-diensten en updates
 5. Uw UGC
 6. Gedragscode
 7. Pc-producten
 8. Beëindiging en andere sancties
 9. Toestemming voor gebruik van gegevens
 10. Overige software, hulpprogramma's en hulpmiddelen
 11. Derden
 12. Afwijzing van garanties; beperkte aansprakelijkheid
 13. Algemene voorwaarden
 14. Wijzigingen in deze overeenkomst
 15. Oplossing van geschillen door bindende arbitrage.
 16. Aanvullende voorwaarden voor PlayStation®


1. EA-account

U heeft een EA-account nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de meeste EA-diensten, met inbegrip van online spelen.

Om een EA-account aan te maken, moet u beschikken over een geldig e-mailadres en waarheidsgetrouwe en geldige gegevens verstrekken. U moet in aanmerking komen voor het gebruik van de EA-dienst waarvoor u zich registreert en u moet een inwoner zijn van een land waar het gebruik van EA-diensten is toegestaan.

U moet ten minste 16 jaar oud zijn (of een andere minimumleeftijd zoals deze van toepassing is in het land van verblijf) om een EA-account aan te maken. Als u tussen de betreffende minimumleeftijd en 18 jaar bent (of de leeftijd van meerderjarigheid van het land waarin u woont), moet u deze overeenkomst samen met uw ouder of voogd doorlezen. Ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor de handelingen van kinderen jonger dan 18 jaar wanneer zij EA-diensten gebruiken. EA adviseert ouders en voogden om zich te verdiepen in ouderlijk toezicht op apparaten die zij aan hun kinderen ter beschikking stellen.

U bent verantwoordelijk voor de activiteiten op uw EA-account. Uw EA-account kan worden opgeschort of beëindigd indien iemand anders zich via dit account bezighoudt met zaken die inbreuk maken op deze gebruikersovereenkomst.

U kunt uw EA-account te allen tijde annuleren. U kunt ook te allen tijde een abonnement op een bepaalde EA-dienst annuleren. Neem contact op met de klantenservice van EA via help.ea.com/nl/ om uw EA-account te annuleren. Om aan uw verzoek te voldoen, kan EA, indien dat wettelijk is toegestaan, gemaakte vergoedingen en kosten, alsook alle bedragen die verschuldigd zijn aan derde leveranciers of contentproviders innen.

2. Licentie

De EA-diensten worden onder licentie aan u verstrekt, en niet verkocht. EA verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de EA-diensten te gebruiken waartoe u toegang heeft ten behoeve van uw niet-commerciële gebruik, onder voorbehoud van uw naleving van deze overeenkomst. U mag EA-diensten, content en/of rechten (zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd) niet openen, kopiëren, wijzigen of verspreiden, tenzij EA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit volgens de wet is toegestaan. U mag de broncode of andere gegevens van EA-diensten niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren of anderszins gebruiken, tenzij EA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit volgens de wet is toegestaan. EA en haar licentiegevers zijn eigenaar van alle overige rechten en behouden deze voor, met inbegrip van alle rechten en aanspraken op en belangen in de EA-diensten en bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten.

3. Content en rechten

De EA-diensten bevatten content en rechten. Onder content vallen software, technologie, tekst, forumberichten, chatberichten, profielen, widgets, berichten, links, e-mails, muziek, geluid, graphics, afbeeldingen, video, code en al het audiovisuele of andere materiaal dat verschijnt in of kan worden herleid naar EA-diensten, alsmede het ontwerp en uiterlijk van onze websites. Onder content valt tevens door gebruikers gegenereerde content (‘UGC’). UGC omvat EA-accountpersona's, forumberichten, profielcontent en andere content die gebruikers aan EA-diensten hebben bijgedragen. Alle content is eigendom van EA en haar licentiegevers of is gelicenseerd aan EA en haar licentiegevers krachtens Sectie 5 hieronder.

Rechten zijn aan u door EA gelicenseerde rechten om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van online of offline elementen van EA-diensten. Voorbeelden van rechten omvatten onder andere digitale of andere vrij te spelen content, extra of verbeterde functionaliteit (met inbegrip van multiplayerdiensten); abonnementen; virtuele activa; ontgrendelingssleutels of codes, seriecodes en/of online verificatie; in-game achievements; virtuele punten, munten of valuta.

Deze virtuele punten, munten of valuta worden hierna ‘virtuele EA-valuta’ genoemd. Door virtuele EA-valuta van ons of onze erkende partners te ontvangen, verkrijgt u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en een keuze te maken uit de rechten die EA uitdrukkelijk aan u beschikbaar stelt.

Virtuele EA-valuta heeft geen geldwaarde en heeft geen waarde buiten onze producten en diensten. Virtuele EA-valuta mogen niet worden verkocht, verhandeld, overgedragen of uitgewisseld voor contant geld; ze mogen uitsluitend worden ingewisseld voor rechten die voor de EA-dienst beschikbaar zijn. Virtuele EA-valuta worden niet gerestitueerd en u heeft geen recht op restitutie van eventuele ongebruikte virtuele EA-valuta. Zodra u virtuele EA-valuta hebt ingeruild voor een recht, is dat recht niet retourneerbaar, omruilbaar of restitueerbaar. Als u in Japan woont, gaat u ermee akkoord virtuele EA-valuta binnen 180 dagen vanaf de aankoopdatum te gebruiken.

U zorgt voor eigen rekening voor de uitrusting, internetverbinding en kosten die zijn vereist voor toegang tot en gebruik van de EA-diensten.

4. Verkrijgbaarheid van EA-diensten en updates

Wij garanderen niet dat welke EA-diensten, content of rechten dan ook te allen tijde, op alle locaties of op een bepaald moment beschikbaar zullen zijn, of dat wij bepaalde EA-diensten, content of rechten gedurende een bepaalde periode zullen blijven aanbieden. EA garandeert niet dat EA-diensten toegankelijk zijn op alle apparaten, door middel van een specifieke provider van internet of een verbinding, of op alle geografische locaties.

EA kan een EA-dienst, content of rechten op gezette tijden zonder voorafgaande kennisgeving aan u bijwerken, veranderen of wijzigen. Deze updates en wijzigingen kunnen vereist zijn om de EA-diensten te blijven gebruiken.

Het kan voorkomen dat EA bepaalde parameters moet bijwerken of resetten om de gameplay en het gebruik van EA-diensten in evenwicht te brengen. Deze updates of ‘resets’ kunnen terugvallen in de betreffende spelwereld veroorzaken en gevolgen hebben voor personages, games, groepen of andere rechten die onder uw toezicht vallen.

5. Uw UGC

U bent verantwoordelijk voor uw UGC. U mag geen UGC uploaden die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden, noch mag u UGC uploaden die inbreuk maakt op de wet, deze overeenkomst of privacy- of publiciteitsrechten van derden.

EA mag, geheel handelend naar eigen inzicht, UGC om wat voor reden dan ook verwijderen, bewerken of uitschakelen, ook als EA in redelijkheid bepaalt dat UGC inbreuk maakt op deze overeenkomst. EA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor UGC, verwijdering van UGC of het uitblijven van de verwijdering van UGC of andere content. EA screent alle UGC niet van tevoren en onderschrijft UGC die beschikbaar is op EA-diensten niet, noch keurt zij deze goed.

Indien u UGC bijdraagt, verleent u EA, haar licentiegevers en licentiehouders een niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, wereldwijde, sublicenseerbare licentie om UGC of delen daarvan op welke wijzen, in welke vormen, in welke media en op welke forums dan ook, of deze nu bekend zijn of later worden uitgevonden, zonder voorafgaande kennisgeving, betaling of toeschrijving aan u of derden te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar tentoon te stellen, anderszins over te dragen en te communiceren, of hier werken van af te leiden. U verleent tevens alle andere gebruikers die via een EA-dienst toegang tot uw UGC kunnen krijgen en uw UGC kunnen gebruiken het recht om uw UGC zonder verdere kennisgeving, toeschrijving of compensatie aan u te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, tentoon te stellen, uit te voeren, hier werken van af te leiden en deze anderszins over te brengen en te verspreiden.

6. Gedragscode

Wanneer u een EA-dienst opent of gebruikt, komt u overeen dat u:

Als u of iemand die uw EA-account gebruikt deze regels overtreedt en nalaat deze inbreuk te herstellen na een waarschuwing, kan EA stappen ondernemen tegen u, met inbegrip van het intrekken van de toegang tot sommige of alle EA-diensten, content of rechten of het beëindigen van uw EA-account zoals beschreven in sectie 8. In het geval van ernstige overtredingen kan EA deze stappen ondernemen zonder voorafgaande waarschuwing. Enkele voorbeelden van ernstige overtredingen omvatten maar zijn niet beperkt tot: het promoten en aanmoedigen van het hacken of verkopen van EA-accounts of rechten (met inbegrip van virtuele valuta en items) zonder de toestemming van EA of het hierbij betrokken zijn, extreme intimidatie of bedreigende illegale activiteiten. Indien dat praktisch mogelijk is, zal EA u op de hoogte stellen van de maatregel die zij zal treffen naar aanleiding van de schending van deze regels of een inbreuk op deze overeenkomst.

Voor specifieke EA-diensten kunnen aanvullende regels worden geplaatst die van toepassing zijn op uw gedrag op deze diensten.

Indien u andere gebruikers ontmoet die deze regels overtreden, dient u deze overtredingen bij EA te melden via de functies ‘Help’ of ‘Misbruik melden’ van de betreffende EA-dienst, indien beschikbaar, of door contact op te nemen met de klantenservice op help.ea.com/nl/.

EA kan, geheel handelend naar eigen inzicht, online activiteiten of content op EA-diensten controleren of vastleggen en kan, geheel handelend naar eigen inzicht, content uit een EA-dienst verwijderen. Onthoud dat uw mededelingen en uw UGC in een EA-dienst openbaar zijn en door anderen kunnen worden gezien.

Uw gebruik van EA-diensten is onderworpen aan het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl, dat middels verwijzing in deze overeenkomst wordt opgenomen.

7. Pc-producten

Deze Sectie is van toepassing op EA-diensten voor spelen op een persoonlijke computer (‘EA-pc-producten’). Voor toegang tot en gebruik van EA-diensten die verbonden zijn aan een EA-pc-product, moet u zich mogelijk eerst registreren met de bij het EA-pc-product geleverde seriecode.

 1. Technische maatregelen en maatregelen betreffende contentbeveiliging

  EA gebruikt bepaalde technische maatregelen en maatregelen betreffende contentbeveiliging om piraterij en ongeoorloofde verveelvoudiging of gebruik van een EA-pc-product te voorkomen. EA-pc-producten maken gebruik van online Origin-activering en kunnen ook gebruik maken van de contentbeveiligingstechnologie Denuvo van Sony DADC Austria AG. Om te zien welke spellen Denuvo gebruiken, gaat u naar https://www.ea.com/nl-nl/legal. Een EA-account, met inbegrip van de aanvaarding van deze overeenkomst en het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl, installatie van de toepassing van de Origin Client (https://www.origin.com/nl-nl/about), aanvaarding van de Origin EULA, en een internetverbinding zijn vereist om het EA-pc-product en uw licentie bij de eerste introductie van het EA-pc-product op een unieke machine te verifiëren (‘verifiëren’ of ‘verificatie’). De seriecode die bij dit EA-pc-product wordt geleverd, wordt tijdens de verificatie gecontroleerd. De verificatie is beperkt tot één EA-account per seriecode, wat inhoudt dat het EA-pc-product niet overdraagbaar is. EA kan uw licentie valideren door een latere online verificatie. Er is geen beperking op het totale aantal machines waarop de EA-pc-producten kunnen worden geverifieerd, maar u mag het EA-pc-product op niet meer dan vijf unieke machines binnen een aaneengesloten periode van 24 uur opstarten en openen. Indien u pogingen onderneemt om deze technische beveiligingsmaatregelen te omzeilen, uit te schakelen of te manipuleren, is het mogelijk dat het EA-pc-product niet goed werkt en komt deze licentie te vervallen vanwege uw wezenlijke inbreuk. Bewaar uw seriecode omdat u deze nodig heeft om het EA-pc-product op andere machines te installeren. Deze technologie kan bepaalde toepassingen, zoals debuggers, die kunnen worden gebruikt om toegangsbeheertechnologie te omzeilen, verstoren.

 2. Toezicht

  EA gebruikt bepaalde technologieën om vals spelen in verband met de EA-pc-producten te detecteren en te voorkomen. Deze technologieën zijn hieronder beschreven. Ga naar https://www.ea.com/nl-nl/legal om te weten te komen welke technologie bij elk EA-pc-product wordt gebruikt.

  Punkbuster. EA kan gebruik maken van anticheattechnologie Punkbuster van Even Balance, Inc. U krijgt de optie om Punkbuster tijdens de installatie van een EA-pc-product te installeren. Wanneer dit is geïnstalleerd en u online verbinding maakt met een gameserver die Punkbuster gebruikt, zal Punkbuster het random access memory (RAM) van uw computer controleren op ongeoorloofde programma's van derden die gelijktijdig met het EA-pc-product draaien en alle wijzigingen in de bestanden van het EA-pc-product die vals spelen mogelijk maken of bevorderen. Een ongeoorloofd programma van derden is een programma of bestand van een derde (zoals een ‘addon’, ‘mod’, ‘hack’, ‘trainer’ of ‘cheat’) waarvan EA denkt dat dit (i) vals spelen van welke aard dan ook mogelijk maakt of bevordert; (ii) gebruikers in staat stelt om de game-interface, omgeving en/of ervaring op enige manier te wijzigen of te hacken zonder de uitdrukkelijke toestemming van EA; of (iii) ‘mijnen’ onderschept of anderszins informatie van of via het spel verzamelt. Als u de installatie van het EA-pc-product ongedaan maakt, zal Punkbuster inactief op uw computer blijven staan. Om Punkbuster te deïnstalleren, schakelt u het uitvoerbevel in op https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

  Anticheattechnologieën van EA. EA kan haar eigen anticheattechnologieën gebruiken. Wanneer u online verbinding maakt met een gameserver, worden deze technologieën geactiveerd en controleren deze uw gameplay, de gamebestanden die gekoppeld zijn aan het EA-pc-product en het RAM van uw computer. Deze technologieën detecteren vals spelen en ongeoorloofde programma's van derden die gelijktijdig met het EA-pc-product draaien en alle wijzigingen in de bestanden van het EA-pc-product die vals spelen mogelijk maken of bevorderen.

  Als een van deze anticheattechnologieën vals spelen detecteert, kunnen we relevante informatie verzamelen, met inbegrip van uw tenaamstelling, gegevens over een ongeoorloofd programma van derden en de gedetecteerde wijzigingen in de bestanden van het EA-pc-product, alsook het tijdstip en de datum waarop deze zijn gedetecteerd. We kunnen uw licentie en uw EA-account ook beëindigen indien we vaststellen dat u vals heeft gespeeld.

  Wanneer u de verbinding met de server verbreekt, zullen deze anticheattechnologieën worden uitgeschakeld.

 3. Verwijderen

  Je kunt EA PC Producten te allen tijde binnen je game-instellingen in de Origin Client verwijderen. Sommige lokaal opgeslagen bestanden kunnen na verwijderen op je computer blijven staan. Je kunt deze bestanden handmatig verwijderen door de titel van de game in je map Mijn documenten op een pc of via de Files Finder (bestandenzoeker) op een Mac te zoeken.

8. Beëindiging en andere sancties

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of EA. EA kan uw toegang tot en gebruik van EA-diensten beëindigen indien EA vaststelt dat u deze overeenkomst heeft geschonden of dat er anderszins sprake is van onwettig, oneigenlijk of frauduleus gebruik van EA-diensten die zijn gekoppeld aan uw EA-account. Indien dat praktisch mogelijk is, zal EA u in kennis stellen over de opheffing. Ten gevolge van de beëindiging van een EA-account raakt u mogelijk uw gebruikersnaam en persona kwijt. Indien u meer dan één EA-account heeft, kan EA, afhankelijk van het soort schending of misbruik, al uw EA-accounts opheffen en alle gerelateerde rechten beëindigen. Indien uw EA-account wordt beëindigd, heeft u geen toegang tot uw EA-account of rechten en kunt u worden geblokkeerd om opnieuw een EA-dienst te openen of te gebruiken. Bij beëindiging zal uw licentie krachtens deze overeenkomst tevens worden beëindigd.

In de plaats van beëindiging en voorafgaand aan elke beëindiging kan EA u een waarschuwing geven, uw toegang tot een bepaalde EA-dienst of uw EA-account opschorten, rechten in een EA-account of apparaatniveau verwijderen of opzeggen, inhoud die deze overeenkomst schendt verwijderen of wissen of de toegang tot specifieke EA-diensten blokkeren voor uw apparaat of machine. Indien EA een in deze Sectie beschreven maatregel treft, krijgt u geen restitutie (behoudens eventuele wettelijke restitutierechten) en worden er geen rechten gecrediteerd of naar contant geld of andere vergoedingen geconverteerd.

EA kan een EA-dienst te allen tijde beëindigen door ten minste dertig dagen van tevoren een kennisgeving te versturen, ofwel per e-mail (indien beschikbaar), binnen de betreffende EA-dienst, ofwel op de pagina met service-updates van de website van EA (https://www.ea.com/nl-nl/service-updates).

Indien u van mening bent dat er abusievelijk maatregelen tegen uw account of apparatuur zijn getroffen, neemt u contact op met de klantenservice via help.ea.com/nl/.

Secties 5, 8-9, 11-15 van deze overeenkomst overleven de beëindiging daarvan.

9. Gebruik van gegevens

Wanneer u een EA-dienst gebruikt, kan EA gegevens van uw computer of apparatuur verzamelen en opslaan, met inbegrip van informatie over uw computer of apparatuur en het besturingssysteem (zoals IP-adres en apparaat-ID), informatie over uw gebruik van EA-diensten, gameplay en gebruikersstatistieken, systeeminteracties en randapparatuur (EA kan, om uw spelstatistieken te beveiligen, bijvoorbeeld een willekeurig gegenereerd identificatienummer plaatsen in de sleutelhanger van uw apparaat. Dit identificatienummer wordt verwijderd wanneer u uw apparaat reset). Indien u een EA-dienst offline gebruikt, worden deze gegevens opgeslagen op uw apparaat en overgedragen aan EA als uw apparaat verbinding maakt met het internet. EA gebruikt deze informatie om haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren, haar producten en diensten te verbeteren, diensten aan u te verlenen, met u te communiceren (ook voor marketingdoeleinden), software-updates, dynamisch verzorgde content en software-ondersteuning te leveren, bugs op te lossen of uw gebruikerservaring anderszins te verbeteren. Als u deelneemt aan online diensten, kan EA ook statistische gegevens met betrekking tot gameplay (inclusief scores, ranglijsten en achievements) verzamelen, gebruiken, opslaan, versturen en openbaar weergeven of content identificeren die door u is aangemaakt of die door u met andere spelers is gedeeld.

Uw gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en overgedragen door EA Inc. in de Verenigde Staten, in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl.

10. Overige software, hulpprogramma's en hulpmiddelen

EA-diensten kunnen vereisen of toestaan dat u software, software-updates of patches, of andere hulpprogramma's en hulpmiddelen van EA of haar licentiegevers downloadt op uw computer, amusementssysteem of apparaat. Deze technologieën kunnen verschillen per platform, en de prestaties van EA-diensten kunnen verschillen afhankelijk van uw computer en andere apparatuur. U begrijpt dat bepaalde updates van deze technologieën vereist kunnen zijn om het gebruik van een EA-dienst te kunnen voortzetten. Sommige van deze updates bevatten mogelijk vergrendelde functies of content waarvoor u extra moet betalen om toegang te krijgen. U verleent EA toestemming om automatisch alle beschikbare updates voor EA-diensten te installeren. Indien beschikbare updates niet worden geïnstalleerd, kan dat EA-diensten, inclusief EA-pc-producten, onbespeelbaar maken.

11. Derden

Sommige EA-diensten geven u de optie om te spelen op servers die geen eigendom zijn van of die niet door EA worden beheerd. EA beheert deze diensten niet en is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de EA-dienst op of via deze diensten. Deze diensten van derden kunnen aan extra of andere bepalingen en beperkingen zijn onderworpen.

EA-diensten kunnen hyperlinks naar sites van derden bevatten. Die sites kunnen gegevens verzamelen of om uw persoonlijke gegevens vragen. EA houdt geen toezicht op deze sites en is niet verantwoordelijk voor de content daarvan of voor de vergaring, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens daardoor.

12. Garanties; beperking van aansprakelijkheid

INDIEN U WOONT IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) OF ZWITSERLAND, WORDEN DE EA-DIENSTEN GELEVERD MET IN REDELIJKHEID VASTGESTELDE ZORG EN VAARDIGHEID EN WORDEN ER GEEN ANDERE BELOFTES GEDAAN OF GARANTIES GEGEVEN OVER DE EA-DIENSTEN. INDIEN U BUITEN DE EER EN ZWITSERLAND WOONT, WORDEN DE EA-DIENSTEN GELEVERD ‘IN DE FEITELIJKE STAAT’. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. EA BIEDT GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DE VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK, HANDELSPRAKTIJKEN OF HET VERLOOP VAN DE TRANSACTIE, EN WIJST DEZE GARANTIES HIERBIJ AF, VOOR ZOVER DAT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN. EA GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN STORINGEN TIJDENS UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE EA-DIENST; DAT DE EA-DIENST AAN UW VEREISTEN VOLDOET; DAT DE WERKING VAN DE EA-DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, BUGS, CORRUPTIE, VERLIES, STORING, HACKING OF VIRUSSEN ZAL ZIJN; OF DAT EA-DIENSTEN INTEROPERABEL OF COMPATIBEL ZIJN MET ANDERE SOFTWARE. EA BIEDT GEEN GARANTIES VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE WORDEN AANGEBODEN VIA DE ORIGIN STORE. ZIE https://help.ea.com/nl-nl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ VOOR MEER INFORMATIE OVER WETTELIJKE GARANTIES EN ANDERE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED, EN https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ VOOR INFORMATIE OVER RECHTEN VAN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN.

INDIEN U WOONT IN DE EER OF ZWITSERLAND, ZIJN EA EN HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS NIET JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN OF SCHADE ONTSTAAN UIT UW HANDELINGEN OF INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST, OF ONTSTAAN TEN GEVOLGE VAN HANDELINGEN OF OMISSIES VAN DERDEN (OF ANDEREN) DIE BUITEN ONZE MACHT LIGGEN. INDIEN U BUITEN DE EER EN ZWITSERLAND WOONT, ZIJN EA EN HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS NIET JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DIE NIET ZIJN VEROORZAAKT DOOR INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST DOOR EA, OF INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJKE VASTGESTELDE SCHADE OF BIJZONDERE SCHADE. DE UITGESLOTEN VORMEN VAN SCHADE ZIJN ONDER ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN (ZOALS GEDERFDE INKOMSTEN OF WINST), KOSTEN VAN VERVANGEN GOEDEREN OF DIENSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF UITVAL, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL EN COMPUTERSTORINGEN OF EEN SLECHTE WERKING VAN DE COMPUTER. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE CLAIMS VOORTVLOEIENDE UIT OF GERELATEERD AAN DEZE LICENTIE OF EA-DIENST, OF DEZE NU GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS. ZE IS ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN EA OP DE HOOGTE WAS OF HAD MOETEN ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VERGOEDINGEN VOOR DIRECTE SCHADE MOGEN NOOIT HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U WERKELIJK HEEFT BETAALD VOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EA-DIENST. EA BEPERKT HAAR AANSPRAKELIJKHEID NIET VOOR FRAUDE, GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG, OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET TOEGESTAAN, DUS ZE ZIJN MOGELIJK NIET ALLEMAAL OF ZELFS IN HET GEHEEL NIET OP U VAN TOEPASSING.

Indien u een fysieke kopie van een EA-dienst op een fysiek verkooppunt in de Verenigde Staten heeft gekocht en u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze overeenkomst en heeft de EA-dienst niet geïnstalleerd of gebruikt, kunt u deze kopie binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van aankoop retourneren voor restitutie of vervanging aan de oorspronkelijk plaats van aankoop door de instructies te volgen die beschikbaar zijn op https://help.ea.com/nl-nl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Algemene voorwaarden

 1. Volledige overeenkomst

  Deze overeenkomst vormt, samen met andere EA-voorwaarden die het gebruik uwerzijds van EA-diensten bepalen, de volledige overeenkomst tussen u en EA. De overeenkomst mag niet (bij amendement) worden gewijzigd behalve schriftelijk en na ondertekening door EA. Indien EA een recht krachtens deze overeenkomst niet uitoefent, wil dat niet zeggen dat EA afstand doet van dat recht of andere rechten. Indien een deel van deze overeenkomst onuitvoerbaar wordt geacht, blijven alle andere onderdelen van deze overeenkomst volledig van kracht.

 2. Bepalend recht

  Indien u in de EER, Zwitserland, Brazilië, Hongkong, Mexico of Rusland woont, (i) is dit een overeenkomst tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf geregistreerd in de Geneva Companies Registry met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) valt deze overeenkomst en gebruik uwerzijds van de diensten van EA onder het recht van uw land van domicilie; en (iii) verklaart u uitdrukkelijk dat uitsluitend de rechtbanken van uw land van domicilie rechtsbevoegd zijn voor claims of rechtshandelingen ontstaan uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of de diensten van EA.

  Indien u in de Republiek Korea woont, (i) is dit een overeenkomst tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf geregistreerd in de Geneva Companies Registry met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) valt deze overeenkomst en gebruik uwerzijds van de diensten van EA onder het recht van Korea, met uitzondering van de regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u uitdrukkelijk dat uitsluitend de rechtbanken van Korea rechtsbevoegd zijn voor claims of rechtshandelingen ontstaan uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of de diensten van EA.

  Indien u in de Verenigde Staten, Canada of Japan, woont, (i) is dit een overeenkomst tussen u en Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) vallen deze overeenkomst en gebruik uwerzijds van EA-diensten onder de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord voor claims en geschillen die niet onder de arbitragebepaling hieronder vallen dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of rechtshandelingen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

  Indien u in een ander land woont, (i) is dit een overeenkomst tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in de Geneva Companies Registry met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) vallen deze overeenkomst en gebruik uwerzijds van de diensten van EA onder de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u voor claims en geschillen die niet onder de arbitragebepaling hieronder vallen uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of rechtshandelingen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of de diensten van EA rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

  De UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Wenen, 1980) is niet van toepassing op deze overeenkomst of geschillen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst.

 3. Export

  U gaat ermee akkoord u te houden aan het Amerikaanse recht en ander toepasselijk recht op het gebied van exportbeperking. U verklaart een EA-dienst niet naar inwoners van het buitenland of nationale bestemmingen te verzenden indien dit door genoemde wetten wordt verboden. U erkent tevens dat het EA volgens deze wetten op het gebied van exportbeperkingen niet verboden is om zaken met u te doen.

14. Wijzigingen in deze overeenkomst

EA kan deze overeenkomst op gezette tijden wijzigen, dus neem de overeenkomst regelmatig door. Voor EA-spelers die een versie van deze overeenkomst voorafgaande aan wijziging hebben geaccepteerd, zullen de herzieningen dertig (30) dagen na plaatsing daarvan op terms.ea.com/nl van kracht worden. Uw voortgezette gebruik van EA-diensten betekent dat u de wijzigingen accepteert. Zodra u akkoord gaat met een versie van de overeenkomst, zullen wij in de toekomst geen wezenlijke wijzigingen aanbrengen zonder uw uitdrukkelijke instemming. Indien u wordt gevraagd om akkoord te gaan met wezenlijke wijzigingen in deze overeenkomst en u deze afwijst, kunt u de geleverde EA-dienst mogelijk niet blijven gebruiken.

15. Oplossing van geschillen via bindende arbitrage

DEZE SECTIE IS VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTEN EN MENSEN DIE AKKOORD ZIJN GEGAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INWONERS VAN QUEBEC, RUSLAND, ZWITSERLAND, BRAZILIË, MEXICO, DE LIDSTATEN VAN DE EER EN DE REPUBLIEK KOREA ZIJN HIERVAN UITGESLOTEN. DOOR MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AKKOORD TE GAAN, DOEN U EN EA UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES MET EEN JURY EN HET RECHT OP DEELNAME AAN EEN REPRESENTATIEVE ACTIE.

Deze sectie biedt een gestroomlijnde methode voor het oplossen van geschillen die zich tussen ons kunnen voordoen. Uw meeste problemen kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost door uzelf met uw account aan te melden op de interface van de EA-klantenservice op https://help.ea.com/nl. Indien EA uw probleem niet kan oplossen, gaan u en EA ermee akkoord gebonden te zijn aan de procedure die in deze Sectie uiteen wordt gezet om geschillen tussen ons op te lossen.

Deze sectie is een overeenkomst tussen u en EA, en is van toepassing op onze betreffende agenten, werknemers, dochtermaatschappijen, voorgangers, opvolgers, begunstigden en cessionarissen. Dit arbitrageakkoord heeft betrekking op een transactie in interstatelijk handelsverkeer. Dientengevolge vallen de interpretatie en handhaving van deze sectie onder de Federal Arbitration Act. Deze sectie wordt breed geïnterpreteerd en geldt tevens na beëindiging van deze overeenkomst.

 1. Claims die onder arbitrage vallen

  Alle geschillen, claims of controverses ontstaan uit of gerelateerd aan deze overeenkomst, een EA-dienst en de verhandeling daarvan, of de relatie tussen u en EA (‘geschillen’) vallen exclusief onder bindende arbitrage. Hieronder vallen claims die zijn ontstaan voordat u deze overeenkomst bent aangegaan. De enige geschillen die niet onder deze sectie vallen, zijn claims (i) inzake de inbreuk, bescherming of geldigheid van de handelsgeheimen of auteursrechten, handelsmerken of octrooirechten van u, EA of de licentiegevers van EA; (ii) indien u woonachtig bent in Australië, om een wettelijk consumentenrecht uit te oefenen krachtens Australisch consumentenrecht; en (iii) die worden ingediend in procedures voor geringe vorderingen.

 2. Informele onderhandelingen

  U en EA proberen om eerst ten minste 30 dagen geschillen in der minne te schikken alvorens toevlucht tot arbitrage te nemen. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de ene persoon aan de ander (‘mededeling van geschil’). De mededeling van geschil dient: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij te bevatten; (b) de aard en basis van de claim of het geschil te beschrijven; en (c) het specifieke gewenste redres uiteen te zetten. EA stuurt de mededeling van geschil naar uw factuur- of e-mailadres. U stuurt uw mededeling van geschil naar: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA. ATTENTION: Legal Department.

 3. Bindende arbitrage

  Indien u en EA een geschil niet in der minne kunnen oplossen, kunt u of kan EA ervoor kiezen om het geschil definitief en exclusief te laten oplossen via bindende arbitrage. Elke keuze voor arbitrage door één partij is definitief en bindend voor de andere partij. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (‘AAA’) volgens de Commercial Arbitration Rules en indien van toepassing de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de AAA (‘AAA Consumer Rules’), die beide beschikbaar zijn op de website van AAA op www.adr.org. Uw arbitragekosten en aandeel in bemiddelaarscompensatie vallen onder de AAA Rules en worden indien van toepassing beperkt door de AAA Consumer Rules. Indien de bemiddelaar bepaalt dat dergelijke kosten buitensporig zijn, of indien u via het bovenstaande adres voor mededelingen van geschil een mededeling naar EA stuurt waarin staat dat u de kosten voor het opstarten van een arbitrage niet kunt betalen, betaalt EA alle arbitragekosten. De arbitrage kan persoonlijk, via ingediende documenten, telefonisch of online plaatsvinden. De bemiddelaar maakt een schriftelijke beslissing en verstrekt op verzoek van een der partijen een motivatie. De bemiddelaar dient het toepasselijke recht te volgen, en alle uitspraken kunnen worden betwist indien de bemiddelaar dat niét doet. U en EA kunnen procederen in de rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

 4. Beperkingen

  U EN EA GAAN ERMEE AKKOORD DAT BEIDE PARTIJEN ALLEEN CLAIMS TEGEN ELKAAR MOGEN INDIENEN IN HUN EIGEN HOEDANIGHEID EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN EEN KLASSE IN EEN VOORGENOMEN REPRESENTATIEVE ACTIE. De bemiddelaar zal de claims van andere personen niet bij uw claims voegen, en zal geen voorzitter zijn van representatieve acties. De bemiddelaar kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen treffen ten gunste van de partij die om herstel van grieven vraagt en slechts voor zover als noodzakelijk is om de grieven te herstellen die worden gerechtvaardigd door de claim van de betreffende partij. Indien deze specifieke subsectie niet kan worden uitgevoerd, is dit gehele arbitrageakkoord nietig en ongeldig.

 5. Locatie

  Indien u woont in de Verenigde Staten, vindt de arbitrage plaats op een (in alle redelijkheid vastgestelde) voor u gunstige locatie. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten wordt de arbitrage opgestart in de County of San Mateo, de staat Californië, de Verenigde Staten van Amerika, en u en EA gaan ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de betreffende rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

 6. Toewijzing schadevergoeding

  Indien de bemiddelaar met betrekking tot de hoogte van een claim die u tegen EA heeft ingediend ten gunste van u beslist en u een bedrag toekent dat hoger is dan de geldelijke waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat EA heeft gedaan voordat EA de uiteindelijke documenten heeft ingediend bij de bemiddelaar, verplicht EA zich tot het volgende:

  1. Zij betaalt u 150% van uw arbitragebedrag, tot maximaal 5000 USD extra en naast uw arbitragebedrag; en
  2. Zij compenseert de arbitragekosten die u aan de AAA heeft betaald.

 7. Wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst

  EA dwingt geen wezenlijke wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst af, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijzigingen.

16. Aanvullende voorwaarden voor PlayStation®


Voor aankopen in PlayStation™Store in Europa

Elke content die in een winkel in het spel is gekocht, wordt gekocht van Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) en is onderworpen aan de servicevoorwaarden van PlayStation™Network die bij PlayStation™Store verkrijgbaar zijn. U dient de gebruiksrechten te controleren omdat deze per item kunnen verschillen. Tenzij anderszins vermeld, gelden dezelfde leeftijdsbeperkingen voor content die in een winkel in het spel beschikbaar is als voor het spel zelf.


Actuele gebruikersovereenkomst