ELECTRONIC ARTS
GEBRUIKERSOVEREENKOMSTU verklaart met deze voorwaarden akkoord te gaan wanneer u gebruikmaakt van onze games of diensten.

Welkom bij EA. Deze overeenkomst heeft betrekking op uw toegang tot en gebruik van producten, content en diensten die worden aangeboden door EA en haar dochtermaatschappijen ("EA"), zoals spelsoftware en gerelateerde updates, upgrades en features, en alle online en mobiele diensten, platforms, websites en live-evenementen die worden georganiseerd door of worden geassocieerd met EA (samen "EA-diensten"). Dit is een overeenkomst tussen u en de EA-rechtspersoon die wordt vermeld in Sectie 13B hieronder.

Indien u niet akkoord gaat, moet u onze games of diensten niet installeren of gebruiken.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EA-DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN, IS HET U NIET TOEGESTAAN DE EA-DIENSTEN TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. INWONERS VAN BEPAALDE LANDEN GAAN AKKOORD MET DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN AFSTANDSVERKLARING VOOR COLLECTIEVE ACTIES DIE WORDEN BESCHREVEN IN SECTIE 15 VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET EA.


INHOUDSOPGAVE

 1. EA-account
 2. Licentie
 3. Content en rechten
 4. Verkrijgbaarheid van EA-diensten en updates
 5. Uw UGC
 6. Gedragscode
 7. Games
 8. Beëindiging en andere sancties
 9. Gebruik van gegevens
 10. Overige software, hulpprogramma's en hulpmiddelen
 11. Derden
 12. Garanties; Beperking van aansprakelijkheid
 13. Algemene voorwaarden
 14. Wijzigingen in deze overeenkomst
 15. Oplossing van geschillen door bindende arbitrage
 16. Aanvullende voorwaarden voor PlayStation®
 17. Aanvullende voorwaarden van toepassing op aankopen voor mobiele apparatuur

1. EA-account

U heeft een EA-account nodig om de meeste EA-games te spelen. Om er een aan te maken, moet u minstens de minimumleeftijd hebben, en uw ouders dienen deze voorwaarden te lezen en hiermee akkoord te gaan indien u minderjarig bent. EA kan uw account deactiveren of beëindigen indien u deze overeenkomst beëindigt. U kunt uw EA-account of EA-abonnementen te allen tijde annuleren.

U heeft een EA-account nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van talloze EA-diensten, ook om online te spelen.

Om een EA-account aan te maken, moet u beschikken over een geldig e-mailadres en waarheidsgetrouwe en geldige gegevens verstrekken. U moet in aanmerking komen voor het gebruik van de EA-dienst waarvoor u zich registreert en dient inwoner te zijn van een land waarin gebruik van EA-diensten is toegestaan.

U moet minstens 16 jaar oud zijn (of de minimumleeftijd hebben van het land waarin u woonachtig bent) om een EA-account aan te maken. Indien uw leeftijd tussen de betreffende minimumleeftijd en 18 (of de leeftijd van meerderjarigheid in de streek waarin u woonachtig bent) ligt, dienen u en uw ouder of voogd deze overeenkomst samen door te lezen en hiermee akkoord te gaan. Ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor de handelingen van kinderen jonger dan 18 jaar wanneer zij EA-diensten gebruiken. EA adviseert ouders en voogden om zich te verdiepen in ouderlijk toezicht op apparaten die zij aan hun kinderen ter beschikking stellen.

U bent verantwoordelijk voor de activiteit op uw EA-account; het account is van u, deel het niet. Uw EA-account kan worden geschorst of beëindigd indien iemand anders het account gebruikt voor activiteiten die inbreuk maken op deze overeenkomst.

U kunt uw EA-account of een abonnement op een EA-dienst te allen tijde annuleren door contact op te nemen met de afdeling Klantenservice van EA op help.ea.com/nl. Om aan uw verzoek te voldoen, kan EA, indien dat wettelijk is toegestaan, gemaakte vergoedingen en kosten, alsook alle bedragen die verschuldigd zijn aan derde leveranciers of contentproviders innen.

2. Licentie

EA biedt u toegang tot onze games en diensten, zodat u er persoonlijk gebruik van kunt maken.

De EA-diensten worden onder licentie aan u verstrekt, en niet verkocht. EA verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare (dat wil zeggen, niet voor delen), herroepbare en niet-exclusieve licentie om de EA-diensten te gebruiken waartoe u toegang heeft ten behoeve van uw niet-commerciële gebruik, onder voorbehoud van naleving uwerzijds van deze overeenkomst. U mag EA-diensten, content en/of rechten (zoals deze voorwaarden hieronder zijn gedefinieerd) niet openen, kopiëren, wijzigen of verspreiden, tenzij EA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit volgens de wet is toegestaan. U mag de broncode of andere gegevens van EA-diensten niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren of anderszins gebruiken, tenzij EA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit volgens de wet is toegestaan. EA en haar licentiegevers zijn eigenaar van alle overige rechten en behouden deze voor, met inbegrip van alle rechten en aanspraken op en belangen in de EA-diensten en bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten.

3. Content en rechten

EA levert games, features en content via een serie rechten. Tot sommige rechten krijgt u toegang via virtuele valuta die buiten onze games geen waarde hebben.

De EA-diensten bevatten content en rechten. Content omvat de software, technologie, tekst, forumberichten, chatberichten, profielen, widgets, berichten, links, e-mails, muziek, geluid, graphics, afbeeldingen, video, code en al het audiovisuele of andere materiaal dat verschijnt in of komt uit EA-diensten, alsmede het ontwerp en het uiterlijk van onze websites. Onder content valt tevens door gebruikers gegenereerde content ("UGC"). UGC omvat EA-accountpersona's, forumberichten, profielcontent en andere content die gebruikers aan EA-diensten hebben bijgedragen. Alle content is eigendom van EA en haar licentiegevers of is gelicenseerd aan EA en haar licentiegevers krachtens Sectie 5 hieronder.

Rechten zijn aan u door EA gelicenseerde rechten om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van online of offline elementen van EA-diensten. Voorbeelden van rechten zijn toegang tot digitale content of vrijspeelbare content; extra of verbeterde functionaliteit (met inbegrip van multiplayer-diensten); abonnementen; virtuele activa; ontgrendelingssleutels of codes, seriecodes of online verificatie; in-game verdienste; en virtuele punten, munten of valuta.

Deze virtuele punten, munten of valuta worden hierna ‘virtuele EA-valuta’ genoemd. Door virtuele EA-valuta van ons of onze erkende partners te ontvangen, verkrijgt u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en een keuze te maken uit de rechten die EA uitdrukkelijk aan u beschikbaar stelt.

Virtuele EA-valuta heeft geen geldwaarde en heeft geen waarde buiten onze producten en diensten. Virtuele EA-valuta mogen niet worden verkocht, verhandeld, overgedragen of uitgewisseld voor contant geld; ze mogen uitsluitend worden ingewisseld voor rechten die voor de EA-dienst beschikbaar zijn. Virtuele EA-valuta worden niet gerestitueerd en u heeft geen recht op restitutie van eventuele ongebruikte virtuele EA-valuta. Zodra u virtuele EA-valuta hebt ingeruild voor een recht, is dat recht niet retourneerbaar, omruilbaar of restitueerbaar. Als u in Japan woont, gaat u ermee akkoord virtuele EA-valuta binnen 180 dagen vanaf de aankoopdatum te gebruiken.

U zorgt voor eigen rekening voor de uitrusting, internetverbinding en kosten die zijn vereist voor toegang tot en gebruik van de EA-diensten.

4. Verkrijgbaarheid van EA-diensten en updates

Onze games en diensten zijn mogelijk niet altijd beschikbaar of werken mogelijk niet op alle apparatuur. We kunnen ook updates of wijzigingen aanbrengen in onze games en diensten, die invloed kunnen hebben op het gebruik of de spelvorderingen.

Wij garanderen niet dat welke EA-diensten, content of rechten dan ook te allen tijde, op alle locaties of op een bepaald moment beschikbaar zullen zijn, of dat wij bepaalde EA-diensten, content of rechten gedurende een bepaalde periode zullen blijven aanbieden. EA garandeert niet dat EA-diensten toegankelijk zijn op alle apparaten, door middel van een specifieke provider van internet of een verbinding, of op alle geografische locaties.

EA kan een EA-dienst, content of rechten op gezette tijden zonder voorafgaande kennisgeving aan u bijwerken, veranderen of wijzigen. Deze updates en wijzigingen kunnen vereist zijn om de EA-diensten te blijven gebruiken.

Het kan voorkomen dat EA bepaalde parameters moet bijwerken of resetten om de gameplay en het gebruik van EA-diensten in evenwicht te brengen. Deze updates of "resets" kunnen terugvallen in de betreffende spelwereld veroorzaken en gevolgen hebben voor personages, games, groepen of andere rechten die onder uw toezicht vallen.

EA kan tevens zonder voorafgaande kennisgeving acties uitvoeren jegens uw EA-account en rechten teneinde u of EA te beschermen, zoals het voorkomen van ongeoorloofde toegang, het resetten van wachtwoorden van EA-accounts, het opschorten van toegang tot EA-accounts, het verwijderen van gegevens of het verwijderen van EA-accounts uit EA-diensten. Uw beschikbaarheid voor EA-diensten kan ook worden beïnvloed naar aanleiding van daadwerkelijke of vermoedelijke overtredingen van de gedragscode, zoals nader wordt beschreven in Sectie 6.

5. Uw UGC

U staat EA en onze spelers toe om alles te gebruiken wat u uploadt of aanmaakt (UGC) binnen onze games en diensten. U bent verantwoordelijk voor uw UGC. Het moet gaan om uw eigen content of content die u mag gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor uw UGC. U mag geen UGC uploaden die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden, noch mag u UGC uploaden die inbreuk maakt op de wet, deze overeenkomst of privacy- of publiciteitsrechten van derden.

EA mag, geheel handelend naar eigen inzicht, UGC om wat voor reden dan ook verwijderen, bewerken of uitschakelen, ook als EA in redelijkheid bepaalt dat UGC inbreuk maakt op deze overeenkomst. EA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor UGC, verwijdering van UGC of het uitblijven van de verwijdering van UGC of andere content. EA screent alle UGC niet van tevoren en onderschrijft UGC die beschikbaar is op EA-diensten niet, noch keurt zij deze goed.

Wanneer u UGC bijdraagt, verleent u EA, haar licentiegevers en licentiehouders een niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, wereldwijde licentie die in sublicentie kan worden gegeven om de UGC of een deel daarvan te gebruiken, te hosten, op te slaan, te vermenigvuldigen, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar te vertonen, hier werken van af te leiden of deze anderszins over te dragen en te communiceren, op welke wijze, in welke vorm en op welk forum dan ook, of dat nu bekend of later bedacht is, zonder voorafgaande kennisgeving, betaling of toekenning van welke aard dan ook aan u of derden. U verleent alle andere gebruikers die via een EA-dienst toegang tot uw UGC kunnen krijgen en uw UGC kunnen gebruiken tevens het recht om uw UGC zonder verdere kennisgeving, toeschrijving of compensatie aan u te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, hier werken van af te leiden en deze op andere wijze te communiceren en te verspreiden.

6. Gedragscode

Wij willen dat u het tijdens het spelen van onze games naar uw zin heeft. Daarom verwachten we dat u (zoals alle spelers) EA, onze medewerkers, vertegenwoordigers en uw medespelers respecteert. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zich aan de wet houdt, niet vals speelt, anderen niet beledigt, onze software niet hackt, niet spamt of bot, en niet tegen EA of onze spelers liegt. Dat zijn de belangrijkste zaken. Lees de volledige lijst met dingen die u niet mag doen in de gedragscode.

Wanneer u een EA-dienst opent of gebruikt, verklaart u dat u zich niet zult bezighouden met de volgende zaken:

Om deze regels te handhaven, kunnen we uw activiteit observeren en UGC verwijderen. Indien u deze regels niet opvolgt, kunnen wij u waarschuwen, u schorsen, u permanent verbannen of andere beperkingen opleggen aan uw EA-account, games of gerelateerde diensten.

Als u of iemand die uw EA-account gebruikt deze regels overtreedt en nalaat deze inbreuk te herstellen na een waarschuwing, kan EA stappen ondernemen tegen u, met inbegrip van het intrekken van de toegang tot sommige of alle EA-diensten, content of rechten of het beëindigen van uw EA-account zoals beschreven in sectie 8. In het geval van ernstige overtredingen kan EA deze stappen ondernemen zonder voorafgaande waarschuwing. Een aantal voorbeelden van ernstige overtredingen zijn onder andere: promotie van, stimulering van of betrokkenheid bij hacken, het verkopen van EA-accounts of rechten (met inbegrip van virtuele valuta en items) zonder toestemming van EA, extreme intimidatie of dreigende illegale activiteiten. Indien dat praktisch mogelijk is, zal EA u op de hoogte stellen van de maatregel die zij zal treffen naar aanleiding van de schending van deze regels of een inbreuk op deze overeenkomst.

Voor specifieke EA-diensten kunnen aanvullende regels worden geplaatst die van toepassing zijn op uw gedrag op deze diensten.

Indien u andere gebruikers ontmoet die deze regels overtreden, dient u deze activiteit bij EA te melden via de functies "Help" of "Misbruik melden" van de betreffende EA-dienst (indien beschikbaar) of door contact op te nemen met de klantenservice op help.ea.com/nl.

EA kan, geheel handelend naar eigen inzicht, online activiteiten of content op EA-diensten controleren of vastleggen en kan, geheel handelend naar eigen inzicht, content uit een EA-dienst verwijderen. Onthoud dat uw mededelingen en uw UGC in een EA-dienst openbaar zijn en door anderen kunnen worden gezien.

Uw gebruik van EA-diensten is onderworpen aan het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl, dat middels verwijzing in deze overeenkomst wordt opgenomen.

7. Games

Dit onderdeel is van toepassing op onze games, met name PC-games, en gameplatforms die eigendom zijn van EA, zoals de EA app of Origin.

Deze sectie is van toepassing op de games en spelabonnementen van EA ("EA-games"), met inbegrip van EA-games die draaien op een personal computer ("pc-games van EA") en de client-toepassing en gerelateerde diensten van EA die pc-games van EA distribueren (de "EA app", momenteel https://www.origin.com/nl-nl/about).

A. Technische maatregelen en content-beveiligingsmaatregelen

Wij gebruiken specifieke beveiligingssoftware om piraterij en vals spelen tegen te gaan, en indien u deze manipuleert, kan dat leiden tot intrekking van de toegang tot onze games.

EA maakt voor EA-diensten gebruik van technische maatregelen of content-beveiligingsmaatregelen, ontwikkeld door EA of externe partners, teneinde piraterij en ongeoorloofd kopiëren of gebruik van EA-games te voorkomen. Deze licentie wordt beëindigd indien u deze maatregelen probeert te omzeilen, uit te schakelen of te manipuleren.

B. EA app

Om onze pc-games te spelen, moet u mogelijk onze software voor het pc-distributieplatform installeren. Wij werken de software mogelijk automatisch bij. Wij geven instructies, zodat u onze games en software kunt verwijderen.

Om pc-games van EA te spelen, vereist EA dat u de EA app-clienttoepassing of een opvolger daarvan installeert en gebruikt. Een EA-account, uw acceptatie van deze overeenkomst en een internetverbinding zijn vereist voor de EA app om uw licentie voor het pc-games van EA ("Verificatie" of "Verificatie") te verifiëren.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van EA-diensten die zijn gekoppeld aan een pc-game van EA, moet u zich mogelijk eerst registreren met de seriecode die bij een pc-game van EA wordt geleverd. De seriecode die bij de pc-game van EA wordt geleverd, wordt tijdens de verificatie gecontroleerd. Verificatie is beperkt tot één EA-account per seriecode, wat betekent dat de pc-game van EA niet overdraagbaar is. U mag een pc-game van EA slechts starten en openen op maximaal vijf unieke machines binnen een aaneengesloten periode van 24 uur.

De EA app en pc-games van EA kunnen updates, upgrades en extra functies downloaden en installeren. U verklaart dat EA niet verplicht is om eerdere versie(s) van de EA app te ondersteunen nadat een update, upgrade en/of implementatie van extra features beschikbaar is gekomen. EA biedt u mogelijk de optie om een alfa- of bètaversie van de EA app te downloaden, te installeren en te gebruiken onder deze dezelfde voorwaarden.

Instructies voor het verwijderen van de EA app client vind je op de hulpwebsite van EA, help.ea.com/nl.

Je kunt pc-games van EA te allen tijde verwijderen met behulp van de interface van de EA app en alle lokaal opgeslagen bestanden verwijderen. Punkbuster kan na verwijdering op de computer blijven staan. Om Punkbuster te deïnstalleren, schakelt u het uitvoerbevel in op https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Bewaking en anticheat-maatregelen

EA installeert software om vals spelen of hacken te detecteren. Deze programma's sturen gegevens op uw computer naar EA.

EA maakt gebruik van technologieën om vals spelen tijdens het gebruik van EA-diensten en vooral EA-games te detecteren en te voorkomen. Deze technologieën kunnen worden ontwikkeld door EA of derden.

Indien u een spel met online mogelijkheden start, kunnen deze technologieën worden geactiveerd met kernel-, beheerders- of gebruikersrechten, en kunnen deze uw gameplay, het RAM van de apparatuur, de processen, de communicatie en de bestandsopslag bewaken ten behoeven van de detectie van overtredingen van en de handhaving van de gedragscode in Sectie 6, met inbegrip van het gebruik van ongeoorloofde programma van derden. Een ongeoorloofd programma van derden is een programma of bestand van derden (zoals een "add-on", "mod", "hack", "trainer" of "cheat") dat naar mening van EA (i) vals spelen mogelijk maakt; (ii) gebruikers in staat stelt om de spelinterface, de omgeving en/of de ervaring op een wijze te wijzigen of te hacken die niet uitdrukkelijk door EA is toegestaan; of (iii) informatie uit of via het spel onderschept, "delft" of anderszins vergaart.

EA kan relevante gegevens verzamelen die nodig zijn voor onze onderzoeks- en handhavingsdoeleinden, zoals uw accountgegevens, gegevens gerelateerd aan een ongeoorloofd programma van derden, pc-gamebestanden van EA die zijn gewijzigd en het aantal keren dat vals spelen is gedetecteerd. We kunnen uw licentie en uw EA-account ook beëindigen indien we vaststellen dat u vals heeft gespeeld.

Indien u een spel met online mogelijkheden afsluit, worden deze anticheat-technologieën gedeactiveerd.

8. Beëindiging en andere sancties

Indien u deze overeenkomst of de wet overtreedt, kan EA het gebruik van onze games en diensten zonder restituties opschorten of beëindigen.

Indien we besluiten om een spel of dienst af te sluiten, vertellen we u dat minstens 30 dagen van tevoren.

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of EA. EA kan uw toegang tot en gebruik van EA-diensten of uw EA-account beëindigen indien EA bepaalt dat u deze overeenkomst heeft overtreden of dat er sprake is van ander onwettig, ongepast of frauduleus gebruik van EA-diensten op uw EA-account. Indien dat praktisch mogelijk is, zal EA u in kennis stellen over de opheffing. Bij beëindiging van een EA-account raakt u mogelijk uw gebruikersnaam en persona kwijt. Indien u meer dan één account heeft, kan EA al uw EA-accounts opheffen en alle gerelateerde rechten beëindigen, afhankelijk van het soort overtreding of misbruik. Indien uw EA-account wordt beëindigd, heeft u geen toegang tot uw EA-account of rechten en kan toekomstige toegang of toekomstig gebruik van EA-diensten zijn geblokkeerd. Na beëindiging wordt uw licentie krachtens deze overeenkomst ook beëindigd.

In plaats van beëindiging en vóór beëindiging kan EA u een waarschuwing geven, uw toegang tot een bepaalde EA-dienst of uw EA-account blokkeren of wijzigen, rechten op een EA-account of apparaatniveau verwijderen of intrekken, content verwijderen of wissen die in strijd is met deze overeenkomst, of uw apparatuur of machine van specifieke EA-diensten verbannen. Indien EA handelingen uitvoert die in deze sectie worden beschreven, heeft u geen recht op restitutie (behoudens wettelijke restitutierechten) en worden er geen rechten aan u toegeschreven of geconverteerd naar contant geld of andere vormen van compensatie.

EA kan te allen tijde alle EA-diensten beëindigen, door u hiervoor minstens dertig dagen van tevoren in kennis te stellen via e-mail (indien beschikbaar), binnen de betreffende EA-dienst en/of op de pagina met service-updates van de website van EA (https://www.ea.com/nl-nl/service-updates). Na beëindiging van online diensten worden er geen software-updates toegepast op onze games en kunnen we niet garanderen dat onze games blijven functioneren op nieuwere of bijgewerkte besturingssystemen, of kunnen worden gedownload via toepassingsdistributiediensten, zoals de iOS App Store en de Google Play Store. Games die na beëindiging van de online dienst beschikbaar zijn via dergelijke toepassingsdistributiediensten kunnen zonder verdere kennisgeving worden verwijderd.

Indien u van mening bent dat er abusievelijk maatregelen tegen uw account of apparatuur zijn getroffen, neemt u contact op met de klantenservice via help.ea.com/nl.

Indien u deze overeenkomst beëindigt, verklaart u al het gebruik van EA-diensten te staken.

Secties 5, 8-9, 11-15 van deze overeenkomst gelden tevens na beëindiging van deze overeenkomst.

9. Gebruik van gegevens

EA verzamelt diverse gegevens wanneer u onze games speelt (zelfs offline) om ons bedrijf te runnen, onze producten en diensten te verbeteren, onze regels te handhaven en met u te communiceren. Wij raden u aan om het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl te lezen.

Wanneer u een EA-dienst gebruikt, kan EA gegevens van uw computer of apparatuur verzamelen en opslaan, met inbegrip van gegevens over uw computer of apparatuur, hardware, geïnstalleerde software en besturingssysteem (zoals IP-adres en apparaat-ID), gegevens over het gebruik van EA-diensten, gameplay- en gebruiksstatistieken, systeeminteracties en randapparatuur. Indien u een EA-dienst offline gebruikt, worden deze gegevens opgeslagen op uw apparaat en overgedragen aan EA als uw apparaat verbinding maakt met het internet. EA gebruikt deze informatie voor de bedrijfsvoering, ter verbetering van haar producten en diensten, de levering van diensten aan en correspondentie met u (met inbegrip van marketingdoeleinden), de levering van software-updates, de dynamische levering van content en software-ondersteuning, de handhaving van deze overeenkomst, het oplossen van bugs of het anderszins verbeteren van uw gebruikerservaring. Indien u participeert in online diensten, kan EA tevens statistische gegevens inzake de gameplay (waaronder scores, klassementen en verdiensten) vergaren, gebruiken, opslaan, verzenden en openbaar weergeven, of de identiteit van content vaststellen die door u is aangemaakt en met andere spelers wordt gedeeld.

Uw gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en overgedragen door EA Inc. in de Verenigde Staten, in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl.

U kunt bepaalde voorkeuren voor gegevensvergaring beheren op het tabblad Instellingen van de pc-gameclient van EA.

10. Overige software, hulpprogramma's en hulpmiddelen

Indien wij onze games bijwerken, heeft u mogelijk nieuwe software nodig om onze games te blijven spelen.

EA-diensten vereisen of staan u mogelijk toe om software, software-updates of patches of andere hulpprogramma's en hulpmiddelen van EA of haar licentiegevers te downloaden op uw computer, amusementssysteem of apparaat. Deze technologieën kunnen verschillen per platform, en de prestaties van EA-diensten kunnen verschillen afhankelijk van uw computer en andere apparatuur. U begrijpt dat bepaalde updates van deze technologieën vereist kunnen zijn om het gebruik van een EA-dienst te kunnen voortzetten. Sommige van deze updates bevatten mogelijk vergrendelde features of content waarvoor u extra moet betalen om toegang te krijgen. U verleent EA toestemming om automatisch alle beschikbare updates voor EA-diensten te installeren. Het niet installeren van beschikbare updates kan EA-diensten, met inbegrip van pc-games van EA, onspeelbaar maken.

11. Derden

U bent verantwoordelijk voor het gebruik uwerzijds van game servers en diensten die geen eigendom zijn van EA.

Sommige EA-diensten geven u de optie om te spelen op servers die geen eigendom zijn van of die niet door EA worden beheerd. EA beheert deze diensten niet en is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de EA-dienst op of via deze diensten. Deze diensten van derden kunnen u onderwerpen aan aanvullende of andere voorwaarden en beperkingen.

EA-diensten kunnen hyperlinks naar externe websites bevatten. Die sites kunnen gegevens verzamelen of om uw persoonlijke gegevens vragen. EA houdt geen toezicht op deze sites en is niet verantwoordelijk voor de content daarvan of voor de vergaring, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens daardoor.

12. Garanties; Beperking van aansprakelijkheid

EA doet geen beloftes over onze software, maar het plaatselijke recht in uw land kan bepaalde garanties bevatten. De schade die u vergoed kunt krijgen voor juridische claims is beperkt.

INDIEN U WOONACHTIG BENT IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER), HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND, WORDEN DE EA-DIENSTEN GELEVERD MET IN REDELIJKHEID VASTGESTELDE ZORG EN VAARDIGHEID EN WORDEN ER GEEN ANDERE BELOFTES GEDAAN OF GARANTIES GEGEVEN OVER DE EA-DIENSTEN. INDIEN U WOONACHTIG BENT BUITEN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZWITSERLAND, WORDEN DE EA-DIENSTEN IN LICENTIE GEGEVEN EN IN DE FEITELIJKE STAAT GELEVERD. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER DIT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN, GEEFT EA GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES VOORTVLOEIENDE UIT GEBRUIK, GEWOONTEN OF HET VERLOOP VAN DE TRANSACTIE. EA GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE EA-DIENST NIET WORDT VERSTOORD; DAT DE EA-DIENST AAN UW EISEN VOLDOET; DAT DE WERKING VAN DE EA-DIENST NIET WORDT ONDERBROKEN OF VRIJ IS VAN FOUTEN, BUGS, BESCHADIGING, VERLIES, STORING, HACKING OF VIRUSSEN, OF DAT DIENSTEN VAN EA SAMENWERKEN OF COMPATIBLE ZIJN MET ANDERE SOFTWARE. EA BIEDT GEEN GARANTIES VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE WORDEN AANGEBODEN VIA DE EA APP-WINKEL. ZIE https://help.ea.com/nl-nl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ VOOR MEER INFORMATIE OVER WETTELIJKE GARANTIES EN ANDERE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED, EN https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ VOOR INFORMATIE OVER RECHTEN VAN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN.

INDIEN U WOONACHTIG BENT IN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND, ZIJN EA EN HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT DE ACTIES VAN OF INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST, OF VOORTVLOEIENDE UIT HANDELINGEN OF OMISSIES VAN DERDEN (OF ANDEREN) DIE BUITEN ONZE MACHT VALLEN. INDIEN U WOONACHTIG BENT BUITEN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZWITSERLAND, ZIJN EA EN HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS VOOR ZOVER DIT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DIE NIET ZIJN VEROORZAAKT DOOR INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST DOOR EA, OF VOOR INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJK VASTGESTELDE SCHADE OF SPECIALE SCHADE. DE UITGESLOTEN VORMEN VAN SCHADE ZIJN ONDER ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN (ZOALS GEDERFDE INKOMSTEN OF WINST), KOSTEN VAN VERVANGEN GOEDEREN OF DIENSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF UITVAL, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL EN COMPUTERSTORINGEN OF EEN SLECHTE WERKING VAN DE COMPUTER. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE CLAIMS VOORTVLOEIENDE UIT OF GERELATEERD AAN DEZE LICENTIE OF EA-DIENST, OF DEZE NU GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF IETS ANDERS. ZE IS ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN EA OP DE HOOGTE WAS OF HAD MOETEN ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VERGOEDINGEN VOOR DIRECTE SCHADE MOGEN NOOIT HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U WERKELIJK HEEFT BETAALD VOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EA-DIENST. EA BEPERKT HAAR AANSPRAKELIJKHEID NIET VOOR FRAUDE, GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG, OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET TOEGESTAAN, DUS ZE ZIJN MOGELIJK NIET ALLEMAAL OF ZELFS IN HET GEHEEL NIET OP U VAN TOEPASSING.

Indien u een fysieke kopie van een EA-dienst op een fysiek verkooppunt in de Verenigde Staten heeft gekocht en u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst en heeft de EA-dienst niet geïnstalleerd of gebruikt, kunt u deze kopie binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van aankoop retourneren voor restitutie of vervanging aan de oorspronkelijk plaats van aankoop door de instructies te volgen die beschikbaar zijn op https://help.ea.com/nl-nl/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Algemene voorwaarden

A. Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd, indien ondertekend door EA.

Deze overeenkomst vormt, samen met andere EA-voorwaarden die het gebruik uwerzijds van EA-diensten bepalen, de volledige overeenkomst tussen u en EA. De overeenkomst mag niet (bij amendement) worden gewijzigd behalve schriftelijk en na ondertekening door EA. Indien EA een recht krachtens deze overeenkomst niet uitoefent, wil dat niet zeggen dat EA afstand doet van dat recht of andere rechten. Indien een deel van deze overeenkomst onuitvoerbaar wordt geacht, blijven alle andere onderdelen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

B. Bepalend recht

Indien u in de Verenigde Staten, Canada of Japan woont, wordt deze overeenkomst gesloten tussen u en Electronic Arts Inc. Indien u in een ander land woont, wordt deze overeenkomst gesloten tussen u en EA Swiss Sàrl.

Indien u woonachtig bent in de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Brazilië, Hongkong, Mexico of Rusland, (i) wordt deze overeenkomst gesloten tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in het bedrijvenregister van Genève met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Zwitserland; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van EA-diensten onder het recht van het land waarin u woonachtig bent; en (iii) verklaart u uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de rechtbanken van het land waarin u woonachtig bent.

Indien u woonachtig bent in de Republiek Korea, (i) wordt deze overeenkomst gesloten tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in het bedrijvenregister van Genève met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Zwitserland; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van de EA-diensten onder de wetten van Korea, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de rechtbanken van Korea.

Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, Canada of Japan, (i) is dit een overeenkomst tussen u en Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van de EA-diensten onder de wetten van de staat Californië, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u voor claims en geschillen die niet onder de onderstaande arbitrageovereenkomst vallen uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

Indien u woonachtig bent in een ander land, (i) is dit een overeenkomst tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in het bedrijvenregister van Genève met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Zwitserland; (ii) vallen deze overeenkomst en het gebruik uwerzijds van de EA-diensten onder de wetten van de staat Californië, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) verklaart u voor claims en geschillen die niet onder de onderstaande arbitrageovereenkomst vallen uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-diensten rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

De UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Wenen, 1980) is niet van toepassing op deze overeenkomst of geschillen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst.

C. Export

U dient alle exportwetten te volgen en u verklaart dat u geen verboden persoon bent volgens het exportrecht.

U gaat ermee akkoord u te houden aan het Amerikaanse recht en ander toepasselijk recht op het gebied van exportbeperking. U verklaart een EA-dienst niet naar inwoners van het buitenland of nationale bestemmingen te verzenden indien dit door genoemde wetten wordt verboden. Je erkent tevens dat het EA volgens deze wetten op het gebied van exportbeperkingen niet verboden is om zaken met je te doen.

14. Wijzigingen in deze overeenkomst

Deze overeenkomst kan te allen tijde door EA worden bijgewerkt. Indien u niet akkoord gaat met bepaalde zinvolle wijzigingen, kunt u onze games mogelijk niet spelen.

EA kan deze overeenkomst op gezette tijden wijzigen, dus neem de overeenkomst regelmatig door. Voor EA-spelers die een eerdere versie van deze overeenkomst hebben geaccepteerd, worden de revisies 30 dagen na plaatsing op terms.ea.com/nl van kracht. Uw voortgezette gebruik van EA-diensten betekent dat u de wijzigingen accepteert. Zodra je akkoord gaat met een versie van de overeenkomst, zullen wij in de toekomst geen wezenlijke wijzigingen aanbrengen zonder je uitdrukkelijke instemming. Indien u wordt gevraagd om akkoord te gaan met wezenlijke wijzigingen in deze overeenkomst en u deze afwijst, kunt u de geleverde EA-dienst mogelijk niet blijven gebruiken.

15. Oplossing van geschillen door bindende arbitrage

Deze sectie is alleen van toepassing indien u buiten Quebec, Rusland, Zwitserland, Brazilië, Mexico, de lidstaten van de EER, het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Korea woont.

Indien u een geschil heeft, verklaart u schriftelijk informatie naar EA te verzenden en vervolgens om arbitrage te vragen. U verklaart dat alle claims die u tegen EA indient binnen uw persoonlijke hoedanigheid vallen, en niet als lid van een groep, als vertegenwoordiger van een groep of als onderdeel van een collectieve actie.

DEZE SECTIE IS VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTEN EN MENSEN DIE AKKOORD ZIJN GEGAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. HET SLUIT INWONERS VAN QUEBEC, RUSLAND, ZWITSERLAND, BRAZILIË, MEXICO, DE LIDSTATEN VAN DE EER, HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE REPUBLIEK VAN KOREA UIT. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DOEN U EN EA UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES MET EEN JURY EN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE.

Deze Sectie 15 biedt een gestroomlijnde manier om geschillen tussen ons op te lossen indien deze zich voordoen. De meeste van uw problemen kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost door uzelf met uw account aan te melden op de interface van de EA-klantenservice op help.ea.com/nl. Als EA je probleem niet kan oplossen, gaan jij en EA ermee akkoord gebonden te zijn aan de procedure die in deze sectie uiteen wordt gezet om geschillen tussen ons op te lossen.

Deze Sectie 15 is een overeenkomst tussen u en EA, en is van toepassing op onze respectievelijke zaakwaarnemers, werknemers, dochtermaatschappijen, voorgangers, opvolgers, begunstigden en cessionarissen. Deze arbitrageovereenkomst heeft betrekking op een transactie in interstatelijk handelsverkeer; dientengevolge vallen de interpretatie en handhaving van deze Sectie 15 en alle arbitrage die krachtens deze sectie worden uitgevoerd onder de Federal Arbitration Act. Deze Sectie 15 wordt breed geïnterpreteerd en blijft geldig na beëindiging van deze overeenkomst.

A. Claims die onder arbitrage vallen

Alle geschillen, claims of controverses voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst, EA-diensten en haar marketing, of de relatie tussen u en EA, met inbegrip van de geldigheid, uitvoerbaarheid en reikwijdte van deze Sectie 15 ("geschillen") worden uitsluitend afgehandeld via bindende arbitrage. Hieronder vallen claims die zijn ontstaan voordat je deze overeenkomst bent aangegaan. De enige geschillen die niet onder deze Sectie 15 vallen zijn (i) claims inzake de inbreuk op, bescherming van of geldigheid van de handelsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken of octrooirechten van u, EA of de licentiegevers van EA; (ii) indien u woonachtig bent in Australië, claims om een wettelijk consumentenrecht uit te oefenen volgens het Australische consumentenrecht; en (iii) claims die zijn ingediend in een procedure voor geringe vorderingen.

B. Informele onderhandelingen

Jij en EA proberen eerst gedurende ten minste 30 dagen geschillen in der minne te schikken alvorens toevlucht tot arbitrage te nemen. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de ene partij aan de andere ("mededeling van geschil"). De mededeling van geschil dient: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij te bevatten; (b) de aard en basis van de claim of het geschil te beschrijven; en (c) het specifieke gewenste redres uiteen te zetten. EA stuurt de mededeling van geschil naar je factuur- of e-mailadres. U stuurt uw mededeling van geschil naar: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA. ATTENTION: Legal Department.

C. Bindende arbitrage

Indien jij en EA een geschil niet in der minne kunnen oplossen, kun je of kan EA ervoor kiezen om het geschil definitief en exclusief te laten oplossen via bindende arbitrage. Elke keuze voor arbitrage door één partij is definitief en bindend voor de andere partij. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association volgens de Consumer Arbitration Rules ("AAA Consumer Rules"), die beschikbaar zijn op www.adr.org, of door te bellen naar 1-800-778-7879, met de volgende wijzigingen:

1. Arbitragekosten vallen onder de AAA Consumer Rules. Indien de bemiddelaar bepaalt dat dergelijke kosten buitensporig zijn, of indien u EA via het bovenstaande adres voor mededelingen van geschil een kennisgeving stuurt om aan te geven dat u de administratiekosten niet kunt betalen die nodig zijn voor het initiëren van een arbitrage, betaalt EA alle administratieve AAA-kosten.

2. Indien het geschil draait om een bedrag dat niet hoger is dan $25.000, wordt de arbitrage uitsluitend uitgevoerd op basis van stukken die schriftelijk zijn ingediend.

3. De partijen kunnen tijdens de procedure alle moties indienen die doorslaggevend kunnen zijn.

4. De bemiddelaar neemt schriftelijk een besluit, met inbegrip van de bevindingen en conclusies waarop het besluit is gebaseerd. De bemiddelaar is gemachtigd om voorzieningen te treffen die door het toepasselijk recht worden toegestaan, maar de bemiddelaar is niet gemachtigd om voorzieningen te treffen op niet-individuele basis. De bemiddelaar kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen treffen ten gunste van de partij die om herstel van grieven vraagt en slechts voor zover dat noodzakelijk is om de grieven te herstellen die worden gerechtvaardigd door de claim van de betreffende partij.

De bemiddelaar dient het toepasselijke recht te volgen, en alle uitspraken kunnen worden betwist indien de bemiddelaar dat niet doet. U en EA kunnen procederen in de rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

D. Beperkingen

U EN EA VERKLAREN DAT BEIDE PARTIJEN BIJ ALLE GESCHILLEN ALLEEN CLAIMS BIJ ELKAAR KUNNEN INDIENEN IN UW OF INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EEN AANKLAGER OF LID VAN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE ACTIE. De bemiddelaar zal de claims van andere personen niet bij jouw claims voegen, en zal geen voorzitter zijn van representatieve acties of class-actions van welke aard ook. Indien dit lid D niet kan worden uitgevoerd, is dit volledige arbitrageovereenkomst nietig en ongeldig.

E. Locatie

Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, vindt de arbitrage plaats in de county waarin u woonachtig bent. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten wordt de arbitrage opgestart in de County of San Mateo, de staat Californië, de Verenigde Staten van Amerika, en u en EA verklaren u te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de betreffende rechtbank om arbitrage af te dwingen, de procedure in afwachting te houden, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

F. Herstel

Indien de bemiddelaar met betrekking tot de hoogte van een claim die je tegen EA hebt ingediend ten gunste van jou beslist en jou een bedrag toekent dat hoger is dan de geldelijke waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat EA heeft gedaan voordat EA de uiteindelijke documenten heeft ingediend bij de bemiddelaar, verplicht EA zich tot het volgende:

1. Zij betaalt u 150% van uw arbitragebedrag, tot maximaal $5000 USD extra boven op uw arbitragebedrag; en

2. Zij compenseert de arbitragekosten die u aan de AAA heeft betaald.

G. Wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst

EA zal geen wezenlijke wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst afdwingen, tenzij je uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijzigingen.

H. Scheidbaarheid

Indien een clausule binnen deze Sectie 15 (anders dan de afstandsverklaringsclausule voor collectieve acties in lid D hierboven) niet kan worden uitgevoerd omdat deze een bepaalde claim of een bepaald rechtsmiddel zou uitsluiten (zoals een openbare voorlopige voorziening), moet die claim of dat rechtsmiddel (en alleen die claim of dat rechtsmiddel) worden gescheiden van arbitrage en voor het gerechtshof worden gebracht, terwijl resterende claims of rechtsmiddelen dan worden opgelost via arbitrage. Indien een clausule binnen deze Sectie 15 (met uitzondering van de afstandsverklaringsclausule voor collectieve acties die uiteen wordt gezet in lid D hierboven) om andere redenen niet kan worden uitgevoerd, wordt deze clausule van deze Sectie 15 gescheiden en blijft de rest van deze Sectie 15 volledig van kracht.

16. Aanvullende voorwaarden voor PlayStation®

Er zijn extra voorwaarden van toepassing op aankopen in de PlayStation™Store.

Voor aankopen in PlayStation™Store in Europa

Elke content die in een winkel in het spel is gekocht, wordt gekocht van Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) en is onderworpen aan de servicevoorwaarden van PlayStation™Network die bij PlayStation™Store verkrijgbaar zijn. U dient de gebruiksrechten te controleren omdat deze per item kunnen verschillen. Tenzij anderszins vermeld, gelden dezelfde leeftijdsbeperkingen voor content die in een winkel in het spel beschikbaar is als voor het spel zelf.

17. Aanvullende voorwaarden van toepassing op aankopen voor mobiele apparatuur

Er zijn extra voorwaarden van toepassing op aankopen voor mobiele apparatuur.

Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, Canada of Japan, is de verkoper van content en rechten die bij EA zijn aangeschaft voor gebruik op mobiele apparatuur Electronic Arts Inc. Indien u in een ander land woont, is de verkoper van dergelijke content en rechten die bij EA zijn aangeschaft EA Swiss Sàrl. Elke dochtermaatschappij van EA die is aangeduid als de verkoper van de content en rechten in de mobiele app store wordt vertegenwoordigd door Electronic Arts Inc. of EA Swiss Sàrl.Laatst bijgewerkt: 7 november 2022

Vorige gebruikersovereenkomst / dienstvoorwaarden