Electronic Arts Inc. och Privacy Shield-samarbetena mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA

Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag i USA, nämligen EA Mobile Inc. och PopCap Games LLC (EA), deltar i och har certifierat sin överensstämmelse med Privacy Shield-samarbetet mellan EU och USA och Schweiz och USA. EA har åtagit sig att tillämpa de tillämpliga Privacy Shield-principerna för alla personuppgifter som tagits emot från Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) medlemsländer, Storbritannien och Schweiz, var för sig, i beroende av vardera Privacy Shield-samarbete, i enlighet med samarbetets gällande principer. Mer information om Privacy Shield-samarbetena och våra certifikat finns på det amerikanska handelsdepartements Privacy Shield-lista.

EA:s ansvar för personuppgifter som de tar emot enligt EU:s Privacy Shield och schweiziska Privacy Shield och därefter överför till en tredje part beskrivs i Privacy Shields principer. Framför allt förblir EA ansvarigt, enligt Privacy Shields principer, om tredjepartsagenter som de använder för att behandla personuppgifter för dess räkning gör det på ett sätt som strider mot principerna, såvida inte EA bevisar att det inte är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

När det gäller personuppgifter som mottagits eller överförts i enlighet med Privacy Shield-samarbetena är EA föremål för verkställande befogenheter hos U.S. Federal Trade Commission. I vissa situationer kan EA vara skyldigt att offentliggöra personuppgifter som svar på lagenliga förfrågningar från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpande.

Som förklaras närmare i avsnittet ”Kontakta oss” i EA:s Integritets- och cookiepolicy uppmanar vi dig att kontakta oss om du har ett klagomål relaterat till EU:s Privacy Shield eller schweiziska Privacy Shield (eller allmänt integritetsrelaterat), genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy_policy@ea.com. Om du har några integritetsrelaterade funderingar som vi inte har behandlat tillräckligt tydligt ber vi dig att kontakta vår amerikanska utomstående tvistlösare (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa förhållanden, vilka beskrivs mer utförligt på webbplatsen för Privacy Shield, kan du åberopa bindande skiljedom när alla andra förfaranden för tvistelösningar har uttömts.

EA:s deltagande i EU:s Privacy Shield och schweiziska Privacy Shield gäller alla personuppgifter som är föremål för EA:s Integritets- och cookiepolicy och tas emot från EES, Storbritannien och Schweiz. EA kommer att följa Privacy Shield-principerna med avseende på sådana personuppgifter.