ELECTRONIC ARTS
UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

Poslední aktualizace: 8. září 2020


Vítejte u EA. Tato smlouva upravuje váš přístup k produktům, obsahu a službám nabízeným společností EA a jejími dceřinými společnosti („EA“), jako jsou herní software a související aktualizace, rozšíření a funkce i veškeré online a mobilní služby, platformy, webové stránky nebo živé akce, jež společnost EA pořádá nebo jež jsou s ní spojeny (souhrnně „služby EA“). Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a subjektem společnosti EA definovaným níže v článku 13B.

POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB EA VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. NESOUHLASÍTE-LI, TAK SI SLUŽBY EA NEINSTALUJTE NEBO NEPOUŽÍVEJTE. MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ V NĚKTERÉ ZE ZMÍNĚNÝCH ZEMÍ, TAKÉ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VŠECHNY SPORY SE SPOLEČNOSTÍ EA SE BUDOU ŘEŠIT PODLE DOHODY O ZÁVAZNÉM ROZHODNÉM ŘÍZENÍ A TAKÉ SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, JAK JE POPSÁNO V ČLÁNKU 15.

OBSAH

 1. Účet EA
 2. Licence
 3. Obsah a oprávnění
 4. Dostupnost služeb EA a aktualizace
 5. Váš uživatelem generovaný obsah
 6. Pravidla chování
 7. Hry
 8. Vypovězení a další sankce
 9. Využívání údajů
 10. Jiný software, obslužné programy a nástroje
 11. Třetí strany
 12. Záruka; Omezení odpovědnosti
 13. Všeobecné podmínky
 14. Změny smlouvy
 15. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení
 16. Dodatečné podmínky pro PlayStation®

1. Účet EA

Pro přístup k řadě služeb EA a jejich používání, a to včetně hraní online, potřebujete účet EA.

Založení účtu EA je podmíněno vlastnictvím e-mailové adresy a poskytnutím pravdivých a přesných informací. Pro používání služby EA, do které se registrujete, musíte být způsobilí a být obyvatelem země, kde jsou služby EA povoleny.

Chcete-li si založit účet EA, musíte být starší 15 let (nebo minimálního věku země vašeho trvalého pobytu). Pokud je váš věk v rozmezí platného minimálního věku a 18 let (nebo věku plnoletosti platném ve vaši zemi), musíte tuto smlouvu prostudovat společně se svým rodičem či zákonným zástupcem. Rodiče a opatrovníci jsou odpovědní za skutky dětí mladší 18 let, jenž používají služby EA. Společnost EA doporučuje rodičům a zákonným zástupcům, aby se na zařízeních, která poskytují svému dítěti, seznámili s možnostmi rodičovské kontroly.

Zodpovědnost za aktivitu na vašem účtu EA nesete vy. Pokud váš účet EA využije někdo jiný k aktivitě porušující tuto smlouvu, může být platnost takového účtu pozastavena nebo zcela ukončena.

Účet EA nebo předplatné služby EA můžete kdykoli zrušit kontaktováním oddělení zákaznické podpory společnosti EA na adrese help.ea.com/cz/. Aby společnost EA mohla dokončit vaši žádost, tak může inkasovat vzniklé poplatky nebo výdaje, pokud je to povoleno zákonem, a jakoukoliv sumu dlužnou prodejcům třetích stran nebo poskytovatelům obsahu.

2. Licence

Služby EA vám nejsou prodány, ale licencovány. Společnost EA vám uděluje osobní, omezenou, nepřenositelnou, zrušitelnou, odvolatelnou a neexkluzivní licenci na používání služeb EA, ke kterým máte přístup pro své nekomerční používání a s podmínkou, že dodržujete tuto smlouvu. Nesmíte zpřístupnit, kopírovat, modifikovat nebo distribuovat jakoukoliv službu EA, obsah nebo oprávnění (tak jak jsou níže definovány podmínky), ledaže by to bylo výslovně schváleno společností EA nebo povoleno zákonem. Zdrojový kód ani jiná data služeb EA nesmíte podrobit reverznímu inženýrství, snažit se jej extrahovat nebo jinak používat, ledaže by to bylo výslovně schváleno společností EA nebo v případech, kdy to povoluje zákon. Společnost EA nebo její poskytovatelé licencí vlastní a si vyhrazují všechna ostatní práva, včetně celého práva, názvu a podílu ve službách EA a přidružených práv duševního vlastnictví.

3. Obsah a oprávnění

Do služeb EA se zahrnuje obsah a oprávnění. Termínem obsah se rozumí software, technologie, text, příspěvky do fór či do konverzací, profily, webové miniaplikace, zprávy, odkazy, e-maily, hudba, zvuk, grafika, obrázky, video, kód a veškerý audiovizuální či jiný materiál zobrazený v rámci služeb EA nebo generovaný těmito službami, jakož i design a vzhled našich webových stránek. Součástí obsahu je obsah vytvářený uživateli (dále jen „uživatelem generovaný obsah“). Uživatelem generovaný obsah zahrnuje persony účtu EA, příspěvky do fór, obsah profilu a jiný obsah, kterým uživatelé přispěli do služeb EA. Všechen obsah buďto vlastní společnost EA, nebo její poskytovatelé licencí, nebo je licencován společnosti EA a jejím poskytovatelům licencí v souladu s níže uvedeným článkem 5.

Oprávnění jsou práva, kterými vám společnost EA uděluje licenci k přístupu k součástem služeb EA nebo k jejich používání v režimu online či offline. Mezi oprávnění lze například zahrnout: přístup k digitálnímu či neuzamykatelnému obsahu s přídavnou nebo rozšířenou funkčností (včetně služeb určených pro více hráčů); předplatné; virtuální jmění; odemykací klíče nebo kódy, sériové kódy nebo autorizace online; herní úspěchy; virtuální body, mince nebo měny.

Výraz „virtuální měna EA“ odkazuje na virtuální body, mince nebo měny. Pokud od nás nebo od našich autorizovaných partnerů obdržíte virtuální měnu EA, získáte tím osobní, omezenou, nepřevoditelnou, nevýhradní a odvolatelnou licenci pro přístup k oprávněním a jejich výběru, která vám společnost EA výslovně dává k dispozici.

Virtuální měna EA nemá žádnou finanční hodnotu a nemá žádnou hodnotu mimo naše produkty a služby. Virtuální měna EA nemůže být prodána, s ní obchodováno, převedena nebo směněna na hotovost. Lze ji pouze vyměnit za oprávnění dostupná ve službách EA. Virtuální měna EA je nevratná a vy nemáte nárok na vrácení peněz za neupotřebenou virtuální měnu EA. Jakmile virtuální měnu EA vyměníte za oprávnění, toto oprávnění nelze vrátit, vyměnit nebo refundovat. Máte-li trvalé bydliště v Japonsku, souhlasíte s tím, že veškerou virtuální měnu EA použijete do 180 dnů ode dne nákupu.

Na své vlastní náklady si opatříte potřebné vybavení či internetové připojení a zaplatíte poplatky pro přístup ke službám EA a k jejich používání.

4. Dostupnost služeb EA a aktualizace

Nezaručujeme, že jakákoliv služba EA, obsah nebo oprávnění bude vždy, na všech místech nebo v kterýkoliv okamžik k dispozici, nebo že budeme pokračovat v poskytování konkrétní služby EA, obsahu nebo oprávnění po jakoukoliv konkrétní dobu trvání. Společnost EA nezaručuje, že služby EA budou dostupné na všech zařízeních, prostřednictvím konkrétního poskytovatele internetu či připojení nebo ve všech geografických oblastech.

Společnost EA může čas od času službu EA, obsah či oprávnění aktualizovat, měnit nebo upravovat, a to bez předchozího upozornění. Tyto aktualizace a modifikace mohou být vyžadovány k pokračujícímu používání služeb EA.

Společnost EA může vyžadovat aktualizaci nebo resetování určitých parametrů kvůli vyvážení hratelnosti a používání služeb EA. Tyto aktualizace nebo „resetování“ mohou způsobit komplikace v rámci daného herního světa a mohou mít vliv na postavy, hry, skupiny nebo další oprávnění pod vaší kontrolou.

5. Váš uživatelem generovaný obsah

Jste odpovědní za svůj uživatelem generovaný obsah. Nesmíte nahrávat takový uživatelem generovaný obsah, který zasahuje do práv duševního vlastnictví třetí strany nebo porušuje zákony, tuto smlouvu nebo právo třetí strany na soukromí nebo právo na publicitu.

Společnost EA může na základě vlastního uvážení odstranit, upravit nebo zablokovat uživatelem generovaný obsah, a to z jakéhokoliv důvodu včetně toho, pokud společnost EA důvodně zjistí, že uživatelem generovaný obsah porušuje tuto smlouvu. Společnost EA nepřebírá odpovědnost za uživatelem generovaný obsah, za jeho odstranění nebo neodstranění, nebo za jiný obsah. Společnost EA předběžně neprověřuje všechen uživatelem generovaný obsah a ani žádný uživatelem generovaný obsah přístupný ve službách EA neschvaluje ani nepodporuje.

Když přispějete uživatelem generovaným obsahem, poskytujete tím společnosti EA a jejím poskytovatelům a nabyvatelům licencí nevýlučnou, trvalou, převoditelnou, celosvětovou, sublicencovatelnou licenci k jeho použití, hostování, uložení, reprodukování, modifikování, tvorbě z něho odvozených děl, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazení nebo jeho jakémukoliv přenášení či sdílení takového uživatelem generovaného obsahu, nebo jakékoliv jeho části, jakýmkoliv způsobem nebo podobou a na jakémkoliv médiu nebo fóru, zda nyní známém nebo vytvořeném v budoucnu, bez oznámení, platby nebo jakéhokoliv druhu atribuce vám nebo jakékoliv třetí straně. Také poskytujete všem ostatním uživatelům, kteří mohou používat váš uživatelem generovaný obsah ve službách EA a mají k němu přístup, právo k jeho používání, kopírování, modifikování, zobrazení, předvádění, tvorbě z něho odvozených děl i jakémukoliv jinému sdílení či distribuci takového uživatelem generovaného obsahu na nebo přes relevantní službu EA bez dalšího oznámení, atribuce nebo kompenzace pro vás.

6. Pravidla chování

Když přistoupíte ke službě EA nebo ji použijete, tak souhlasíte, že:
Jestliže vy nebo někdo, kdo používá váš účet EA, porušíte tato pravidla a po upozornění toto porušení nenapravíte, společnost EA proti vám může přijmout opatření včetně odebrání přístupu k určitým nebo všem službám EA, obsahu nebo oprávnění nebo ukončení vašeho účtu EA, jak je popsáno v článku 8. V případě hrubého porušení může společnost EA přijmout tato opatření bez předchozího upozornění. Příklady hrubého porušení zahrnují mimo jiné: propagaci, podporu nebo účast v nabourávání, prodeji účtů EA nebo oprávnění (včetně virtuální měny a položek) bez povolení společnosti EA, extrémním obtěžování nebo ohrožující nezákonné činnosti. Pokud to bude proveditelné, upozorní vás společnost EA na opatření, která se v reakci na porušení těchto pravidel nebo nedodržení této smlouvy chystá přijmout.

Konkrétní služby EA mohou zveřejňovat dodatečná pravidla platná pro vaše chování v těchto službách.

Pokud se setkáte s dalším uživatelem, který porušuje jakékoliv z těchto pravidel, ohlaste prosím jeho chování společnosti EA pomocí funkcí „Pomoc“ nebo „Nahlásit zneužívání“ u příslušné služby EA (jsou-li k dispozici) nebo kontaktujte zákaznickou podporu na adrese help.ea.com/cz/.

Společnost EA může dle svého uvážení monitorovat nebo zaznamenávat online aktivitu nebo obsah ve službách EA a může dle svého uvážení jakýkoliv obsah ze služby EA odebrat. Mějte na paměti, že vaše komunikace a váš uživatelem generovaný obsah v rámci služby EA jsou veřejné a viditelné ostatním.

Vaše užívání služeb EA podléhá Zásadám nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA, které naleznete na adrese privacy.ea.com/cs a které jsou připojeny k této smlouvě odkazem.

7. Hry

Tento článek se vztahuje na hry a herní předplatné společnosti EA („hry od EA“), včetně her od EA, které běží na osobním počítači („hry od EA pro PC“), a klientské aplikace a související služby vlastněné společností EA, jež hry od EA pro PC distribuují (v současnosti „EA Desktop“ https://www.origin.com/en-us/about).

 1. Technická opatření a opatření na ochranu obsahu

  Z důvodu prevence pirátství a neautorizovaného kopírování či používání her od EA využívá společnost EA pro služby EA určitá technická opatření nebo opatření na ochranu obsahu vyvinutá společností EA nebo dalšími partnery. Pokud se pokusíte tato opatření obejít, vyřadit nebo s nimi svévolně manipulovat, bude tato licence vypovězena.

 2. EA Desktop

  Hraní her od EA pro PC může být ze strany společnosti EA podmíněno instalací a použitím klientské aplikace EA Desktop nebo její nástupnické aplikace. Ověření vaší licence pro hru od EA pro PC v aplikaci EA Desktop je podmíněno účtem EA, vaším přijetím této smlouvy a připojením k internetu („ověření pravosti“).

  K přístupu ke službám EA souvisejícím s hrou od EA pro PC a k jejich používání může být nutné se nejprve zaregistrovat pomocí sériového kódu přiloženého ke hře od EA pro PC. Sériový kód, který je poskytován spolu s hrou od EA pro PC, bude verifikován během ověření pravosti. Ověření pravosti je omezeno na jeden účet EA pro každý sériový kód, což znamená, že hra od EA pro PC není převoditelná. Hru od EA pro PC lze během 24 hodinového období spustit a použít nejvýše na pěti jedinečných zařízeních.

  Aplikace EA Desktop a hry od EA pro PC mohou bez předchozího upozornění stahovat a instalovat aktualizace, modernizace a další funkce, které společnost EA považuje za opodstatněné, pro vás přínosné nebo přiměřeně nezbytné. Souhlasíte s tím, že v případě, kdy je pro aplikaci EA Desktop k dispozici aktualizace, modernizace či implementace doplňkových funkcí, nemá společnost EA žádnou povinnost podporovat předchozí verze této aplikace. Společnost EA vám může za stejných podmínek poskytnout možnost stáhnout, nainstalovat a používat alfa či betaverzi aplikace EA Desktop.

  Pokyny k odinstalování aplikace EA Desktop Client najdete na webové stránce nápovědy společnosti EA: help.ea.com/cz/.

  Hry od EA pro PC můžete kdykoli odinstalovat pomocí rozhraní aplikace EA Desktop, čímž smažete všechny zbývající lokálně uložené soubory. Po odinstalování může být na vašem počítači ponechán program Punkbuster. Chcete-li Punkbuster odinstalovat, tak musíte spustit spustitelný soubor z adresy https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.


 3. Opatření pro sledování a potlačování cheatů

  V rámci používání služeb EA, a zejména her od EA, využívá společnost EA technologie k odhalování a prevenci podvádění. Tyto technologie mohou být vyvinuty společností EA nebo třetí stranou.

  Když spustíte hru s online funkcemi, mohou se tyto technologie aktivovat v režimu jádra, administrátora či uživatele a sledovat vaše hraní a paměť RAM, procesy, komunikaci a ukládání souborů daného zařízení za účelem odhalování porušení a vynucování kodexu chování popsaného v článku 6, a to včetně používání neautorizovaných programů třetích stran. Neautorizovaný program třetí strany je program nebo soubor třetí strany (jako například „přídavná funkce“, „modifikace“, „nabourání“, „trenažér“ nebo „cheat“), o kterém se společnost EA domnívá, že: i) umožňuje nebo usnadňuje jakékoliv používání cheatů; ii) dovoluje uživatelům jakýmkoliv způsobem modifikovat nebo nabourávat herní rozhraní, prostředí nebo prožitek, což není výslovně schváleno společností EA; nebo iii) zachycuje, „doluje“ nebo jinak sbírá informace ze hry nebo nebo jejím prostřednictvím.

  Společnost EA může shromažďovat relevantní informace nezbytné pro účely našeho vyšetřování a vymáhání práva, jako jsou údaje o vašem účtu, podrobností o neautorizovaném programu třetí strany, informace o jakýchkoliv upravených souborech hry od EA pro PC a množství případů odhaleného podvádění. Pokud zjistíme, že jste při hraní hry podváděli, můžeme také vypovědět vaši licenci a zrušit váš účet EA.

  Po opuštění hry s online funkcemi budou tyto technologie proti cheatování deaktivovány.

8. Vypovězení a další sankce

Tato smlouva platí až do vypovězení z vaší strany nebo ze strany společnosti EA. Pokud společnost EA zjistí, že jste porušili tuto smlouvu nebo na vašem účtu EA došlo k nezákonnému, nevhodnému či podvodnému použití služeb EA, může vám vypovědět přístup k jakýmkoliv službám EA či k vašemu účtu EA a jejich používání. Bude-li to možné, společnost EA vás o tomto vypovězení uvědomí. Následkem zrušení účtu EA můžete přijít o své uživatelské jméno a personu. Pokud máte více než jeden účet EA, společnost EA může v závislosti na druhu porušení nebo zneužití ukončit všechny vaše účty EA a všechna související oprávnění. Pokud bude váš účet EA zrušen, nebudete mít přístup ke svému účtu EA nebo oprávněním a může vám být znemožněn opětovný přístup nebo používání jakékoliv služby EA. Při takovémto vypovězení bude v souladu s touto smlouvou rovněž zrušena vaše licence.

Namísto vypovězení a před jakýmkoliv vypovězením vás společnost EA může upozornit, pozastavit nebo upravit váš přístup k určité službě EA nebo k vašemu účtu EA, odstranit nebo odebrat oprávnění na úrovni účtu EA nebo zařízení, odstranit nebo smazat jakýkoliv obsah, který porušuje tuto smlouvu, nebo zakázat vašemu zařízení či počítači přístup k určitým službám EA. Pokud společnost EA přijme jakékoliv opatření popsané v tomto článku, nebudete mít nárok na vrácení peněz (vyjma jakýchkoliv zákonných práv na vrácení peněz) a žádná oprávnění se vám nepřipíšou ani nesmění na hotovost nebo jinou formu odškodnění.

Společnost EA může jakoukoliv službu EA kdykoliv ukončit, a to minimálně 30 dní po odpovídajícím oznámení poskytnutém buď prostřednictvím e-mailu (pokud je k dispozici), v rámci příslušné služby EA, nebo na servisní stránce aktualizací webové stránky EA (https://www.ea.com/cs-cz/service-updates). Po ukončení online služeb se na naše hry nebudou vztahovat žádné softwarové aktualizace a nebudeme moci zaručit, že naše hry budou i nadále funkční na novějších či aktualizovaných operačních systémech nebo dostupné ke stažení prostřednictvím distribučních služeb pro aplikace, jako jsou obchod App Store pro iOS a obchod Google Play. Jakékoliv hry dostupné prostřednictvím takových distribučních služeb pro aplikace budou po ukončení online služeb bez dalšího upozornění odebrány.

Pokud se domníváte, že jakékoliv kroky proti vašemu účtu nebo zařízení byly podniknuty omylem, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na stránce help.ea.com/cz/.

Pokud tuto smlouvu vypovíte, souhlasíte s tím, že přestanete veškeré služby EA používat.

Články 5, 8–9, 11–15 této smlouvy zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení.

9. Využívání údajů

Během vašeho používání služeb EA může společnost EA shromažďovat a ukládat údaje z vašeho počítače nebo zařízení, a to včetně údajů o vašem počítači nebo zařízení a jeho hardwaru, nainstalovaném softwaru a operačním systému (včetně IP adresy a identifikátoru zařízení), informací o vašem používání služeb EA, statistik z hraní a používání, interakcí se systémem a periferními zařízeními. Pokud hrajete službu EA v režimu offline, tyto údaje budou uloženy ve vašem zařízení a odeslány společnosti EA v okamžiku, kdy se vaše zařízení připojí k Internetu. Společnost EA tyto informace využívá k provozování své obchodní činnosti, vylepšení svých produktů a služeb, poskytování služeb vám a komunikaci s vámi (včetně marketingových účelů), poskytování aktualizací softwaru, dynamickému dodávání obsahu, softwarové podpoře, prosazování této smlouvy a také k řešení chyb či jinému vylepšování vašich zážitků. Pokud se účastníte online služeb, společnost EA může také shromažďovat, používat, uchovávat, přenášet a veřejně zobrazovat statistické údaje týkající se hraní (včetně dosažených výsledků, pozic a herních úspěchů) nebo identifikovat obsah, který jste vytvořili a sdíleli s dalšími hráči.

Vaše údaje jsou shromažďovány, používány, ukládány a přenášeny společností EA Inc. se sídlem ve Spojených státech v souladu se Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie, jež naleznete na stránce privacy.ea.com/cs.

Některé předvolby pro sběr dat můžete spravovat na záložce Nastavení herního klienta EA pro PC.

10. Jiný software, obslužné programy a nástroje

Služby EA po vás mohou vyžadovat nebo vám mohou umožňovat, abyste si od společnosti EA nebo jejích poskytovatelů licencí do svého počítače, herního systému či zařízení stáhli software, aktualizace softwaru či opravy softwaru nebo další pomocné programy a nástroje. Tyto technologie se mohou napříč platformami lišit a výkon služeb EA může kolísat v závislosti na vašem počítači a dalším vybavení. Rozumíte tomu, že určité aktualizace těchto technologií jsou nutné k tomu, abyste mohli nadále používat služby EA. Některé z těchto aktualizací mohou obsahovat uzamčené funkce nebo obsah, ke kterým je přístup dodatečně zpoplatněn. Souhlasíte s tím, aby společnost EA automaticky instalovala jakékoliv dostupné aktualizace služeb EA. Nenainstalováním dostupných aktualizací se mohou služby EA, včetně her od EA pro PC, stát nehratelnými.

11. Třetí strany

Některé služby EA vám mohou poskytnout možnost hraní na serverech, které společnost EA nevlastní nebo nekontroluje. Společnost EA tyto služby nekontroluje a není odpovědná za vaše užívání služeb EA na těchto serverech nebo přes ně. Tyto služby třetí strany vás mohou vystavit dalším dodatečným nebo odlišným podmínkám a omezením.

Služby EA mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetí strany. Tyto stránky mohou shromažďovat data nebo od vás vyžadovat osobní údaje. Společnost EA tyto stránky nijak nekontroluje, není zodpovědná za jejich obsah nebo za jeho shromažďování a používání nebo zveřejňování osobních údajů.

12. Záruka; Omezení odpovědnosti

MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU (EHP), VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ NEBO VE ŠVÝCARSKU, SLUŽBY SPOLEČNOSTI EA VÁM BUDOU POSKYTOVÁNY S PŘIMĚŘENOU PÉČÍ A ODBORNOSTÍ BEZ DALŠÍCH SLIBŮ NEBO ZÁRUK. MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ MIMO EHP, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A ŠVÝCARSKO, JSOU SLUŽBY EA LICENCOVÁNY A POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU,“ A POUŽÍVÁTE JE NA VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY PLATNÝMI NA VAŠEM ÚZEMÍ SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU VÝSLOVNOU, PŘEDPOKLÁDANOU ANI ZÁKONNOU ZÁRUKU, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A PŘÍPADNÝCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ, UŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU: PROTI ZÁSAHŮM DO UŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY EA; NA TO, ŽE BY SLUŽBA EA SPLNILA VAŠE POŽADAVKY; NA TO, ŽE BY FUNGOVÁNÍ SLUŽBY EA BYLO NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, BEZ DEFORMACE, ZTRÁTY, NARUŠENÍ, NABOURÁNÍ NEBO VIRŮ NEBO ŽE BY SLUŽBY EA SPOLUPRACOVALY NEBO BYLY KOMPATIBILNÍ S JAKÝMKOLIV JINÝM SOFTWAREM. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI GARANCI NA ŽÁDNÝ PRODUKT ANI SLUŽBU TŘETÍ STRANY POSKYTOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODU EA DESKTOP. VÍCE INFORMACÍ O ZÁKONNÉ ZÁRUCE A DALŠÍCH PRÁVECH SPOTŘEBITELE V ZEMI SVÉHO POBYTU NAJDETE NA STRÁNCE https://help.ea.com/cs-cz/help/account/electronic-arts-warranty-policy/; ZÁKAZNÍCI Z AUSTRÁLIE TYTO INFORMACE NAJDOU NA STRÁNCE https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ V EHP, VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ NEBO ŠVÝCARSKU, SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A OBCHODNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY ANI ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ČINNOSTI NEBO VAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY, NA ZÁKLADĚ ČINNOSTI TŘETÍ (NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ) STRANY ČI OPOMENUTÍ, JEŽ JSME NEMOHLI OVLIVNIT. MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ MIMO EHP, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A ŠVÝCARSKO, SPOLEČNOST EA A JEJÍ ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A OBCHODNÍ PARTNEŘI SE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY UMOŽŇUJÍ, VZDÁVAJÍ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY A ŠKODY, KTERÉ NEBYLY ZPŮSOBENY PORUŠENÍM TÉTO SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI EA, A TAKÉ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ A DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKODY NEBO SANKCE. NAPŘÍKLAD SEM TEDY PATŘÍ ODPOVĚDNOST ZA FINANČNÍ ZTRÁTU (NAPŘÍKLAD ZTRÁTA PŘÍJMU NEBO UŠLÝ ZISK), UHRAZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, ZTRÁTA DAT, POŠKOZENÍ DOBRÉ POVĚSTI A SELHÁNÍ NEBO PORUCHA POČÍTAČE. TATO OMEZENÍ SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY NÁROKY VZEŠLÉ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO LICENCÍ NEBO SLUŽBOU EA BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VYCHÁZEJÍ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, ZÁKONA, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK. PLATÍ TAKÉ V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EA VĚDĚLA NEBO MĚLA VĚDĚT, ŽE K TÉTO ŠKODĚ MŮŽE DOJÍT. MOHOU VÁM BÝT NAHRAZENY POUZE PŘÍMÉ ŠKODY A TO V JAKÉKOLIV ČÁSTCE, KTERÁ NEPŘESAHUJE ČÁSTKU, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA PŘÍSLUŠNOU SLUŽBU EA. SPOLEČNOST EA NIJAK NEOMEZUJE SVOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ PODVODU, HRUBÉ NEDBALOSTI, ÚMYSLNÉHO POCHYBENÍ, SMRTI NEBO ZRANĚNÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ, TUDÍŽ SE NA VÁS NĚKTERÁ Z NICH NEBO VŠECHNA NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Pokud jste si zakoupili fyzickou kopii služby EA z kamenné maloobchodní prodejny ve Spojených státech a nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy a ani jste službu EA nenainstalovali nebo nepoužili, tak ji dle pokynů k vrácení uvedených na stránce https://help.ea.com/cs-cz/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ můžete v původním místě nákupu do třiceti (30) dnů ode dne nákupu vrátit a dostanete zpět peníze, nebo vyměnit.

13. Všeobecné podmínky

 1. Úplné znění smlouvy

  Tato smlouva spolu s jakýmikoliv dalšími podmínkami společnosti EA, které upravují vaše užívání služeb EA, tvoří kompletní smlouvu uzavřenou mezi vámi a společností EA. Smlouvu není možné doplňovat ani upravovat nepísemnou formou a bez podpisu zástupce společnosti EA. Pokud společnost EA neprovede něco, na co má na základě této smlouvy právo, neznamená to, že se tím tohoto ani jiného práva vzdává. Pokud se kterákoli část této smlouvy ukáže jako nevymahatelná, všechny zbylé části této smlouvy budou i nadále platné a účinné v plném znění.

 2. Rozhodné právo

  Máte-li trvalé bydliště v EHP, Spojeném království, Švýcarsku, Brazílii, Hongkongu, Mexiku nebo Rusku, i) tato smlouva vzniká mezi vámi a společností EA Swiss Sàrl, která je registrována v ženevském obchodním rejstříku pod číslem: CH-660-2328005-8 a sídlí na adrese: 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švýcarsko; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je právo země vašeho trvalého bydliště; a iii) výslovně souhlasíte, že jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce soudů v zemi vašeho trvalého bydliště.

  Máte-li trvalé bydliště v Korejské republice, i) tato smlouva vzniká mezi vámi a společností EA Swiss Sàrl, která je registrována v ženevském obchodním rejstříku pod číslem: CH-660-2328005-8 a sídlí na adrese: 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švýcarsko; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je korejské právo (s výjimkou mezinárodního práva soukromého); a iii) výslovně souhlasíte, že jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce korejských soudů.

  Máte-li trvalé bydliště ve Spojených státech, Kanadě nebo Japonsku, i) tato smlouva vzniká mezi vámi a společností Electronic Arts Inc., se sídlem na adrese 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je právo státu Kalifornie (s výjimkou mezinárodního práva soukromého); a iii) výslovně souhlasíte, že jakékoliv nároky nebo rozepře, které nespadají do níže uvedené dohody o závazném rozhodčím řízení, a jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce federálních nebo státních soudů v okrese San Mateo County v Kalifornii, a zároveň také dáváte výslovný souhlas, že tyto soudy nad vámi mají v těchto případech osobní jurisdikci.

  Máte-li trvalé bydliště v jakémkoliv jiném státě, i) tato smlouva vzniká mezi vámi a společností EA Swiss Sàrl, která je registrována v ženevském obchodním rejstříku pod číslem: CH-660-2328005-8 a sídlí na adrese: 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švýcarsko; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je právo státu Kalifornie (s výjimkou mezinárodního práva soukromého); a iii) výslovně souhlasíte, že jakékoliv nároky nebo rozepře, které nespadají do níže uvedené dohody o závazném rozhodčím řízení, a jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce federálních nebo státních soudů v okrese San Mateo County v Kalifornii, a zároveň také dáváte výslovný souhlas, že tyto soudy nad vámi mají v těchto případech osobní jurisdikci.

  Strany souhlasí, že se na tuto smlouvu ani na jakékoliv spory z ní vznikající nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980).


 3. Export

  Souhlasíte s tím, že se budete řídit zákony USA a dalšími platnými zákony regulujícími export, a souhlasíte s tím, že nepřevedete službu EA na cizího státního příslušníka nebo do zahraniční destinace, která je takovými zákony zakázána. Dále potvrzujete, že nejste osoba, která má podle zákonů o kontrole vývozu zakázáno obchodovat se společností EA.

14. Změny smlouvy

Společnost EA může tuto smlouvu čas od času upravit, proto do ní často nahlížejte. Pro hráče EA, kteří přijali verzi této smlouvy před jejím pozměněním, vstoupí úpravy v platnost 30 dnů po zveřejnění na stránce terms.ea.com/cs. Vaše pokračující používání služeb EA znamená, že tyto změny přijímáte. Jakmile nějakou verzi smlouvy přijmete, společnost EA nebude prosazovat další významné změny bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud vás požádáme o přijetí významné změny smlouvy a vy se ji rozhodnete nepřijmout, je možné, že nebudete moci poskytnutou službu EA dále používat.

15. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení

TENTO ČLÁNEK SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZÁKAZNÍKY A OSOBY, KTERÉ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY PŘIJALY. NEVZTAHUJE SE NA OSOBY TRVALE ŽIJÍCÍ V QUÉBECU, RUSKU, ŠVÝCARSKU, BRAZÍLII, MEXIKU, ČLENSKÝCH STÁTECH EHP, SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ A KOREJSKÉ REPUBLICE. PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY SE VY I SPOLEČNOST EA VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ S POROTOU A TAKÉ PRÁVA NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

Tento článek 15 popisuje zjednodušený způsob pro případné řešení sporů, pokud nastanou, mezi smluvními stranami. Většinu vašich stížností lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením se prostřednictvím vašeho účtu do rozhraní podpory zákazníků společnosti EA na stránce help.ea.com/cz. Pokud společnost EA vaši stížnost nedokáže vyřešit, souhlasíte vy i společnost EA s tím, že při řešení všech vzájemných sporů budete vázáni řízením uvedeným v tomto článku.

Tento článek 15 je dohodou mezi vámi a společností EA a vztahuje se na naše zástupce, zaměstnance, dceřiné společnosti, právní předchůdce, právní nástupce, nabyvatele a postupníky. Tato rozhodčí dohoda dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání tohoto článku 15 a rozhodčích řízení vedených podle tohoto článku řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení. Tento článek 15 musí být vykládán široce a zůstane v platnosti i po ukončení této smlouvy.
 1. Nároky spadající do rozhodčího řízení

  Veškeré spory, nároky nebo kontroverze vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, libovolnou službou EA a jejím marketingem nebo vztahem mezi vámi a společností EA, včetně platnosti, vymahatelnosti a rozsahu působnosti tohoto článku 15 („spory“), budou řešeny výhradně závazným rozhodčím řízením. Spadají sem také nároky, které vznikly před uzavřením této smlouvy. Tento článek 15 se na spory nevztahuje pouze v případě, že i) se týkají porušení, ochrany nebo platnosti obchodních tajemství, ochranných známek, autorských nebo patentových práv, a to jak vašich, tak i společnosti EA nebo poskytovatelů licencí společnosti EA; ii) máte trvalé bydliště v Austrálii a prosazujete svá práva prostřednictvím australského zákona o ochraně spotřebitele; a iii) byly předneseny soudu zabývajícímu se drobnými žalobami.

 2. Neformální jednání

  Vy i společnost EA souhlasíte s tím, že jakýkoli spor se budete nejprve snažit vyřešit neformální cestou, a to po dobu nejméně 30 dní před zahájením rozhodčího řízení. Neformální jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé („oznámení o sporu“). Oznámení o sporu musí: a) obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje stěžující strany; b) obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; a c) musí uvádět konkrétní požadovanou nápravu. Společnost EA zašle případné oznámení o sporu na vaši fakturační nebo e-mailovou adresu. Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Závazné rozhodčí řízení

  Pokud se společností EA nejste schopni vyřešit spor neformální cestou, můžete vy nebo společnost EA nechat spor s konečnou platností rozhodnout výhradně závazným rozhodčím řízením. Rozhodnutí k zahájení rozhodčího řízení z jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné. Rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s pravidly pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory vydanými sdružením American Arbitration Association („Pravidla pro spory se spotřebiteli vydaná sdružením AAA“), a to s následujícími úpravami:

  1. Poplatky a náklady za rozhodčí řízení se budou řídit Pravidly pro spory se spotřebiteli vydanými sdružením AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu pro zasílání oznámení o sporu oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit správní poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA všechny správní poplatky sdružení AAA uhradí.

  2. V případě, že spor nepřesáhne hodnotu 25 000 USD, bude rozhodčí řízení probíhat pouze na základě písemných podání.

  3. Strany mohou v průběhu řízení vznést jakékoliv dispozitivní návrhy nebo návrh.

  4. Rozhodce vydá své rozhodnutí v písemné podobě, jež bude obsahovat zjištění a závěry, na nichž je rozhodnutí založeno. Rozhodce má pravomoc vydávat jakýkoliv opravný prostředek povolený platnými zákony, ale může udělit určovací či zdržovací prostředek pouze ve prospěch konkrétní strany, která se domáhá prostředku, a pouze v rozsahu nezbytném k poskytnutí prostředku, na nějž se vztahuje konkrétní nárok takové strany.

  Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález zpochybněn. Vy a společnost EA můžete vést spor u soudu, a to v zájmu vynucení rozhodčího řízení, přerušení řízení do dokončení rozhodčího řízení, nebo potvrzení, změny, zrušení nebo vynesení rozsudku ohledně nálezu rozhodce.

 4. Omezení

  VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z VAŠÍ NEBO POZICE JEDNOTLIVÉHO SUBJEKTU, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ VE VŠECH SPORECH. Rozhodce nesmí konsolidovat nároky jiné osoby s vašimi nároky a nesmí ani vést jakýkoliv druh zástupného nebo skupinového řízení. Pokud se tento odstavec D ukáže jako nevymahatelný, bude celá tato rozhodčí dohoda považována za zcela neplatnou.

 5. Místo konání

  Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v okrese vaše bydliště. V případě osob žijících mimo Spojené státy bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie ve Spojených státech amerických a vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, odstoupení od či přihlášení se k soudnímu rozhodnutí týkajícímu se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci tohoto soudu.

 6. Náhrada

  Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoliv nároku, který vznesete vůči společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané společností EA před zasláním konečných písemných podaání rozhodci, bude společnost EA postupovat takto:

  1. zaplatí vám 150 % z výše rozhodčího nálezu, pokud tato částka nepřesáhne výši rozhodčího nálezu o více než 5 000 USD; a
  2. uhradí vám poplatky za rozhodčí řízení, které jste zaplatili sdružení AAA.

 7. Změny dohody o závazném rozhodčím řízení

  Bez vašeho výslovného souhlasu nebude společnost EA prosazovat významné změny této dohody.

 8. Ustanovení o oddělitelnosti

  V případě, že se jakékoliv ustanovení tohoto článku 15 (kromě ustanovení o zřeknutí se hromadné žaloby stanoveného v bodě D) stane nevymahatelným, bude takové ustanovení od tohoto článku 15 odděleno a zbývající část tohoto článku 15 zůstane v plné platnosti a účinnosti.

16. Dodatečné podmínky pro PlayStation®

Pro nákupy v PlayStation™Store v Evropě

Veškerý obsah zakoupený v obchodě v rámci hry bude zakoupen od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) a bude podléhat smluvním podmínkám a uživatelské smlouvě společnosti PlayStation™Network dostupným v systému PlayStation™Store. Seznamte se u každého nákupu s právy pro používání, protože se tato práva mohou v závislosti na příslušné položce měnit. Není-li uvedeno jinak, uplatňuje se na obsah dostupný v kterémkoli obchodě v rámci hry stejná věková hranice, jaká se používá pro samotnou hru.


Předchozí Uživatelská smlouva / Podmínky služeb