ELECTRONIC ARTS

SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

Detta slutanvändaravtal för programvara ("Licensen") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. samt dotterbolag och samarbetspartners ("EA"). Denna licens reglerar ditt användande av det här programmet och all relaterad dokumentation, samt uppdateringar och uppgraderingar som ersätter eller kompletterar programmet i någon mening och som inte distribueras med separat licens (sammantaget "Programvaran"). Detta program är licensierat, inte sålt, till dig.

GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET GODKÄNNER DU VILLKOREN I: (1) DENNA LICENS; (2) EA:S POLICY FÖR SEKRETESS OCH COOKIES (tillgänglig på http://privacy.ea.com/sv); OCH (3) EA:S SERVICEVILLKOR (finns på http://term.ea.com/sv) OCH GÅR MED PÅ ATT BINDAS AV DEM.  Om du inte godkänner villkoren i denna licens, EA:s policy för sekretess och cookies och/eller EA:s servicevillkor får du inte installera eller använda programvaran.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna licens när som helst. Se därför över den ofta, antingen via avsnittet Om i programvaran eller genom att gå till http://www.ea.com/se/eulas. Din fortsatta användning av våra produkter och tjänster online och via mobil bekräftar att du godkänner ändringarna av denna licens.

AVSNITT 2 OCH 3 NEDAN BEHANDLAR DEN INFORMATION OCH DATA SOM KAN SAMLAS IN OM DIG OCH DITT MOBILA BETEENDE AV EA OCH TREDJE PART. AVSNITT 4 NEDAN BESKRIVER BESKRIVER SEKRETESSINSTÄLLNINGAR PÅ ANDRA ORIGIN-TJÄNSTER ÄN SCRABBLE (FÖR PROGRAM MED INTEGRERADE ORIGIN-TJÄNSTER) OCH HUR DE SKYDDAR UTLÄMNING AV DIN INFORMATION INOM DETTA PROGRAM OCH ORIGIN-TJÄNSTER I PC-MILJÖ. SPECIALVILLKOR FÖR SCRABBLEANVÄNDARE. SE AVSNITT 4 FÖR MER INFORMATION. AVSNITT 15 INNEBÄR ATT ALLA TVISTER MELLAN OSS SKA ÖVERLÄMNAS TILL BINDANDE SKILJEDOM PÅ INDIVIDUELL BASIS.

OM DU INTE GODKÄNNER DETTA ELLER ANDRA AVSNITT I DENNA LICENS FÅR DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

1. Licensiering och användarvillkor.

A. Upplåtelse. Genom detta köp ger dig EA en personlig, begränsad, icke-exklusiv licens att installera och använda programvaran, för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk på en enskild mobil enhet, endast i enlighet med vad som anges i denna licens. Dina erhållna rättigheter är avhängiga ditt samtycke till detta avtal. Kommersiell användning är förbjuden. Du är uttryckligen förbjuden att vidarelicensiera, hyra ut, leasa ut, flytta eller på annat sätt distribuera programvaran eller rätten att använda programvaran. Licensen börjar gälla det datum då du börjar installera eller på annat sätt använda programvaran, och upphör det datum då du gör dig av med programvaran eller då EA avslutar licensen, beroende på vilket som infaller först.

B. Tillgång till uppkopplade funktioner och/eller tjänster. Ett EA-konto kan krävas för att få tillgång till onlinetjänster och/eller funktioner. Du måste vara 16 + för att registrera ett EA-konto.

C. Ytterligare restriktioner. Din rätt att använda detta program är begränsad till ovanstående licens, och du får inte på annat sätt kopiera, visa, försöka förstöra, distribuera, utföra, publicera, modifiera, överföra, härleda verk ur eller använda programmet eller någon del av det, utom det som uttryckligen godkänts av EA. Om inte annat uttryckligen godkänts av EA får du inte göra kopior av programmet tillgängliga på ett nätverk där det kan användas av många användare. Du får inte göra programvaran tillgänglig i ett nätverk där det kan hämtas av flera användare. Du får inte ta bort eller förändra EA:s varumärken eller logotyper, eller juridiska meddelanden som ingår i programvaran eller relaterat material. Din rätt att använda programmet är avhängig av att du håller villkoren du avtalat med tredje part då du använder programmet. Om programmet till exempel är ett VoIP-program får du inte överträda ditt serviceavtal för trådlösa datatjänster genom din användning av programmet.

D. Förbehållna rättigheter. Du har köpt en licens till programvaran och dina rättigheter regleras i enlighet med detta avtal. Utöver vad som uttryckligen anges i detta dokument, förbehåller sig EA titel, intresse och alla rättigheter till programvaran (inklusive karaktärer, berättelse, bilder, fotografier, animationer, video, musik och text), samt all associerad upphovsrätt, alla varumärken och övriga immaterialrättsliga rättigheter. Licensen är begränsad till EA:s immaterialrättsliga egendom och företagets licenstagare i programvaran och inbegriper inte några andra rättigheter till patent eller immaterialrättslig egendom. Utöver i den utsträckningen lagen tillåter får du inte dekompilera eller disassemblera programvaran eller återskapa programkoden eller delar av den på något sätt. Du får inte ta bort, ändra eller dölja produktkännetecken, copyright eller andra meddelanden om immaterialrättslig egendom från programvaran. EA förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen medges enligt denna licens.

E. Dina bidrag. I utbyte mot din rätt att använda programvaran, och i den utsträckning dina bidrag genom användningen av programvaran ger upphov till upphovsrättsliga intressen, ger du härmed EA en exklusiv, icke tidsbegränsad, oåterkallelig, fullt överförbar och vidarelicensierbar världsomspännande rätt och licens att använda dina bidrag på vilket sätt som helst och i alla syften i samband med programvaran och relaterat material, inklusive rätten att reproducera, kopiera, förändra, modifiera, uppföra, förevisa, publicera, utsända, överföra eller på annat sätt till allmänheten vidarebefordra materialet på alla befintliga och framtida sätt och distribuera dina bidrag utan föregående meddelande eller kompensation till dig, så länge som det skydd för immaterialrättslig egendom som definieras i tillämplig lagstiftning och internationella avtal gäller. Du avsäger dig härmed all upphovsrätt, rättighet till publicering, offentligt omnämnande eller attribuering med avseende på EA:s och andra spelare användning och utnyttjande av detta material i samband med programvaran och relaterade produkter eller tjänster enligt tillämplig lagstiftning. Överlåtandet till EA och ditt avsägande av immateriella moraliska rättigheter ska gälla även efter detta licensavtals eventuella upphörande.

F. Tillgänglighet. Du måste själv ombesörja utrustning, internetanslutning eller enheter och/eller tjänster som behövs för att använda denna programvara. EA garanterar inte att detta program kan nås från alla enheter eller tjänster. EA garanterar inte att detta program är tillgängligt på alla geografiska platser. Du bekräftar att när du använder detta program kan din operatör ta ut avgifter för data, meddelanden och/eller annan trådlös åtkomst. Kontrollera med din operatör om de tar några sådana avgifter. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR FÖR ÅTKOMST TILL DETTA PROGRAM FRÅN DIN ENHET.

G. Programuppdateringar.  Du godkänner att programvaran får lov att automatiskt ladda ned och installera uppdateringar, uppgraderingar och andra funktioner som EA bedömer som rimliga för dig och/eller nödvändiga.  Du tillstår och godkänner att eventuella åligganden som EA har gällande support för föregående version(-er) kan avslutas då uppdatering, uppgradering och/eller andra funktioner finns tillgängliga. Denna licens skall gälla alla eventuella uppgraderingar som inte distribueras med en separat licens eller ett separat avtal.

H. Digitala tjänster.  EA kan erbjuda försäljning av virtuella mynt, poäng eller andra virtuella valutor (benämns i denna licens individuellt eller i grupp som ”EA:s virtuella valuta”). Genom att köpa eller på annat sätt erhålla EA:s virtuella valuta enligt ovan får du en begränsad licens för åtkomst till det innehåll som EA uttryckligen gör tillgängligt som en del av detta program (det ”digitala innehållet”).

Under din licensperiod för EA:s virtuella valuta har du rätt att lösa in EA:s virtuella valuta för valt digitalt innehåll. EA garanterar inte att något föremål som erbjuds som en del av detta program kommer att vara tillgängligt hela tiden eller vid en viss tidpunkt. EA garanterar inte att det kommer att fortsätta erbjuda specifika föremål under en specifik tidsperiod. EA förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera det digitala innehållet utan att meddela dig.

När du erhåller digitalt innehåll får du en begränsad licens för att använda det digitala innehållet för personligt, icke-kommersiellt bruk med alla specificerade tillåtna tjänster som EA identifierar då och då.  EA förbehåller sig alla rättigheter, alla titlar och intressen i det digitala innehållet och alla tillhörande copyright, varumärken och andra immateriella äganderättigheter däri.  Denna licens är begränsad till EA:s immaterialrättsliga egendom i det digitala innehållet och inbegriper inte några andra rättigheter till andra patent eller immateriell egendom. Du får inte ta bort, ändra eller dölja identifiering, copyright eller andra meddelanden om immaterialrättslig egendom i det digitala innehållet.

När du har löst in EA:s virtuella valuta mot digitalt innehåll kan detta innehåll inte returneras, växlas eller ersättas mot EA:s virtuella valuta eller kontanter, eller andra varor eller tjänster.

Perioden för din licens för EA:s virtuella valuta startar när du förvärvar EA:s virtuella valuta och/eller digitalt innehåll och, enligt denna licens, avslutas (1) två år efter inköps- eller erhållningsdatum (enligt omständigheterna och för varje enskilt köp eller förvärv) eller (2) på dagen då din åtkomst till programmet avslutas eller spärras enligt denna licens. Om du inte har använt din virtuella valuta under tjugofyra (24) månader eller mer och ditt konto innehåller EA:s virtuella valuta kommer din virtuella valuta att förfalla och ditt konto kan stängas på grund av inaktivitet.

 

2. Samtycke till användning av data. För att underlätta produktsupport, produktutveckling och förbättring liksom att förse dig med andra tjänster, samtycker du till att EA och vissa tredje parter som har listats i Bilaga A får använda cookies, web beacons och andra analystekniker för att samla in, använda, lagra och överföra teknisk och relaterad information om din mobila enhet (inklusive MAC Address och/eller unika enhets id eller UDID), Game Center ID, Game Center namn, IP-adress, geografisk information, enhetens märke och modell, operativsystem, mjukvara och program, inklusive data om användning av programmet. Dessutom får EA och/eller tredje parter samla in, lagra, använda och överföra spelinformation, tredje parts konto för godkännande av data, omgångsinformation, webbläsaridentifierare, anslutningstyp, transportinformation liksom online och programvaruanvändning och andra köpparametrar, statistik och/eller analyser. EA får använda den här informationen självständigt och i kombination med information som du ger till EA direkt (om ådan finns) för att hjälpa EA utveckla och förbättra sina produkter och tjänster, skräddarsy och anpassa din erfarenhet och på annat sätt förstå vilka EA program som du använder. Data som samlats in av tredje part samlas in, används, lagras, överförs och lämnas ut enligt tredje parts sekretesspolicy. Se Bilaga A för en icke-exklusiv lista över tredje parter som kan samla in data via detta program. Bilaga A inkluderar både analysföretag och reklamnätverk som tas upp i detalj i avsnitt 3 nedan och inkluderar webbadresser till dessa tredje parters sekretesspolicys och avaktivering (om sådan finns). För data som samlats in eller överförts till EA kan EA samla in, använda, lagra, dela och överföra denna information till tredje parter i en form som inte identifierar dig personligen i enlighet med EA:s policy för sekretess och cookies som finns på http://privacy.ea.com/sv. Dessutom bedriver EA verksamhet i flera länder. Privat information som samlas in från eller överförs av dig genom ett program kan överföras till och lagras på servrar och utrustning på platser utanför det land där du bor. Servrarna och utrustningen på vilka dina data lagras och bearbetas kan ägas och drivas av tredje parter vilka EA har anlitat för att ta emot, lagra och bearbeta din privata och icke privata information. Dessutom kan EA och de tredje parter som det har utsett vidare överföra, lagra och bearbeta din privata information på servrar och utrustning som finns i andra länder. Du bör vara medveten om att lagarna för skyddet av uppgifter i andra länder inte behöver vara samma som lagarna för skyddet av uppgifter i det land du bor i. Genom att överföra din privata information till EA medger du att din privata information kan överföras, lagras och bearbetas på det sätt som beskrivs i detta avsnitt.

3. Annonsteknik från tredje part. Detta program kan innehålla annonsteknik från tredje part som är dynamisk och anpassad efter spelbeteendet, vilket innebär skräddarsydda annonser som tillfälligt laddas upp till programmet på din mobila enhet och byts ut medan du är online. När du använder detta program kan vi eller tredje part som styr annonstekniken använda demografisk eller annan information som samlats direkt från dig och/eller från tredje part som ålder och kön samt information som loggats och/eller samlats in från din enhet med hjälp av cookies, webbmärken och andra tekniker för att se till att anpassade annonser visas i programmet och beräkna antalet unika och upprepade visningar av annonser. Denna teknik kontrollerar också antalet gånger du ser en viss annons, levererar annonser som är relevanta för dina intressen och mäter effektiviteten hos kampanjerna. Loggad och/eller insamlad data kan inkludera (men är inte begränsat till) IP-adress, unikt enhets-ID och/eller MAC Adress, webbläsaridentifierare, omgångsinformation, webbläsarcookies, enhetens märke och modell, operatör, användar-ID, geografisk information, sidor som besökts, klick på annonser, annonser som visats, spelplats, visningstid för en annons, annonsens storlek, svar på annons (om något), spelinformation, allmänna användardata och -parametrar online och i programmet samt synvinkel. Ovannämnda data får samlas in, användas, lagras och visas i enlighet med EA:s policy för sekretess och cookies på http://privacy.ea.com/sv (inklusive för syftet att bestämma annonsomvandlingsavgifter), företagets integritetspolicy anger annonstekniken och får visas för annan tredje part i en form som inte personligen identifierar dig. Se Bilaga A för en icke-exklusiv lista över tredje part som får samla in data om din aktivitet online via den här Programvaran. Bilaga A inkluderar både analysföretag och reklamnätverk (tas upp i detalj ovan i avsnitt 2) och inkluderar webbadresser till dessa tredje parters sekretesspolicys och avaktivering (om sådan finns). Du är ansvarig att granska sekretesspolicyn för tredje part som kan samla in information via detta program. Om du inte vill granska dessa sekretesspolicys eller om du är orolig över vilken information de kan samla in, installera eller använd inte programmet. EA garanterar inte att alla tredje part som samlar in information om dig via detta program har ett alternativ för avaktivering av beteendespårning. Dessutom garanterar inte EA att avaktivering av beteendespårning från några eller alla enheter som listats i bilaga A innebär att du avaktiverar all reklam helt och hållet. Om du väljer att avaktivera kanske du fortsätter få samma mängd mobila annonser, men de kanske inte motsvarar dina intressen på samma sätt.

Denna annonsteknik är integrerad i spelet; om du inte önskar denna teknik, installera eller använd inte programmet.

4. Programkommunikation och inställningar för uppförande/sekretess; Origonsvillkor. Din användning av online-funktioner via programvaran, om sådana finns, styrs av EA:s servicevillkor, som finns på http://terms.ea.com/sv. Genom att installera och använda denna programvara tillstår och godkänner du att följa EA:s servicevillkor och att inte:

· Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra;

· Förtala, missbruka, trakassera, hota, spamma, bryta mot andras rättigheter och/eller ingripa i andras användning och nyttjande av programvaran;

· Publicera, överföra eller distribuera eventuellt olämpligt, obscent, motbjudande eller olagligt uppförande;

· Överföra, strömma eller på annat vis tillgängliggöra material som innehåller virus, trojaner, worms, time bombs, cancel bots, korrupta filer eller annat liknande material som kan skada någon annans dator eller annan egendom;

· Använda någon del av programvaran för att samla in information om andra, inklusive men inte begränsat till e-postadress.

EA förbehåller sig rätten att övervaka kommunikationen på programvaran för att avslöja eventuell information som EA bedömer nödvändig för att (i) säkerställa att du följer denna licens; (ii) tillgodose eventuellt gällande lag, regel eller laga process; (iii) skydda EA:s rättigheter, egendom och intressen, samt för dess anställda eller för allmänheten.
  EA har också rätt att redigera, vägra överföra och/eller avlägsna eventuell information eller material helt eller delvis enligt EA:s egen bedömning.

A. Origintjänster

SCRABBLE-ANVÄNDARE: SE VIKTIG INFORMATION OM HUR DU ANVÄNDER ORIGINTJÄNSTER NEDAN.

För programvara med integrerade Origin sociala tjänster, när du skapar din programprofil, kommer dina sekretessinställningar styra hur andra kan söka efter dig inom tjänsten, samt vem som kan se din profil, som visar vilka spel du har och spelar (bland andra objekt som du väljer att visa).
  När du loggar in på programmet och om du väljer att kommunicera med vänner godtar du att dina vänner får meddelanden om din spelaktivitet, ditt program och din statistik.  Om du inte vill att dina vänner ska få sådana meddelanden kan du när som helst gå in på dina sekretessinställningar och blockera användare. När du loggar in för första gången godtar du också att dina vänner kan söka på dig på Origin-tjänsterna (både mobil och PC) med hjälp av din e-postadress, bland andra sätt att identifiera dig som du anger.  Du kan ändra inställningarna genom att gå till sekretessinställningar på din profilsida.

Valda Origin-tjänster kommer att finnas tillgängliga på både PC och mobila plattformar.
  Du kan logga in på alla Origin-tjänster med ditt Origin-konto (tidigare EA-konto).  Din Origin vänlista, om du väljer att ha en, är densamma oavsett var du loggar in.  Till exempel om du använder Origin-funktioner på ditt program på mobil kommer dina Origin-vänner att visas i din Origin-vänlista på PC när du loggar in och vice versa. Din Origin PC-vänlista visas också på din mobila Origin-vänlista när du loggar in där och vice versa.  Om du inte vill att vänner ska se din mobil och/eller PC-profil, inklusive en lista över dina mobila och/eller PC-spel eller andra enheter, ställ din profil till privat eller "ingen kan se".  Du kan blockera vänner och/eller se dina sekretessinställningar när du vill.  Dina profilinställningar kommer att förbli konstanta på alla Origin-plattformar.  Din senaste ändring i profilinställningarna gäller för din profil på alla Origin-tjänsternas miljöer (dvs. mobil och PC).  Inställning av sökbarheten på din e-post förblir också konstant, vilket innebär att om du tillåter dina vänner att hitta dig via e-postadress på Origin för mobil, kan medlemmar hitta dig genom att söka på din e-postadress i Origin-miljö för PC och vice versa.  Din senaste inställning för sökbarheten för din e-post gäller alla Origin-tjänsternas miljöer (dvs. mobil och PC).  Kom ihåg att när du loggar in på Origin för mobil tillåter du andra medlemmar att söka på din e-postadress.  Denna inställning gäller också din Origin-profil för PC.  Om du inte vill vara sökbar på Origin via din e-postadress, gå in på dina sekretessinställningar via din profilsida.  Observera dock att om du väljer att stänga av meddelanden till dina vänner om ditt spel och din statistik måste du göra detta på Origin i både mobil och PC-miljö.  På PC måste du deaktivera chatt för att stänga av meddelanden.  I Origin-miljön måste du deaktivera meddelanden separat via dina sekretessinställningar.  Om du inte vill att medlemmar ska kunna hitta dig via Facebook Connect, logga ut från Facebook på Origin i både mobil och PC-miljö och justera dina sekretessinställningar.  Kontrollera dina sekretessinställningar i alla Origin-miljöer ofta för att se till att de är enligt dina önskemål.

VIKTIG INFORMATION FÖR ANVÄNDARE AV ORIGINTJÄNSTER VIA SCRABBLE MOBILE: Origintjänster på Scrabble har för närvarande inga sekretessinställningar annat än e-postsökbarhet. Dina Scrabblevänner kommer således att kunna se din Scrabblespelaktivitet och -statistik via sina nyhetsflöden i Origins mobiltjänster i andra spel. Om du inte vill använda dig av denna delningsfunktion, kontakta oss på https://help.ea.com/se/.


Var alltid försiktig när du ger ut eventuell personlig information om dig eller dina barn vid användning av programvaran.  EA stödjer inte innehåll, meddelanden och/eller information som utbyts genom programvaran och därför godkänner du att EA inte ansvarar med avseende på programvaran i allmänhet och/eller eventuella följder därav.

Du ansvarar för alla händelser som sker i anslutning till Origin-kontot (tidigare "EA-kontot") som du använder för att registrera och logga in på denna programvara.
  Du förbinder dig att omedelbart meddela EA vid eventuell otillåten användning av ditt Origin- eller EA-konto eller om du känner till någon säkerhetsöverträdelse i programmet.

5. Samtycke till offentlig publicering av data. Om du använder programvara online, såsom onlinespel eller nerladdning och uppladdning av innehåll, kan EA och samarbetspartners samla in, använda, lagra, överföra och publicera statistisk spelrelaterad information (till exempel poäng, rankningar och delmål) eller identifiera innehåll som skapats och delas av dig med andra spelare. Data som kan identifiera dig personligen samlas in, används, lagras och överförs i enlighet med EA:s policy för sekretess och cookies som finns på http://privacy.ea.com/sv.

6. Uppsägning. Denna Licens gäller tills den avslutas. De rättigheter som tillkommer dig enligt denna licens upphör omedelbart och utan meddelande från EA om du inte uppfyller licensvillkoren. Vid licensens upphörande måste du genast sluta använda programvaran och förstöra alla kopior av programvaran som du förfogar över. Om EA säger upp licensen påverkar det inte EA:s övriga rättigheter eller möjligheter till kompensation enligt lag eller annan rätt. Avsnitt 1(E), 2 till 16 och övriga villkor i denna licens fortsätter att gälla efter upphörande av denna licens av något skäl.

7. Ansvarsfriskrivning. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING LEVERERAS PRODUKTEN TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK" MED ALLA FEL, UTAN UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, OCH DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ANVÄNDANDET AV PRODUKTEN. DU UPPBÄR HELA RISKEN I FRÅGA OM TILLRÄCKLIG KVALITET OCH PRESTANDA. EA OCH EA:S LICENSGIVARE (SAMMANTAGET "EA" VAD GÄLLER DETTA AVSNITT OCH AVSNITT 9) GÖR INGA, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ANSVAR FÖR, UTFÄSTELSER AV VILKET SLAG DET VARA MÅ, UNDERFÖRSTÅDDA, UTTRYCKLIGA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLRÄCKLIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, RÄTTIGHETSINTRÅNG ELLER EVENTUELLA GARANTIER SOM ÄR RELATERADE TILL HANDEL, ANVÄNDNING ELLER VERKSAMHETSPRAXIS. EA GER INGA GARANTIER MOT STÖRNING AV DIN UPPLEVELSE AV PROGRAMVARAN; ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV; ATT ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT PROGRAMVARAN INTERAGERAR ELLER ÄR KOMPATIBEL MED NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, ATT NÅGRA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG FÖR OMINSTALLATIONER FÖR SAMMA ELLER ANDRA ENHETER. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA REKOMMENDATIONER FRÅN EA, APPLE ELLER AUKTORISERAD PERSONAL SKA TOLKAS SOM EN GARANTIUTFÄSTELSE. I VISSA LÄNDER GÅR DET INTE ATT BEGRÄNSA ELLER UNDANTA UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER PÅ DETTA SÄTT, OCH I VISSA LÄNDER HAR KONSUMENTLAGSTIFTNING FÖRETRÄDE FRAMFÖR DENNA TYP AV FRISKRIVNINGAR, OCH DÄRFÖR ÄR DET INTE SÄKERT ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLER DIG.

8. Begränsat ansvar. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER EA, DOTTERBOLAG ELLER SAMARBETSPARTNERS INTE ATT KUNNA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV PERSONSKADA, SKADA PÅ EGENDOM, UTEBLIVNA INTÄKTER, EXTRAKOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ELLER NÅGON FORM AV INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER ALLMÄNNA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL DENNA LICENS ELLER PROGRAMVARAN, UTAN HÄNSYN TILL ANSVARSFÖRHÅLLANDEN I KONTRAKT ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE UNDERLÅTENHET ELLER LIKNANDE), ÄVEN OM EA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA. INOM VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR DÖDSFALL, PERSONSKADA, BEDRÄGLIGT ORIKTIG FRAMSTÄLLNING, VISSA AVSIKTLIGA ELLER FÖRSUMLIGA HANDLINGAR, BROTT MOT SPECIFIK LAGSTIFTNING, BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR VARFÖR VISSA ELLER ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. EA:s sammanlagda skadeståndsansvar gentemot dig kommer under alla förhållanden (utom i den utsträckning som medges av tillämplig lagstiftning) inte att överstiga det belopp du betalat för programvaran.

9. Begränsningen och Friskrivningen från ansvar är bärande villkor i detta Licensavtal. Du samtycker till att de förbehåll i Licensen som begränsar EA:s ansvar är bärande i detta Licensavtal.

10. Separation och kvarstående. Om något villkor i denna licens befinns vara delvis olagligt eller delvis omöjligt att verkställa i enlighet med tillämplig lagstiftning kommer återstoden av villkoret kompletteras i enlighet med den ursprungliga formuleringens syfte, alltmedan samtliga övriga villkor i denna licens fortsatt kommer att äga full kraft.

11. Begränsade rättigheter för USA:s regering. Om du är en slutanvändare inom regeringen i USA gäller detta villkor dig. Den programvara som tillhandahålls under denna licens har utvecklats helt på privat bekostnad, enligt definitionen i FAR avsnitt 2.101, DFARS avsnitt 252.227-7014(a)(1) och DFARS avsnitt 252.227-7015 (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), och tillhandahålls som "handelsvara", "kommersiell datorprogramvara" och/eller "dokumentation för kommersiell datorprogramvara". I enlighet med DFARS avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212, och i den utsträckning som krävs under federal lagstiftning i USA, de minsta begränsade rättigheter som anges i FAR avsnitt 52.227-19 (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), ska all användning, modifiering, mångfaldigande, vidareleasing, framförande, uppvisning, avslöjande eller distribution därav av eller för USA:s regering, styras enbart av denna licens och ska vara förbjuden utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av denna licens.

12. Påbud om friskrivning. Du medger att ett brott mot detta licensavtal EA irreparabla skador som inte kan ersättas endast med skadeståndsbelopp och att EA äger rätt till ersättning utöver vad som medges enligt detta eller enligt tillämplig lagstiftning utan förbindelse, skadebevis eller annan säkerhet.

13. Lagrum. Om du bor i ett land som är medlem i Europeiska unionen: (i) Englands lagar, exklusive lagar som reglerar konflikter mellan lagstiftningar, reglerar denna licens och ditt användande av programvaran; och (ii) du samtycker uttryckligen till att den exklusiva domsrätten över en tvist med EA som gäller denna licens och/eller ditt användande av programvaran tillfaller Englands domstolar, och du samtycker vidare till att dessa domstolars domslut är bindande för sådan tvist. Om du bor någon annanstans: (i) reglerar staten Kaliforniens lagstiftning, med undantag för dess lagvalsregler, denna licens och/eller din användning av programvaran, och (ii) du samtycker uttryckligen till att för alla krav och tvister som inte omfattas av det skiljedomsförfarande som beskrivs i avsnitt 15 nedan låta exklusiv jurisdiktion för samtliga krav och rättsåtgärder som är sprungna ur eller kopplade till denna licens och/eller ditt användande av programvaran råda hos de federala eller delstatliga domstolarna som styr över San Mateo County i Kalifornien, och du samtycker uttryckligen till att dessa domstolar utövar personlig jurisdiktion. Observera att ditt uppförande också kan vara föremål för andra lokala lagar, delstatslagar, nationella lagar eller internationella lagar. Parterna accepterar att FN-konventionen om kontrakt vid internationell handel (Wien, 1980) inte är tillämplig på denna licens och inte kan åberopas vid tvister eller transaktioner som härrör från denna licens.

14. Export. Du samtycker till att följa USA:s lagar och andra tillämpliga lagar för kontroll av export och samtycker till att inte överföra Programvaran till någon utländsk medborgare, eller nationell destination, som är förbjuden enligt sådana lagar, utan att först inhämta, och därefter följa, alla erforderliga regeringsfullmakter. Du intygar härmed att du inte är en person som EA inte har rätt att handla med enligt tillämplig lagstiftning.

15. Tvistlösning genom bindande skiljedom.

 

LÄS DETTA NOGA. DET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER.

A. De flesta av dina frågor kan lösas snabbt och på ett tillfredsställande sätt genom att du loggar in på vår kundtjänst med ditt Konto på https://help.ea.com/se/Om EA mot förmodan inte kan lösa en användarfråga på ett tillfredsställande sätt (eller om EA inte kan lösa en av dina frågor efter försök att göra det informellt), så godtar du och EA följande bindande förfarande för att lösa alla tvister mellan oss. Detta villkor gäller alla konsumenter i lagens största möjliga utsträckning, men exkluderar uttryckligen invånare i Quebec, Ryssland och medlemsländerna i EU. Detta avtal ska tolkas i vid bemärkelse. Det omfattar alla tvister mellan oss ("Tvister"), inklusive, utan begränsning:

(a) krav som uppstår ur relationen mellan oss, oavsett om det grundas på kontraktet, kränkning, lag, bedrägeri, förfarande eller annan juridisk term;

(b) krav som uppstod före detta Avtal eller annat tidigare avtal (inklusive, men inte begränsat till, krav relaterat till marknadsföring);

(c) krav som just nu är föremål för en pågående process för stämning i grupp där du inte är medlem i en certifierad grupp; och

(d) krav som uppstår efter att detta avtal avslutats.

De enda tvister som inte täcks av detta avsnitt är följande:

1) krav på genomdrivning eller skyddande, eller gällande giltigheten av någon av dina eller EA:s (eller någon av EA:s licenstagares) immateriella äganderätt;

2) krav relaterat till, eller grundat på, utsago om stöld, piratkopiering eller icke auktoriserad användning;

3) Dessutom ska ingenting i detta Avtal förhindra någon av parterna att initiera en mindre skadedomstolsprocess.

Genom att ingå detta avtal avsäger du och EA er uttryckligen rätten till juryrättegång eller att delta i stämning i grupp. Med hänvisning till detta avsnitt, hänvisningar till "EA," "du," och "oss" inkluderar våra respektive filialer, dotterbolag, agenter, anställda, intresseföreträdare och efterträdare, liksom auktoriserade eller icke auktoriserade användare eller förmånstagare av tjänster eller programvara under detta eller tidigare avtal mellan oss. Denna EULA bevisar en handelstransaktion mellan stater, och därför styr federala skiljedomslagen tolkning och verkställighet av detta avsnitt. Detta skiljedomsdokument är giltigt även efter att detta användaravtal har avslutats.

B. Informella förhandlingar/meddelande om tvist. Du och EA godtar att förhandla alla tvister informellt innan skiljedom initieras. Sådana förhandlingar startar vid det första skriftliga meddelandet från den ena av parterna till den andra ("Meddelande om tvist"). Notering om tvist måste: (a) inkludera hela namnet och kontaktinformationen för klagande; (b) beskriva grunden för tvisten; och (c) klargöra kompensationen som söks ("krav"). EA skickar sitt meddelande om tvist till din faktureringsadress (om du lämnat den till oss) eller till den e-postadress du lämnat till oss. Du skickar ditt meddelande om tvist till: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department.

C. Bindande skiljedom. Om du och EA inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar inom 30 dagar efter att meddelandet om tvist har mottagits kan du eller EA välja att tvisten ska lösas slutgiltigt och uteslutande genom bindande skiljedom. Om den ena parten väljer skiljedom är detta beslut bindande för den andra parten. DU FÖRSTÅR ATT UTAN DETTA VILLKOR HADE DU HAFT RÄTTEN ATT STÄMMA VID DOMSTOL OCH FÅ EN JURYRÄTTEGÅNG. Tvisten ska påbörjas och fullföljas enligt de kommersiella tvistregler som American Arbitration Association ("AAA") fastställt och, om tillämpligt, AAA:s tilläggförfaranden för konsumentrelaterade tvister ("AAA:s konsumentregler"). Båda finns tillgängliga på AAA:s webbplats www.adr.org. Dina avgifter för tvisten och din del av skiljedomarens ersättning styrs av AAA:s regler och begränsas, om tillämpligt, av AAA:s konsumentregler. Om sådana kostnader avgörs vara orimligt höga av skiljedomaren, eller om du skickar EA ett meddelande om tvist till ovanstående adress som anger att du inte kan betala de avgifter som krävs för att initiera ett skiljeförfarande, kommer EA omedelbart betala alla avgifter och utgifter för skiljedomen. Tvisten kan fullföljas personligen, genom tillhandahållande av dokument, via telefon eller över internet. På begäran av någon av parterna tillhandahåller skiljedomaren sitt beslut skriftligen med tillhörande motivering. Skiljedomaren måste följa tillämplig lag, och ersättningen kan utgå om detta inte sker. Du och EA kan processa i rätten för att driva fram tvisten, fortgå med pågående tvist, eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för ersättningen som angetts av skiljedomaren.

D. Restriktioner. Du och EA godtar att tvister begränsas till tvisten mellan dig som individ och EA. I den utsträckning lagen tillåter: (a) ingen tvist ska sammanfalla med en annan; (b) det finns ingen rätt eller auktoritet för någon tvist som ska bedömas på basis av stämning i grupp eller använda sig av procedurer för stämning i grupp; och (c) det finns ingen rätt eller auktoritet för någon tvist att tas upp i en pågående representativ kapacitet för allmänheten eller andra personer. DU OCH EA GODTAR ATT BÅDA PARTER ENDAST KAN LÄGGA FRAM KRAV MOT DEN ANDRA PARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER MEDLEM I EN PÅGÅENDE PROCEDUR I GRUPP. Dessutom – om inte du och EA kommer överens om något annat – kan skiljedomaren inte konsolidera mer än en persons krav och inte på annat råda över någon form av representativ process eller kollektiv talan. Om detta särskilda villkor inte anses vara verkställbart ska hela detta skiljedomsavsnitt förklaras ogiltigt.

E. Plats. Om du bor i USA äger skiljedomen rum på en plats som är rimlig för dig. För invånare utanför USA ska tvisten initieras av County of San Mateo, delstaten Kalifornien, USA, och du och EA godtar att följa den personliga jurisdiktionen i den domstolen för att, så att det ska vara möjligt att processa tvisten, fortgå med pågående tvist eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för ersättningen som angetts av skiljedomaren.

F. Avskrivning och advokatarvode. Om skiljedomarens beslut utfaller till din fördel beträffande de krav som du ställt gentemot EA och tilldömer dig en ersättning som är större i monetärt värde än EA:s senast skrivna förslag till uppgörelse innan överlämnandet till skiljedomaren kommer EA att:

(a) Betala dig 150 % av din skiljedomsersättning, upp till 5 000 dollar över din skiljedomsersättning; och

(b) Betala din advokat, om sådan finns, den summa för advokatarvode (inklusive avgifter för expertvittne) som du eller din advokat rimligen får för undersökning, förberedelse, och processande av ditt krav i tvisten ("advokatarvodet").

Skiljedomaren kan avgöra och lösa tvister vad gäller betalning och ersättning av utlägg, utgifter och alternativ betalning samt advokatarvodet när som helst under processen och på begäran av en av parterna inom fjorton (14) dagar efter skiljedomarens avgörande.

Rätten till advokatarvode och utgifter enligt ovan kompletterar de rättigheter till advokatarvode och utgifter som du har enligt tillämplig lag, men du kan inte få dubbel ersättning för advokatarvode eller -kostnader. EA avsäger sig eventuella rättigheter att söka ersättning för advokatarvode och utgifter i samband med tvister mellan oss.

G. Begränsning av skiljedomarens befogenhet. Skiljedomaren kan tilldela förklarande eller påbjudande ersättning endast till fördel för den individuella part som söker ersättning och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge den ersättning som är garanterad för denna parts individuella krav.

H. Ändringar i avtalet. Oaktat eventuellt dokument i detta avtal som motsäger detta godtar vi att du om EA gör framtida ändringar till detta skiljedomsdokument (annat än en ändring av adressen för notering om tvist), kan avböja ändringarna genom att sända oss en skriftlig notering inom trettio (30) dagar efter ändringen till adressen för notering om tvist ovan. Genom att avböja framtida förändringar godtar du att du kommer att fullfölja varje tvist mellan oss enligt ordalydelsen i detta dokument.

16. Fullständighet. Denna licens utgör det fullständiga avtalet mellan dig och EA med avseende på programvaran, och ersätter alla tidigare eller gällande relevanta överenskommelser. Inga tillägg till eller ändringar av denna licens är bindande om tillägget eller ändringen inte godkänts skriftligen och undertecknats av EA. Bristande eller senfärdigt utövande av någon av parternas rättigheter eller förbehåll som definieras i denna licens ska inte påverka avtalets giltighet, och utövande av någon viss rättighet ska inte påverka möjligheten att utöva andra rättigheter i licensavtalet. Om det uppstår en konflikt mellan denna licens och relevanta köpavtal eller andra villkor ska villkoren i denna licens äga företräde.

Tilläggsvillkor för Apple iPhone, iPod Touch och iPad

Dessa tilläggsvillkor medföljer licensen för användare som köper och/eller installerar programvaran på Apple, Inc. ("Apple") iPhone, iPod touch och/eller iPad-produkter (gemensamt "Apple-produkter"):

A. Genom ditt köp, förutsatt att du håller villkoren i denna licens, garanterar EA dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att installera och använda programvaran på auktoriserade Apple-enheter för privat, icke-kommersiellt bruk och gäller under användningsvillkoren i användarvillkoren för Apples App Store. Denna licens innebär inte att du har rätt till papperskopior av dokument, support via telefon eller uppdateringar och förbättringar av programvaran från EA.

B. Du godtar att Apple inte har någon som helst plikt att utföra underhåll eller supporttjänster gällande programvaran.

C. Apple är inte ansvariga för krav som du eller tredje part ställer relaterat till ditt ägande och/eller användande av programvaran, inklusive, men inte begränsat till: (i) krav på produktens tillförlitlighet; (ii) påståenden att programvaran inte är konform med gällande lagar och förordningar; (iii) krav som uppstår under konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning; och (iv) krav från tredje part att programvaran eller ditt ägande och din användning av programvaran påverkar immateriell äganderätt tillhörande tredje part.

D. Du garanterar att du inte befinner dig i ett land som är föremål för USA-embargo eller som har stämplats av amerikanska myndigheter som "Terroriststödjande" land och att du inte är medlem i något parti som förbjudits av amerikanska myndigheter.

E. Du godtar att Apple och Apples dotterbolag är tredje part i detta avtal och att då du godkänner villkoren i denna licens innebär det att Apple har rätt att hålla detta avtal mot dig som en tredje part i avtalet.BILAGA A


MOBILREKLAM

Nätverk Info Bortval
12 Digit Marketing http://www.12digitmarketing.com/privacy-policy/ http://www.12digitmarketing.com/platform-privacy-policy/#choices
Aarki http://corp.aarki.com/privacy http://corp.aarki.com/privacy
AcuityAds https://www.acuityads.com/privacy-policy/ https://www.acuityads.com/opt-out/
Ad Knowledge Super Rewards http://www.srpoints.com/legal-center/privacy Avinstallera programmet.
AdColony http://adcolony.com/legal/privacy/ Ej tillämpligt
AdKnowledge http://www.adknowledge.com/privacy/ http://www.adknowledge.com/privacy/
AdMarvel http://operamediaworks.com/advertising-services-privacy-policy http://operamediaworks.com/choices/mobile_opt_out_mobile.php
AdMax Network Ej tillämpligt Ej tillämpligt
AdMob https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Adobe http://www.adobe.com/privacy.html http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
AdRally https://www.fusepowered.com/privacy-policy/ Ej tillämpligt
AdSense http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Anomaly http://anomaly.com/en/privacy-policy/ http://anomaly.com/en/privacy-policy/
Applovin https://www.applovin.com/privacy https://www.applovin.com/optout
Appreciate http://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms http://appreciate.mobi/page.html#/appoffers-opt-out
Arbor https://arbor.io/privacy/ https://pippio.com/optout/
Audience Trust http://www.audiencetrust.com/privacy.html http://www.audiencetrust.com/privacy.html
BAMx https://www.bam-x.com/#/privacy-policy https://www.bam-x.com/#/privacy-policy
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html http://optout.prod.bidr.io/optout
BrightRoll https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
BuzzCity http://www.buzzcity.com/privacy_policy Ej tillämpligt
Choozle https://choozle.com/privacy-policy http://www.networkadvertising.org/choices/
Circulate http://www.circulate.com/index.html#privacy https://portal.circulate.com/portal/public/opt-out
CPX Interactive http://www.cpxi.com/privacy-policy/ http://ad.yieldmanager.com/opt-out
Cuebiq http://www.cuebiq.com/privacypolicy http://www.cuebiq.com/privacypolicy#optout
DNSR Media http://www.dsnrmg.com/terms-conditions/ Ej tillämpligt
eBuzzing https://teads.tv/privacy-policy/ https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
Eyeota http://www.eyeota.com/privacy-policy/ http://www.eyeota.com/privacy-policy/
Eyeview https://www.eyeviewdigital.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/policy.php
Factual https://www.factual.com/privacy https://www.factual.com/privacy
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy Ej tillämpligt
GetJar http://www.getjar.com/info/privacy/ Ej tillämpligt
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Greystripe http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy Ej tillämpligt
GumGum http://www.gumgum.com/privacy-policy/ http://www.gumgum.com/adchoices/
HasOffers http://www.hasoffers.com/privacy-policy/ http://www.hasoffers.com/privacy-policy/
iAd http://www.apple.com/privacy/ https://oo.apple.com
InMobi http://www.inmobi.com/privacy-policy/ http://www.inmobi.com/page/opt-out/
Inneractive http://inner-active.com/privacy-policy Ej tillämpligt
Jirbo, Inc. https://www.adcolony.com/privacy-policy/ https://www.adcolony.com/privacy-policy/
JumpTap http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Kargo http://www.kargo.com/privacy/ http://www.kargo.com/privacy/#opt-out
Loop http://www.loopinsight.com/privacy/ http://www.loopinsight.com/privacy/
MadHouse http://www.madhouse.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=239&lang=en Ej tillämpligt
MdotM http://www.mdotm.com/privacy-policy/ http://platform.mdotm.com/user/optout/
Medialets http://www.medialets.com/privacy/ http://www.medialets.com/privacy/
Millennial Media http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Mobclix http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
MobileFuse http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/ Ej tillämpligt
Mojiva http://welcome.mojiva.com/privacy/ Ej tillämpligt
MoPub http://www.mopub.com/legal/privacy/ http://www.mopub.com/legal/privacy/
Multi Channel Network http://www.mcn.com.au/privacy-policy Ej tillämpligt
Nexage http://www.nexage.com/privacy-policy/ Ej tillämpligt
RadiumOne http://radiumone.com/privacy/ http://radiumone.com/opt/
RhythmOne http://www.rhythmone.com/privacy-policy http://www.rhythmone.com/opt-out
RockYou Media http://rockyou.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Say Media (formerly Video Egg) http://www.saymedia.com/fine-print http://www.saymedia.com/fine-print
Sizmek http://www.sizmek.com/about-us/privacy http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Smaato http://www.smaato.com/privacy Ej tillämpligt
Smartclip http://www.smartclip.com/privacy-policy http://www.smartclip.com/privacy-policy
Social Games Advertising Network (a WeeWorld Company) Ej tillämpligt Ej tillämpligt
SponsorPay http://www.fyber.com/#privacy-policy Ej tillämpligt
Supersonic https://www.supersonic.com/privacy-policy/ https://www.supersonic.com/privacy-policy/
TapAd http://www.tapad.com/privacy-policy/ http://www.tapad.com/privacy-policy/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Tremor Media http://tremorvideo.com/en/privacy-policy http://tremorvideo.com/en/privacy-policy
Tribal Fusion http://exponential.com/privacy/ http://exponential.com/privacy/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Vdopia http://www.vdopia.com/mobile/privacy-policy http://www.vdopia.com/w3c/optout.php?portal=i
Velti http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
Vungle https://www.vungle.com/privacy/ https://www.vungle.com/privacy/
Where.com https://advertising.paypal.com/privacy-policy/ Ej tillämpligt
Wild Tangent http://www.wildtangent.com/legal/privacy Ej tillämpligt
Yume http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out
ZestAdz Ej tillämpligt Ej tillämpligt

MOBILANALYSER

Tjänste-leverantörer Info Bortval
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) http://www.omniture.com/en/privacy/product http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout
App Annie https://www.appannie.com/legal/privacy/?_ref=footer Ej tillämpligt
Crashlytics http://try.crashlytics.com/terms/ http://try.crashlytics.com/terms/
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ Ej tillämpligt
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy Ej tillämpligt
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Swrve https://www.swrve.com/privacy https://www.swrve.com/privacy
Talking Data https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=en_us https://www.talkingdata.com/optout.jsp?languagetype=en_us
Tap Stream https://tapstream.com/legal/privacy_policy/ https://tapstream.com/opt_out_confirmation/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/