Η Electronic Arts Inc. και τα πλαίσια ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ - Η.Π.Α. και Ελβετίας - Η.Π.Α.

TRUSTe

Η Electronic Arts Inc. συμμετέχει και έχει επικυρώσει τη συμμόρφωσή της με τα πλαίσια ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ - Η.Π.Α. και Ελβετίας - Η.Π.Α. και Ελβετίας - Η.Π.Α. Η EA δεσμεύεται να εφαρμόζει τις ισχύουσες αρχές ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία αντίστοιχα, αναφορικά με το αντίστοιχο πλαίσιο ασπίδας προστασίας, με τις ισχύουσες αρχές του πλαισίου. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου και των αρχών της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπερισχύουν οι αρχές της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλαίσια ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για να δείτε τις πιστοποιήσεις μας, επισκεφτείτε τον κατάλογο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α.

Η ευθύνη της EA για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνει δυνάμει της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελβετίας και τα οποία στη συνέχεια προωθεί σε τρίτο μέρος, περιγράφεται στις αρχές της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η EA παραμένει υπεύθυνη σύμφωνα με τις αρχές της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν οι εκπρόσωποι τρίτων μερών στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, προβούν στην επεξεργασία με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις αρχές, εκτός εάν η ΕΑ αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά.

Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή προωθούνται αναφορικά με τα πλαίσια ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, η EA είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η EA ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νομικά αιτήματα από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης απαιτήσεων για την εθνική ασφάλεια ή την εφαρμογή του νόμου.

Όπως εξηγείται περαιτέρω στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» της Πολιτικής απορρήτου και Cookie της ΕΑ, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε κάποια καταγγελία που σχετίζεται με την ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ, την ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελβετίας ή γενικότερα με την προστασία προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας την πύλη μας Privacy Portal. Εάν έχετε κάποια απορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή τη χρήση δεδομένων που δεν έχουμε επεξηγήσει ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με τον πάροχο επίλυσης διενέξεων τρίτων μερών με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες (χωρίς χρέωση) στη διεύθυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στον ιστότοπο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε υποχρεωτική διαιτησία σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί άλλες διαδικασίες επίλυσης διενέξεων.

Η συμμετοχή της EA στην ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και την ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελβετίας αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου και Cookie της ΕΑ και λαμβάνονται από τον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Η EA συμμορφώνεται με τις αρχές ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.