ELECTRONIC ARTS

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM APLIKACE

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace (dále jen „licenční smlouva“) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic Arts Inc., jejími pobočkami a přidruženými společnostmi (dále jen „společnost EA“). Tak, jak je použito v této licenční smlouvě, „Apple TV“ označuje jakýkoliv produkt značky Apple, na kterém běží tvOS. Tato licenční smlouva upravuje vaše používání této aplikace, veškeré související dokumentace, aktualizací a upgradů, které jakkoliv nahrazují či doplňují tuto aplikaci a nejsou distribuovány se samostatnou licencí (dále jen „aplikace“). Tato aplikace je vám poskytnuta v rámci licence, nikoli prodána.

INSTALACÍ A POUŽITÍM TÉTO APLIKACE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI: (1) TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, (2) ZÁSAD NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A SOUBORY COOKIE SPOLEČNOSTI EA (k dispozici na adrese http://privacy.ea.com/cs) A (3) SMLUVNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI EA (k dispozici na adrese http://terms.ea.com/cs) A ZAVAZUJETE SE K JEJICH DODRŽOVÁNÍ. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy, zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA a/nebo smluvními podmínkami společnosti EA, tuto aplikaci neinstalujte ani nepoužívejte.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozměnit tuto licenční smlouvu. Pravidelně ji proto kontrolujte v oddílu O aplikaci, který najdete ve vaší aplikaci, nebo navštivte stránky http://www.ea.com/cz/1/product-eulas. Dalším užíváním online produktů a služeb vyjadřujete svůj souhlas se změnami této licenční smlouvy.

ČLÁNKY 2 A 3 NÍŽE POJEDNÁVAJÍ O INFORMACÍCH A ÚDAJÍCH, JENŽ JSOU SHROMAŽĎOVÁNY O VÁS A O VAŠEM CHOVÁNÍ ON-LINE A TAKÉ O TOM, JAK JSOU SDÍLENY SPOLEČNOSTÍ EA A TŘETÍMI STRANAMI. V ČLÁNKU 4 NÍŽE JE POPSÁNO NASTAVENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SLUŽBÁCH ORIGIN (PRO APLIKACE, V NICHŽ JSOU INTEGROVÁNY SLUŽBY ORIGIN) A ZPŮSOB, JAKÝM TOTO NASTAVENÍ BRÁNÍ ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ V RÁMCI TÉTO APLIKACE A V RÁMCI SLUŽEB ORIGIN V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ. ČLÁNEK 15 STANOVUJE, ŽE VŠECHNY SPORY MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ EA, KTERÉ NELZE VYŘEŠIT NEFORMÁLNÍ CESTOU, BUDOU JEDNOTLIVĚ POSTOUPENY K ZÁVAZNÉMU ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ.

POKUD S TĚMITO NEBO JAKÝMIKOLI JINÝMI ČLÁNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

1.    Udělení omezené licence a podmínky použití.

 1. Udělení licence. Prostřednictvím tohoto nákupu získáváte osobní, omezenou a nevýlučnou licenci udělovanou společností EA k nainstalování a používání aplikace k vašemu nekomerčním využití v jednom zařízení Apple TV, jak je stanoveno dále v této licenční smlouvě. Vámi nabytá práva jsou podmíněna dodržováním této licenční smlouvy. Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Výslovně se zakazuje poskytovat licenci dalším osobám, pronajímat, poskytovat na leasing, převádět nebo jinak distribuovat aplikaci nebo práva k jejímu užití. Podmínky této licenční smlouvy vstupují v platnost v den, kdy nainstalujete nebo jinak použijete aplikaci, a jejich platnost končí dnem, kdy aplikaci odstraníte, nebo dnem ukončení této licenční smlouvy společností EA, podle toho, co nastane dříve.
 2. Přístup k online funkcím a/nebo službám. Pro přístup k některým on-line službám a/nebo funkcím může být vyžadován účet EA. Účet EA si mohou zaregistrovat pouze osoby starší 13 let.
 3. Další omezení. Vaše právo používat tuto aplikaci je omezeno výše udělenou licenční smlouvou a jinak nesmíte aplikaci ani její komponenty kopírovat, zveřejňovat, zamezovat v jejich funkci, šířit, předvádět, vydávat, modifikovat, přenášet či vytvářet na jejich základě odvozená díla, s výjimkou způsobů výslovně povolených společností EA. Bez výslovného souhlasu společnosti EA nesmíte na síti zpřístupnit kopii aplikace, kde by mohla být použita více uživateli. Nesmíte aplikaci zpřístupnit na síti, kde by mohla být stažena více uživateli. Nesmíte odstraňovat ani měnit ochranné známky a loga společnosti EA ani právní informace obsažené v aplikaci nebo v doprovodných materiálech. Vaše právo používat tuto aplikaci je rovněž podmíněno dodržováním veškerých podmínek smluv s třetími stranami při používání aplikace.
 4. Vyhrazení práv. Získali jste licenci k této aplikaci a vaše práva jsou vymezena touto licenční smlouvou. S výjimkou licence výslovně udělené v tomto dokumentu si společnost EA vyhrazuje všechna práva, nároky a zájmy týkající se této aplikace (včetně všech postav, příběhu, obrázků, fotografií, animací, videa, hudby a textu) a všechna související autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví. Tato licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví společnosti EA a poskytovatelů licencí v rámci aplikace a nezahrnuje žádná práva k jiným patentům či duševnímu vlastnictví. S výjimkou rozsahu povoleného platnými zákony nejste oprávněni aplikaci ani její komponenty dekompilovat, zpětně překládat či provádět jejich zpětnou analýzu, a to jakýmikoli prostředky. Nesmíte odstraňovat, měnit ani zakrývat jakékoli informace o identifikaci produktu, autorských právech ani o dalších právech duševního vlastnictví v aplikaci. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností EA.
 5. Vaše příspěvky. Výměnou za používání aplikace a v rozsahu, v jakém vaše příspěvky při používání této aplikace dávají vzniknout jakýmkoliv nárokům na autorská práva, tímto udělujete společnosti EA výlučné, nepřetržité, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné právo a licenci k použití vašich příspěvků jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu ve spojitosti s aplikací a souvisejícím zbožím a službami včetně práv k reprodukci, kopírování, adaptacím, modifikacím, provádění, vystavování, publikování, vysílání, přenášení a jiného sdělování veřejnosti libovolnými prostředky, ať už v současné době známými nebo neznámými, a k distribuci vašich příspěvků bez jakéhokoliv dalšího oznámení nebo kompenzování libovolného typu, a to po celou dobu ochrany udělované duševnímu vlastnictví platnými zákony a mezinárodními úmluvami. Tímto se vzdáváte všech morálních práv souvisejících s autorstvím, uveřejněním, pověstí nebo uvedením původu s ohledem na použití a využívání díla společností EA a dalšími hráči ve spojitosti s touto aplikací a souvisejícím zbožím a službami podle platných zákonů. Udělení licence společnosti EA a výše uvedené zřeknutí se všech použitelných osobnostních práv zůstává v platnosti i po jakémkoliv ukončení této Licenční smlouvy.
 6. Přístup. Vybavení, zařízení nebo připojení k Internetu a/nebo servisní plány pro přístup a používání této aplikace musíte poskytnout na vlastní náklady. Společnost EA nezaručuje, že k této aplikaci lze získat přístup ze všech zařízení. Společnost EA nezaručuje, že tato aplikace bude k dispozici ve všech geografických oblastech. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁKLADY V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM K TÉTO APLIKACI Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ.
 7. Aktualizace aplikace. Souhlasíte s tím, že aplikace může automaticky stahovat a instalovat aktualizace, upgrady a další funkce, které společnost EA považuje za přiměřené, výhodné pro vás a/nebo v přiměřené míře nezbytné. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré případné závazky společnosti EA související s podporou předchozích verzí mohou být ukončeny v souvislosti s dostupností aktualizace, upgradu a/nebo implementace dalších funkcí. Tato licenční smlouva se vztahuje na jakékoli aktualizace, upgrady a/nebo další funkce, které nejsou distribuovány se samostatnou licenční nebo jinou smlouvou.
 8. Digitální služby Společnost EA může nabídnout ke koupi virtuální mince, body nebo jiné virtuální peníze (jenž jsou v této licenční smlouvě individuálně nebo souhrnně označovány jako „virtuální měna EA“). Zakoupením nebo jiným nabytím virtuální měny EA získáte limitovanou licenci k přístupu a výběru z obsahu, který společnost EA dává speciálně k dispozici jako součást této aplikace („digitální obsah“).

Virtuální měna EA nemá žádnou peněžní hodnotu a není reálnou měnou ani majetkem žádného druhu. Virtuální měnu EA je možné směnit pouze za digitální obsah. Virtuální měnu EA nelze prodat ani převést a nelze ji vyměnit za hotovost ani za jiné zboží či služby s výjimkou digitálního obsahu. Virtuální měna EA je nevratná. Nemáte nárok na proplacení nevyužité virtuální měny EA.

Během doby vaší licence virtuální měny EA máte právo směnit virtuální měnu EA za vybraný digitální obsah. U nabízených konkrétních položek jako součást aplikace společnost EA neposkytuje žádnou záruku, že budou neustále a v kterýkoliv okamžik k dispozici. Společnost EA nezaručuje, že v budoucnu bude po jakoukoliv dobu pokračovat v nabídce zvolených položek. Společnost EA si vyhrazuje právo bez upozornění změnit či aktualizovat náš inventář digitálního obsahu.

Po nabytí digitálního obsahu obdržíte omezenou licenci na použití digitálního obsahu pro své osobní nekomerční užití spolu s jakýmikoliv stanovenými povolenými službami, které společnost EA čas od času určí. Společnost EA si vyhrazuje všechna práva, název a podíl v digitálním obsahu a všech souvisejících autorských právech, obchodních známkách a dalších právech na duševní vlastnictví, jež jsou v obsahu zahrnuta. Tato licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví společnosti EA v digitálním obsahu a nezahrnuje žádná práva k jiným patentům či duševnímu vlastnictví. Nesmíte odstraňovat, měnit ani zakrývat jakékoli informace o identifikaci produktu, autorských právech ani o dalších právech na duševního vlastnictví v digitálním obsahu.

Jakmile směníte virtuální měnu EA za digitální obsah, tento obsah již nelze vrátit, vyměnit ani nahradit virtuální měnou EA nebo hotovostí nebo jiným zbožím nebo službami.

Podmínky licence virtuální měny EA a digitálního obsahu začnou platit, jakmile nabudete virtuální měnu EA a/nebo digitální obsah v souladu s touto licenční smlouvou, a skončí před (1) druhým výročím data zakoupení nebo udělení (tak jak to požaduje kontext a je použitelné ke každému individuálnímu zakoupení nebo udělení) a (2) dnem, kdy je zrušen, pozastaven nebo ukončen váš přístup k aplikaci, tak jak je uvedeno v této licenční smlouvě dále. Nepoužijete-li virtuální měnu EA po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců a více, a na účtu máte zůstatek virtuální měny EA, platnost virtuální měny EA vyprší a váš účet může být pro neaktivitu zrušen.

2.  Souhlas s použitím údajů. 

Za účelem usnadnění podpory produktu, jeho vývoje a jeho zlepšování a také z důvodů poskytování dalších služeb souhlasíte s tím, že společnost EA a určité třetí strany uvedené v Dodatku A mohou používat soubory cookie, webové signály a další analytické technologie za účelem shromažďování, používání, ukládání a přenosu technických a souvisejících informací o zařízení Apple TV (včetně MAC adresy a/nebo jedinečného ID zařízení čili UDID), ID Herního centra, názvu Herního centra, IP adrese, geografické poloze, výrobci zařízení a modelu, operačním systému, softwaru a aplikacích, včetně dat o používání aplikace. Kromě toho může společnost EA nebo třetí strany shromažďovat, ukládat, používat a přenášet herní data, autorizační data k účtům třetích stran, data relace, identifikátory webového prohlížeče, informace o typu připojení, informace o poskytovateli a také data o používání internetu a aplikace a další metriky o nákupu, statistiky a/nebo analýzy.   Společnost EA může tyto informace používat samostatně a v kombinaci s informacemi, které poskytnete společnosti EA přímo (pokud takové informace poskytnete), čímž společnosti EA pomáháte vyvíjet a zlepšovat její produkty a služby, uzpůsobit je dle vašich zkušeností a jinak porozumět tomu, které aplikace společnosti EA používáte. Data shromažďovaná třetími stranami budou shromažďována, využívána, ukládána, přenášena a zveřejňována v souladu se zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany. Nevýhradní seznam třetích stran, které mohou shromažďovat data prostřednictvím této aplikace, naleznete v Dodatku A. V Dodatku A jsou uvedeny analytické společnosti a reklamní sítě popsané podrobněji v článku 3 níže, a to včetně příslušných adres URL zásad ochrany osobních údajů těchto třetích stran a možností vyjádření výslovného nesouhlasu (jsou-li k dispozici). V případě dat shromažďovaných společností EA nebo přenášených do této společnosti může společnost EA tyto informace shromažďovat, využívat, ukládat a sdílet a přenášet je třetím stranám v podobě, která vás osobně nebude identifikovat v souladu se zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA umístěnými na adrese http://privacy.ea.com/cs.  Kromě toho provozuje společnost EA svou činnost v několika zemích. Osobní údaje, která jsme od vás shromáždili nebo jste je odeslali prostřednictvím aplikace, mohou být přenášeny a ukládány v serverech a zařízeních umístěných mimo zemi vašeho pobytu. Servery a zařízení, v nichž se taková data ukládají a zpracovávají, mohou být vlastněny a provozovány třetími stranami, s nimiž společnost EA podepsala smlouvu o přijímání, ukládání a zpracování osobních údajů. Kromě toho může společnost EA a jí určené třetí strany dále přenášet, ukládat a zpracovávat osobní údaje v serverech a zařízeních umístěných v dalších zemích. Upozorňujeme, že zákony na ochranu dat se v jiných zemích nemusí shodovat se zákony na ochranu dat v zemi vašeho pobytu. Odesláním osobních údajů prostřednictvím aplikace souhlasíte s přenosem, uložením a zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených v této části.

3.  Technologie doručování reklam třetích stran. Tato aplikace může zahrnovat technologie dynamického doručování reklam poskytované třetími stranami, které umožňují dočasné načtení přizpůsobených reklam do aplikace v zařízení Apple TV a jejich náhradu v režimu on-line. Používáte-li tuto aplikaci, můžeme my nebo třetí strany provozující technologii doručování reklam na základě demografických nebo jiných informací shromážděných přímo od vás a/nebo od třetích stran, jako je věk a pohlaví, a také informací zaznamenaných a/nebo získaných z vašeho zařízení pomocí souborů cookie, webových beaconů a dalších technologií v průběhu použití aplikace zajistit zobrazování vhodných reklam a počítání jedinečných a opakovaných zhlédnutí reklam. Tato technologie rovněž řídí počet zobrazení určité reklamy, zobrazuje reklamy související s vašimi zájmy a měří efektivitu reklamních kampaní. Zaznamenaná či shromážděná data mohou obsahovat (včetně, nikoliv však výhradně) IP adresu, jedinečné ID zařízení, a/nebo MAC adresu, identifikátory webového prohlížeče, informace o relaci, soubory cookie prohlížeče, výrobce zařízení a model, geografickou polohu, kliknutí na reklamy, zobrazené reklamy, umístění ve hře, doba, po kterou byla zobrazena reklama, velikost reklamy, odezva na reklamu (pokud nějaká je), herní informace, jakož i všeobecné on-line a na aplikaci vázané údaje o používání a metriky. Předchozí data mohou být shromažďována, používána, ukládána a zpřístupněna na základě zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA na adrese http://privacy.ea.com/cs (včetně účelu na určení přepočítávacího kurzu reklamy), zásady nakládání s osobními údaji společnosti zajišťují obslužnou technologii reklamy a mohou být zpřístupněna jiným třetím stranám v podobě, která vás nebude osobně identifikovat.

Nevýhradní seznam třetích stran, které mohou prostřednictvím této aplikace shromažďovat data o vašem on-line chování, naleznete v Dodatku A. V Dodatku A jsou uvedeny analytické společnosti a reklamní sítě (popsané podrobněji v článku 2 výše), a to včetně příslušných adres URL zásad ochrany osobních údajů a možností vyjádření výslovného nesouhlasu (jsou-li k dispozici). Nesete odpovědnost za to, že se seznámíte se zásadami ochrany osobních údajů třetích stran, které mohou shromažďovat údaje prostřednictvím této aplikace. Pokud si nepřejete se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznamovat nebo se obáváte, jaké informace shromažďují, neinstalujte tuto aplikaci a nepoužívejte ji. Společnost EA nezaručuje, že všechny třetí strany, které o vás mohou prostřednictvím této aplikace shromažďovat údaje, poskytují možnost vyjádření výslovného nesouhlasu pro sledování chování. Společnost EA dále nezaručuje, že při vyjádření výslovného nesouhlasu u některých nebo všech entit uvedených v Dodatku A způsobí kompletní odhlášení reklamních aktivit. Pokud projevíte výslovný nesouhlas, můžete i nadále přijímat stejný objem inzerce, ale tato inzerce bude méně relevantní, neboť nebude založena na vašich zájmech.

Tato reklamní technologie je integrována přímo do hry. Pokud nechcete, aby byla tato technologie využita, tuto aplikaci neinstalujte ani nepoužívejte.

4.  Nastavení komunikace a chování v rámci aplikace / ochrany soukromí  Použití on-line funkcí dostupných v rámci aplikace, pokud takové existují, podléhá podmínkám služby společnosti EA, které jsou k dispozici na adrese http://terms.ea.com/cs. Instalací a užíváním této aplikace berete na vědomí, že musíte dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti EA, a dále souhlasíte s tím, že nebudete:

Společnost EA si vyhrazuje právo monitorovat komunikace v rámci aplikace a zpřístupnit veškeré informace, které považuje za nezbytné k (i) zajištění dodržování této licenční smlouvy; (ii) splnění podmínek příslušného zákona, nařízení či soudního řízení; (iii) ochraně práv, majetku a zájmů společnosti EA, jejích zaměstnanců nebo veřejnosti. Společnost EA si rovněž vyhrazuje právo upravit, odmítnout přenést a/nebo odebrat zcela nebo zčásti jakékoli informace nebo materiály, a to na základě vlastního uvážení.

5. Souhlas s veřejným zpřístupněním údajů. Pokud se zúčastníte on-line služeb, jako jsou např. on-line hry nebo stahování a nahrávání obsahu, společnost EA může také shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a zveřejňovat statistické údaje týkající se hraní her (včetně skóre, hodnocení a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který je vámi vytvářen a sdílen s ostatními hráči. Údaje, které vás osobně identifikují, jsou shromažďovány, používány, ukládány a přenášeny v souladu se zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA, umístěnými na adrese http://privacy.ea.com/cs.

6. Ukončení platnosti. Tato licenční smlouva zůstává v platnosti až do svého ukončení. Vaše práva, která pro vás z tohoto licenčního ujednání vyplývají, budou okamžitě a automaticky, bez dalšího vyrozumění společnosti EA ukončena, pokud nedodržíte podmínky tohoto licenčního ujednání. Ihned po ukončení platnosti smlouvy jste povinni aplikaci přestat používat a zničit všechny kopie aplikace, které máte ve svém vlastnictví či držení. Ukončením nejsou omezena další práva a zákonné či obyčejové nápravné prostředky společnosti EA. Články 1(E) a 2 až 16 této licenční smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti licenční smlouvy z libovolného důvodu.

7.  Zřeknutí se záruk. V PLNÉM ROZSAHU V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SE VÁM APLIKACE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, SE VŠEMI VADAMI, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK ČI GARANCÍ JEJÍHO FUNGOVÁNÍ A JAKÉKOLIV UŽITÍ JE VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU A VÝKONNOSTÍ NESETE VY. SPOLEČNOST EA A POSKYTOVATELÉ LICENCE EA (DÁLE PRO ÚČELY TOHOTO ODDÍLU A ODDÍLU 9 JEN SOUHRNNĚ „SPOLEČNOST EA“) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VŠECH VYJÁDŘENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH ČI ZÁKONNÝCH ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK STAVU, NEPŘETRŽITÉHO UŽITÍ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB A ZÁRUK (PŘÍPADNÝCH) VZNIKAJÍCÍCH NA ZÁKLADĚ PRODEJE, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE APLIKACI BUDETE MOCI NERUŠENĚ UŽÍVAT; ŽE APLIKACE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; ŽE PROVOZ APLIKACE NEBUDE PŘERUŠOVÁN ČI BEZ CHYB; ŽE APLIKACE BUDE SCHOPNÁ SPOLUPRACOVAT NEBO BUDE KOMPATIBILNÍ S LIBOVOLNOU JINOU APLIKACÍ; ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY V APLIKACI BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE APLIKACE BUDE K DISPOZICI PRO PŘEINSTALACI DO TÉHOŽ ZAŘÍZENÍ NEBO DO NĚKOLIKA ZAŘÍZENÍ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ EA, APPLE NEBO JAKÉHOKOLIV AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, A PROTO SE TEDY NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

8.  Omezení odpovědnosti. V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST EA VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA OSOBNÍ ÚJMU, ŠKODU NA MAJETKU, UŠLÝ ZISK, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZÁVADU NEBO PORUCHU NA POČÍTAČI NEBO JINOU FORMU PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEDNÁNÍM SOUVISEJÍCÍM S TOUTO LICENCÍ NEBO APLIKACÍ NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST), ZE SMLOUVY, Z ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ BYLA SPOLEČNOST EA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY VYROZUMĚNA, ČI NIKOLI. V NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDECH NENÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT, TĚLESNOU ÚJMU, KLAMAVÁ NEPRAVDIVÁ PROHLÁŠENÍ ČI URČITÉ ÚMYSLNÉ ČI NEDBALOSTNÍ JEDNÁNÍ, ČI PORUŠENÍ ZVLÁŠTNÍCH ZÁKONŮ, NEBO OMEZENÍ NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, PROTO SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. Celková odpovědnost společnosti EA vůči vám za veškeré újmy však v žádném případě nepřekročí (nepožaduje-li to příslušný právní předpis) částku, kterou jste za aplikaci skutečně uhradili.

9. Omezení odpovědnosti prohlášení o vyloučení záruk jsou podstatné podmínky tohoto licenčního ujednání. Souhlasíte s tím, že ustanovení tohoto licenčního ujednání, která omezují odpovědnost, jsou zásadními podmínkami této licenční smlouvy.

10.  Oddělitelnost a trvání platnosti ustanovení. V případě, že je jakékoliv ustanovení tohoto licenčního ujednání na základě příslušného právního předpisu protiprávní nebo nevymahatelné, zbývající část ustanovení bude pozměněna tak, aby bylo dosaženo pokud co možno nejbližšího účinku původního ustanovení, přičemž veškerá ostatní ustanovení tohoto licenčního ujednání zůstávají plně v platnosti a účinnosti.

11.  USA Omezená práva vlády. Pokud patříte mezi koncové uživatele z řad vládních orgánů, pak se toto ustanovení vztahuje právě na vás. Aplikace poskytovaná v souvislosti s tímto licenčním ujednáním byla vyvinuta výhradně ze soukromých prostředků dle ustanovení nařízení FAR článek 2.101, nařízení DFARS čl. 252.227-7014 písm. a) bod 1) a nařízení DFARS článek 252.227-7015 (či jiného obdobného nebo následného vládního nařízení), je poskytována jako „komerční položky“, „komerční počítačová aplikace“ a/nebo „komerční počítačová dokumentace aplikace“. V souladu s nařízením DFARS článek 227.7202 a nařízením FAR článek 12.212, a v rozsahu, jakém to vyžadují minimální omezená práva, jak jsou stanovena v nařízení FAR článek 52.227-19 (či jiné obdobné nebo následné vládní nařízení, které je upravuje), bude jakékoliv použití, úprava, reprodukce, uvolnění na trh, představování, zobrazení, odtajnění nebo distribuce aplikace vládou USA nebo v její prospěch, upraveno výhradně touto licenční smlouvou a bude zakázáno, kromě rozsahu, v jakém to výslovně umožňuje tato licenční smlouva.

12.  Náprava nad rámec náhrady škody. Souhlasíte s tím, že porušení této Licenční smlouvy může způsobit nenapravitelnou škodu společnosti EA, u které peněžní vyrovnání nemusí být adekvátní, a společnost EA je oprávněna domáhat se spravedlivé náhrady nad rámec nápravných prostředků, která jí náležejí podle této smlouvy nebo podle zákona.

13.  Rozhodné právo. Jste-li obyvatelem některého ze členských států Evropské unie, potom se: (i) tato licenční smlouva a vaše užití aplikace řídí anglickými právními předpisy, s vyloučením ustanovení o konfliktu práva; a (ii) výslovně se v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo řízením vyplývajícím nebo souvisejícím s touto licencí a/nebo vaším užitím aplikace podřizujete příslušnosti anglických soudů, a výslovně udělujete souhlas s uplatňováním osobní příslušnosti k těmto soudům. Pokud jste obyvatelem jiné země, pak: (i) tato licenční smlouva a/nebo vaše užívání této aplikace se řídí právními předpisy státu Kalifornie, s vyloučením ustanovení o konfliktu právních norem; a (ii) výslovně souhlasíte s tím, že se v souvislosti s jakýmikoliv nároky nebo řízením vyplývajícím z této licenční smlouvy a/nebo vašeho užívání této aplikace nebo s nimi souvisejícím, v rozsahu dle článku 15, podřizujete výlučné autoritě federálních nebo státních soudů uplatňované v kalifornském okrese San Mateo, a výslovně vyjadřujete souhlas s uplatňováním soudní pravomoci těmito soudy. Upozorňujeme, že se na vaše jednání mohou rovněž vztahovat místní, státní, vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy. Strany souhlasí, že Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (Vídeň, 1980) se na tuto licenční smlouvu ani na spory nebo transakce vyplývající z této licenční smlouvy nevztahuje.

14.  Vývoz. Souhlasíte s tím, že budete vázáni předpisy USA a dalšími platnými zákony regulujícími export a souhlasíte s tím, že nepřevedete aplikaci na cizího státního příslušníka nebo do zahraniční destinace, která je takovými zákony zakázána, bez získání a následného dodržování nezbytného vládního povolení. Potvrzujete, že nejste osobou, s níž společnost EA není oprávněna na základě příslušných předpisů obchodovat.

15.  Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení.

Účelem tohoto článku je stanovit snadný způsob řešení vzájemných sporů, pokud se tyto vyskytnou. Jak je uvedeno níže v oddílu 15 písm. e), společnost EA vám zaplatí 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5 000 USD v případě, kdy nebudeme moci naše spory vyřešit neformální cestou a v rámci rozhodčího řízení získáte nárok na částku převyšující poslední nabídku finančního vyrovnání společnosti EA (existuje-li taková nabídka).

TYTO INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKAJÍ SE VAŠICH PRÁV.

Většinu stížností uživatelů lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením do našeho rozhraní podpory zákazníků prostřednictvím účtu EA na adrese help.ea.com nebo support.popcap.com (pro produkty PopCap). V nepravděpodobném případě, že by společnost EA nedokázala vyřešit nějaký problém k vaší spokojenosti (nebo nedokázala vyřešit vlastní problém s vaší osobou neformální cestou), vy i společnost EA souhlasíte s následujícím závazným postupem pro vyřešení jakýchkoliv sporů mezi námi. Toto ustanovení se vztahuje na všechny spotřebitele v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem, avšak výslovně vylučuje občany Québecu, Ruska, Švýcarska, členských států Evropské unie a Korejské republiky. Přijmutím těchto podmínek se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na soudní řízení s porotou nebo na účast ve skupinové žalobě.  Toto ujednání je určeno k volnému výkladu. Rozhodce, a nikoliv jakýkoliv místní, státní nebo federální soud, má výlučnou pravomoc k řešení jakéhokoliv a všech sporů mezi námi, včetně jakýchkoliv sporů souvisejících s výkladem, oblastí působnosti, vymahatelností nebo vytvořením této rozhodčí dohody, včetně, ale ne výhradně, všech nároků, které může kterákoliv strana této rozhodčí dohody považovat za nevymahatelné. Tento oddíl se vztahuje se na veškeré možné spory mezi námi (''spory“), zahrnující i bez omezení:

  1. nároky vyplývající související s jakýmkoliv hlediskem vztahu mezi námi, ať už na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, právních předpisů, podvodu, chybného výkladu či jakékoli jiné právní teorie;
  2. nároky, které vznikly ještě před uzavřením tohoto ujednání nebo jakékoli předchozí smlouvy (včetně, ale ne výhradně, souvisejících s reklamou);
  3. nároky, které jsou v současné době předmětem domnělé skupinové žaloby, u níž nejste členem certifikované skupiny; a
  4. nároky, které mohou vzniknout po ukončení platnosti tohoto ujednání.

Jediné spory, na které se tento oddíl nevztahuje, jsou tyto:

a.       — spory týkající se nebo vyplývající z podezření z krádeže, pirátství či nepovoleného užívání duševního vlastnictví,

b.      pokud máte trvalé bydliště v Austrálii: nároky na vymáhání jakýchkoliv zákonných práv spotřebitele, na které máte nárok podle australských zákonů na ochranu spotřebitele; a

c.       navíc žádné ustanovení tohoto oddílu nemůže kterékoliv ze stran zabránit v podání soudní žaloby kvůli drobnému nároku.

Uzavřením této smlouvy se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na soudní řízení s porotou nebo na účast ve skupinové žalobě. V rámci tohoto článku se zmínky o „společnosti EA“, „vás“ a „nás“ vztahují na naše příslušné pobočky, přidružené společnosti, agenty, zaměstnance, právní předchůdce, právní nástupce a nabyvatele, jakož i na všechny autorizované či neautorizované uživatele nebo příjemce služeb nebo softwaru v souladu s touto nebo předchozími smlouvami mezi námi. Toto licenční ujednání pro koncového uživatele dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání tohoto oddílu řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení.   Toto ustanovení o rozhodčím řízení zůstává v platnosti i po ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání pro koncového uživatele.
 1. Neformální jednání / oznámení o sporu. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakýkoli spor se budete nejprve pokoušet vyřešit neformální cestou, a to po dobu nejméně třiceti (30) dní před zahájením rozhodčího řízení. Takové neformální jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé („oznámení o sporu“).  Oznámení o sporu musí: a) obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která spor zahájila; b) musí obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; c) musí uvádět konkrétní požadovanou nápravu („požadavek“). Společnost EA zašle své oznámení o sporu na vaši fakturační adresu (pokud jste ji poskytli) nebo na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.
 2. Závazné rozhodčí řízení. Pokud do 30 dnů od obdržení oznámení o sporu nejste vy a společnost EA schopni vyřešit spor neformálním jednáním, buď vy, nebo společnost EA si smí vybrat, aby byl spor definitivně a výlučně rozhodnutý zavázáním. VY ROZUMÍTE, ŽE SE TÍMTO USTANOVENÍM VY A SPOLEČNOST EA VZDÁVÁTE PRÁVA PODAT ŽALOBU A MÍT SOUD PŘED POROTOU. Rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s pravidly pro obchodní rozhodčí řízení vydanými Americkou arbitrážní asociací („AAA”), případně v souladu s doplňkovými postupy pro spory se spotřebiteli vydanými asociací AAA („pravidla pro spotřebitele AAA“), oboje tato pravidla jsou k dispozici na stránkách asociace AAA, www.adr.org. Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce se budou řídit pravidly asociace AAA, případně budou omezeny pravidly pro spotřebitele asociace AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou se má zasílat oznámení o sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA obratem uhradí všechny poplatky a výdaje za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může probíhat za osobní účasti stran, zasláním potřebných dokumentů, telefonicky nebo on-line. Rozhodce poskytne své rozhodnutí v písemné podobě a na žádost kterékoli ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí vedly. Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález zpochybněn. Vy a společnost EA můžete vést spor u soudu, a to v zájmu vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, odstoupení od nebo přihlášení se k soudnímu rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce.
 3. Omezení.  Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakékoliv rozhodčí řízení se omezí na spor mezi společností EA a vámi osobně, bez ohledu na to, zda se jedná o finanční odškodné nebo soudní zákaz, a jakékoliv odškodné udělené v rozhodčím řízení bude určeno pouze vám jako jednotlivci. V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem platí 1) k žádnému rozhodčímu řízení se nemůže připojit jiné; 2) žádný spor nebude rozhodován na základě skupinové žaloby ani s využitím postupů skupinové žaloby; a 3) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k domnělému zahájení v zastoupení jménem veřejnosti nebo jakýchkoli dalších osob. VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z POZICE JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Dále platí, že pokud se vy a společnost EA nedohodnete jinak, nemusí rozhodce provést konsolidaci nároků více osob a nemusí předsedat jakékoli formě zástupného nebo skupinového řízení. Pokud je toto výslovné ustanovení shledáno jako nevymahatelné, potom bude tato rozhodčí dohoda v celém rozsahu neplatná.
 4. Místo konání. Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v místě, které je pro vás přiměřeně dostupné. V případě osob s trvalým bydlištěm mimo USA bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie v USA a vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely výkonu rozhodčího řízení, výkonu postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení či vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci tohoto soudu.
 5. Náhrady a poplatky za právní zástupce. Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoli nároku, který vznesete ke společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané společností EA před zasláním písemných dokumentů rozhodci, bude společnost EA postupovat takto:
  1. zaplatí vám 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5 000 USD; a
  2. uhradí vám všechny přihlašovací, správní a rozhodčí poplatky, které jste zaplatili asociaci AAA. Každá strana bude mít odpovědnost za své vlastní poplatky právním zástupcům a související výlohy (včetně poplatků a nákladů odborných znalců), ale rozhodce bude mít právo udělit poplatky a výlohy na právní zástupce, pokud bude tato možnost k dispozici dle platného práva.

   Společnost EA se vzdává jakéhokoli případného práva na náhradu poplatků a výdajů za právní zástupce v souvislosti s jakýmkoli rozhodčím řízením, které mezi námi proběhne.

 6. Omezení pravomoci rozhodce. Rozhodce smí uložit deklaratorní nápravu nebo nápravu soudním příkazem pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a pouze v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy vyhrazené jednotlivému nároku této strany.
 1. Změny tohoto ustanovení.  Společnost EA nebude vymáhat změny této rozhodčí dohody u držitelů účtů bez vyjádřeného souhlasu se změněnými podmínkami.

16.  Úplná smlouva. Tato licenční smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností EA ohledně aplikace a nahrazuje všechny předchozí či současné dohody týkající se předmětu smlouvy. Žádné dodatky k této licenční smlouvě ani její úpravy nebudou závazné, dokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány společností EA. Žádné opomenutí ani zpoždění v uplatnění jakýchkoliv práv nebo zmocnění podle této smlouvy způsobené kteroukoliv ze stran nebude vykládáno jako vzdání se práva a žádné jednotlivé či částečné uplatnění libovolného práva nebo zmocnění podle této smlouvy předem nevylučuje další výkon práv podle této smlouvy. V případě rozporu mezi tímto licenčním ujednáním a platnými kupními či jinými podmínkami jsou určující podmínky tohoto licenčního ujednání.


Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065

DODATEK A

 

DODAVATELÉ REKLAMY

Sítě

Informace

Vyjádření výslovného nesouhlasu

4th Screen

http://www.4th-screen.com/policy/

neuvedeno

Aarki

http://aarki.com/privacy

http://aarki.com/privacy

Ad Knowledge Super Rewards

http://www.srpoints.com/legal-center/privacy

Odinstalace programu

AdColony

http://adcolony.com/legal/privacy/

neuvedeno

AdFonic

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy/

AdKnowledge

http://www.adknowledge.com/privacy-center/privacy-policy/

http://www.adknowledge.com/privacy-center/privacy-policy/

AdMarvel

http://www.admarvel.com/AdMarvel_Privacy_Policy_2011.pdf

neuvedeno

AdMax Network

http://www.komli.com/usa/content/privacy-policy

http://202.168.211.24/optout?optout_req=true&redirecturl=http://www.komli.com/usa/content/opt-out-success/

AdMob

http://www.admob.com/home/privacy

http://www.google.com/settings/ads

AdSense

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

http://www.google.com/settings/ads

BrightRoll

http://www.brightroll.com/privacy/

http://www.brightroll.com/privacy/

Burstly

http://www.burstly.com/privacy

http://www.burstly.com/privacy

BuzzCity

neuvedeno

neuvedeno

CPX Interactive

http://www.cpxi.com/privacy-policy/

http://ad.yieldmanager.com/opt-out

DNSR Media

http://dsnrmg.com/policy

neuvedeno

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

neuvedeno

GetJar

http://www.getjar.com/privacy/

neuvedeno

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Greystripe

http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy

neuvedeno

HasOffers

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

iAd

http://www.apple.com/privacy/

https://oo.apple.com

InMobi

http://www.inmobi.com/terms/privacy-policy/

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Inneractive

http://inner-active.com/privacypolicy

neuvedeno

Jirbo, Inc.

http://privacy.adcolony.com/

http://privacy.adcolony.com/opt-out

JumpTap

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

https://opt.jumptap.com/optout/opt?tlid=noid

Kontera

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

Loop

http://www.loopinsight.com/privacy/

http://www.loopinsight.com/privacy/

MadHouse

http://www.madhouse.cn/en/privacy.php

neuvedeno

MdotM

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

Medialets

http://www.medialets.com/privacy

http://creative.medialytics.com/adops/optout.php

Millenial Media

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

Mobclix

http://www.mobclix.com/privacypolicy

http://www.mobclix.com/privacypolicy

MobileFuse

http://www.sponsorpay.com/privacy-policy/

neuvedeno

Mojiva

http://www.mojiva.com/privacy

neuvedeno

MoPub

http://www.mopub.com/mopub-ads-privacy-policy/

neuvedeno

Multi Channel Network

http://mcn.com.au/Privacy.aspx

neuvedeno

Nexage

http://nexage.com/privacy-policy

neuvedeno

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

neuvedeno

RadiumOne

http://www.radiumone.com/about/privacy.html

http://radiumone.com/legal/opt.html

Rhythm

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

RockYou Media

http://rockyou.com/ry/privacypolicy

neuvedeno

Say Media (původní název Video Egg)

http://www.saymedia.com/fine-print

http://www.saymedia.com/fine-print

Sizmek

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

Smaato

http://www.smaato.com/privacy

neuvedeno

Smartclip

http://www.smartclip.com/privacy-policy

http://www.smartclip.com/privacy-policy

Social Games Advertising Network (společnost WeeWorld)

http://www.weeworld.com/privacy/default.aspx

http://www.networkadvertising.org/choices

SponsorPay

http://www.sponsorpay.com/#modal-privacy-policy

neuvedeno

SupersonicAds

http://www.supersonicads.com/index.php/Privacy_Policy

neuvedeno

TapAd

http://www.tapad.com/privacy-policy/

http://www.tapad.com/privacy-policy/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

https://www.tapjoy.com/privacy.html

Tremor Media

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

Tribal Fusion

http://exponential.com/our-company/privacy/

http://exponential.com/our-company/privacy/

Vdopia

http://www.vdopia.com/mobile/vdopia-network-privacy-policy

http://www.vdopia.com/w3c/optout.php

Velti

http://www.velti.com/data-usage.php

http://mgage-connect.velti.com/optout/

Where.com

https://advertising.paypal.com/privacy-policy/

neuvedeno

Wild Tangent

http://www.wildtangent.com/legal/privacy

neuvedeno

Yume

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

ZestAdz

http://www.komlimobile.com/static/komli_static/privacy.html

neuvedeno

 

DODAVATELÉ ANALYTIKY

Poskytovatelé služeb

Informace

Vyjádření výslovného nesouhlasu

Adobe SiteCatalyst (dříve Omniture)

http://www.omniture.com/en/privacy/product

http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout

App Annie

http://www.appannie.com/help/privacy/

neuvedeno

Crashlytics

http://try.crashlytics.com/terms/

neuvedeno

Facebook Insights

https://www.facebook.com/about/privacy/

neuvedeno

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

neuvedeno

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Kontagent

http://www.kontagent.com/privacy-policy/

neuvedeno

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

neuvedeno

Swrve

http://swrve.com/privacy-policy/

http://www.swrve.com/privacy-policy

Tap Stream

https://tapstream.com/legal/privacy_policy/

https://tapstream.com/opt_out_confirmation/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

http://preferences-mgr.truste.com/