ELECTRONIC ARTS
UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 18. červenec 2019


Vítejte v EA. Tato smlouva upravuje váš přístup k softwarovým produktům a jejich používání, k nimž patří například herní software, jenž je na disku nebo ke stažení a který společnost EA a její dceřiné společnosti („EA“) nabízí, dále související aktualizace, rozšíření a funkce a také online a mobilní služby, funkce, obsah a webové stránky nabízené společností EA nebo živé akce, jež společnost EA pořádá nebo jež jsou s ní spojeny (souhrnně „služby EA“). Tato smlouva je mezi vámi a právním subjektem EA, který je definován v článku 13B níže.

POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB EA SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. NESOUHLASÍTE-LI, TAK SI SLUŽBY EA NEINSTALUJTE NEBO NEPOUŽÍVEJTE. MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ V NĚKTERÉ ZE ZMÍNĚNÝCH ZEMÍ, TAKÉ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VŠECHNY SPORY SE SPOLEČNOSTÍ EA SE BUDOU ŘEŠIT PODLE DOHODY O ZÁVAZNÉM ROZHODNÉM ŘÍZENÍ A TAKÉ SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, JAK JE POPSÁNO V ČLÁNKU 15.

Obsah

 1. Účet EA
 2. Licence
 3. Obsah a oprávnění
 4. Dostupnost služeb EA a aktualizace
 5. Váš uživatelem generovaný obsah
 6. Pravidla chování
 7. Produkty pro osobní počítač
 8. Vypovězení a další sankce
 9. Využívání údajů
 10. Jiný software, obslužné programy a nástroje
 11. Třetí strany
 12. Zřeknutí se záruk; omezení ručení
 13. Všeobecné podmínky
 14. Změny této smlouvy
 15. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení
 16. Dodatečné podmínky pro PlayStation®


1. Účet EA

Pro přístup ke službám EA a pro jejich používání, včetně hraní online, potřebujete účet EA.

Chcete-li si vytvořit účet EA, musíte vlastnit platnou e-mailovou adresu a uvést pravdivé a přesné informace. Pro používání služby EA, kterou si registrujete, musíte splňovat požadavky a trvale bydlet v zemi, kde jsou služby EA povoleny.

K vytvoření účtu EA musíte mít minimální věk 15 let (nebo takový minimální věk, jenž je platný ve vaší zemi trvalého pobytu). Pokud je váš věk v rozmezí platného minimálního věku a 18 let (nebo věk většiny, kde žijete), tak musíte s vaším rodičem nebo opatrovníkem společně prohlédnout tuto smlouvu. Rodiče a opatrovníci jsou odpovědní za skutky dětí mladší 18 let, jenž používají služby EA. Společnost EA doporučuje, aby se rodiče a opatrovníci obeznámili s rodičovskou kontrolou na zařízeních, která poskytují svému dítěti.

Jste odpovědní za aktivitu na vašem účtu EA. Váš účet EA může být pozastaven nebo ukončen, pokud jej někdo jiný použije způsobem, který porušuje tuto smlouvu.

Svůj účet EA můžete kdykoliv zrušit. Také můžete kdykoliv zrušit předplatné konkrétních služeb EA. Kontaktujte oddělení zákaznického servisu EA ohledně zrušení vašeho účtu EA na stránce help.ea.com/cz. Aby společnost EA mohla dokončit vaši žádost, tak může inkasovat vzniklé poplatky nebo výdaje, pokud je to povoleno zákonem, a jakoukoliv sumu dlužnou prodejcům třetích stran nebo poskytovatelům obsahu.

2. Licence

Služby EA vám nejsou prodány, ale licencovány. Společnost EA vám uděluje osobní, omezenou, nepřenositelnou, zrušitelnou, odvolatelnou a neexkluzivní licenci na používání služeb EA, ke kterým máte přístup pro své nekomerční používání a s podmínkou, že dodržujete tuto smlouvu. Nesmíte zpřístupnit, kopírovat, modifikovat nebo distribuovat jakoukoliv službu EA, obsah nebo oprávnění (tak jak jsou níže definovány podmínky), ledaže by to bylo výslovně schváleno společností EA nebo povoleno zákonem. Zdrojový kód ani jiná data služeb EA nesmíte podrobit reverznímu inženýrství, snažit se jej extrahovat nebo jinak používat, ledaže by to bylo výslovně schváleno společností EA nebo v případech, kdy to povoluje zákon. Společnost EA nebo její poskytovatelé licencí vlastní a si vyhrazují všechna ostatní práva, včetně celého práva, názvu a podílu ve službách EA a přidružených práv duševního vlastnictví.

3. Obsah a oprávnění

Do služeb EA se zahrnuje obsah a oprávnění. Termínem obsah se rozumí software, technologie, text, příspěvky do fór či do konverzací, profily, webové miniaplikace, zprávy, odkazy, e-maily, hudba, zvuk, grafika, obrázky, video, kód a veškerý audiovizuální či jiný materiál zobrazený v rámci služeb EA nebo generovaný těmito službami, jakož i design a vzhled našich webových stránek. Součástí obsahu je obsah vytvářený uživateli (dále jen „uživatelem generovaný obsah“). Uživatelem generovaný obsah zahrnuje persony účtu EA, příspěvky do fór, obsah profilu a jiný obsah, kterým uživatelé přispěli do služeb EA. Všechen obsah buďto vlastní společnost EA, nebo její poskytovatelé licencí, nebo je licencován společnosti EA a jejím poskytovatelům licencí v souladu s článkem 5 níže.

Oprávnění jsou práva, kterými vám společnost EA uděluje licenci k přístupu k součástem služeb EA nebo k jejich používání v režimu online nebo offline. Do nároku lze například zahrnout: přístup k digitálnímu a neuzamykatelnému obsahu s přídavnou nebo rozšířenou funkčností (včetně služeb určených pro více hráčů); předplatné; virtuální jmění; odemykací klíče nebo kódy, sériové kódy nebo autorizace online; úspěchy ve hře; virtuální body, mince nebo měny.

Výraz "virtuální měna EA" odkazuje na virtuální body, mince nebo měny. Jakmile od nás nebo od našich autorizovaných partnerů obdržíte virtuální měnu EA, tak tím získáte osobní, limitovanou, nepřevoditelnou, neexkluzivní a zrušitelnou licenci pro přístup k oprávnění a jeho výběru, která vám společnost EA výslovně dává k dispozici.

Virtuální měna EA nemá žádnou finanční hodnotu a nemá žádnou hodnotu mimo naše produkty a služby. Virtuální měna EA nemůže být prodána, s ní obchodováno, převedena nebo směněna na hotovost. Lze ji pouze vyměnit za oprávnění dostupná ve službách EA. Virtuální měna EA je nevratná a vy nemáte nárok na vrácení peněz za neupotřebenou virtuální měnu EA. Jakmile virtuální měnu EA vyměníte za oprávnění, toto oprávnění nelze vrátit, vyměnit nebo refundovat. Máte-li trvalé bydliště v Japonsku, souhlasíte s tím, že veškerou virtuální měnu EA použijete do 180 dnů ode dne nákupu.

Na své vlastní náklady si opatříte potřebné vybavení, připojení na Internet a zaplatíte poplatky pro přístup ke službám EA a k jejich používání.

4. Dostupnost služeb EA a aktualizace

Nezaručujeme, že jakákoliv služba EA, obsah nebo oprávnění bude vždy, na všech místech nebo v kterýkoliv okamžik k dispozici, nebo že budeme pokračovat v poskytování konkrétní služby EA, obsahu nebo oprávnění po jakoukoliv konkrétní dobu trvání. Společnost EA nezaručuje, že služby EA budou dostupné na všech zařízeních, prostřednictvím konkrétního poskytovatele Internetu nebo připojení nebo ve všech geografických místech.

Společnost EA může občas službu EA, obsah nebo oprávnění aktualizovat, změnit nebo modifikovat, aniž by vám to oznámila. Tyto aktualizace a modifikace mohou být vyžadovány, aby mohly být služby EA nadále používány.

Společnost EA může vyžadovat aktualizaci nebo resetování určitých parametrů kvůli vyvážení hratelnosti a používání služeb EA. Tyto aktualizace nebo „resetování“ mohou způsobit komplikace v rámci daného herního světa a mohou mít vliv na postavy, hry, skupiny nebo další oprávnění pod vaší kontrolou.

5. Váš uživatelem generovaný obsah

Jste odpovědní za svůj uživatelem generovaný obsah. Nesmíte nahrávat takový uživatelem generovaný obsah, který zasahuje do práv k duševnímu vlastnictví třetí strany nebo porušuje zákony, tuto smlouvu nebo právo na soukromí třetí strany nebo právo na publicitu.

Společnost EA může na základě vlastního uvážení odstranit, editovat nebo zablokovat uživatelem generovaný obsah, a to z jakéhokoliv důvodu včetně toho, pokud společnost EA důvodně zjistí, že uživatelem generovaný obsah porušuje tuto smlouvu. Společnost EA nepřebírá odpovědnost za uživatelem generovaný obsah, za jeho odstranění nebo neodstranění, nebo za jiný obsah. Společnost EA předběžně neprověřuje všechen uživatelem generovaný obsah a ani žádný uživatelem generovaný obsah přístupný ve službách EA neschvaluje ani nepodporuje.

Když přispějete uživatelem generovaným obsahem, tak tím poskytujete společnosti EA a jejím poskytovatelům a nabyvatelům licencí nevýlučnou, trvalou, převoditelnou, celosvětovou, sublicencovatelnou licenci k použití, hostování, uložení, reprodukování, modifikování, tvorbě odvozených děl, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazení nebo jinak přenášet a komunikovat uživatelem generovaný obsah, nebo jakoukoliv jeho část, jakýmkoliv způsobem nebo podobou a na jakémkoliv médiu nebo fóru, zda nyní známém nebo vytvořeném v budoucnu, bez oznámení, platby nebo jakéhokoliv druhu atribuce vám nebo jakékoliv třetí straně. Také poskytujete všem ostatním uživatelům, kteří mohou používat váš uživatelem generovaný obsah ve službách EA a mají k němu přístup, právo k používání, kopírování, modifikování, zobrazení, předvádění, tvorbě odvozených děl, a jinak sdělovat a distribuovat váš uživatelem generovaný obsah na nebo přes relevantní službu EA bez dalšího oznámení, atribuce nebo kompenzace pro vás.

6. Pravidla chování

Když přistoupíte ke službě EA nebo ji použijete, tak souhlasíte, že:

Jestliže vy nebo někdo, kdo používá váš účet EA, porušíte tato pravidla a po upozornění toto porušení nenapravíte, společnost EA proti vám může přijmout opatření včetně odebrání přístupu k určitým nebo všem službám EA, obsahu nebo oprávnění nebo ukončení vašeho účtu EA, jak je popsáno v článku 8. V případě hrubého porušení může společnost EA přijmout tato opatření bez předchozího upozornění. Příklady hrubého porušení zahrnují mimo jiné: propagaci, podporu nebo účast v nabourávání, prodej účtů EA nebo oprávnění (včetně virtuální měny a položek) bez povolení společnosti EA, závažné obtěžování nebo ohrožující nezákonné činnosti. Pokud to bude proveditelné, tak vám společnost EA oznámí o opatřeních, která se chystá přijmout jako odpověď na porušení těchto pravidel nebo nedodržení této smlouvy.

Konkrétní služby EA mohou zveřejňovat dodatečná pravidla platná pro vaše chování v těchto službách.

Pokud se setkáte s dalším uživatelem, který porušuje jakékoliv z těchto pravidel, pokud to bude možné, tak jeho aktivitu prosím nahlaste společnosti EA použitím funkcí „Pomoc“ nebo „Nahlásit zneužívání“ u příslušné služby EA nebo kontaktujte zákaznickou podporu na adrese help.ea.com/cz.

Společnost EA může dle svého uvážení monitorovat nebo zaznamenávat aktivitu v režimu online nebo obsah ve službách EA a může dle svého uvážení jakýkoliv obsah ze služby EA odebrat. Pamatujte, že vaše komunikace a váš uživatelem generovaný obsah v rámci služby EA je veřejný a uvidí ho ostatní.

Vaše užívání služeb EA podléhá Zásadám nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA, které naleznete na adrese privacy.ea.com/cs a které jsou připojeny k této smlouvě odkazem.

7. Produkty pro osobní počítač

Tento článek se týká služeb EA pro hraní na osobním počítači („produkty EA pro osobní počítač“). Pro přístup ke službám EA, které jsou přidružené k produktu EA pro osobní počítač, a pro jejich používání se asi nejprve budete muset zaregistrovat pomocí sériového kódu, který je přiložený k produktu EA pro osobní počítač.

 1. Technická opatření a opatření na ochranu obsahu

  Společnost EA využívá určitá technická opatření nebo opatření na ochranu obsahu, aby zabránila pirátství a neautorizovanému kopírování nebo používání produktu EA pro osobní počítač. Produkty EA pro osobní počítač používají online aktivaci aplikace Origin a také mohou používat technologii na ochranu obsahu Denuvo od Sony DADC Austria AG. Na následující stránce zjistíte, které hry používají Denuvo https://www.ea.com/cs-cz/legal. Pro ověření pravosti („Ověřit pravost“ nebo „Ověření pravosti“) produktu EA pro osobní počítač a ověření vaši licence při prvním spuštění produktu EA pro osobní počítač na jakémkoliv unikátním počítači potřebujete: účet EA a souhlasit s touto smlouvou a Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA na stránce privacy.ea.com/cs, instalaci klientské aplikace Origin (https://www.origin.com/en-us/about), souhlasit s EULA Originu a internetové připojení. Sériový kód, který je poskytován spolu s tímto produktem EA pro osobní počítač, bude ověřen během ověření pravosti. Ověření pravosti je limitováno na jeden účet EA pro každý sériový kód, což znamená, že produkt EA pro osobní počítač není převoditelný. Společnost EA může schválit vaši licenci dodatečným ověřením platnosti v režimu online. Celkový počet počítačů, na kterých může být ověřena platnost produktu EA pro osobní počítač, není limitován, ale během rotující 24-hodinové doby můžete spustit produkt EA pro osobní počítač a přistoupit k němu z ne více než pěti jedinečných počítačů. Pokud se pokusíte obejít, vyřadit nebo svévolně manipulovat s těmito opatřeními technické ochrany, produkt EA pro osobní počítač nemusí správně fungovat a tato licence bude vypovězena kvůli zásadnímu porušení smlouvy. Uchovejte si svůj sériový kód, protože jej můžete potřebovat pro instalaci služeb EA pro osobní počítač na jiných počítačích. Tato technologie může překážet určitým aplikacím, jako jsou ladící programy, které mohou být použity k obcházení technologie kontroly přístupu.

 2. Monitorování

  Společnost EA využívá určité technologie pro detekci a ochranu před používáním cheatů ve spojení s používáním produktů EA pro osobní počítač. Tyto technologie jsou uvedeny níže. Můžete navštívit stránku https://www.ea.com/cs-cz/legal, kde se dozvíte, jakou technologii každý produkt EA pro osobní počítač používá.

  Punkbuster. Společnost EA může používat tzv. Punkbuster, což je technologie proti cheatům od společnosti Even Balance, Inc. Během instalace Produktu EA pro osobní počítač si můžete zvolit, zda chcete nainstalovat Punkbuster. V případě, že máte nainstalovaný Punkbuster, jakmile se v režimu online připojíte na herní server přes Punkbuster, tak ten začne monitorovat paměť RAM vašeho počítače, zda se tam vyskytují neautorizované programy třetí strany, které by souběžně běžely s produktem EA pro osobní počítač, a jakékoliv modifikace souborů produktu EA pro osobní počítač, jenž by umožňovaly nebo usnadňovaly používání cheatů. Neautorizovaný program třetí strany je program nebo soubor třetí strany (jako například „přídavná funkce“, „modifikace“, „nabourání“, „trenažér“ nebo „cheat“), o kterém se společnost EA domnívá, že: i) umožňuje nebo usnadňuje jakékoliv používání cheatů; ii) dovoluje uživatelům jakýmkoliv způsobem modifikovat nebo nabourávat herní rozhraní, prostředí a/nebo prožitek, což není výslovně schváleno společností EA; nebo iii) zachycuje, „doluje“ nebo jinak sbírá informace ze hry nebo skrze hru. Odinstalujete-li produkt EA pro osobní počítač, Punkbuster zůstane ve vašem počítači neaktivní. Chcete-li Punkbuster odinstalovat, tak musíte spustit spustitelný soubor z adresy https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

  Společnost EA může použít své vlastní technologie proti cheatům nebo technologie třetích stran.

  Technologie EA proti cheatům. Společnost EA může použít své vlastní technologie proti cheatům. Když se připojíte online k hernímu serveru, tyto technologie se aktivují a sledují vaše hraní hry, soubory ve vašem počítači přidružené k produktu společnosti EA pro PC nebo jinak přistupující k našim serverům a také paměť vašeho počítače, a to čistě za účelem odhalování a zabránění cheatování.

  Pokud jakákoli z těchto technologií proti cheatům odhalí cheatování, můžeme shromáždit relevantní informace nezbytné pro naše účely vyšetřování a vymáhání práva včetně názvu vašeho účtu, podrobností o neautorizovaném programu třetí strany a odhalených modifikovaných souborech produktu společnosti EA pro PC a čas a datum odhalení. Pokud zjistíme, že jste při hraní hry cheatoval(a), můžeme také ukončit vaši licenci a váš účet EA.

  Jakmile se z herního serveru odpojíte, tyto technologie proti cheatům budou vypnuty.


 3. Odinstalace

  Počítačové produkty EA můžete kdykoli odinstalovat v nastavení hry v Klientovi Origin. Po odinstalaci mohou na vašem počítači zůstat některé lokálně uložené soubory. Tyto soubory můžete ručně odstranit vyhledáním názvu hry ve složce Moje dokumenty na vašem počítači nebo pomocí vyhledávače souborů na vašem Macu.

8. Vypovězení a další sankce

Tato smlouva platí až do vypovězení z vaší strany nebo ze strany společnosti EA. Společnost EA vám může vypovědět přístup k jakýmkoliv službám EA a k vašemu účtu EA a jejich používání, pokud zjistí, že jste porušili tuto smlouvu nebo jste nezákonně, nevhodně nebo podvodně používali služby EA ve spojení s vaším účtem EA. Bude-li to možné, společnost EA vás o tomto vypovězení uvědomí. Zrušení účtu EA může mít za následek, že přijdete o své uživatelské jméno a personu. Pokud máte více než jeden účet EA, společnost EA může v závislosti na druhu porušení nebo zneužití ukončit všechny vaše účty EA a všechna související oprávnění. Pokud bude váš účet EA zrušen, nebudete mít přístup ke svému účtu EA nebo oprávněním a může vám být znemožněn opětovný přístup nebo používání jakékoliv služby EA. Při zrušení bude v souladu s touto smlouvou ukončena také vaše licence.

Namísto vypovězení a před jakýmkoliv vypovězením vás společnost EA může upozornit, pozastavit nebo upravit váš přístup k určité službě EA nebo k vašemu účtu EA, odstranit nebo odebrat oprávnění na úrovni účtu EA nebo zařízení, odstranit nebo smazat jakýkoliv obsah, který porušuje tuto smlouvu, nebo zakázat vašemu zařízení či počítači přístup k určitým službám EA. Pokud společnost EA přijme jakékoliv opatření popsané v tomto článku, nebudete mít nárok na vrácení peněz (vyjma jakýchkoliv zákonných práv na vrácení peněz) a žádná oprávnění se vám nepřipíšou ani nesmění na hotovost nebo jinou formu odškodnění.

Společnost EA může jakoukoliv službu EA kdykoliv ukončit, a to s minimálně 30denním oznámením buď prostřednictvím e-mailu (pokud je k dispozici) v rámci dotčené služby EA, nebo na servisní stránce aktualizací webové stránky EA (https://www.ea.com/cs-cz/service-updates). Po ukončení online služeb se k našim hrám nebudou vztahovat žádné softwarové aktualizace a nebudeme moci zaručit, že naše mobilní hry budou i nadále dostupné ke stažení prostřednictvím iCloudu (nebo jiných příslušných cloudových služeb). Kterékoliv hry dostupné prostřednictvím iCloudu mohou být po ukončení online služeb z iCloudu odstraněny, aniž byste o tom byli dále informováni.

Pokud se domníváte, že jakékoliv kroky proti vašemu účtu nebo zařízení byly podniknuty omylem, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na stránce help.ea.com/cz/.

Vypovězení této smlouvy se nedotkne těchto článků smlouvy: 5, 8–9, 11–15.

9. Využívání údajů

Během používání služby EA společnost EA může sbírat a ukládat údaje z vašeho počítače nebo zařízení, včetně informací o vašem počítači nebo zařízení, operačním systému (jako například IP adresa a identifikační číslo zařízení), informace o vašem používání služby EA, statistiku hraní a používání, informace o interakci systému a periferním hardwaru (například aby společnost EA ochránila vaši herní statistiku, tak může na USB flash disk ve vašem zařízení umístit náhodně vygenerované identifikační číslo. Pokud zařízení resetujete, tento identifikátor bude smazán). Pokud hrajete službu EA v režimu offline, tyto údaje budou uloženy ve vašem zařízení a odeslány společnosti EA v okamžiku, kdy se vaše zařízení připojí k Internetu. Společnost EA tyto informace využívá k provozování své obchodní činnosti, vylepšení svých produktů a služeb, poskytování služeb vám a komunikaci s vámi (včetně marketingových záměrů), poskytování aktualizací softwaru, dynamickému dodávání obsahu, softwarové podpoře a také k řešení chyb a jiné vylepšování vašich zážitků. Pokud se účastníte online služeb, společnost EA může také shromažďovat, používat, uchovávat, přenášet a veřejně vystavit statistická data týkající se hraní (včetně dosažených výsledků, pozic a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který jste vytvořili a sdíleli s dalšími hráči.

Vaše údaje jsou shromažďovány, používány, ukládány a přenášeny společností EA Inc. se sídlem ve Spojených státech v souladu se Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie, jenž naleznete na stránce privacy.ea.com/cs.

10. Jiný software, obslužné programy a nástroje

Služby EA po vás mohou vyžadovat nebo vám mohou umožňovat, abyste si od společnosti EA nebo jejích poskytovatelů licencí do svého počítače, herního systému či zařízení stáhli software, aktualizace softwaru či opravy softwaru nebo další pomocné programy a nástroje. Tyto technologie se mohou napříč platformami lišit a výkon služeb EA může kolísat v závislosti na vašem počítači a dalším vybavení. Rozumíte tomu, že určité aktualizace těchto technologií jsou nutné k tomu, abyste mohli nadále používat služby EA. Některé z těchto aktualizací mohou obsahovat uzamčené funkce nebo obsah, ke kterým je přístup dodatečně zpoplatněn. Souhlasíte s tím, aby společnost EA automaticky instalovala jakékoliv dostupné aktualizace služeb EA. Nenainstalováním dostupných aktualizací se mohou služby EA, včetně produktu EA pro osobní počítač, stát nehratelnými.

11. Třetí strany

Některé služby EA vám mohou poskytnout možnost hraní na serverech, které společnost EA nevlastní nebo nekontroluje. Společnost EA tyto služby nekontroluje a není odpovědná za vaše užívání služeb EA na těchto serverech nebo přes ně. Tyto služby třetí strany vás mohou vystavit dalším dodatečným nebo odlišným podmínkám a omezením.

Služby EA mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetí strany. Tyto stránky mohou shromažďovat data nebo od vás vyžadovat osobní údaje. Společnost EA tyto stránky nijak nekontroluje, není zodpovědná za jejich obsah nebo za jeho shromažďování a používání nebo zveřejňování osobních údajů.

12. Záruka; Omezení odpovědnosti

MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU (EHP), VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ NEBO VE ŠVÝCARSKU, SLUŽBY SPOLEČNOSTI EA VÁM BUDOU POSKYTOVÁNY S PŘIMĚŘENOU PÉČÍ A ODBORNOSTÍ BEZ DALŠÍCH SLIBŮ NEBO ZÁRUK. MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ MIMO EHP, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A ŠVÝCARSKO, SLUŽBY SPOLEČNOSTI EA JSOU LICENCOVÁNY A POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A POUŽÍVÁTE JE NA VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY PLATNÝMI NA VAŠEM ÚZEMÍ SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU VÝSLOVNOU, PŘEDPOKLÁDANOU ANI ZÁKONNOU ZÁRUKU, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A PŘÍPADNÝCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ, UŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU: PROTI ZÁSAHŮM DO UŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY EA; NA TO, ŽE BY SLUŽBA EA SPLNILA VAŠE POŽADAVKY; NA TO, ŽE BY FUNGOVÁNÍ SLUŽBY EA BYLO NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, BEZ DEFORMACE, ZTRÁTY, NARUŠENÍ, NABOURÁNÍ NEBO VIRŮ, NEBO ŽE BY SLUŽBY EA SPOLUPRACOVALY NEBO BYLY KOMPATIBILNÍ S JAKÝMKOLIV JINÝM SOFTWAREM. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI GARANCI NA ŽÁDNÝ PRODUKT ANI SLUŽBU TŘETÍ STRANY POSKYTOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODU ORIGIN. VÍCE INFORMACÍ O ZÁKONNÉ ZÁRUCE A DALŠÍCH PRÁVECH SPOTŘEBITELE VE STÁTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ NAJDETE NA STRÁNKÁCH https://help.ea.com/cs-cz/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ZÁKAZNÍCI Z AUSTRÁLIE TYTO INFORMACE NAJDOU NA STRÁNCE https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ V EHP, VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ NEBO ŠVÝCARSKU, SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A OBCHODNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY ANI ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ VAŠICH AKCÍ NEBO PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY, NA ZÁKLADĚ AKCÍ TŘETÍ (NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ) STRANY ČI OPOMENUTÍ, KTERÁ JSME NEMOHLI OVLIVNIT. MÁTE-LI TRVALÉ BYDLIŠTĚ MIMO EHP, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A ŠVÝCARSKO, SPOLEČNOST EA A JEJÍ ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A OBCHODNÍ PARTNEŘI SE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY UMOŽŇUJÍ, VZDÁVAJÍ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY A ŠKODY, KTERÉ NEBYLY ZPŮSOBENY PORUŠENÍM TÉTO SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI EA, A TAKÉ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ A DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKODY NEBO SANKCE. NAPŘÍKLAD SEM TEDY PATŘÍ ODPOVĚDNOST ZA FINANČNÍ ZTRÁTU (NAPŘÍKLAD ZTRÁTA PŘÍJMU NEBO UŠLÝ ZISK), UHRAZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, ZTRÁTA DAT, POŠKOZENÍ DOBRÉ POVĚSTI A SELHÁNÍ NEBO PORUCHA POČÍTAČE. TATO OMEZENÍ SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY NÁROKY VZEŠLÉ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO LICENCÍ NEBO SLUŽBOU EA BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VYCHÁZEJÍ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, ZÁKONA, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK. PLATÍ TAKÉ V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EA VĚDĚLA NEBO MĚLA VĚDĚT, ŽE K TÉTO ŠKODĚ MŮŽE DOJÍT. MOHOU VÁM BÝT NAHRAZENY POUZE PŘÍMÉ ŠKODY A TO V JAKÉKOLIV ČÁSTCE, KTERÁ NEPŘESAHUJE ČÁSTKU, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA PŘÍSLUŠNOU SLUŽBU EA. SPOLEČNOST EA NIJAK NEOMEZUJE SVOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ PODVODU, HRUBÉ NEDBALOSTI, ÚMYSLNÉHO POCHYBENÍ, SMRTI NEBO ZRANĚNÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ, TUDÍŽ SE NA VÁS NĚKTERÁ Z NICH NEBO VŠECHNA NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Pokud jste si objednali fyzickou kopii služby EA z reálného maloobchodu ve Spojených státech a nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy a ani jste si službu EA neinstalovali nebo nepoužili, tak ji v původním místě nákupu můžete do třiceti (30) dnů ode dne nákupu vrátit a dostanete zpět peníze nebo vyměnit, budete-li se řídit instrukcemi na vrácení, které jsou na stránce https://help.ea.com/cs-cz/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Všeobecné podmínky

 1. Úplné znění smlouvy

  Tato smlouva spolu s jakýmikoliv dalšími podmínkami společnosti EA, které řídí vaše užívání služeb EA, tvoří kompletní smlouvu, která je mezi vámi a společností EA. Smlouvu není možné doplňovat ani upravovat nepísemnou formou a bez podpisu zástupce společnosti EA. Pokud společnost EA neprovede něco, na co má na základě této smlouvy právo, neznamená to, že se tím tohoto ani jiného práva vzdává. Pokud se kterákoli část této smlouvy ukáže jako nevymahatelná, všechny zbylé části této smlouvy budou i nadále platné a účinné v plném znění.

 2. Rozhodné právo

  Máte-li trvalé bydliště v EHP, Spojeném království, Švýcarsku, Brazílii, Hongkongu, Mexiku nebo Rusku, i) tato smlouva vzniká mezi vámi a společností EA Swiss Sàrl, která je registrována v ženevském obchodním rejstříku pod číslem: CH-660-2328005-8 a sídlí na adrese: 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švýcarsko; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je právo země vašeho trvalého bydliště; a iii) výslovně souhlasíte, že jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z této smlouvy nebo jsoucí v souvislosti s ní nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce soudů v zemi vašeho trvalého bydliště.

  Máte-li trvalé bydliště v Korejské republice, i) tato smlouva vzniká mezi vámi a společností EA Swiss Sàrl, která je registrována v ženevském obchodním rejstříku pod číslem: CH-660-2328005-8 a sídlí na adrese: 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švýcarsko; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je korejské právo (s výjimkou mezinárodního práva soukromého); a iii) výslovně souhlasíte, že jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z této smlouvy nebo jsoucí v souvislosti s ní nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce korejských soudů.

  Máte-li trvalé bydliště ve Spojených státech, Kanadě nebo Japonsku, i) tato smlouva vzniká mezi vámi a společností Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je právo státu Kalifornie (s výjimkou mezinárodního práva soukromého); a iii) výslovně souhlasíte, že jakékoliv nároky nebo rozepře, které nespadají do níže uvedené dohody o závazném rozhodčím řízení, a jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce federálních nebo státních soudů v okrese San Mateo County v Kalifornii, a zároveň také dáváte výslovný souhlas, že tyto soudy nad vámi mají v těchto případech osobní jurisdikci.

  Máte-li trvalé bydliště v jakémkoliv jiném státě, i) tato licence vzniká mezi vámi a společností EA Swiss Sàrl, která je registrována v ženevském obchodním rejstříku pod číslem: CH-660-2328005-8 a sídlí na adrese: 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švýcarsko; ii) rozhodným právem této smlouvy a používání služeb EA je právo státu Kalifornie (s výjimkou mezinárodního práva soukromého); a iii) výslovně souhlasíte, že jakékoliv nároky nebo rozepře, které nespadají do níže uvedené dohody o závazném rozhodčím řízení, a jakýkoliv nárok nebo právní kroky vznikající z této smlouvy nebo jsoucí v souvislosti s ní nebo službami EA spadají do výhradní jurisdikce federálních nebo státních soudů v okrese San Mateo County v Kalifornii, a zároveň také dáváte výslovný souhlas k tomu, že tyto soudy nad vámi mají v těchto případech osobní jurisdikci.

  Strany souhlasí, že Úmluva OSN pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží (Vídeň, 1980) se nevztahuje na tuto smlouvu ani na jakékoliv spory z ní vznikající.

 3. Export

  Souhlasíte s tím, že se budete řídit zákony USA a dalšími platnými zákony regulujícími export, a souhlasíte s tím, že nepřevedete službu EA na cizího státního příslušníka nebo do zahraniční destinace, která je takovými zákony zakázána. Dále potvrzujete, že nejste osoba, která má podle zákonů regulujících export zakázáno obchodovat se společností EA.

14. Změny smlouvy

Společnost EA může tuto smlouvu čas od času upravit, proto do ní často nahlížejte. Pro hráče EA, kteří přijali verzi této smlouvy před pozměněním, úpravy vstoupí v platnost 30 dnů po zveřejnění na stránce terms.ea.com/cs. Vaše pokračující používání služeb EA znamená, že tyto změny přijímáte. Jakmile nějakou verzi smlouvy přijmete, společnost EA nebude prosazovat významné změny této licence bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud vás požádáme o přijetí významné změny smlouvy a vy se ji rozhodnete nepřijmout, je možné, že nebudete moci poskytnutou službu EA dále používat.

15. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení

TENTO ČLÁNEK SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZÁKAZNÍKY A OSOBY, KTERÉ PŘIJALY PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. NEVZTAHUJE SE NA OSOBY TRVALE ŽIJÍCÍ V QUÉBECU, RUSKU, ŠVÝCARSKU, BRAZÍLII, MEXIKU, ČLENSKÝCH STÁTECH EHP, SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ A KOREJSKÉ REPUBLICE. PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY SE VY I SPOLEČNOST EA VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ S POROTOU A TAKÉ PRÁVA NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

Tento článek popisuje zjednodušený způsob pro případné řešení sporů mezi smluvními stranami, když nastanou. Většinu vašich stížností lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením se prostřednictvím vašeho účtu do rozhraní podpory zákazníků společnosti EA na stránce help.ea.com/cz/. Pokud společnost EA vaši stížnost vyřešit nemůže, společnost EA i vy souhlasíte s tím, že všechny spory mezi sebou budete řešit podle procedury popsané dále v tomto článku.

Tento článek je dohodou mezi vámi a společností EA a vztahuje se na naše agenty, zaměstnance, dceřiné společnosti, právní předchůdce, právní nástupce, nabyvatele a postupníky. Tato rozhodčí dohoda dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání tohoto článku řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení. Tento článek bude vykládán široce a zůstane v platnosti i po ukončení této smlouvy.

 1. Nároky spadající do rozhodného řízení

  Všechny spory, nároky nebo kontroverze vzniklé na základě nebo související s touto smlouvou, libovolnou službou EA a jejím marketingem nebo vztahem mezi vámi a společností EA („spory“) budou řešeny výhradně závazným rozhodčím řízením. Spadají sem také nároky vznesené před uzavřením této smlouvy. Spory do tohoto článku nespadají pouze v případě, že: i) se týkají porušení, ochrany nebo platnosti obchodních tajemství, ochranných známek, autorských nebo patentových práv, a to jak vašich, tak i společnosti EA nebo poskytovatelů licencí společnosti EA; ii) máte trvalé bydliště v Austrálii a prosazujete svá práva prostřednictvím australského zákona o ochraně spotřebitele; a iii) byly předneseny soudu zabývajícímu se drobnými žalobami.

 2. Neformální jednání

  Vy i společnost EA souhlasíte s tím, že jakýkoli spor se budete nejprve pokoušet vyřešit neformální cestou, a to po dobu nejméně 30 dní před zahájením rozhodčího řízení. Neformální jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé („oznámení o sporu“). Oznámení o sporu musí: a) obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která spor zahájila; b) musí obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; a c) musí uvádět konkrétní požadovanou nápravu. Společnost EA oznámení o případném sporu zašle na vaši fakturační nebo e-mailovou adresu. Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Závazné rozhodčí řízení

  Pokud se společností EA nejste schopni vyřešit spor neformální cestou, můžete vy nebo společnost EA nechat spor rozhodnout výhradně závazným rozhodčím řízením. Rozhodnutí k zahájení rozhodčího řízení z jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné. Rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s pravidly pro komerční rozhodčí řízení vydanými sdružením American Arbitration Association („sdružení AAA“), případně v souladu s doplňkovými postupy pro spory se spotřebiteli vydanými sdružením AAA („Pravidla pro spory se spotřebiteli vydaná sdružením AAA“); oboje tato pravidla jsou k dispozici na webu sdružení AAA www.adr.org. Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce se budou řídit pravidly asociace AAA, případně budou omezeny pravidly pro spotřebitele asociace AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou se má zasílat oznámení o sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA uhradí všechny poplatky a výdaje za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může probíhat za osobní účasti stran, zasláním potřebných dokumentů, telefonicky nebo online. Rozhodce poskytne své rozhodnutí v písemné podobě a na žádost kterékoliv ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí vedly. Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález zpochybněn. Vy a společnost EA můžete vést spor u soudu, a to v zájmu vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, odstoupení od nebo přihlášení se k soudnímu rozhodnutí týkajícímu se nálezu rozhodce.

 4. Omezení

  VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z POZICE VAŠÍ NEBO JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Rozhodce nesmí konsolidovat nároky jiné osoby s vašimi nároky a nesmí ani vést jakýkoliv druh skupinové nebo hromadné žaloby. Rozhodce smí uložit deklaratorní nápravu nebo zjednat nápravu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a pouze v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy příslušné jednotlivému nároku této strany. Pokud se toto konkrétní ustanovení ukáže jako nevymahatelné, bude celá tato rozhodčí dohoda považována za zcela neplatnou.

 5. Místo konání

  Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v místě, které je pro vás přiměřeně dostupné. V případě osob žijících mimo Spojené státy bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie, Spojené státy americké, a vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, odstoupení od či přihlášení se k soudnímu rozhodnutí týkajícímu se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci tohoto soudu.

 6. Náhrada

  Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoliv nároku, který vznesete vůči společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané společností EA před zasláním finálních písemných dokumentů rozhodci, bude společnost EA postupovat takto:

  1. zaplatí vám 150 % z výše rozhodčího nálezu, pokud tato částka nepřesáhne výši rozhodčího nálezu o více než 5000 USD; a
  2. uhradí vám poplatky za rozhodčí řízení, které jste zaplatili sdružení AAA.

 7. Změny dohody o závazném rozhodčím řízení

  Společnost EA nebude prosazovat významné změny této dohody bez vašeho výslovného souhlasu.

16. Dodatečné podmínky pro PlayStation®


Pro nákupy v PlayStation™Store v Evropě

Veškerý obsah zakoupený v obchodě v rámci hry bude zakoupen od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) a bude podléhat smluvním podmínkám a uživatelské smlouvě společnosti PlayStation™Network dostupným v systému PlayStation™Store. Seznamte se u každého nákupu s právy pro používání, protože se tato práva mohou v závislosti na příslušné položce měnit. Není-li uvedeno jinak, uplatňuje se na obsah dostupný v kterémkoli obchodě v rámci hry stejná věková hranice, jaká se používá pro samotnou hru.


Předchozí Uživatelská smlouva / Podmínky služeb