ELECTRONIC ARTS

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM APLIKACJI

Niniejsza umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym aplikacji („Licencja”) stanowi porozumienie pomiędzy użytkownikiem a firmą Electronic Arts Inc., jej podmiotami zależnymi lub powiązanymi („EA”). W niniejszej umowie sformułowanie „Apple TV” dotyczy każdego produktu firmy Apple bazującego na systemie tvOS. Licencja reguluje wykorzystanie niniejszej aplikacji oraz całej związanej z nią dokumentacji, a także aktualizacji i uaktualnień, które zastępują lub uzupełniają niniejszą aplikację w jakimkolwiek zakresie i które nie są rozprowadzane z oddzielną licencją (zbiorczo nazywanych „Aplikacją”). Użytkownik nie staje się właścicielem Aplikacji, otrzymuje tylko licencję na jej użytkowanie.

INSTALUJĄC APLIKACJĘ BĄDŹ KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI: (1) NINIEJSZEJ LICENCJI; (2) POLITYKI PRYWATNOŚCI I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA (dostępnej na stronie http://privacy.ea.com/pl); I (3) REGULAMINU EA (dostępnego na stronie http://terms.ea.com/pl) ORAZ ZGADZA SIĘ DO NICH STOSOWAĆ. W razie braku zgody na warunki niniejszej Licencji, Polityki prywatności i korzystania z plików cookie EA oraz Regulaminu EA, nie należy instalować Aplikacji ani korzystać z niej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania niniejszej Licencji w dowolnym momencie, zatem użytkownik powinien często się z nią zapoznawać korzystając z sekcji „Informacje” w Aplikacji lub odwiedzając stronę http://www.ea.com/pl/1/product-eulas. Dalsze korzystanie z naszych internetowych produktów i usług oznacza, że użytkownik akceptuje zmiany treści Licencji.

SEKCJE 2 I 3 PONIŻEJ ODNOSZĄ SIĘ DO INFORMACJI I DANYCH O UŻYTKOWNIKU I JEGO AKTYWNOŚCI W SIECI, KTÓRE SĄ GROMADZONE I WSPÓŁDZIELONE PRZEZ EA I STRONY TRZECIE. SEKCJA 4 PONIŻEJ ZAWIERA OPIS USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH ORIGIN (DLA APLIKACJI ZE ZINTEGROWANĄ USŁUGĄ ORIGIN) ORAZ SPOSOBU, W JAKI CHRONIONE JEST UJAWNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA W RAMACH TEJ APLIKACJI ORAZ USŁUG ORIGIN W ŚRODOWISKU KOMPUTEROWYM. SEKCJA 15 STANOWI, ŻE WSZELKIE SPORY MIĘDZY NAMI PRZEKAZUJE SIĘ DO WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO ODRĘBNIE W KAŻDYM PRZYPADKU.

W RAZIE BRAKU ZGODY NA POSTANOWIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH SEKCJI ORAZ POZOSTAŁYCH SEKCJI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE NALEŻY INSTALOWAĆ APLIKACJI ANI KORZYSTAĆ Z NIEJ.

1.    Udzielenie ograniczonej licencji oraz warunki użytkowania.

 1. Udzielenie licencji. W wyniku dokonania niniejszego zakupu EA udziela użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niewyłącznej licencji na zainstalowanie i niekomercyjne użytkowanie Aplikacji wyłącznie na jednym urządzeniu Apple TV zgodnie z warunkami użytkowania określonymi w dalszej części niniejszej Licencji. Prawa nabyte przez użytkownika są uzależnione od stosowania się do postanowień niniejszej Licencji. Zabronione jest wykorzystanie w celach komercyjnych. Użytkownikowi jednoznacznie zabrania się podlicencjonowania, wypożyczania, wynajmu, przenoszenia lub innego rodzaju rozpowszechniania Aplikacji bądź praw do jej użytkowania. Warunki niniejszej Licencji zaczynają obowiązywać z dniem instalacji lub rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, a wygasają z dniem usunięcia Aplikacji bądź zakończenia obowiązywania niniejszej Licencji przez EA, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 2. Dostęp do funkcji i/lub usług sieciowych. W celu uzyskania dostępu do usług i/lub funkcji sieciowych może być potrzebne konto EA. Aby założyć konto EA, użytkownik musi mieć ukończone 13 lat.
 3. Dalsze ograniczenia. Prawo do użytkowania Aplikacji jest ograniczone powyższymi warunkami udzielonej licencji. Zabrania się kopiowania, prezentowania, podejmowania prób dezaktywacji, dystrybucji, wykonywania, publikowania, modyfikowania, przenoszenia, a także tworzenia dzieł pochodnych Aplikacji lub jakichkolwiek jej części składowych, w sposób inny niż jednoznacznie dopuszczony przez EA. Zabrania się wykonywania kopii Aplikacji i udostępniania ich w sieci, gdzie miałoby do nich dostęp wielu użytkowników, chyba że EA udzieli na to jednoznacznej zgody. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Aplikacji w sieci, w której mogłoby ją pobierać wielu użytkowników. Zabrania się usuwania bądź modyfikowania znaków handlowych i logo EA, a także informacji prawnych dołączonych do Aplikacji lub elementów z nimi związanych. Prawo użytkownika do korzystania z Aplikacji jest również warunkowane przestrzeganiem wszelkich mających zastosowanie postanowień umów zawartych przez użytkownika z osobami trzecimi, obowiązujących podczas korzystania z Aplikacji.
 4. Zastrzeżenie praw. Użytkownik nabył licencję na korzystanie z Aplikacji i jego prawa podlegają warunkom niniejszej Licencji. Z wyjątkiem licencji jednoznacznie udzielonych w niniejszym dokumencie, EA zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Aplikacji (w tym wszystkich postaci, fabuły, obrazów, zdjęć, animacji, filmów, muzyki, tekstu), a także wszelkie związane z nimi prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej. Niniejsza Licencja jest ograniczona do własności intelektualnej EA i licencjodawców EA w obrębie Aplikacji i nie dotyczy żadnych innych praw do innych patentów czy własności intelektualnej. Z wyjątkiem zakresu dopuszczalnego prawem zabrania się poddawania Aplikacji bądź jakiejkolwiek jej części dekompilacji, dezasemblacji czy procesom inżynierii wstecznej jakąkolwiek metodą. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych elementów indentyfikacyjnych Aplikacji ani innych odniesień do praw własności intelektualnej zawartych w Aplikacji. Wszelkie prawa nieudzielone jednoznacznie w niniejszym dokumencie pozostają zastrzeżone przez EA.
 5. Materiały stworzone przez użytkownika. W zamian za użytkowanie Aplikacji użytkownik przyznaje niniejszym EA wyłączne, bezterminowe, nieodwołalne, w pełni zbywalne i podlegające dalszemu licencjonowaniu na całym świecie prawo oraz licencję na korzystanie ze stworzonych za pomocą aplikacji materiałów w dowolnym celu i w dowolny sposób, włączając w to reprodukowanie, kopiowanie, adaptowanie, modyfikację, wykonywanie, prezentowanie, publikację, nadawanie, transmisję lub rozpowszechnianie publiczne za pomocą wszelkich środków znanych obecnie lub nieznanych, oraz dystrybucję tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia bądź kompensaty w jakiejkolwiek postaci przez cały czas trwania ochrony praw autorskich przewidziany przez obowiązujące przepisy ustawowe oraz umowy międzynarodowe. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw dotyczących autorstwa, publikacji, dobrego imienia lub przyporządkowania w odniesieniu do użytkowania przez EA oraz innych graczy, jak również korzystania z takich aktywów w związku z Aplikacją i powiązanymi towarami oraz usługami na mocy obowiązującego prawa. Udzielenie licencji EA oraz powyższe zrzeczenie się wszelkich mających zastosowanie praw zwyczajowych pozostaje w mocy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy bez względu na przyczynę.
 6. Dostęp. Użytkownik we własnym zakresie zapewnia sprzęt, połączenia internetowe lub urządzenia bezprzewodowe i/lub plany taryfowe usług w celu uzyskania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej. EA nie gwarantuje działania Aplikacji na wszystkich urządzeniach. EA nie gwarantuje dostępności Aplikacji we wszystkich lokalizacjach geograficznych. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO APLIKACJI ZE SWEGO URZĄDZENIA.
 7. Aktualizacja Aplikacji. Użytkownik akceptuje, że Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, uaktualnienia oraz dodatkowe funkcje, które EA uzna za racjonalne, korzystne dla użytkownika i/lub uzasadnione potrzebą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie zobowiązania EA do obsługiwania wcześniejszych wersji mogą wygasnąć wraz z udostępnieniem aktualizacji, uaktualnień i/lub wdrożeniem dodatkowych funkcji. Postanowienia i warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich aktualizacji, uaktualnień i/lub dodatkowych funkcji, które nie są rozprowadzanie na podstawie odrębnej licencji lub umowy.
 8. Usługi cyfrowe. EA może zaoferować zakup wirtualnych monet, punktów lub innych wirtualnych walut (w niniejszej Licencji zwanych pojedynczo lub zbiorowo „Wirtualną walutą EA”). Poprzez zakup lub nabycie inną drogą Wirtualnej waluty EA użytkownik nabywa ograniczoną licencję na dostęp i wybór treści wyraźnie udostępnianych przez EA w ramach niniejszej Aplikacji („Treści cyfrowe”)

Wirtualna waluta EA nie ma wartości pieniężnej i nie stanowi środka płatniczego ani mienia żadnego rodzaju. Wirtualna waluta EA podlega wymianie wyłącznie na Treści cyfrowe. Wirtualnej waluty EA nie można zbyć ani przenieść na inną osobę, nie można jej wymienić na gotówkę ani inne towary lub usługi z wyjątkiem Treści cyfrowych. Wirtualna waluta EA nie podlega zwrotowi. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów niewykorzystanej Wirtualnej waluty EA.

W okresie obowiązywania licencji użytkownika na posiadanie wirtualnej waluty EA użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany wirtualnej waluty EA na wybrane Treści cyfrowe. EA nie gwarantuje stałej dostępności ani dostępności w określonym terminie żadnej konkretnej pozycji oferowanej w ramach niniejszej Aplikacji. EA nie gwarantuje, że będzie oferować poszczególne pozycje przez określony czas. EA zastrzega sobie prawo do zmieniania i aktualizowania oferty Treści cyfrowych bez powiadamiania użytkownika.

Wraz z nabyciem Treści cyfrowych użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na prywatne i niekomercyjne wykorzystywanie Treści cyfrowych w ramach określonych i dozwolonych usług, które EA określa od czasu do czasu. EA niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i interesy dotyczące Treści cyfrowych oraz wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej w nich zawartych. Niniejsza licencja na Treści cyfrowe jest ograniczona do praw własności intelektualnej EA dotyczących Treści cyfrowych i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów ani własności intelektualnej Użytkownik nie ma prawa usuwania, zmieniania ani zasłaniania jakichkolwiek informacji identyfikacyjnych, informacji o prawach autorskich oraz informacji o wszelkich innych prawach własności intelektualnej zawartych w Treściach cyfrowych.

Po wykorzystaniu Wirtualnej waluty EA w celu pozyskania Treści cyfrowych, otrzymane treści nie podlegają zwrotowi, wymianie ani refundacji w postaci Wirtualnej waluty EA, gotówki bądź innych towarów lub usług.

Okres obowiązywania licencji na Wirtualną walutę EA oraz Treści cyfrowe rozpoczyna się po nabyciu Wirtualnej waluty EA oraz/lub Treści cyfrowych i z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Licencji, a kończy się we wcześniejszym z następujących terminów: (1) drugą rocznicą licząc od daty zakupu lub przyznania (w zależności od kontekstu oraz każdego indywidualnego zakupu lub przyznania) lub (2) dniem, w którym dostęp użytkownika do Aplikacji zostaje unieważniony, zawieszony lub zakończony zgodnie z warunkami niniejszej Licencji. W przypadku niewykorzystania Wirtualnej waluty EA przez dwadzieścia cztery (24) miesiące lub dłużej i posiadania dodatniego salda na koncie Wirtualnej waluty EA, taka waluta straci ważność, a konto może zostać unieważnione z powodu braku używania.

2.  Zgoda na wykorzystanie danych. 

W celu ułatwienia świadczenia usług wsparcia technicznego produktu, rozwoju produktu, wprowadzania ulepszeń oraz świadczenia innych usług użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez EA i niektóre osoby trzecie wymienione w załączniku A plików cookie, internetowych znaczników nawigacyjnych i innych technologii analitycznych do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania oraz przekazywania informacji technicznych i powiązanych informacji dotyczących urządzenia Apple TV (w tym adresu MAC i/lub niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia lub numeru UDID), identyfikatora Game Center, nazwy użytkownika Game Center, adresu IP, lokalizacji geograficznej, modelu i marki urządzenia, systemu operacyjnego, oprogramowania i aplikacji, w tym danych o korzystaniu z aplikacji. Ponadto EA i/lub osoby trzecie mogą gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i przekazywać dane dotyczące rozgrywek, dane do autoryzacji konta u osób trzecich, dane dotyczące sesji, dane identyfikacyjne przeglądarki, informacje o rodzaju połączenia, a także metryki, dane statystyczne i/lub analityczne dotyczące korzystania z sieci i Aplikacji oraz innych zakupionych pozycji. EA może wykorzystywać te informacje – same lub w połączeniu z informacjami przekazywanymi przez użytkownika bezpośrednio do EA (jeżeli dotyczy) – w ramach pomocy EA w opracowywaniu i doskonaleniu swoich produktów i usług, dostosowywania i dopasowywania ich do doświadczenia użytkownika oraz poznawania na różne sposoby aplikacji EA, z których korzysta użytkownik. Dane zebrane przez osoby trzecie będą gromadzone, wykorzystywane, przesyłane i ujawniane zgodnie z polityką prywatności danej osoby trzeciej. Niewyczerpująca lista osób trzecich, które mogą gromadzić informacje za pośrednictwem Aplikacji znajduje się w załączniku A. W załączniku A zostały wymienione zarówno firmy analityczne, jak i sieci dostarczania reklam, szczegółowo omówione w sekcji 3 poniżej, a także adresy internetowe stron, na których zostały zamieszczone polityki prywatności tych osób trzecich oraz klauzule wyłączające (jeżeli mają zastosowanie). Dane zebrane przez EA bądź przesłane do EA mogą być przez EA gromadzone, wykorzystywane, przechowywane, udostępniane i przesyłane osobom trzecim w formie niepozwalającej na identyfikację użytkownika, zgodnie z Polityką prywatności i korzystania z plików cookie EA zamieszczoną na stronie http://privacy.ea.com/pl. EA prowadzi działalność w wielu krajach. Dane osobowe zebrane od użytkownika lub podane przez niego za pośrednictwem Aplikacji mogą zostać przesłane na serwery i urządzenia znajdujące się poza krajem zamieszkania użytkownika oraz być tam przechowywane. Serwery i urządzenia, na których przechowywane i przetwarzane są dane użytkownika, mogą być obsługiwane przez osoby trzecie, z którymi EA zawarła umowy o przyjmowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, oraz stanowić własność tych osób trzecich. Ponadto EA i wyznaczone przez nią osoby trzecie mogą dalej przesyłać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika na serwerach i urządzeniach znajdujących się w innych krajach. Należy pamiętać, że regulacje prawne w zakresie ochrony danych w innych krajach mogą różnić się od regulacji prawnych w zakresie ochrony danych w kraju zamieszkania użytkownika. Podając dane osobowe za pośrednictwem Aplikacji użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie w sposób opisany w niniejszej sekcji.

3.  Technologie dostarczania reklam osób trzecich. Aplikacja może zawierać technologie dostarczania dynamicznych, behawioralnych reklam od osób trzecich, które umożliwiają tymczasowe przesyłanie reklam do Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu Apple TV użytkownika oraz ich wymianę podczas korzystania z Aplikacji w trybie sieciowym. Podczas korzystania przez użytkownika z Aplikacji EA lub strony trzecie obsługujące technologie dostarczania reklam mogą wykorzystywać informacje demograficzne lub inne zebrane bezpośrednio od użytkownika i/lub od osób trzecich, dotyczące na przykład wieku i płci, oraz informacje pozyskane z dziennika urządzenia z zastosowaniem znaczników (plików cookie), sygnałów nawigacyjnych i innych technik, celem zapewnienia wyświetlania odpowiednich reklam w Aplikacji oraz obliczenia liczby indywidualnych oraz wielokrotnych odsłon reklamy. Technologia ta kontroluje również, ile razy użytkownik obejrzał daną reklamę, dostarcza reklamy odpowiadające zainteresowaniom użytkownika oraz mierzy skuteczność kampanii reklamowych. Zarejestrowane i/lub zebrane dane mogą zawierać (niewyłącznie) adres IP, unikalny identyfikator urządzenia i/lub adres MAC, dane identyfikacyjne przeglądarki, informacje o sesji, plikach cookie przeglądarki, dane o wersji i modelu urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji geograficznej, informacje o odwiedzanych stronach, dane o liczbie kliknięć na reklamy, dane o wyświetlonych reklamach, dane o lokalizacji w grze, długości wyświetlania i wielkości reklamy, dane o reakcji na reklamę (o ile miała miejsce), informacje o rozgrywce, ogólne sieciowe oraz specyficzne dla Aplikacji dane o korzystaniu i metryki. Wyżej wymienione dane mogą być gromadzone, używane, przechowywane i ujawniane zgodnie z Polityką prywatności i korzystania z plików cookie EA znajdującą się na stronie http://privacy.ea.com/pl (w tym do celów określania współczynników konwersji), polityką prywatności dostawcy technologii dostarczania reklam oraz mogą być ujawnianie innym osobom trzecim w sposób niepozwalający na identyfikację użytkownika.

Niewyczerpująca lista osób trzecich, które mogą gromadzić informacje o aktywności użytkownika w sieci za pośrednictwem Aplikacji znajduje się w załączniku A. W załączniku A zostały wymienione zarówno firmy analityczne, jak i sieci dostarczania reklam (szczegółowo omówione w sekcji 2 poniżej), a także adresy internetowe stron, na których zostały zamieszczone polityki prywatności tych osób trzecich oraz klauzule wyłączające (jeżeli mają zastosowanie). Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z polityką prywatności osób trzecich, które mogą gromadzić informacje za pośrednictwem Aplikacji. Jeśli użytkownik nie zamierza zapoznać się z polityką prywatności osób trzecich bądź ma obawy co do gromadzonych informacji, nie powinien instalować Aplikacji ani korzystać z niej. EA nie gwarantuje, że osoby trzecie, które mogą gromadzić informacje o użytkowniku za pośrednictwem niniejszej Aplikacji, umożliwiają wyłączenie śledzenie zachowań użytkownika. Ponadto EA nie zapewnia, że objecie użytkownika wyłączeniem śledzenia zachowania przez niektóre lub wszystkie osoby trzecie wymienione w załączniku A będzie oznaczać całkowite wyłączenie go z dostarczania reklam. Użytkownik objęty takim wyłączeniem może nadal otrzymywać taką samą liczbę reklam, jednak mogą one być mniej trafne, gdyż ich wybór nie będzie opierał się na zainteresowaniach użytkownika.

Technologia dostarczania reklam stanowi integralną część gry. Jeżeli użytkownik nie chce z niej korzystać, nie powinien instalować ani używać Aplikacji.

4.  Narzędzia do komunikacji w Aplikacji i korzystanie z nich / Ustawienia prywatności. Sposób korzystania przez użytkownika z funkcji sieciowych, o ile są dostępne, za pośrednictwem Aplikacji został określony warunkami Regulaminu EA dostępnego na stronie http://terms.ea.com. Przez zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na warunki Regulaminu EA oraz zgadza się nie podejmować następujących działań:

EA zastrzega sobie prawo do monitorowania komunikacji w ramach Aplikacji i ujawniania informacji, które EA uzna za niezbędne w celu: (i) zapewnienia przestrzegania przez użytkownika warunków Licencji; (ii) przestrzegania mających zastosowanie przepisów, wymogów lub procedur prawnych; (iii) ochrony praw, własności i interesów EA, personelu EA oraz społeczeństwa. Ponadto EA zastrzega sobie prawo do edytowania, odmowy przesłania i/lub do usunięcia wszelkich treści lub materiałów, w całości lub części, według własnego uznania.

5. Zgoda na publiczne przedstawienie danych. Jeżeli użytkownik korzysta z usług sieciowych, takich jak rozgrywki sieciowe bądź pobieranie lub przesyłanie zawartości, EA może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przesyłać i podawać do wiadomości publicznej dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi oraz osiągnięcia), a także identyfikować treści stworzone i udostępnione przez użytkownika oraz innych graczy. Informacje pozwalające na identyfikację użytkownika są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i przesyłane zgodnie z zasadami Polityki prywatności i korzystania z plików cookie EA, dostępnej na stronie http://privacy.ea.com/pl.

6. Wygaśnięcie Licencji. Niniejsza Licencja obowiązuje aż do momentu jej wygaśnięcia. W razie niespełnienia któregokolwiek z warunków i postanowień Licencji, prawa użytkownika z niej wynikające wygasną natychmiast, automatycznie i bez powiadomienia ze strony EA. Natychmiast po wygaśnięciu Licencji użytkownik musi zaprzestać wszelkiego użytkowania Aplikacji i zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika. Wygaśnięcie Licencji nie ogranicza żadnych innych praw EA ani środków ochrony przewidzianych prawem i zasadami słuszności. Sekcje 1.(E) oraz od 2. do 16. niniejszej Licencji obowiązują po wygaśnięciu lub zakończeniu obowiązywania tej Licencji, niezależnie od powodu.

7.  Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO APLIKACJA JEST DOSTARCZANA UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „W JAKIM JEST”, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA ANI ŻADNYCH INNYCH, A UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z APLIKACJI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I DZIAŁANIA SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. EA I JEJ LICENCJODAWCY (NA POTRZEBY TEJ SEKCJI ORAZ SEKCJI 9 ZWANI ZBIORCZO EA) NIE UDZIELAJĄ I ZRZEKAJĄ SIĘ NINIEJSZYM WSZELKICH JAWNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI STANU, NIEPRZERWANEGO UŻYTKOWANIA, POKUPNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW PODMIOTÓW TRZECICH ORAZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z TRYBU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. EA NIE GWARANTUJE NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z APLIKACJI; ŻE APLIKACJA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; ŻE DZIAŁANIE APLIKACJI BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE I WOLNE OD BŁĘDÓW; ŻE APLIKACJA BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ LUB BĘDZIE KOMPATYBILNA Z INNYMI APLIKACJAMI; ŻE WSZELKIE BŁĘDY W APLIKACJI ZOSTANĄ NAPRAWIONE; BĄDŹ ŻE APLIKACJA POZOSTANIE DOSTĘPNA DO PONOWNEJ INSTALACJI NA TYM SAMYM URZĄDZENIU LUB NA WIELU URZĄDZENIACH. ŻADNE ZAPEWNIENIA W FORMIE USTNEJ CZY PISEMNEJ DOSTARCZONE PRZEZ EA, APPLE LUB JAKIEGOKOLWIEK AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA DOMNIEMANYCH GWARANCJI BĄDŹ OGRANICZENIA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

8.  Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJWYŻSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO EA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA OBRAŻENIA CIELESNE, USZKODZENIE MIENIA, UTRACONE ZYSKI, KOSZT ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI, PRZERWY W PRACY, AWARIĘ LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA, BĄDŹ JAKĄKOLWIEK INNĄ FORMĘ BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, CZY WYNIKOWYCH I PODLEGAJĄCYCH ZADOŚĆUCZYNIENIU SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK METOD DZIAŁANIA POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ LUB APLIKACJĄ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁY WSKUTEK DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ CZY W INNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD POWIADOMIENIA LUB BRAKU POWIADOMIENIA EA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA, FAŁSZYWE INTERPRETACJE LUB PEWNE ZAMIERZONE BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA DZIAŁANIA, LUB NARUSZENIA OKREŚLONYCH PRAW, LUB OGRANICZENIA STRAT PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA, ZATEM POWYŻSZE WYJĄTKI I OGRANICZENIA MOGĄ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. Całkowita odpowiedzialność EA za wszelkie szkody (z wyjątkiem odpowiedzialności narzuconej przez obowiązujące prawo) nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez użytkownika za niniejszą Aplikację.

9. „Ograniczenie odpowiedzialności” oraz „Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji” stanowią istotne warunki niniejszej Licencji. Użytkownik zgadza się, że postanowienia niniejszej Licencji ograniczające odpowiedzialność stanowią integralną część warunków niniejszej Licencji.

10.  Rozłączność postanowień i zachowanie mocy obowiązującej. Jeżeli którykolwiek z warunków niniejszej Licencji jest nielegalny lub nie ma mocy prawnej, pozostałe warunki zostaną zmienione, aby uzyskać efekt jak najbardziej zbliżony do pierwotnych warunków, i wszystkie pozostałe postanowienia Licencji pozostaną w mocy.

11.  Ograniczenie praw instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych. Poniższy zapis dotyczy użytkowników końcowych zatrudnionych w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych. Aplikacja dostarczona razem z niniejszą Licencją została wykonana kosztem własnym, zgodnie z zapisem w FAR, punkt 2.101, DFARS, punkt 252.227-7014(a)(1) oraz DFARS, punkt 252.227-7015 (lub w jakimkolwiek odpowiedniku lub późniejszym przepisie wydanym przez agencję) i stanowi „artykuł handlowy”, „komercyjną aplikację komputerową” i/lub „dokumentację komercyjnej aplikacji komputerowej”. Zgodnie z DFARS, punkt 227.7202 oraz FAR, punkt 12.212 a także w maksymalnym zakresie wymaganym przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych, minimalne ograniczone prawa, zgodnie z FAR sekcja 52.227-19 (lub dowolnym późniejszym przepisie wydanym przez agencję), wszelkie wykorzystanie, modyfikacje, reprodukcje, publikacje, pokazy, upublicznienie i rozpowszechnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych lub dla niego będzie podlegać wyłącznie niniejszej Licencji i będzie zabronione, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez Licencję.

12.  Zabezpieczenie roszczeń. Użytkownik zgadza się, że naruszenie postanowień niniejszej Licencji spowoduje nieodwracalną szkodę dla EA, której odszkodowanie finansowe nie zdoła zadośćuczynić. W takiej sytuacji EA ma prawo wystąpić o godziwe zadośćuczynienie bez względu na jakiekolwiek środki naprawcze wynikające z niniejszej Licencji lub przepisów prawa, bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń, innych zobowiązań lub dokumentowania szkód.

13.  Prawo właściwe. Jeśli użytkownik mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej: (i) do niniejszej Licencji oraz do korzystania przez użytkownika z Aplikacji zastosowanie ma prawo Anglii, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych; oraz (ii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub postępowań wynikających z niniejszej Licencji i/lub korzystania przez użytkownika z Aplikacji (bądź z nimi związanych), a ponadto wyraża jednoznaczną zgodę na właściwość podmiotową tych sądów. Jeżeli użytkownik zamieszkuje w innym państwie: (i) niniejszą umowę i/lub korzystanie przez użytkownika z Aplikacji reguluje prawo stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych; oraz (ii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, w zakresie mającym zastosowanie zgodnie z sekcją 15, że w przypadkach roszczeń lub skarg wynikających z niniejszej Licencji lub powiązanych podlega jurysdykcji sądów federalnych lub stanowych hrabstwa San Mateo w stanie Kalifornia. Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na objęcie właściwością podmiotową tych sądów. Zwraca się uwagę użytkownika, że jego działania mogą podlegać również innym prawom miejscowym, stanowym, krajowym i międzynarodowym. Strony wyrażają zgodę na wyłączenie stosowania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980) w odniesieniu do niniejszej Licencji oraz wszelkich sporów lub transakcji wynikających z niniejszej Licencji.

14.  Eksport. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz innych obowiązujących przepisów regulujących eksport i zgadza się nie przekazywać Aplikacji obcokrajowcom ani odbiorcom krajowym objętym zakazem ustanowionym w tych przepisach, bez uprzedniego uzyskania zezwoleń i spełnienia niezbędnych wymogów rządowych. Użytkownik niniejszym potwierdza, że nie jest podmiotem, z którym na mocy obowiązujących przepisów prawa EA ma zakaz prowadzenia transakcji handlowych.

15.  Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym.

Celem niniejszej sekcji jest ustanowienie szybkiej i sprawnej metody rozwiązywania ewentualnie wynikłych sporów pomiędzy użytkownikiem a EA. Jak stwierdzono w sekcji 15.E poniżej, jeżeli nie uda nam się rozwiązać sporów w sposób nieformalny i w drodze postępowania arbitrażowego użytkownikowi zostanie przyznana kwota wyższa niż określona w ostatniej pisemnej propozycji ugody złożonej przez EA (jeżeli dotyczy), EA wypłaci użytkownikowi 150% odszkodowania przyznanego jemu w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ. DOTYCZY ONA PRAW UŻYTKOWNIKA.

Większość problemów użytkownicy mogą rozwiązać szybko i w satysfakcjonujący sposób przez zalogowanie się przy użyciu swojego konta EA do interfejsu działu obsługi klienta, pod adresem http://help.ea.com/pl lub support.popcap.com (dla produktów PopCap). W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy EA nie będzie mogła rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika (lub jeśli EA nie może rozwiązać problemu powstałego w związku z użytkownikiem mimo prób załatwienia sprawy w sposób nieformalny), użytkownik i EA zgadzają się uznać za wiążące opisane poniżej postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów między nimi. Poniższy zapis dotyczy wszystkich konsumentów w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, ale jednoznacznie wyłącza mieszkańców Quebecu, Rosji, Szwajcarii, Republiki Korei i państw członkowskich Unii Europejskiej. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego.  W zamierzeniu postanowienia niniejszej umowy mają być interpretowane szeroko. Arbiter, a nie sąd rejonowy, krajowy lub federalny posiada wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów między EA a użytkownikiem, w tym sporów dotyczących interpretacji, zakresu, skuteczności lub sformułowań niniejszej klauzuli arbitrażowej, w tym, lecz nie wyłącznie roszczeń dotyczących bezskuteczności całości lub części postanowień klauzuli arbitrażowej. Niniejsza sekcja dotyczy wszelkich sporów pomiędzy użytkownikiem a EA (“spory”), w tym, lecz nie wyłącznie:

  1. roszczeń wynikających z jakiegokolwiek aspektu relacji między użytkownikiem a EA lub z nim związanych, bez względu na to, czy wynika to z umowy, deliktu, przepisów, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wszelkich innych koncepcji prawnych;
  2. roszczeń wynikłych przed zawarciem niniejszej Umowy lub wszelkich wcześniejszych umów (w tym, między innymi, roszczeń związanych z reklamą);
  3. roszczeń będących przedmiotem ewentualnego postępowania z powództwa grupowego, w którym użytkownik nie jest członkiem oznaczonej grupy; oraz
  4. roszczeń mogących wyniknąć po wygaśnięciu niniejszej Umowy.

Jedyne spory, których nie obejmują zapisy tej sekcji to:

a.       roszczenia związane z zarzutami kradzieży, piractwa lub nieuprawnionego korzystania z własności intelektualnej;

b.      jeżeli użytkownik zamieszkuje w Australii, roszczenia związane z egzekwowaniem ustawowych praw konsumenta przewidzianych australijskimi przepisami konsumenckimi;

c.       ponadto żadne z postanowień niniejszej Sekcji nie uniemożliwia którejkolwiek ze stron wszczęcia postępowania sądowego dotyczącego drobnych roszczeń.

Zawierając niniejszą Umowę, użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego. W rozumieniu zapisu w niniejszej sekcji, odniesienia do „EA”, „użytkownika” oraz „nas” obejmują odpowiednio nasze podmioty zależne, powiązane, przedstawicieli, pracowników, poprzedników prawnych, następców oraz cesjonariuszy, a także wszystkich uprawnionych i nieuprawnionych użytkowników lub beneficjentów usług bądź oprogramowania na podstawie niniejszej lub wcześniejszych umów między nami. Niniejsza umowa użytkownika stanowi potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, a zatem wykładnię i egzekucję zapisów niniejszej sekcji reguluje federalna ustawa arbitrażowa. Postanowienie dotyczące arbitrażu pozostaje w mocy także po wygaśnięciu niniejszej umowy użytkownika.
 1. Nieformalne negocjacje/Zawiadomienie o sporze. Użytkownik i EA zgadzają się, że najpierw podejmą próbę nieformalnego rozstrzygnięcia każdego sporu przez okres co najmniej 30 dni, zanim skierują sprawę do arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu przez jedną stronę pisemnego zawiadomienia od drugiej strony („Zawiadomienie o sporze”). Zawiadomienia o sporze muszą: a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie („Żądanie”). EA prześle Zawiadomienie o sporze na adres rozliczeniowy użytkownika (jeśli użytkownik podał go EA) lub na adres poczty elektronicznej podany EA przez użytkownika. Użytkownik prześle Zawiadomienie o sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, Stany Zjednoczone, ATTENTION: Legal Department (do działu prawnego).
 2. Wiążące postępowanie arbitrażowe. Jeśli użytkownik i EA nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w drodze nieformalnych negocjacji w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o sporze, zarówno użytkownik, jak i EA mogą zdecydować się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie sporu na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE JEDNOCZEŚNIE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZY ZAPIS ODMAWIA UŻYTKOWNIKOWI I EA PRZYZNANIA PRAWA DO WNIESIENIA SKARGI DO SĄDU I PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Postępowaniem arbitrażowym administrować będzie Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („American Arbitration Association – AAA”) zgodnie z Regulaminem arbitrażu handlowego oraz, jeżeli dotyczy, Dodatkowymi procedurami AAA stosowanymi w sporach z konsumentami („Regulamin AAA dotyczący konsumentów"), oba regulaminy zostały udostępnione na witrynie internetowej AAA pod adresem www.adr.org. Opłaty arbitrażowe ponoszone przez użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra reguluje regulamin AAA. W stosownych przypadkach są one ograniczone przez Regulamin AAA dotyczący konsumentów. Jeśli arbiter uzna takie koszty za nadmierne lub jeśli użytkownik prześle do EA zawiadomienie na podany powyżej adres, na który wysyła się Zawiadomienie o sporze, informując, że nie jest w stanie wnieść opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, wtedy EA bezzwłocznie uiści wszystkie opłaty arbitrażowe i pokryje wszelkie stosowne wydatki. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Arbiter wyda postanowienie na piśmie oraz przedstawi uzasadnienie, jeśli jedna ze stron złoży stosowny wniosek. Arbiter musi stosować się do obowiązującego prawa. W przeciwnym wypadku każde jego orzeczenie można zaskarżyć. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.
 3. Ograniczenia.  Użytkownik oraz EA zgadzają się, że arbitraż ograniczać się będzie do Sporu między EA a użytkownikiem, bez względu na to, czy żądane zadośćuczynienie ma formę pieniężną czy nakazu zabezpieczenia roszczeń, a ewentualne zadośćuczynienie przyznane w drodze arbitrażu będzie dotyczyć użytkownika indywidualnie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: (1) żadnego postępowania arbitrażowego nie łączy się z innym; (2) sporu poddanego pod arbitraż nie rozstrzyga się na zasadzie powództwa grupowego; oraz (3) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby wniesienie sporu z rzekomego mandatu do reprezentowania społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób. UŻYTKOWNIK I EA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB Z MANDATEM PRZEDSTAWICIELSKIM. Ponadto, o ile użytkownik i EA wspólnie nie uzgodnią inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby ani nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania lub pozwu zbiorowego. Jeżeli ta konkretna klauzula okaże się nieskuteczna, wtedy całość zapisów dotyczących rozstrzygania sporów zostanie uznana za nieważną.
 4. Właściwość miejscowa. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w racjonalnym miejscu dogodnym dla użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a Użytkownik i EA zgadzają się poddać się właściwości osobowej tego sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.
 5. Zwrot kosztów i honoraria prawnika. Jeśli w sprawie przeciwko EA arbiter wyda orzeczenie uznające roszczenie użytkownika co do jego istoty i zasądzi na jego rzecz odszkodowanie w kwocie większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji ugody złożonej przez EA przed wniesieniem pisemnych wniosków o arbitraż, w takim przypadku EA:
  1. wypłaci użytkownikowi 150% kwoty odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie; oraz
  2. zwróci wszystkie koszty sporządzenia wniosku, koszty administracyjne oraz opłaty na rzecz arbitra poniesione przez użytkownika na rzecz AAA. Każda ze stron ponosi koszty związane z honorariami swego pełnomocnika i powiązane wydatki (w tym opłaty i koszty związane z powołaniem biegłych), lecz arbiter jest uprawniony do orzeczenia zwrotu honorariów i wydatków pełnomocnika, jeżeli tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.

   Firma EA zrzeka się mogącego jej przysługiwać prawa do ubiegania się o zwrot honorariów i wydatków pełnomocnika w związku z postępowaniem arbitrażowym pomiędzy użytkownikiem a EA.

 6. Ograniczenie uprawnień arbitra. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o zadośćuczynienie i jedynie w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym roszczeniem tej strony. .
 1. Zmiany w niniejszych postanowieniach.  EA nie będzie wprowadzać istotnych zmian do niniejszej klauzuli arbitrażowej w odniesieniu do posiadaczy kont, bez ich wyraźnej zgody na takie zmiany.

16.  Całość Umowy. Niniejsza Licencja stanowi pełną treść umowy między użytkownikiem a EA w odniesieniu do Aplikacji i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne porozumienia w tej kwestii. Żadna poprawka ani zmiana niniejszej Licencji nie będzie wiążąca, o ile nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez EA. Nieskorzystanie lub opóźnione skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z praw wynikających z niniejszej Licencji nie oznacza zrzeczenia się tych praw, a jednorazowe bądź częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa nie wyłącza możliwości korzystania z innych praw wynikających z niniejszej Licencji w przyszłości. W przypadku sprzeczności między warunkami tej Licencji a mającymi zastosowanie warunkami zakupu lub innymi postanowieniami, wiążące są postanowienia niniejszej Licencji.


Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065

ZAŁĄCZNIK A

 

DOSTAWCY REKLAM

Sieci reklamowe

Informacje

Rezygnacja

4th Screen

http://www.4th-screen.com/policy/

nie dotyczy

Aarki

http://aarki.com/privacy

http://aarki.com/privacy

Ad Knowledge Super Rewards

http://www.srpoints.com/legal-center/privacy

Odinstalowanie programu

AdColony

http://adcolony.com/legal/privacy/

nie dotyczy

AdFonic

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy/

AdKnowledge

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

AdMarvel

http://www.admarvel.com/AdMarvel_Privacy_Policy_2011.pdf

nie dotyczy

Sieć AdMax Network

http://www.komli.com/usa/content/privacy-policy

http://202,168.211,24/optout?optout_req=true&redirecturl=http://www.komli.com/usa/content/opt-out-success/

AdMob

http://www.admob.com/home/privacy

http://www.google.com/settings/ads

AdSense

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

http://www.google.com/settings/ads

BrightRoll

http://www.brightroll.com/privacy/

http://www.brightroll.com/privacy/

Burstly

http://www.burstly.com/privacy

http://www.burstly.com/privacy

BuzzCity

nie dotyczy

nie dotyczy

CPX Interactive

http://www.cpxi.com/privacy-policy/

http://ad.yieldmanager.com/opt-out

DNSR Media

http://dsnrmg.com/policy

nie dotyczy

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

nie dotyczy

GetJar

http://www.getjar.com/privacy/

nie dotyczy

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Greystripe

http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy

nie dotyczy

HasOffers

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

iAd

http://www.apple.com/privacy/

https://oo.apple.com

InMobi

http://www.inmobi.com/terms/privacy-policy/

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Inneractive

http://inner-active.com/privacypolicy

nie dotyczy

Jirbo, Inc.

http://privacy.adcolony.com/

http://privacy.adcolony.com/opt-out

JumpTap

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

https://opt.jumptap.com/optout/opt?tlid=noid

Kontera

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

Loop

http://www.loopinsight.com/privacy/

http://www.loopinsight.com/privacy/

MadHouse

http://www.madhouse.cn/en/privacy.php

nie dotyczy

MdotM

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

Medialets

http://www.medialets.com/privacy

http://creative.medialytics.com/adops/optout.php

Millenial Media

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

Mobclix

http://www.mobclix.com/privacypolicy

http://www.mobclix.com/privacypolicy

MobileFuse

http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/

nie dotyczy

Mojiva

http://www.mojiva.com/privacy

nie dotyczy

MoPub

http://www.mopub.com/mopub-ads-privacy-policy/

nie dotyczy

Multi Channel Network

http://mcn.com.au/Privacy.aspx

nie dotyczy

Nexage

http://nexage.com/privacy-policy

nie dotyczy

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

nie dotyczy

RadiumOne

http://www.radiumone.com/about/privacy.html

http://radiumone.com/legal/opt.html

Rhythm

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

RockYou Media

http://rockyou.com/ry/privacypolicy

nie dotyczy

Say Media (uprzednio Video Egg)

http://www.saymedia.com/fine-print

http://www.saymedia.com/fine-print

Sizmek

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

Smaato

http://www.smaato.com/privacy

nie dotyczy

Smartclip

http://www.smartclip.com/privacy-policy

http://www.smartclip.com/privacy-policy

Social Games Advertising Network (a WeeWorld Company)

http://www.weeworld.com/privacy/default.aspx

http://www.networkadvertising.org/choices

SponsorPay

http://www.sponsorpay.com/#modal-privacy-policy

nie dotyczy

SupersonicAds

http://www.supersonicads.com/index.php/Privacy_Policy

nie dotyczy

TapAd

http://www.tapad.com/privacy-policy/

http://www.tapad.com/privacy-policy/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

https://www.tapjoy.com/privacy.html

Tremor Media

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

Tribal Fusion

http://exponential.com/our-company/privacy/

http://exponential.com/our-company/privacy/

Vdopia

http://www.vdopia.com/mobile/vdopia-network-privacy-policy

http://www.vdopia.com/w3c/optout.php

Velti

http://www.velti.com/data-usage.php

http://mgage-connect.velti.com/optout/

Where.com

https://advertising.paypal.com/privacy-policy/

nie dotyczy

Wild Tangent

http://www.wildtangent.com/legal/privacy

nie dotyczy

Yume

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

ZestAdz

http://www.komlimobile.com/static/komli_static/privacy.html

nie dotyczy

 

DOSTAWCY USŁUG ANALITYCZNYCH

Dostawyc usług

Informacje

Rezygnacja

Adobe SiteCatalyst (dawniej Omniture)

http://www.omniture.com/en/privacy/product

http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout

App Annie

http://www.appannie.com/help/privacy/

nie dotyczy

Crashlytics

http://try.crashlytics.com/terms/

nie dotyczy

Facebook Insights

https://www.facebook.com/about/privacy/

nie dotyczy

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

nie dotyczy

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Kontagent

http://www.kontagent.com/privacy-policy/

nie dotyczy

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

nie dotyczy

Swrve

http://swrve.com/privacy-policy/

http://www.swrve.com/privacy-policy

Tap Stream

https://tapstream.com/legal/privacy_policy/

https://tapstream.com/opt_out_confirmation/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

http://preferences-mgr.truste.com/