ELECTRONIC ARTS

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM APLIKACJI

Niniejsza umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym aplikacji („Licencja”) stanowi porozumienie pomiędzy użytkownikiem a firmą Electronic Arts Inc., jej podmiotami zależnymi lub powiązanymi („EA”). Licencja reguluje wykorzystanie niniejszej aplikacji oraz związanej z nią dokumentacji, a także aktualizacji i uaktualnień, które zastępują lub uzupełniają niniejszą aplikację w jakimkolwiek zakresie i które nie są rozprowadzane z oddzielną licencją (zbiorczo nazywanych „Aplikacją”). Użytkownik nie staje się właścicielem Aplikacji, otrzymuje tylko licencję na jej użytkowanie.

INSTALUJĄC APLIKACJĘ BĄDŹ KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI: (1) NINIEJSZEJ LICENCJI; (2) POLITYKI EA DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE (dostępnej na stronie http://privacy.ea.com/pl); I (3) REGULAMINU EA (dostępnego na stronie http://terms.ea.com/pl) ORAZ ZGADZA SIĘ DO NICH STOSOWAĆ. W razie braku zgody na warunki niniejszej Licencji, Polityki EA dotyczącej prywatności i plików cookie oraz Regulaminu EA, nie należy instalować Aplikacji ani korzystać z niej.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej Licencji, zatem użytkownik powinien często ją przeglądać, korzystając z sekcji „Informacje” w Aplikacji lub odwiedzając stronę http://www.ea.com/pl/1/product-eulas. Korzystanie z naszych internetowych i mobilnych produktów i usług oznacza, że użytkownik akceptuje zmiany Licencji.

SEKCJE 2 I 3 PONIŻEJ ODNOSZĄ SIĘ DO INFORMACJI I DANYCH O UŻYTKOWNIKU I JEGO MOBILNEJ AKTYWNOŚCI W SIECI, KTÓRE SĄ GROMADZONE PRZEZ EA I OSOBY TRZECIE. SEKCJA 4 PONIŻEJ ZAWIERA OPIS USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH ORIGIN INNYCH NIŻ SCRABBLE (DLA APLIKACJI ZE ZINTEGROWANĄ USŁUGĄ ORIGIN) ORAZ SPOSOBU, W JAKI CHRONIONE JEST UJAWNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA W RAMACH TEJ APLIKACJI ORAZ USŁUG ORIGIN W ŚRODOWISKU KOMPUTEROWYM. DO UŻYTKOWNIKÓW SCRABBLE MAJĄ ZASTOSOWANIE SZCZEGÓLNE WARUNKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W SEKCJI 4. SEKCJA 15 STANOWI, ŻE WSZELKIE SPORY MIĘDZY NAMI PRZEKAZUJE SIĘ DO WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO ODRĘBNIE W KAŻDYM PRZYPADKU.

W RAZIE BRAKU ZGODY NA POSTANOWIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH SEKCJI ORAZ POZOSTAŁYCH SEKCJI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE NALEŻY INSTALOWAĆ APLIKACJI ANI KORZYSTAĆ Z NIEJ.

1. Udzielenie ograniczonej licencji oraz warunki użytkowania.

A. Udzielenie licencji. W wyniku zakupu EA udziela użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niewyłącznej licencji na zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji wyłącznie do użytku niekomercyjnego na jednym, uwierzytelnionym urządzeniu mobilnym, jak określono w niniejszej Licencji. Prawa nabyte przez użytkownika są uzależnione od stosowania się do postanowień niniejszej Licencji. Zabronione jest użytkowanie w celach komercyjnych. Użytkownikowi jednoznacznie zabrania się podlicencjonowania, wypożyczania, wynajmu, przenoszenia lub innego rodzaju rozpowszechniania Aplikacji bądź praw do jej użytkowania. Warunki niniejszej Licencji zaczynają obowiązywać z dniem instalacji lub rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, a wygasają z dniem usunięcia Aplikacji bądź zakończenia obowiązywania niniejszej Licencji przez EA, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

B. Dostęp do funkcji i/lub usług sieciowych. W celu uzyskania dostępu do usług i/lub funkcji sieciowych może być potrzebne konto EA. Aby założyć konto EA, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat.

C. Dalsze ograniczenia. Prawo do użytkowania Aplikacji jest ograniczone warunkami udzielonej licencji. Zabrania się kopiowania, prezentowania, podejmowania prób dezaktywacji, dystrybucji, wykonywania, publikowania, modyfikowania, przenoszenia, a także tworzenia dzieł pochodnych Aplikacji lub jakichkolwiek jej części składowych, w sposób inny niż jednoznacznie dopuszczony przez EA. Zabrania się wykonywania kopii Aplikacji i udostępniania ich w sieci, gdzie miałoby do nich dostęp wielu użytkowników, chyba że EA udzieli na to jednoznacznej zgody. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Aplikacji w sieci, w której mogłoby ją pobierać wielu użytkowników. Zabrania się usuwania bądź modyfikowania znaków handlowych i logo EA, a także informacji prawnych dołączonych do Aplikacji lub elementów z nimi związanych. Prawo użytkownika do korzystania z Aplikacji jest również warunkowane przestrzeganiem wszelkich mających zastosowanie postanowień umów zawartych przez użytkownika z osobami trzecimi, obowiązujących podczas korzystania z Aplikacji. Na przykład jeśli użytkownik posiada aplikację VoIP, to korzystając z Aplikacji nie może naruszać umowy o usługę bezprzewodowego przesyłu danych.

D. Zastrzeżenie praw. Użytkownik nabył licencję na korzystanie z Aplikacji i jego prawa podlegają warunkom niniejszej Licencji. Z wyjątkiem licencji jednoznacznie udzielonych w niniejszym dokumencie, EA zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Aplikacji (w tym wszystkich postaci, fabuły, obrazów, zdjęć, animacji, filmów, muzyki, tekstu), a także wszelkie związane z nimi prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej. Niniejsza Licencja jest ograniczona do własności intelektualnej EA i licencjodawców EA w obrębie Aplikacji i nie dotyczy żadnych innych praw do innych patentów czy własności intelektualnej. Z wyjątkiem zakresu dopuszczalnego prawem zabrania się poddawania Aplikacji bądź jakiejkolwiek jej części dekompilacji, deasemblacji czy procesom inżynierii wstecznej jakąkolwiek metodą. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych elementów indentyfikacyjnych Aplikacji ani innych odniesień do praw własności intelektualnej zawartych w Aplikacji. Wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszym dokumencie pozostają zastrzeżone przez EA.

E. Materiały stworzone przez użytkownika. W zamian za użytkowanie Aplikacji użytkownik przyznaje niniejszym EA wyłączne, bezterminowe, nieodwołalne, w pełni zbywalne i podlegające dalszemu licencjonowaniu na całym świecie prawo oraz licencję na korzystanie ze stworzonych za pomocą aplikacji materiałów w dowolnym celu i w dowolny sposób, włączając w to reprodukowanie, kopiowanie, adaptowanie, modyfikację, wykonywanie, prezentowanie, publikację, nadawanie, transmisję lub rozpowszechnianie publiczne za pomocą wszelkich środków znanych obecnie lub nieznanych, oraz dystrybucję tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia bądź kompensaty w jakiejkolwiek postaci przez cały czas trwania ochrony praw autorskich przewidziany przez obowiązujące przepisy ustawowe oraz umowy międzynarodowe. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw dotyczących autorstwa, publikacji, dobrego imienia lub przyporządkowania w odniesieniu do użytkowania przez EA oraz innych graczy, jak również korzystania z takich aktywów w związku z Aplikacją i powiązanymi towarami oraz usługami na mocy obowiązującego prawa. Udzielenie licencji EA oraz powyższe zrzeczenie się wszelkich mających zastosowanie praw zwyczajowych pozostaje w mocy także po wygaśnięciu Licencji bez względu na przyczynę wygaśnięcia.

F. Dostęp. Użytkownik we własnym zakresie zapewnia sprzęt, połączenia internetowe lub urządzenia bezprzewodowe i/lub plany taryfowe usług w celu uzyskania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej. EA nie gwarantuje dostępności Aplikacji we wszystkich urządzeniach bezprzewodowych lub planach taryfowych usług bezprzewodowych. EA nie gwarantuje dostępności Aplikacji we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania przez niego z Aplikacji dostawca usług bezprzewodowych może naliczać opłaty za dane, pobieranie, wysyłanie i odbiór wiadomości i/lub inne usługi dostępu bezprzewodowego. Należy dowiedzieć się od dostawcy, czy którekolwiek z takich opłat dotyczą użytkownika. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO APLIKACJI ZE SWEGO URZĄDZENIA.

G. Aktualizacja aplikacji. Użytkownik akceptuje, że Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, uaktualnienia oraz dodatkowe funkcje, które EA uzna za racjonalne, korzystne dla użytkownika i/lub uzasadnione potrzebą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie zobowiązania EA do obsługiwania wcześniejszych wersji mogą wygasnąć wraz z udostępnieniem aktualizacji, uaktualnień i/lub wdrożeniem dodatkowych funkcji. Postanowienia i warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich aktualizacji, uaktualnień i/lub wdrożenia dodatkowych funkcji, które nie są rozprowadzanie na podstawie odrębnej licencji lub umowy.

H. Usługi cyfrowe. EA może zaoferować zakup wirtualnych monet, punktów lub innych wirtualnych walut (w niniejszej Licencji zwanych pojedynczo lub zbiorowo „Wirtualną walutą EA”). Poprzez zakup lub nabycie inną drogą Wirtualnej waluty EA użytkownik nabywa ograniczoną licencję na dostęp i wybór treści wyraźnie udostępnianych przez EA w ramach niniejszej Aplikacji („Treści cyfrowe”).

Wirtualna waluta EA nie ma żadnej wartości pieniężnej i nie stanowi żadnego rodzaju waluty ani majątku. Wirtualną walutę EA można zamienić wyłącznie na Treści cyfrowe. Wirtualnej waluty EA nie można sprzedawać ani przekazywać, wymieniać na gotówkę ani na żadne inne towary i usługi poza Treściami cyfrowymi. Wirtualna waluta EA nie podlega zwrotowi. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot tytułem niewykorzystanej Wirtualnej waluty EA.

W trakcie obowiązywania licencji na Wirtualną walutę EA użytkownik ma prawo zamienić ją na wybrane Treści cyfrowe. EA nie gwarantuje stałej dostępności ani dostępności w danym terminie w odniesieniu dla poszczególnych pozycji oferowanych w ramach niniejszej Aplikacji. EA nie gwarantuje stałego oferowania poszczególnych pozycji przez określony czas. EA zastrzega sobie prawo zmieniania i aktualizowania oferty Treści cyfrowych bez powiadamiania użytkownika.

Wraz z nabyciem Treści cyfrowych użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na prywatne używanie niekomercyjne Treści cyfrowych oraz określonych usług wybieranych według potrzeby przez EA. EA zastrzega wszystkie prawa i własność do Treści cyfrowych oraz wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej. Niniejsza licencja na Treści cyfrowe jest ograniczona do praw własności intelektualnej EA dotyczących Treści cyfrowych i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów ani własności intelektualnej. W Treściach cyfrowych zabrania się usuwania, zmieniania oraz ograniczania widoczności informacji identyfikujących, o prawach autorskich oraz informacji o wszelkich innych prawach własności intelektualnej.

Po wymianie Wirtualnej waluty EA na Treści cyfrowe, takie treści nie podlegają zwrotowi, wymianie ani refundacji na Wirtualną walutę EA ani na gotówkę bądź inne towary lub usługi.

Okres obowiązywania licencji na Wirtualną walutę EA oraz Treści cyfrowe rozpoczyna się po nabyciu Wirtualnej waluty EA oraz/lub Treści cyfrowych oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Licencji, kończy się wraz z wcześniejszym terminem z następujących: (1) drugą rocznicą daty zakupu lub przyznania (w zależności od kontekstu oraz każdego indywidualnego zakupu lub przyznania) oraz (2) dniem, z którym dostęp użytkownika do Aplikacji zostaje unieważniony, zawieszony lub zakończony zgodnie z treścią niniejszej Licencji. W przypadku nieużywania Wirtualnej waluty EA przez dwadzieścia cztery (24) miesiące lub dłużej i dodatniego salda na rachunku Wirtualnej waluty EA, taka waluta wygaśnie, a rachunek może zostać unieważniony z powodu braku używania.

 

2. Zgoda na wykorzystanie danych. W celu ułatwienia świadczenia usług wsparcia technicznego produktu, rozwoju produktu, wprowadzania ulepszeń oraz świadczenia innych usług użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez EA i niektóre osoby trzecie wymienione w załączniku A plików cookie, internetowych sygnałów nawigacyjnych i innych technologii analitycznych do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania oraz przekazywania informacji technicznych i powiązanych dotyczących urządzenia mobilnego użytkownika (w tym adresu MAC i/lub niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia lub numeru UDID), identyfikatora Game Center, nazwy Game Center, adresu IP, lokalizacji geograficznej, modelu i wersji urządzenia, systemu operacyjnego, oprogramowania i aplikacji, w tym danych o korzystaniu z aplikacji. Ponadto EA i/lub osoby trzecie mogą gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i przekazywać dane dotyczące rozgrywki, dane do autoryzacji konta osoby trzeciej, dane dotyczące sesji, dane identyfikacyjne przeglądarki, informacje o rodzaju połączenia, nośniku, a także metryki, dane statystyczne i/lub analityczne dotyczące korzystania z sieci i aplikacji oraz innych zakupów. EA może wykorzystywać te informacje – same i w połączeniu z informacjami przekazywanymi przez użytkownika bezpośrednio do EA (jeżeli dotyczy) – w celu rozwijania i doskonalenia swoich produktów i usług, dostosowywania i dopasowywania ich do doświadczenia użytkownika oraz poznawania w inny sposób, z których aplikacji EA użytkownik korzysta. Dane zebrane przez osoby trzecie będą gromadzone, wykorzystywane, przesyłane i ujawniane zgodnie z polityką prywatności danej osoby trzeciej. Niewyczerpująca lista osób trzecich, które mogą gromadzić informacje za pośrednictwem Aplikacji znajduje się w załączniku A. W załączniku A zostały wymienione zarówno firmy analityczne, jak i sieci dostarczania reklam, szczegółowo omówione w sekcji 3 poniżej, a także adresy internetowe stron, na których zostały zamieszczone polityki prywatności tych osób trzecich oraz klauzule wyłączające (jeżeli mają zastosowanie). Dane zebrane przez EA bądź przesłane do EA EA może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, udostępniać i przesyłać osobom trzecim w formie niepozwalającej na identyfikację użytkownika, zgodnie z Polityką EA dotyczącą prywatności i plików cookie zamieszczoną na stronie http://privacy.ea.com/plEA prowadzi działalność w wielu krajach. Dane osobowe zebrane od użytkownika lub podane przez niego za pośrednictwem Aplikacji mogą zostać przesłane na serwery i urządzenia znajdujące się poza krajem zamieszkania użytkownika oraz być tam przechowywane. Serwery i urządzenia, na których przechowywane i przetwarzane są dane użytkownika, mogą być obsługiwane przez osoby trzecie, z którymi EA zawarła umowy o przyjmowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, oraz stanowić własność tych osób trzecich. Ponadto EA i wyznaczone przez nią osoby trzecie mogą dalej przesyłać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika na serwerach i urządzeniach znajdujących się w innych krajach. Należy pamiętać, że regulacje prawne w zakresie ochrony danych w innych krajach mogą różnić się od regulacji prawnych w zakresie ochrony danych w kraju zamieszkania użytkownika. Podając dane osobowe za pośrednictwem Aplikacji użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie w sposób opisany w niniejszej sekcji.

3. Technologie dostarczania reklam osób trzecich. Aplikacja może zawierać technologie dostarczania dynamicznych, behawioralnych reklam osób trzecich, które umożliwiają tymczasowe przesyłanie reklam do Aplikacji oraz ich wymianę w urządzeniu mobilnym użytkownika, kiedy korzysta on z Aplikacji w trybie sieciowym. Podczas korzystania przez użytkownika z Aplikacji EA lub strony trzecie obsługujące technologie dostarczania reklam mogą wykorzystywać informacje demograficzne lub inne zebrane bezpośrednio od użytkownika i/lub od osób trzecich, dotyczące na przykład wieku i płci, oraz informacje pozyskane z dziennika urządzenia z zastosowaniem znaczników (plików cookie), sygnałów nawigacyjnych i innych technik, celem zapewnienia wyświetlania odpowiednich reklam w Aplikacji oraz obliczenia liczby indywidualnych oraz wielokrotnych odsłon reklamy. Technologia ta kontroluje również, ile razy użytkownik obejrzał daną reklamę, dostarcza reklamy odpowiadające zainteresowaniom użytkownika oraz mierzy skuteczność kampanii reklamowych. Zarejestrowane i/lub zebrane dane mogą zawierać (niewyłącznie) adres IP, unikalny identyfikator urządzenia i/lub adres MAC, dane identyfikacyjne przeglądarki, informacje o sesji, plikach cookie przeglądarki, dane o wersji i modelu urządzenia, dane o dostawcy nośnika, identyfikator użytkownika nośnika, informacje dotyczące lokalizacji geograficznej, informacje o odwiedzanych stronach, dane o liczbie kliknięć na reklamy, dane o dostarczonych reklamach, dane o lokalizacji w grze, długości wyświetlania i wielkości reklamy, dane o reakcji na reklamę (o ile miała miejsce), informacje o rozgrywce, ogólne sieciowe oraz specyficzne dla Aplikacji dane o korzystaniu i metryki oraz dane o kącie widzenia. Wyżej wymienione dane mogą być gromadzone, używane, przechowywane i ujawniane zgodnie z Polityką EA dotyczącą prywatności i plików cookie znajdującą się na stronie http://privacy.ea.com/pl (w tym do celów określania współczynników konwersji), polityką prywatności dostawcy technologii dostarczania reklam, oraz mogą być ujawnianie innym osobom trzecim w postaci niepozwalającej na identyfikację użytkownika. Niewyczerpująca lista osób trzecich, które mogą gromadzić informacje o aktywności użytkownika w sieci za pośrednictwem Aplikacji znajduje się w załączniku A. W załączniku A zostały wymienione zarówno firmy analityczne, jak i sieci dostarczania reklam (szczegółowo omówione w sekcji 2 poniżej), a także adresy internetowe stron, na których zostały zamieszczone polityki prywatności tych osób trzecich oraz klauzule wyłączające (jeżeli mają zastosowanie). Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z polityką prywatności osób trzecich, które mogą gromadzić informacje za pośrednictwem Aplikacji. Jeśli użytkownik nie zamierza zapoznać się z polityką prywatności osób trzecich bądź ma obawy co do gromadzonych informacji, nie powinien instalować Aplikacji ani korzystać z niej. EA nie gwarantuje, że osoby trzecie, które mogą gromadzić informacje o użytkowniku za pośrednictwem Aplikacji, stosują klauzulę wyłączającą śledzenie zachowania użytkownika. Ponadto EA nie zapewnia, że objecie użytkownika wyłączeniem śledzenia zachowania przez niektóre lub wszystkie osoby trzecie wymienione w załączniku A będzie oznaczać całkowite wyłączenie go z dostarczania reklam. Użytkownik objęty takim wyłączeniem może otrzymywać taką samą ilość mobilnych reklam, choć mniej trafnych, gdyż nie będą one oparte na zainteresowaniach użytkownika.

Technologia dostarczania reklam stanowi integralną część gry. Jeżeli użytkownik nie chce z niej korzystać, nie powinien instalować ani używać Aplikacji.

4. Narzędzia komunikacyjne aplikacji i postępowanie z nimi/ustawienia prywatności; warunki świadczenia usług Origin. Korzystanie przez użytkownika z ewentualnych funkcji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji jest uregulowanie warunkami Regulaminu EA dostępnego na stronie http://terms.ea.com/pl. Przez zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji użytkownik przyjmuje do wiadomości warunki Regulaminu EA i zgadza się na ich przestrzeganie, a także zgadza się, że nie będzie podejmował następujących działań:

· tworzenie fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia innych w błąd;

· oczernianie, obrażanie, nagabywanie, stosowanie pogróżek, wysyłanie niechcianych wiadomości, naruszanie praw innych i/lub w inny sposób zakłócanie innym użytkownikom korzystania z Aplikacji i jej prawidłowego działania;

· publikowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek niewłaściwych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, wulgarnych lub niezgodnych z prawem treści;

· przesyłanie, przekierunkowywanie lub udostępnianie w inny sposób materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, roboty cancel bot, uszkodzone pliki, lub podobnych materiałów mogących uszkodzić komputer lub inną własność innego użytkownika;

· wykorzystywanie jakichkolwiek części Aplikacji do pozyskiwania lub gromadzenia informacji o innych osobach, w tym, lecz nie wyłącznie, adresu e-mail.

EA zastrzega sobie prawo do monitorowania komunikacji w ramach Aplikacji i ujawniania informacji, które EA uzna za niezbędne w celu: (i) zapewnienia przestrzegania przez użytkownika warunków Licencji; (ii) przestrzegania mających zastosowanie przepisów, wymogów lub procedur prawnych; (iii) ochrony praw, własności i interesów EA, personelu EA oraz społeczeństwa.
 Ponadto EA zastrzega sobie prawo do edytowania, odmowy przesyłania i/lub do usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub części, wyłącznie według uznania EA.

A. Usługi Origin

DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW SCRABBLE: ZOB. WAŻNE INFORMACJE O KORZYSTANIU Z USŁUG ORIGIN PONIŻEJ.

W aplikacjach ze zintegrowaną usługą społecznościową Origin, po założeniu profilu przez użytkownika, o sposobie, w jaki inni użytkownicy będą mogli wyszukiwać użytkownika w serwisie, o możliwości przeglądania profilu użytkownika, gdzie pokazane jest jakie gry i/lub aplikacje użytkownik posiada lub wykorzystuje na swoim urządzeniu (w tym inne elementy, które użytkownik postanowi ujawnić), decydują własne ustawienia prywatności użytkownika.
 Logując się do Aplikacji i wybierając połączenie ze znajomymi w Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie przez znajomych powiadomień o aktywności rozgrywkowej, korzystaniu z Aplikacji i statystykach użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby znajomi otrzymywali takie powiadomienia w każdym czasie, może zmienić ustawienia prywatności i/lub zablokować dowolnych użytkowników. Logując się po raz pierwszy, użytkownik wyraża też zgodę na wyszukiwanie go w usługach Origin (zarówno na komputerze, jak i na platformach mobilnych) przez znajomych za pomocą jego adresu e-mail, wśród innych kryteriów, które może wskazać. Użytkownik może zmienić tę opcję w ustawieniach prywatności na stronie swojego profilu.

Wybrane usługi Origin będą dostępne zarówno na komputerze, jak i na platformach mobilnych.
 Użytkownik może logować się do wszystkich usług Origin, korzystając ze swojego konta Origin (dawniej konto EA). Lista znajomych Origin, jeśli użytkownik zdecyduje się na tę możliwość, będzie taka sama niezależnie od tego, gdzie użytkownik się zaloguje. Na przykład jeśli użytkownik korzysta z funkcji Origin w ramach aplikacji mobilnej, jego znajomi z aplikacji mobilnej Origin pojawią się na liście znajomych Origin w komputerze, kiedy użytkownik się zaloguje, i na odwrót. Podobnie lista komputerowych znajomych Origin użytkownika pojawi się także na liście znajomych Origin w środowisku mobilnym, kiedy użytkownik się tam zaloguje, i na odwrót.  Jeśli użytkownik nie chce, aby znajomi widzieli jego profil w środowisku mobilnym i/lub na komputerze, w tym listę jego gier w środowisku mobilnym i/lub na komputerze bądź innych uprawnień, należy określić ustawienia widoczności profilu jako prywatne lub „nikt nie może widzieć”. Użytkownik może zablokować dostęp znajomych i/lub zmienić ustawienia dotyczące prywatności w dowolnej chwili. Ustawienia widoczności profilu użytkownika zostaną utrzymane na wszystkich platformach Origin.  Ostatnie podane przez użytkownika preferencje dotyczące widoczności profilu będą określały widoczność tego profilu we wszystkich środowiskach usług Origin (tj. mobilnym i komputerowym). Ustawienia dotyczące możliwości wyszukania adresu e-mail użytkownika również zostaną utrzymane, co oznacza, że jeżeli użytkownik umożliwi swoim znajomym odnalezienie go poprzez adres e-mail podany w aplikacji Origin w środowisku mobilnym, użytkownicy będą mogli odnaleźć go, szukając jego adresu e-mail w środowisku komputerowym Origin oraz na odwrót.  Ostatnie podane przez użytkownika preferencje dotyczące możliwości wyszukania jego adresu e-mail będą miały zastosowanie do wszystkich środowisk usług Origin (tj. mobilnego i komputerowego). Użytkownik musi mieć na uwadze, że kiedy zaloguje się do aplikacji Origin w środowisku mobilnym, wyraża zgodę na umożliwienie użytkownikom odszukania go poprzez adres e-mail. Taki wybór będzie miał także zastosowanie do profilu Origin na komputerze. Jeśli użytkownik nie chce, aby można go było odnaleźć w aplikacji Origin poprzez adres e-mail, należy zmienić ustawienia dotyczące prywatności za pomocą strony profilu. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli użytkownik chce wyłączyć funkcję powiadamiania znajomych o wydarzeniach związanych z grą i statystykach, musi to zrobić osobno w środowisku mobilnym i komputerowym. Na komputerze, aby wyłączyć powiadamianie, należy dezaktywować funkcję rozmowy. W mobilnym środowisku Origin należy osobno dezaktywować powiadamianie za pomocą ustawień dotyczących prywatności. Podobnie, jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby użytkownicy mogli go odnaleźć, korzystając z funkcji Facebook Connect, należy wylogować się z serwisu Facebook w środowisku Origin zarówno mobilnym, jak i komputerowym oraz odpowiednio dostosować ustawienia dotyczące prywatności. Użytkownik powinien często sprawdzać swoje ustawienia dotyczące prywatności we wszystkich środowiskach Origin, aby być pewnym, że są one określone zgodnie z jego preferencjami.

WAŻNA INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ORIGIN POPRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ SCRABBLE: Aktualnie usługi Origin w aplikacji Scrabble nie posiadają innych ustawień prywatności poza opcją wyszukania użytkownika poprzez adres e-mail. Zatem znajomi użytkownika w aplikacji Scrabble będą obserwować jego aktywność w grze oraz statystyki poprzez kanały wiadomości usług Origin w innych grach. Jeśli użytkownik chciałby zrezygnować z tej funkcji udostępniania danych, powinien skontaktować się z nami poprzez stronę https://help.ea.com/pl.


Podczas korzystania z Aplikacji należy zawsze stosować zasadę ostrożności przy ujawnianiu jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika lub jego dzieci.
 EA nie popiera treści, wiadomości i/lub informacji wymienianych za pośrednictwem Aplikacji, a zatem użytkownik zgadza się, że EA nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności w odniesieniu do Aplikacji ogólnie i/lub wszelkich wynikających z niej działań.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach konta Origin (dawniej nazywanego „kontem EA”) wykorzystywanego do zarejestrowania się i logowania do Aplikacji.
 Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić EA o jakichkolwiek przypadkach nieuprawnionego wykorzystania jego konta Origin lub konta EA bądź znanych mu przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa dotyczących Aplikacji.

5. Zgoda na publiczne przedstawienie danych. Jeżeli użytkownik korzysta z usług sieciowych, takich jak rozgrywki sieciowe bądź pobieranie lub przesyłanie zawartości, EA może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przesyłać i podawać do wiadomości publicznej dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi oraz osiągnięcia), a także identyfikować treści stworzone i udostępnione przez użytkownika oraz innych graczy. Informacje pozwalające na identyfikację użytkownika są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i przesyłane zgodnie z zasadami Polityki EA dotyczącej prywatności i plików cookie , dostępnej na stronie http://privacy.ea.com/pl.

6. Wygaśnięcie licencji. Niniejsza Licencja obowiązuje aż do momentu jej wygaśnięcia. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji wygasają natychmiast i automatycznie, bez wypowiedzenia przez EA, jeżeli użytkownik nie spełnia któregokolwiek z warunków i postanowień Licencji. Natychmiast po wygaśnięciu Licencji użytkownik musi zaprzestać wszelkiego użytkowania Aplikacji i zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika. Wygaśnięcie nie ogranicza żadnych innych praw EA ani środków ochrony na podstawie prawa i zasad słuszności. Sekcje 1(E), od 2 do 18 oraz wszelkie warunki uzupełniające do niniejszej Licencji pozostają w mocy po zakończeniu obowiązywania lub wygaśnięciu tej Licencji z jakiejkolwiek przyczyny.

7. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, APLIKACJA JEST DOSTARCZANA UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „W JAKIM JEST”, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA ANI ŻADNYCH INNYCH, A UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z APLIKACJI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I DZIAŁANIA PONOSI UŻYTKOWNIK. EA I JEJ LICENCJODAWCY (NA POTRZEBY TEJ SEKCJI ORAZ SEKCJI 9 ZWANI ZBIORCZO „EA”) NIE UDZIELAJĄ I ZRZEKAJĄ SIĘ NINIEJSZYM WSZELKICH JAWNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI STANU, NIEPRZERWANEGO UŻYTKOWANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z TRYBU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. EA NIE GWARANTUJE NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z APLIKACJI; ŻE APLIKACJA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; ŻE DZIAŁANIE APLIKACJI BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE I WOLNE OD BŁĘDÓW; ŻE APLIKACJA BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ LUB BĘDZIE KOMPATYBILNA Z INNYMI APLIKACJAMI; ŻE WSZELKIE BŁĘDY W APLIKACJI ZOSTANĄ NAPRAWIONE; BĄDŹ ŻE APLIKACJA POZOSTANIE DOSTĘPNA DO PONOWNEJ INSTALACJI NA TYM SAMYM URZĄDZENIU LUB NA WIELU URZĄDZENIACH. ŻADNE ZAPEWNIENIA W FORMIE USTNEJ CZY PISEMNEJ DOSTARCZONE PRZEZ EA, APPLE LUB JAKIEGOKOLWIEK AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI BĄDŹ OGRANICZENIA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJWYŻSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO EA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA OBRAŻENIA CIELESNE, USZKODZENIE MIENIA, UTRACONE ZYSKI, KOSZT ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI, PRZERWY W PRACY, AWARIĘ LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA, BĄDŹ JAKĄKOLWIEK INNĄ FORMĘ BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, CZY WYNIKOWYCH I PODLEGAJĄCYCH ZADOŚĆUCZYNIENIU SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK METOD DZIAŁANIA POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ LUB APLIKACJĄ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁY WSKUTEK DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ CZY W INNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD POWIADOMIENIA LUB BRAKU POWIADOMIENIA EA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA, ROZMYŚLNE WPROWADZENIE W BŁĄD LUB PEWNE ZAMIERZONE BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA DZIAŁANIA, LUB NARUSZENIA OKREŚLONYCH PRAW, LUB OGRANICZENIA STRAT PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH, ZATEM POWYŻSZE WYJĄTKI MOGĄ W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W żadnym przypadku całkowita odpowiedzialność EA za wszelkie szkody (z wyjątkiem odpowiedzialności wymaganej przez stosowne prawo) nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez użytkownika za Aplikację.

9. „Ograniczenie odpowiedzialności” oraz „Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji” stanowią istotne warunki niniejszej Licencji. Użytkownik akceptuje, że klauzule ograniczające odpowiedzialność stanowią integralną część warunków Licencji.

10. Rozłączność i zachowanie ważności warunków. Jeżeli którykolwiek z warunków niniejszej Licencji jest niezgodny z prawem lub nie ma mocy prawnej, pozostałe warunki zostaną zmienione, aby uzyskać efekt jak najbardziej zbliżony do pierwotnych warunków, i wszystkie pozostałe postanowienia Licencji pozostaną w mocy.

11. Ograniczenie praw instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych. Poniższy zapis dotyczy użytkowników końcowych zatrudnionych w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych. Aplikacja dostarczona razem z niniejszą Licencją została wykonana kosztem własnym, zgodnie z zapisem w FAR, punkt 2.101, DFARS, punkt 252.227-7014(a)(1), oraz DFARS, punkty 252.227-7015 (lub w dowolnym odpowiedniku lub późniejszym przepisie wydanym przez agencję), i stanowi „artykuł handlowy”, „komercyjną aplikację komputerową” i/lub „dokumentację aplikacji komputerowej”. Zgodnie z DFARS, punkt 227.7202, oraz FAR, punkt 12.212, a także w maksymalnym zakresie wymaganym przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych, minimalne ograniczone prawa, zgodnie z FAR, punkt 52.227-19 (lub dowolnym późniejszym przepisie wydanym przez agencję), wszelkie wykorzystanie, modyfikacja, reprodukcja, publikacja, pokaz, upublicznienie i rozpowszechnianie aplikacji przez rząd Stanów Zjednoczonych lub na jego rzecz będzie podlegać wyłącznie postanowieniom niniejszej Licencji i będzie zabronione z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez Licencję.

12. Zabezpieczenie roszczeń. Użytkownik zgadza się, że naruszenie postanowień niniejszej Licencji spowoduje nieodwracalną szkodę dla EA, której odszkodowanie finansowe nie zdoła zadośćuczynić. W takiej sytuacji EA ma prawo wystąpić o godziwe zadośćuczynienie bez względu na jakiekolwiek środki naprawcze wynikające z niniejszej Licencji lub przepisów prawa, bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń, innych zobowiązań lub dokumentowania szkód.

13. Obowiązujące prawo. Jeśli użytkownik mieszka w kraju członkowskim Unii Europejskiej: (i) do niniejszej umowy oraz korzystania przez użytkownika z Aplikacji zastosowanie ma prawo angielskie, z wyłączeniem norm kolizyjnych; (ii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub postępowań wynikających z niniejszej Licencji i/lub korzystania przez użytkownika z Aplikacji (bądź z nimi związanych), a ponadto wyraża jednoznaczną zgodę na właściwość podmiotową tych sądów. Jeżeli użytkownik zamieszkuje w innym państwie: (i) niniejszą umowę i/lub korzystanie przez użytkownika z Aplikacji reguluje prawo stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych; oraz (ii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę, w zakresie mającym zastosowanie zgodnie z sekcją 16, że w przypadkach roszczeń lub skarg wynikających z niniejszej Licencji lub powiązanych podlega jurysdykcji sądów federalnych lub stanowych hrabstwa San Mateo w stanie Kalifornia. Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na objęcie właściwością podmiotową tych sądów. Zwraca się uwagę użytkownika, że jego działania mogą podlegać również innym prawom miejscowym, stanowym, krajowym i międzynarodowym. Strony wyrażają zgodę na to, aby Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980) nie miała zastosowania do niniejszej Licencji ani do żadnego sporu lub transakcji wynikających z niniejszej Licencji.

14. Eksport. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz innych obowiązujących przepisów regulujących eksport i zgadza się nie przesyłać Aplikacji obcokrajowcom lub za granicę do miejsc zabronionych przepisami, bez uprzedniego uzyskania zezwoleń i spełnienia niezbędnych wymogów rządowych. Użytkownik niniejszym potwierdza, że nie jest podmiotem, z którym EA na mocy stosownych praw ma zakaz prowadzenia transakcji handlowych.

15. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym.

 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ. MA ONA WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA.

A. Większość problemów użytkownicy mogą rozwiązać szybko i w satysfakcjonujący sposób przez zalogowanie się przy użyciu swojego konta do interfejsu obsługi klienta EA pod adresem https://help.ea.com/plW mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy EA nie będzie mogła rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika (lub jeśli EA nie może rozwiązać problemu powstałego w związku z użytkownikiem mimo prób załatwienia sprawy w sposób nieformalny), użytkownik i EA zgadzają się uznać za wiążące poniższe postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów między nimi. Poniższy zapis dotyczy wszystkich konsumentów w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, ale jednoznacznie wyłącza mieszkańców Quebecu, Rosji i państw członkowskich Unii Europejskiej. W zamierzeniu umowa ta ma być interpretowana szeroko. Dotyczy ona wszelkich sporów między użytkownikiem a EA („spory”), w tym, lecz nie wyłącznie:

a) roszczeń wynikających z jakiegokolwiek aspektu relacji między użytkownikiem a EA lub z nim związanych, bez względu na to, czy wynika to z umowy, deliktu, przepisów, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wszelkich innych koncepcji prawnych;

b) roszczeń wynikłych przed zawarciem niniejszej umowy lub wszelkich wcześniejszych umów (w tym, między innymi, roszczeń związanych z reklamą);

c) roszczeń, które są obecnie przedmiotem domniemanego postępowania z powództwa grupowego, w którym użytkownik nie jest członkiem potwierdzonej grupy; oraz

d) roszczeń mogących wyniknąć po wygaśnięciu umowy.

Jedyne spory, których nie obejmują zapisy sekcji 16 to:

1) roszczenie mające na celu egzekucję lub ochronę, bądź dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej użytkownika lub EA (lub licencjodawców EA);

2) roszczenie związane z domniemaniem kradzieży, piractwa lub nieuprawnionego korzystania, bądź z nich wynikające;

3) Ponadto żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia którejkolwiek ze stron wszczęcia postępowania sądowego z powodu drobnych roszczeń.

Zawierając niniejszą umowę, użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego. W związku z niniejszą sekcją 16, odniesienia do „EA”, „użytkownika”, oraz „nas” obejmują odpowiednio nasze podmioty zależne, powiązane, przedstawicieli, pracowników, poprzedników prawnych, następców oraz cesjonariuszy, a także wszystkich uprawnionych i nieuprawnionych użytkowników lub beneficjentów usług bądź oprogramowania na podstawie niniejszej lub wcześniejszych umów między nami. Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego stanowi potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, a zatem interpretację i egzekucję zapisów sekcji 16 reguluje federalna ustawa arbitrażowa. Postanowienie dotyczące arbitrażu pozostaje w mocy także po wygaśnięciu niniejszej umowy licencyjnej z użytkownikiem Aplikacji.

B. Nieformalne negocjacje/zawiadomienie o sporze. Użytkownik i EA zgadzają się, że najpierw podejmą próbę nieformalnego rozstrzygnięcia każdego sporu, zanim skierują sprawę do arbitrażu. Takie negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia jednej osoby przez drugą osobę („zawiadomienie o sporze”). Zawiadomienia o sporze muszą: (a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie („żądanie”). EA prześle zawiadomienie o sporze na adres fakturowania użytkownika (jeśli użytkownik podał go EA) lub na adres poczty elektronicznej podany EA przez użytkownika. Użytkownik przesyła zawiadomienie o sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department (do działu prawnego).

C. Wiążące postępowanie arbitrażowe. Jeśli użytkownik i EA nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w drodze nieformalnych negocjacji w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o sporze, zarówno użytkownik, jak i EA mogą zdecydować się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie sporu na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Każda decyzja jednej strony o rozsądzeniu sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE GDYBY NIE BYŁO TEJ KLAUZULI, MIAŁBY PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO SĄDU I PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Postępowanie arbitrażowe rozpoczyna się i prowadzi zgodnie z Regulaminem arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) oraz, jeżeli dotyczy, Dodatkowymi procedurami AAA stosowanymi w sporach związanych z konsumentami („Regulamin AAA dotyczący konsumentów”), oba regulaminy dostępne są w witrynie internetowej AAA pod adresem www.adr.org. Opłaty arbitrażowe ponoszone przez użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra reguluje regulamin AAA, w stosownych przypadkach są one ograniczone przez Regulamin AAA dotyczący konsumentów. Jeśli arbiter uzna takie koszty za nadmierne lub jeśli użytkownik prześle do EA zawiadomienie na podany powyżej adres, na który wysyła się zawiadomienie o sporze, informując, że nie jest w stanie wnieść opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, wtedy EA bezzwłocznie uiści wszystkie opłaty arbitrażowe i pokryje wydatki. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Arbiter wyda postanowienie na piśmie oraz przedstawi uzasadnienie, jeśli jedna ze stron złoży taki wniosek. Arbiter musi stosować się do obowiązującego prawa i każde jego orzeczenie można zaskarżyć, jeśli arbiter nie zastosuje się do tego. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

D. Ograniczenia. Użytkownik i EA zgadzają się, że każde postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone do sporu między EA a użytkownikiem indywidualnie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: a) żadnego postępowania arbitrażowego nie łączy się z innym postępowaniem arbitrażowym; b) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby rozstrzyganie jakiegokolwiek sporu na zasadzie powództwa grupowego lub korzystania z procedur powództwa zbiorowego; oraz c) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby wniesienie sporu z rzekomego mandatu reprezentowania społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób. UŻYTKOWNIK I EA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB Z MANDATEM PRZEDSTAWICIELSKIM. Ponadto, o ile użytkownik i EA razem nie uzgodnią inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania z powództwa zbiorowego lub z mandatem przedstawicielskim. Jeżeli ta konkretna klauzula okaże się nieskuteczna, wtedy całość zapisów dotyczących rozstrzygania sporów/arbitrażu będzie nieważna.

E. Właściwość miejscowa. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w rozsądnym miejscu wygodnym dla użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a użytkownik i EA zgadzają się poddać się właściwości osobowej tego sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

F. Zwrot kosztów i honoraria prawnika. Jeśli w sprawie roszczenia wniesionego przeciwko EA arbiter wyda orzeczenie na korzyść użytkownika ze względów merytorycznych i przyzna mu odszkodowanie o wartości pieniężnej większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji zaspokojenia złożonej przed wniesieniem pisemnych wniosków do arbitra, w takim przypadku EA:

a) wypłaci użytkownikowi 150% kwoty odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie; oraz

b) wypłaci prawnikowi użytkownika, jeśli dotyczy, kwotę jego honorarium oraz zwróci wszelkie wydatki (w tym honoraria i koszty ekspertów) poniesione zasadnie przez użytkownika lub jego prawnika w celu zbadania, przygotowania i dochodzenia roszczenia w postępowaniu arbitrażowym („premia prawnika”).

Arbiter może podejmować decyzje i rozstrzygać spory dotyczące płatności i zwrotu opłat, wydatków oraz płatności alternatywnych, a także premii prawnika w dowolnej chwili podczas postępowania oraz na wniosek każdej ze stron złożony w terminie czternastu (14) dni od wydania przez arbitra orzeczenia merytorycznego.

Przedstawione powyżej prawo do odzyskania kwot honorariów i wydatków prawnika stanowi uzupełnienie prawa do odzyskania kwot honorariów i wydatków prawnika, które może przysługiwać użytkownikowi na mocy stosownego prawa, chociaż użytkownik może nie uzyskać podwójnego zwrotu honorariów i wydatków prawnika. EA zrzeka się mogącego jej przysługiwać prawa starania się o zwrot honorariów i wydatków prawnika w związku z postępowaniem arbitrażowym pomiędzy użytkownikiem a EA.

G. Ograniczenie uprawnień arbitra. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o zadośćuczynienie i jedynie w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym roszczeniem tej strony.

H. Zmiany w umowie. Niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia umowy o skutku przeciwnym, użytkownik i EA zgadzają się, że jeśli EA wprowadzi w przyszłości jakąkolwiek zmianę w zapisach dotyczących arbitrażu (inną niż zmiana adresu, na który wysyła się zawiadomienie o sporze), użytkownik może odrzucić taką zmianę, przesyłając do EA pisemne zawiadomienie w terminie trzydziestu (30) dni od chwili wprowadzenia zmiany na podany powyżej adres, na który wysyła się zawiadomienie o sporze. Odrzucając jakąkolwiek przyszłą zmianę, użytkownik wyraża zgodę na rozstrzyganie każdego sporu między nim a EA na drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z brzmieniem niniejszych zapisów.

16. Całość umowy. Niniejsza Licencja stanowi pełną treść umowy między użytkownikiem a EA w odniesieniu do Aplikacji i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne porozumienia w tej kwestii. Żadna poprawka ani zmiana niniejszej Licencji nie będzie wiążąca, o ile nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez EA. Niewykorzystanie lub opóźnione wykorzystanie przez którąkolwiek ze stron praw wynikających z niniejszej Licencji nie oznacza zrzeczenia się tych praw, a jednorazowe bądź częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa nie wyłącza możliwości korzystania z tych praw w przyszłości. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami tej Licencji a warunkami zakupu lub innymi postanowieniami, decydują postanowienia niniejszej Licencji.

Dodatkowe warunki dotyczące użytkowników urządzeń iPhone, iPod Touch oraz iPad firmy Apple

Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie oraz dodatek do warunków Licencji dla użytkowników, którzy zakupują i/lub instalują Aplikację na produktach iPhone, iPod touch i/lub iPad firmy Apple, Inc. („Apple”) (zwanych dalej zbiorczo „urządzeniami Apple”):

A. W związku z zakupem oraz z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji, EA udziela użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji na uwierzytelnionych urządzeniach Apple do użytku osobistego, niekomercyjnego, zgodnie z zasadami użytkowania zawartymi w regulaminie Apple App Store. Niniejsza Licencja nie upoważnia użytkownika do otrzymywania od EA dokumentacji w formie papierowej, usług wsparcia, pomocy telefonicznej bądź ulepszeń lub aktualizacji Aplikacji.

B. Użytkownik zgadza się, że Apple nie ma żadnego obowiązku zapewnienia usług utrzymania i wsparcia w związku z Aplikacją.

C. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia użytkownika bądź osób trzecich w związku z posiadaniem i/lub korzystaniem z Aplikacji, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) roszczenia gwarancyjne; (ii) roszczenia dotyczące niezgodności Aplikacji z obowiązującymi wymogami prawnymi; (iii) roszczenia wynikające z prawa ochrony konsumenta lub podobnych przepisów; (iv) roszczenia osób trzecich o naruszenie praw własności intelektualnej osoby trzeciej za sprawą Aplikacji, jej posiadania bądź korzystania z niej.

D. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie przebywa w państwie objętym embargo rządu USA ani wskazanym przez rząd USA jako państwo wspierające terroryzm, ani że użytkownik nie figuruje w jakimkolwiek sporządzonym przez rząd USA wykazie podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniem.

E. Użytkownik zgadza się, że Apple i podmioty zależne Apple należą do osób trzecich beneficjentów tej Licencji oraz że po przyjęciu przez użytkownika warunków niniejszej Licencji firma Apple nabędzie prawo (oraz uzna się, że przyjęła to prawo) do egzekwowania warunków niniejszej umowy wobec użytkownika, jako osoba trzecia będąca jej beneficjentem.

 

ZAŁĄCZNIK A

 

REKLAMY MOBILNE

Sieci Info Rezygnacja
12 Digit Marketing http://www.12digitmarketing.com/privacy-policy/ http://www.12digitmarketing.com/platform-privacy-policy/#choices
Aarki http://corp.aarki.com/privacy http://corp.aarki.com/privacy
AcuityAds https://www.acuityads.com/privacy-policy/ https://www.acuityads.com/opt-out/
Ad Knowledge Super Rewards http://www.srpoints.com/legal-center/privacy Odinstalowanie programu.
AdColony http://adcolony.com/legal/privacy/ nie dotyczy
AdKnowledge http://www.adknowledge.com/privacy/ http://www.adknowledge.com/privacy/
AdMarvel http://operamediaworks.com/advertising-services-privacy-policy http://operamediaworks.com/choices/mobile_opt_out_mobile.php
AdMax Network nie dotyczy nie dotyczy
AdMob https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Adobe http://www.adobe.com/privacy.html http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
AdRally https://www.fusepowered.com/privacy-policy/ nie dotyczy
AdSense http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Anomaly http://anomaly.com/en/privacy-policy/ http://anomaly.com/en/privacy-policy/
Applovin https://www.applovin.com/privacy https://www.applovin.com/optout
Appreciate http://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms http://appreciate.mobi/page.html#/appoffers-opt-out
Arbor https://arbor.io/privacy/ https://pippio.com/optout/
Audience Trust http://www.audiencetrust.com/privacy.html http://www.audiencetrust.com/privacy.html
BAMx https://www.bam-x.com/#/privacy-policy https://www.bam-x.com/#/privacy-policy
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html http://optout.prod.bidr.io/optout
BrightRoll https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
BuzzCity http://www.buzzcity.com/privacy_policy nie dotyczy
Choozle https://choozle.com/privacy-policy http://www.networkadvertising.org/choices/
Circulate http://www.circulate.com/index.html#privacy https://portal.circulate.com/portal/public/opt-out
CPX Interactive http://www.cpxi.com/privacy-policy/ http://ad.yieldmanager.com/opt-out
Cuebiq http://www.cuebiq.com/privacypolicy http://www.cuebiq.com/privacypolicy#optout
DNSR Media http://www.dsnrmg.com/terms-conditions/ nie dotyczy
eBuzzing https://teads.tv/privacy-policy/ https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
Eyeota http://www.eyeota.com/privacy-policy/ http://www.eyeota.com/privacy-policy/
Eyeview https://www.eyeviewdigital.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/policy.php
Factual https://www.factual.com/privacy https://www.factual.com/privacy
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy nie dotyczy
GetJar http://www.getjar.com/info/privacy/ nie dotyczy
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Greystripe http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy nie dotyczy
GumGum http://www.gumgum.com/privacy-policy/ http://www.gumgum.com/adchoices/
HasOffers http://www.hasoffers.com/privacy-policy/ http://www.hasoffers.com/privacy-policy/
iAd http://www.apple.com/privacy/ https://oo.apple.com
InMobi http://www.inmobi.com/privacy-policy/ http://www.inmobi.com/page/opt-out/
Inneractive http://inner-active.com/privacy-policy nie dotyczy
Jirbo, Inc. https://www.adcolony.com/privacy-policy/ https://www.adcolony.com/privacy-policy/
JumpTap http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Kargo http://www.kargo.com/privacy/ http://www.kargo.com/privacy/#opt-out
Loop http://www.loopinsight.com/privacy/ http://www.loopinsight.com/privacy/
MadHouse http://www.madhouse.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=239&lang=en nie dotyczy
MdotM http://www.mdotm.com/privacy-policy/ http://platform.mdotm.com/user/optout/
Medialets http://www.medialets.com/privacy/ http://www.medialets.com/privacy/
Millennial Media http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Mobclix http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
MobileFuse http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/ nie dotyczy
Mojiva http://welcome.mojiva.com/privacy/ nie dotyczy
MoPub http://www.mopub.com/legal/privacy/ http://www.mopub.com/legal/privacy/
Multi Channel Network http://www.mcn.com.au/privacy-policy nie dotyczy
Nexage http://www.nexage.com/privacy-policy/ nie dotyczy
RadiumOne http://radiumone.com/privacy/ http://radiumone.com/opt/
RhythmOne http://www.rhythmone.com/privacy-policy http://www.rhythmone.com/opt-out
RockYou Media http://rockyou.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Say Media (formerly Video Egg) http://www.saymedia.com/fine-print http://www.saymedia.com/fine-print
Sizmek http://www.sizmek.com/about-us/privacy http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Smaato http://www.smaato.com/privacy nie dotyczy
Smartclip http://www.smartclip.com/privacy-policy http://www.smartclip.com/privacy-policy
Social Games Advertising Network (a WeeWorld Company) nie dotyczy nie dotyczy
SponsorPay http://www.fyber.com/#privacy-policy nie dotyczy
Supersonic https://www.supersonic.com/privacy-policy/ https://www.supersonic.com/privacy-policy/
TapAd http://www.tapad.com/privacy-policy/ http://www.tapad.com/privacy-policy/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Tremor Media http://tremorvideo.com/en/privacy-policy http://tremorvideo.com/en/privacy-policy
Tribal Fusion http://exponential.com/privacy/ http://exponential.com/privacy/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Vdopia http://www.vdopia.com/mobile/privacy-policy http://www.vdopia.com/w3c/optout.php?portal=i
Velti http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
Vungle https://www.vungle.com/privacy/ https://www.vungle.com/privacy/
Where.com https://advertising.paypal.com/privacy-policy/ nie dotyczy
Wild Tangent http://www.wildtangent.com/legal/privacy nie dotyczy
Yume http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out
ZestAdz nie dotyczy nie dotyczy

USŁUGI ANALITYCZNE MOBILNE

Usługodawcy Info Rezygnacja
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) http://www.omniture.com/en/privacy/product http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout
App Annie https://www.appannie.com/legal/privacy/?_ref=footer nie dotyczy
Crashlytics http://try.crashlytics.com/terms/ http://try.crashlytics.com/terms/
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ nie dotyczy
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy nie dotyczy
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Swrve https://www.swrve.com/privacy https://www.swrve.com/privacy
Talking Data https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=en_us https://www.talkingdata.com/optout.jsp?languagetype=en_us
Tap Stream https://tapstream.com/legal/privacy_policy/ https://tapstream.com/opt_out_confirmation/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/