Spoločnosť Electronic Arts Inc. a štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA

TRUSTe

Spoločnost Electronic Arts Inc. sa zúčastňuje štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajciarskom a USA. Spoločnosť EA sa zaväzuje uplatňovať príslušné zásady ochrany súkromia na všetky osobné údaje prijaté z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, spoliehajúc sa pritom na každý rámec štítu na ochranu osobných údajov, na uplatniteľné zásady rámca. Ak dôjde k rozporu medzi podmienkami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov a zásadami štítu na ochranu osobných údajov, riadi sa rozpor zásadami štítu na ochranu osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o rámcoch na ochranu osobných údajov a prezrieť si certifikáty, navštívte zoznam štítu na ochranu osobných údajov Ministerstva obchodu USA.

Zodpovednosť spoločnosti EA za osobné údaje, ktoré prijíma v rámci štítu na ochranu osobných údajov EÚ a štítu na ochranu osobných údajov Švajčiarska a následne prenáša na tretiu stranu, je popísaná v zásadách štítu na ochranu osobných údajov. Podľa zásad štítu na ochranu osobných údajov zostáva spoločnosť EA zodpovedná najmä vtedy, ak zástupcovia tretej strany, ktorých poverí spracovaním osobných údajov vo svojom mene, to nerealizujú v súlade so zásadami, v prípade, ak spoločnosť EA nedokáže, že nie je zodpovedná za škodovú udalosť.

Pokiaľ ide o osobné údaje prijímané alebo prenášané podľa rámcov štítu na ochranu osobných údajov, spoločnosť EA podlieha regulačným vykonávacím opatreniam Federálnej obchodnej komisie USA. V určitých prípadoch sa môže od spoločnosti EA vyžadovať, aby zverejnila osobné údaje ako odpoveď na zákonné žiadosti verejných orgánov vrátane vyhovenia požiadavkám pre národnú bezpečnosť, resp. presadzovanie práva.

Ako je ďalej vysvetlené v oddiele „Kontaktujte nás“ v dokumente spoločnosti EA Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie, v prípade sťažnosti týkajúcej sa štítu na ochranu osobných údajov pre EÚ, štítu na ochranu osobných údajov pre Švajčiarsko alebo týkajúcej sa ochrany osobných údajov všeobecne vám odporúčame využiť náš Privacy Portal. Ak máte nevyriešený problém s ochranou súkromia alebo používaním údajov, ktorý sme nevybavili uspokojivo, obráťte sa na externého poskytovateľa riešenia sporov v USA (bezplatne) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie opísané na webovej stránke štítu na ochranu osobných údajov, môžete po vyčerpaní ostatných postupov na urovnanie sporu uplatniť záväzné rozhodcovské konanie.

Spoluúčasť spoločnosti EA na štíte na ochranu osobných údajov EÚ a štíte na ochranu osobných údajov Švajčiarska sa uplatňuje na všetky osobné údaje, ktoré podliehajú zásadám spoločnosti EA na ochranu osobných údajov a súborov cookie, a ktoré sú získavané z EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. S ohľadom na takéto osobné údaje bude spoločnosť EA konať v súlade so zásadami štítu na ochranu osobných údajov.