ELECTRONIC ARTS

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM APLIKACE

 

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace (dále jen „licenční smlouva“) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic Arts Inc., jejími pobočkami a přidruženými společnostmi (dále jen „společnost EA“).  Tato licenční smlouva upravuje vaše používání této aplikace, veškeré související dokumentace, aktualizací a upgradů, které jakkoliv nahrazují či doplňují tuto aplikaci a nejsou distribuovány se samostatnou licencí (dále jen „aplikace“).  Tato aplikace je vám poskytnuta v rámci licence, nikoli prodána.

 

INSTALACÍ A POUŽITÍM TÉTO APLIKACE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI: (1) TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, (2) ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI EA A ZÁSADY POUŽITÍ COOKIE (k dispozici na adrese http://privacy.ea.com/cz) A (3) SMLUVNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI EA (k dispozici na adrese http://terms.ea.com/cz) A ZAVAZUJETE SE K JEJICH DODRŽOVÁNÍ.  Pokud nesouhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy, podmínkami zásad ochrany osobních údajů společnosti EA a/nebo smluvními podmínkami společnosti EA a zásadami použití cookie, tuto aplikaci neinstalujte ani nepoužívejte.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozměnit tuto licenci. Pravidelně ji proto kontrolujte v oddílu O aplikaci, který najdete ve vaší aplikaci, nebo navštivte stránky http://www.ea.com/cz/1/product-eulas.  Dalším užíváním online nebo mobilních produktů a služeb vyjadřujete svůj souhlas se změnami této licence.

 

 

NÍŽE UVEDENÉ ČLÁNKY 2 A 3 JSOU VĚNOVÁNY INFORMACÍM A DATŮM, JEŽ SE SHROMAŽĎUJÍ O VAŠÍ OSOBĚ A VAŠEM MOBILNÍM CHOVÁNÍ ONLINE. DÁLE JE ZDE UVEDEN ZPŮSOB, JAKÝM SPOLEČNOST TYTO INFORMACE SDÍLÍ SE TŘETÍMI STRANAMI. ČLÁNEK 5 NÍŽE POPISUJE NASTAVENÍ OSOBNÍHO ZABEZPEČENÍ, KTERÉ JE K DISPOZICI VE VŠECH SLUŽBÁCH ORIGIN KROMĚ HRY SCRABBLE (PRO APLIKACE S INTEGROVANÝMI SLUŽBAMI ORIGIN), A ZPŮSOB, JAKÝM BRÁNÍ ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ V RÁMCI TÉTO APLIKACE A SLUŽEB ORIGIN V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ. PRO UŽIVATELE SCRABBLE PLATÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY. PRO VÍCE INFORMACÍ VIZ ČLÁNEK 5. ČLÁNEK 15 STANOVUJE, ŽE VŠECHNY SPORY MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ EA, KTERÉ NELZE VYŘEŠIT NEFORMÁLNÍ CESTOU, BUDOU JEDNOTLIVĚ POSTOUPENY K ZÁVAZNÉMU ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ.  POKUD S TĚMITO NEBO JAKÝMIKOLI JINÝMI ČLÁNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

 

1.     Udělení omezené licence a podmínky použití


A.    Udělení. Prostřednictvím tohoto nákupu získáváte osobní, omezenou a nevýlučnou licenci udělovanou společností EA k nainstalování a používání aplikace výlučně k nekomerčním účelům v jednom autorizovaném mobilním zařízení, jak je stanoveno dále v této licenční smlouvě. Vámi nabytá práva jsou podmíněna vaším dodržováním této licenční smlouvy.  Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Výslovně se zakazuje poskytovat licenci dalším osobám, pronajímat, poskytovat na leasing, převádět nebo jinak distribuovat aplikaci nebo práva k jejímu užití. Podmínky této licenční smlouvy vstupují v platnost v den, kdy nainstalujete nebo jinak použijete aplikaci, a jejich platnost končí dnem, kdy aplikaci odstraníte, nebo dnem ukončení této licenční smlouvy společností EA, podle toho, co nastane dříve. 


B.    Přístup k on-line funkcím a/nebo službám.  Pro přístup k některým on-line službám a/nebo funkcím může být vyžadován účet EA. Účet EA si mohou zaregistrovat pouze osoby starší 13 let.

 

C.    Další omezení. Vaše právo používat tuto aplikaci je omezeno výše udělenou licencí a jinak nesmíte aplikaci ani její komponenty kopírovat, zveřejňovat, zamezovat v jejich funkci, šířit, předvádět, vydávat, modifikovat, přenášet či vytvářet na jejich základě odvozená díla, s výjimkou způsobů výslovně povolených společností EA.  Bez výslovného souhlasu společnosti EA nesmíte na síti zpřístupnit kopii aplikace, která by mohla být použita více uživateli. Nesmíte aplikaci zpřístupnit na síti, kde by mohla být stažena více uživateli.  Nesmíte odstraňovat ani měnit ochranné známky a loga společnosti EA ani právní informace obsažené v aplikaci nebo v doprovodných materiálech. Vaše právo používat tuto aplikaci je rovněž podmíněno dodržováním podmínek veškerých smluv s třetími stranami při používání aplikace. Je-li aplikace například typu VoIP, nesmíte při jejím používání porušovat smlouvu s poskytovatelem bezdrátových datových služeb.

 

D.    Vyhrazení práv.  Získali jste licenci k této aplikaci a vaše práva jsou vymezena touto licencí.  S výjimkou licence výslovně udělené v tomto dokumentu si společnost EA vyhrazuje všechna práva, nároky a zájmy týkající se této aplikace (včetně všech postav, příběhu, obrázků, fotografií, animací, videa, hudby a textu) a všechna související autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví.  Tato licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví společnosti EA a poskytovatelů licencí v rámci aplikace a nezahrnuje žádná práva k jiným patentům či duševnímu vlastnictví. S výjimkou rozsahu povoleného platnými zákony nejste oprávněni aplikaci ani její komponenty dekompilovat, zpětně překládat či provádět jejich zpětnou analýzu, a to jakýmikoli prostředky. Nesmíte odstraňovat, měnit ani zakrývat jakékoli informace o identifikaci produktu, autorských právech ani o dalších právech duševního vlastnictví v aplikaci.   Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností EA.

 

E.    Vaše příspěvky.  Výměnou za používání aplikace a v rozsahu, v jakém vaše příspěvky při používání této aplikace dávají vzniknout jakýmkoliv nárokům na autorská práva, tímto udělujete společnosti EA výlučné, nepřetržité, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné právo a licenci k použití vašich příspěvků jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu ve spojitosti s aplikací a souvisejícím zbožím a službami včetně práv k reprodukci, kopírování, adaptacím, modifikacím, provádění, vystavování, publikování, vysílání, přenášení a jiného sdělování veřejnosti libovolnými prostředky, ať už v současné době známými nebo neznámými, a k distribuci vašich příspěvků bez jakéhokoliv dalšího oznámení nebo kompenzování libovolného typu, a to po celou dobu ochrany udělované duševnímu vlastnictví platnými zákony a mezinárodními úmluvami.  Tímto se vzdáváte všech osobnostních práv souvisejících s autorstvím, uveřejněním, pověstí nebo uvedením původu s ohledem na použití a využívání díla společností EA a dalšími hráči ve spojitosti s touto aplikací a souvisejícím zbožím a službami podle platných zákonů.  Udělení licence společnosti EA a výše uvedené vzdání se všech použitelných osobnostních práv zůstává v platnosti i po jakémkoliv ukončení této Licenční smlouvy. 

 

F.    Přístup.  Vybavení, zařízení nebo připojení k Internetu a/nebo servisní plány pro přístup a používání této aplikace musíte poskytnout na vlastní náklady.  Společnost EA nezaručuje, že k této aplikaci lze získat přístup ze všech zařízení nebo prostřednictvím všech servisních plánů pro bezdrátový přístup.  Společnost EA nezaručuje, že tato aplikace bude k dispozici ve všech geografických oblastech.  Berete na vědomí, že při použití této aplikace vám poskytovatel bezdrátového připojení může účtovat poplatky za přenos dat, přenos zpráv a/nebo jiný bezdrátový přístup.  Ověřte u poskytovatele, zda se na vás některé z těchto poplatků vztahují.  NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁKLADY V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM K TÉTO APLIKACI Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ.

 

  1. Aktualizace aplikace.  Souhlasíte s tím, že aplikace může automaticky stahovat a instalovat aktualizace, upgrady a další funkce, které společnost EA považuje za přiměřené, výhodné pro vás a/nebo v přiměřené míře nezbytné.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré případné závazky společnosti EA související s podporou předchozích verzí mohou být ukončeny v souvislosti s dostupností aktualizace, upgradu a/nebo implementace dalších funkcí.  Tato licenční smlouva se vztahuje na jakékoli aktualizace, upgrady a/nebo další funkce, které nejsou distribuovány se samostatnou licenční nebo jinou smlouvou.

H. Digitální služby. Společnost EA může nabízet k prodeji virtuální mince, body či jinou virtuální měnu (a to jak individuálně, tak kolektivně, přičemž tato měna je v této licenci souhrnně označována jako „virtuální měna EA“). Tím, že si zakoupíte nebo jinak opatříte virtuální měnu společnosti EA, získáte omezenou licenci pro přístup k obsahu / výběr z obsahu, který společnost EA výslovně dává v rámci této aplikace („Digitální obsah”) k dispozici.

A.    

Virtuální měna EA nemá žádnou peněžní hodnotu ani nepředstavuje žádný typ měny či vlastnictví. Virtuální měna EA může být směněna pouze za digitální obsah. Virtuální měnu EA nelze prodávat ani přenášet, ani ji nelze vyměnit za hotovost či jiné zboží a služby, s výjimkou digitálního obsahu. Virtuální měna EA není proplatitelná. Nemáte nárok na vrácení nepoužité virtuální měny EA.

V průběhu doby trvání vaší licence na virtuální měnu EA jste oprávněni tuto měnu směňovat za zvolený digitální obsah. Společnost EA nezaručuje dostupnost konkrétního zboží nabízeného v rámci této aplikace ani průběžně ani v konkrétní dobu. Společnost EA nezaručuje, že bude i nadále nabízet konkrétní prvky po konkrétní dobu trvání. Společnost EA si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat svůj inventář digitálního obsahu, aniž by vás o tom informovala.

Jakmile získáte konkrétní digitální obsah, získáváte omezenou licenci pro použití digitálního obsahu pro osobní nekomerční použití v rámci konkrétních povolených služeb, které společnost EA příležitostně stanoví. Společnost EA si vyhrazuje všechna práva, název i zájmy týkající se digitálního obsahu a všechna související autorská práva, ochranné známky a další zde uvedená práva duševního vlastnictví. Tato licence na digitální obsah se omezuje na práva duševního vlastnictví společnosti EA týkající se digitálního obsahu a nezahrnuje žádná práva na jakékoliv jiné patenty či duševní vlastnictví. Nejste oprávněni odstraňovat, měnit, či zakrývat jakoukoliv identifikaci, autorská práva nebo jiná oznámení k duševnímu vlastnictví v digitálním obsahu. 

Jakmile dojde ke směně virtuální měny společnosti EA za digitální obsah, stává se tento obsah nevratný, nesměnitelný či neproplatitelný ani za virtuální měnu EA ani za hotovost či jiné zboží nebo služby. 

Doba platnosti licence na virtuální měnu společnosti EA a digitálního obsahu začíná okamžikem získání virtuální měny EA a/nebo digitálního obsahu a v souladu s touto licencí a končí před 1) druhým výročím data zakoupení nebo udělení (jak to vyžadují okolnosti a v souladu s platností každého jednotlivého nákupu nebo odměny) a 2) v den zrušení, pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu do této aplikace, jak je stanoveno v této licenci. Nepoužijete-li virtuální měnu společnosti EA po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců či více a na vašem účtu je zůstatek ve virtuální měně EA, tato měna vám propadne a účet může být zrušen z důvodů neužívání.

 

2.     Souhlas s použitím údajů.  S cílem usnadnit podporu produktu, vývoj a vylepšování produktů a také poskytované služby souhlasíte s tím, že společnost EA nebo jiné třetí strany mohou využívat soubory cookie, webové beacony a další analytické technologie ke shromažďování, využívání, uchovávání a přenosu technických a souvisejících informací, které nejsou osobně identifikovatelné a týkají se vašeho mobilního zařízení (včetně jedinečného ID zařízení nebo identifikátoru UDID), IP adresy, geografické lokace, značky a modelu zařízení, operačního systému, softwaru a aplikací, včetně údajů o využití aplikací. Společnost EA a/nebo třetí strany mohou dále shromažďovat, ukládat, využívat a přenášet herní data, data relací, identifikátory prohlížečů, informace o operátorovi a také metriky, statistiky a/nebo analýzy využití aplikace a on-line, které nejsou osobně identifikovatelné.  Data shromaždovaná třetími stranami budou shromažďována, využívána, ukládána, přenášena a zveřejňována v souladu se zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany.  Nevýhradní seznam třetích stran, které mohou shromažďovat data prostřednictvím této aplikace, naleznete v Dodatku A.  V Dodatku A jsou uvedeny analytické společnosti a reklamní sítě popsané podrobněji v článku 3 níže, a to včetně příslušných adres URL politik ochrany osobních údajů těchto třetích stran a možností odhlášení (jsou-li k dispozici). V případě dat shromažďovaných společností EA nebo přenášených do této společnosti může společnost EA tyto informace shromažďovat, využívat, ukládat a sdílet a přenášet je třetím stranám v podobě, která vás oosbně nebude identifikovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti a použití cookie umístěnými na adrese http://privacy.ea.com/cz


Kromě toho provozuje společnost EA svou činnost v několika zemích. Osobní údaje, která jsme od vás shromáždili nebo jste je odeslali prostřednictvím aplikace, mohou být přenášeny a ukládány v serverech a zařízeních umístěných mimo zemi vašeho pobytu. Servery a zařízení, v nichž se taková data ukládají a zpracovávají, mohou být vlastněny a provozovány třetími stranami, s nimiž společnost EA podepsala smlouvu o přijímání, ukládání a zpracování osobních údajů. Kromě toho může společnost EA a jí určené třetí strany dále přenášet, ukládat a zpracovávat osobní údaje v serverech a zařízeních umístěných v dalších zemích. Upozorňujeme, že zákony na ochranu dat se v jiných zemích nemusí shodovat se zákony na ochranu dat v zemi vašeho pobytu. Odesláním osobních údajů prostřednictvím aplikace souhlasíte s přenosem, uložením a zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených v této části.
3.  Technologie doručování reklam třetích stran

Tato aplikace může zahrnovat technologie dynamického doručování reklam poskytované třetími stranami, které umožňují dočasné načtení přizpůsobených reklam do aplikace v mobilním zařízení a jejich náhradu v režimu on-line.  Používáte-li tuto aplikaci, můžeme my nebo třetí strany provozující technologii doručování reklam na základě demografických nebo jiných informací shromážděných přímo od vás a/nebo od třetích stran, jako je věk a pohlaví, a také informací zaznamenaných a/nebo získaných z vašeho zařízení pomocí souborů cookie, webových beaconů a dalších technologií v průběhu použití aplikace zajistit zobrazování vhodných reklam a počítání jedinečných a opakovaných zhlédnutí reklam. Tato technologie rovněž řídí počet zobrazení určité reklamy, zobrazuje reklamy související s vašimi zájmy a měří efektivitu reklamních kampaní.  Zaznamenaná a/nebo shromážděná data mohou mimo jiné zahrnovat IP adresu, jedinečné identifikační číslo zařízení, identifikátory prohlížečů, informace o relacích, soubory cookie prohlížečů, model a značku zařízení, operátora, ID uživatele, informace o geografickém umístění, navštívené weby, kliknutí na reklamy, zobrazené reklamy, pozici ve hře, dobu zobrazení určité reklamy, velikost reklamy, případnou reakci na reklamu, informace o herních aktivitách, obecné informace a metriky týkající se využití režimu on-line a využití aplikace a také úhel pohledu. Uvedené údaje mohou být shromažďovány, používány, ukládány, přenášeny a zveřejňovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA na adrese http:/privacy.ea.com/cz a zásadami ochrany osobních údajů společnosti poskytující technologii doručování reklam a mohou být zpřístupněny dalším třetím stranám v podobě, která neumožňuje vaši osobní identifikaci.

 

Nevýhradní seznam třetích stran, které mohou shromažďovat data o vašem chování on-line prostřednictvím této aplikace, naleznete v Dodatku A.  V Dodatku A jsou uvedeny analytické společnosti a reklamní sítě (popsané podrobněji v článku 2 výše), a to včetně příslušných adres URL zásad ochrany osobních údajů a možností odhlášení (jsou-li k dispozici).  Nesete odpovědnost za to, že se seznámíte se zásadami ochrany osobních údajů třetích stran, které mohou shromažďovat údaje prostřednictvím této aplikace.  Pokud si nepřejete se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznamovat nebo se obáváte, jaké informace shromažďují, neinstalujte tuto aplikaci a nepoužívejte ji.  Společnost EA nezaručuje, že všechny třetí strany, které o vás mohou prostřednictvím této aplikace shromažďovat údaje, poskytují možnost odhlášení pro sledování chování.  Společnost EA dále nezaručuje, že odhlášení od sledování chování pro některé nebo všechny entity uvedené v Dodatku A způsobí kompletní odhlášení reklamních aktivit.  Pokud se odhlásíte, můžete i nadále dostávat stejný objem mobilní inzerce, ale tato inzerce bude méně relevantní, neboť nebude založena na vašich zájmech.


Tato reklamní technologie je integrována přímo do hry. Pokud nechcete, aby byla tato technologie využita, tuto aplikaci neinstalujte ani nepoužívejte.

 

4.         Souhlas se zveřejňováním údajů. Pokud se zúčastníte on-line služeb, jako jsou např. on-line hry nebo stahování a nahrávání obsahu, společnost EA může také shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a zveřejňovat statistické údaje týkající se hraní her (včetně skóre, hodnocení a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který je vámi vytvářen a sdílen s ostatními hráči.  Údaje, které vás osobně identifikují, jsou shromažďovány, používány a přenášeny v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA a použití cookie, umístěnými na http://privacy.ea.com/cz.

 

5.  Komunikace v rámci aplikace a nastavení chování aplikace / ochrany soukromí; podmínky aplikace Origin. 

a.          Služby aplikace Origin

 

PRO UŽIVATELE APLIKACE SCRABBLE: PŘEČTĚTE SI NÍŽE UVEDENÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB APLIKACE ORIGIN.


V případě aplikací, v nichž jsou integrovány sociální služby Origin, platí, že když si vytvoříte v rámci aplikace profil, bude nastavení ochrany osobních údajů určovat, jakým způsobem vás mohou ostatní v rámci dané služby vyhledat a také kdo může zobrazit váš profil, v němž je uvedeno, které hry máte a hrajete ve svém zařízení (a další informace, které se rozhodnete zveřejnit).  Přihlášením do aplikace a spojením s přáteli v rámci aplikace vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budou vaši přátelé dostávat oznámení o vašich herních aktivitách, využití aplikace a statistikách.  Pokud nechcete, aby byla vašim přátelům zasílána tato oznámení, můžete kdykoli upravit své nastavení ochrany osobních údajů nebo zablokovat určité uživatele. Při prvním přihlášení rovněž berete na vědomí, že vás mohou vaši přátelé v rámci služeb Origin (v mobilním prostředí i v počítači) kromě dalších identifikátorů, které jste případně zadali, vyhledat i pomocí e-mailové adresy.  Tuto předvolbu lze případně změnit v nastavení ochrany soukromí na stránce profilu.

 

Vybrané služby Origin budou k dispozici pro počítače i mobilní platformy.  Ke všem službám Origin se lze přihlásit prostřednictvím účtu Origin (dříve označovaného jako účet EA).  Váš seznam přátel v rámci služby Origin, pokud si jej nastavíte, bude vždy stejný bez ohledu na to, odkud se přihlásíte.  Využijete-li například funkcí aplikace Origin v mobilní aplikaci, po přihlášení se zobrazí přátelé, které jste uložili v mobilní aplikaci Origin, na seznamu přátel uložených v aplikaci Origin v PC a naopak. Podobně platí, že v seznamu přátel v aplikaci Origin v mobilním telefonu se po přihlášení zobrazí i přátelé ze seznamu přátel v aplikaci Origin v počítači a naopak.  Pokud si nepřejete, aby se vašim přátelům zobrazoval váš profil z mobilního zařízení nebo počítače, a to včetně seznamu vašich mobilních a počítačových her a oprávnění, v nastavení viditelnosti profilu si vyberte soukromý profil nebo profil, který se nikomu nezobrazuje.  Kdykoli můžete zablokovat některé přátele nebo nastavení ochrany osobních údajů upravit.  Nastavení viditelnosti profilu bude stejné na všech platformách Origin.  Viditelnost vašeho profilu ve všech prostředích služeb Origin (tedy v mobilním prostředí i v počítači) se bude řídit naposledy zvoleným nastavením.  Stejné nastavení bude zachováno i u možností vyhledání vaší e-mailové adresy. To znamená, že pokud svým přátelům povolíte, aby si vás v aplikaci Origin v mobilním telefonu vyhledali podle e-mailové adresy, budou vás moci ostatní členové vyhledat i zadáním e-mailové adresy do prostředí Origin v počítači a naopak.  Poslední zvolené nastavení možností vyhledání e-mailové adresy se bude vztahovat na všechna prostředí služeb Origin (tedy na mobilní prostředí i počítač).  Mějte na paměti, že při přihlášení ke službě Origin v mobilním telefonu dáváte svolení k tomu, aby vás ostatní členové mohli vyhledat podle e-mailové adresy.  Tato předvolba bude použita i na váš profil Origin v počítači.  Pokud nechcete, aby vás bylo ve službě Origin možné vyhledat podle e-mailové adresy, změňte na stránce profilu své nastavení soukromí.  Mějte však na paměti, že pokud si přejete vypnout zasílání oznámení o vašich herních aktivitách a statistikách vašim přátelům, musíte tak učinit jak v mobilním prostředí, tak v počítači se službou Origin.  V počítači je třeba k vypnutí oznámení zakázat chat.  V mobilním prostředí Origin je třeba samostatně zakázat oznámení prostřednictvím nastavení soukromí.  Podobně pokud si přejete, aby si vás ostatní členové nemohli vyhledat pomocí služby Facebook Connect, odhlaste se v mobilním i počítačovém prostředí Origin ze služby Facebook a upravte nastavení ochrany osobních údajů.  Pravidelně kontrolujte nastavení soukromí ve všech prostředích služeb Origin, abyste se ujistili, že je zvoleno přesně podle vašich představ.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE SLUŽEB APLIKACE ORIGIN VYUŽÍVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE SCRABBLE: Služby aplikace Origin využívané v aplikaci Scrabble aktuálně nemají jiné nastavení soukromí, než je vyhledávání podle e-mailové adresy.  Z tohoto důvodu se přátelům uloženým v aplikaci Scrabble zobrazí i v dalších hrách vaše herní aktivity a statistiky uložené v aplikaci Scrabble, a to prostřednictvím informačních kanálů v mobilních službách Origin.  Chcete-li výslovně zrušit tuto funkci sdílení, kontaktujte nás na adrese https://help.ea.com/cz.

 Buďte vždy opatrní, uvádíte-li při použití aplikace jakékoli osobně identifikovatelné údaje o sobě nebo svých dětech.  Společnost EA se neztotožňuje s obsahem, zprávami ani dalšími informacemi zasílanými prostřednictvím aplikace, a z tohoto důvodu berete na vědomí, že společnost EA nenese obecnou odpovědnost za aplikaci ani za žádné akce s ní spojené.

Jste zodpovědní za veškeré akce, k nimiž dojde ve spojitosti s účtem Origin (dříve známý jako „účet EA“) používaným pro registraci a přihlášení do aplikace.  Souhlasíte s tím, že společnost EA bez odkladů upozorníte na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu Origin nebo EA nebo vám známé porušení zabezpečení související s aplikací.

6. Ukončení platnosti. Tato Licenční smlouva je v účinnosti, dokud není ukončena. Vaše práva podle této Licenční smlouvy skončí okamžitě a automaticky bez jakéhokoliv oznámení od společnosti EA, pokud nedodržíte jakékoliv podmínky nebo náležitosti této Licenční smlouvy. Ihned po ukončení platnosti smlouvy jste povinni aplikaci přestat používat a zničit všechny kopie aplikace, které máte ve svém vlastnictví či držení.  Ukončení smlouvy neomezuje ostatní práva společnosti EA ani jakékoliv právní nároky. Články 1(E), 2 až 14 a dodatečné podmínky této licenční smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti licenční smlouvy z libovolného důvodu.

 

7.  Zřeknutí se záruk. V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SE VÁM APLIKACE POSKYTUJE „TAK, JAK JE,“ SE VŠEMI VADAMI, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, ZÁRUK NA FUNGOVÁNÍ APLIKACE NEBO GARANCÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, A JAKÉKOLI UŽITÍ JE VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO. VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU A VÝKONNOSTÍ NESETE VY. SPOLEČNOST EA A POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI EA (DÁLE PRO ÚČELY TOHOTO ČLÁNKU A ČLÁNKU 8 JEN SOUHRNNĚ „SPOLEČNOST EA“) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VŠECH VYJÁDŘENÝCH, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH I ZÁKONNÝCH ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK STAVU, NEPŘETRŽITÉHO UŽITÍ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB A PŘÍPADNÝCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH NA ZÁKLADĚ MANIPULACE, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ.  SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE APLIKACI BUDETE MOCI NERUŠENĚ UŽÍVAT; ŽE APLIKACE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; ŽE PROVOZ APLIKACE NEBUDE PŘERUŠOVÁN ČI BEZ CHYB; ŽE APLIKACE BUDE SCHOPNÁ SPOLUPRACOVAT NEBO BUDE KOMPATIBILNÍ S LIBOVOLNOU JINOU APLIKACÍ; ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY V APLIKACI BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE APLIKACE BUDE K DISPOZICI PRO PŘEINSTALACI DO TÉHOŽ ZAŘÍZENÍ NEBO DO NĚKOLIKA ZAŘÍZENÍ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ EA NEBO JAKÉHOKOLIV AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ POUŽITELNÝCH STATUTÁRNÍCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TUDÍŽ SE NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.


8.  Omezení odpovědnosti. V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST EA VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA OSOBNÍ ÚJMU, ŠKODU NA MAJETKU, UŠLÝ ZISK, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZÁVADU NEBO PORUCHU NA POČÍTAČI NEBO JINOU FORMU PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEDNÁNÍM SOUVISEJÍCÍM S TOUTO LICENCÍ NEBO APLIKACÍ NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍCÍM ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST), ZE SMLOUVY, Z ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ BYLA SPOLEČNOST EA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY VYROZUMĚNA, ČI NIKOLI.  NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT, OSOBNÍ ZRANĚNÍ, ZÁMĚRNOU DEZINFORMACI NEBO URČITÉ ZÁMĚRNÉ AKCE NEBO ZANEDBÁNÍ, PŘÍPADNĚ PORUŠENÍ URČITÝCH NAŘÍZENÍ NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TUDÍŽ SE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.  Celková výše odpovědnosti společnosti EA vůči vám za všechny škody (s výjimkou požadavků podle platných zákonů) v žádném případě nepřekročí částku, kterou jste za aplikaci zaplatili.

 

9. Omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk jsou podstatnými smluvními podmínkami této Licenční smlouvy. Souhlasíte s tím, že ustanovení v této Licenční smlouvě, která omezují odpovědnost, jsou podstatnými smluvními podmínkami této Licenční smlouvy. 

 

10.  Oddělitelnost a pokračování platnosti. Je-li kterékoliv ustanovení této Licenční smlouvy protiprávní nebo nevynutitelné podle platného práva, zbytek ustanovení se pozmění tak, aby se dosáhlo co nejbližšího účinku původní podmínky, a všechna ostatní ustanovení této Licenční smlouvy zůstávají plně v platnosti a účinnosti. 

 

11.  USA Omezená práva vlády. Pokud patříte mezi koncové uživatele z řad vládních orgánů, pak se toto ustanovení vztahuje právě na vás.  Aplikace poskytovaná v souvislosti s touto licencí byla vyvinuta výhradně ze soukromých prostředků dle ustanovení FAR, článku 2.101, DFARS, článku 252.227-7014(a)(1) a DFARS, článku 252.227-7015 (či jiného obdobného nebo následného správního předpisu), je poskytován jako "komerční zboží,” “komerční počítačový software” a/nebo “komerční počítačová softwarová dokumentace.” V souladu s DFARS články 227.7202 a FAR, články 12.212, a v rozsahu, jakém to umožňují. minimální omezená práva dle článku 52.227-19 nařízení FAR (nebo obdobného či následného správního předpisu), bude užívání, úprava, reprodukce, vydávání, provádění, zobrazování, poskytnutí či distribuce výše uvedeného softwaru, jež provádí vláda USA či jiná strana jejím jménem, podléhat pouze této licenční smlouvě a uvedené činnosti jsou zakázány s výjimkou činností výslovně uvedených v této licenční smlouvě.

 

12.  Přikazující opravný prostředek. Souhlasíte s tím, že porušení této Licenční smlouvy může způsobit nenapravitelnou škodu společnosti EA, u které peněžní vyrovnání nemusí být adekvátní, a společnost EA je oprávněna domáhat se spravedlivé náhrady nad rámec nápravných prostředků, která jí náležejí podle této smlouvy nebo podle zákona.

13.   Rozhodné právo. Jste-li obyvatelem některého ze členských států Evropské unie, potom se: (I) tato licenční smlouva a vaše užití aplikace řídí anglickými právními předpisy, s vyloučením ustanovení o konfliktu práva; a (II) výslovně v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo řízením vyplývajícím nebo souvisejícím s touto licencí a/nebo vaším užitím aplikace podřizujete příslušnosti anglických soudů, a výslovně udělujete souhlas s uplatňováním osobní příslušnosti těmito soudy.  Pokud jste obyvatelem jiné země, potom se (i) tato licenční smlouva a/nebo vaše užití této aplikace řídí právními předpisy státu Kalifornie, s vyloučením ustanovení o konfliktu práva; a (ii) výslovně v souvislosti s jakýmikoli nároky nebo řízením souvisejícím s touto licenční smlouvou a/nebo vašeho užití této aplikace nebo z nich vyplývajícím podřizujete výlučné příslušnosti federálních nebo státních soudů uplatňované v kalifornském okrese San Mateo a výslovně udělujete souhlas s uplatňováním osobní příslušnosti těchto soudů v rozsahu dle níže uvedeného článku 15.  Vezměte prosím na vědomí, že se na vaše jednání mohou rovněž vztahovat místní, státní, celostátní a mezinárodní právní předpisy.  Strany souhlasí, že Úmluva OSN pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží (Vídeň, 1980) se nevztahuje na tuto licenční smlouvu nebo na jakékoliv spory nebo transakce vznikající z této licenční smlouvy.

14.  Export. Tímto souhlasíte s dodržováním amerických a dalších platných zákonů regulujících export a souhlasíte s tím, že nepřevedete aplikaci na cizího státního příslušníka nebo do zahraniční destinace, které jsou takovými zákony zakázány, bez získání a následného dodržování nezbytného vládního povolení. Potvrzujete, že nejste osoba, která má zakázáno obchodovat se společností EA podle platného zákona.

 

15.   Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení.

 TYTO INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKAJÍ SE VAŠICH PRÁV.

A.    Většinu vašich stížností lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením do našeho rozhraní podpory zákazníků na stránce http://help.ea.com/cz prostřednictvím vašeho účtu.  V nepravděpodobném případě, že by společnost EA nedokázala vyřešit nějakou stížnost k vaší spokojenosti (nebo nedokázala vyřešit vlastní stížnost na vaši osobu neformální cestou), souhlasíte vy i společnost EA s tím, že budete dodržovat následující závazný postup pro vyřešení případných sporů, které mezi vámi vzniknou.  Toto ustanovení se vztahuje na všechny spotřebitele v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem, avšak výslovně vylučuje občany Quebecu, Švýcarska, Ruska a členských států Evropské unie.  Tato smlouva je určena k volnému výkladu.  Vztahuje se na veškeré spory mezi vámi a společností EA (dále jen „spory“), mimo jiné včetně těchto sporů:

a).    nároky vyplývající z jakéhokoli aspektu vztahu mezi námi, ať už se zakládají na smlouvě, úmyslném porušení práva, právních předpisech, podvodu, chybném výkladu, či jakékoli jiné právní teorii, nebo s ním související;

b).    nároky, které vznikly ještě před uzavřením této smlouvy nebo jakékoli předchozí smlouvy (včetně například nároků souvisejících s reklamou);

c).    nároky, které jsou v současné době předmětem domnělé skupinové žaloby, u níž nejste členem certifikované skupiny;

d).    nároky, které mohou vzniknout po ukončení platnosti této smlouvy.

Jediné spory, na které se tento článek nevztahuje, jsou tyto: 

1)     spory týkající se vymáhání, ochrany nebo platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví patřících vám nebo společnosti EA (nebo libovolnému poskytovateli licence společnosti EA);

2)     spor týkající se podezření z krádeže, pirátství či nepovoleného užívání nebo z nich vyplývající;

3)     žádné ustanovení této smlouvy dále nemůže kterékoli ze stran zabránit v podání soudní žaloby kvůli drobnému nároku.

Uzavřením této smlouvy se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na soudní řízení s porotou nebo na účast ve skupinové žalobě.  V rámci tohoto článku se zmínky o „společnosti EA“, „vás“ a „nás“ vztahují na naše příslušné pobočky, přidružené společnosti, agenty, zaměstnance, právní předchůdce, právní nástupce a nabyvatele, jakož i na všechny autorizované či neautorizované uživatele nebo příjemce služeb nebo softwaru v souladu s touto nebo předchozími smlouvami mezi námi.  Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání tohoto článku řídí zákonem USA Federal Arbitration Act.  Toto ustanovení o rozhodčím řízení zůstane v platnosti i po ukončení platnosti této licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

B.     Neformální jednání / oznámení o sporu.  Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor se budete před zahájením rozhodčího řízení nejprve pokoušet vyřešit neformální cestou.  Takové neformální jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé („oznámení o sporu“).  Oznámení o sporu musí splňovat tyto náležitosti: a) musí obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která jednání zahájila; b) musí obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; c) musí uvádět konkrétní požadovaný opravný prostředek („požadavek“).  Společnost EA zašle své oznámení o sporu na vaši fakturační adresu (pokud jste nám ji poskytli) nebo na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.  Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C.     Závazné rozhodčí řízení.  Pokud vy a společnost EA nedokážete vyřešit případný spor při neformálním jednání probíhajícím po dobu 30 dní od přijetí oznámení o sporu, můžete vy nebo společnost EA postoupit spor do rozhodčího řízení ke konečnému a výhradnímu rozhodnutí.  Rozhodnutí k zahájení rozhodčího řízení z jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné.  ROZUMÍTE TOMU, ŽE V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI TOHOTO USTANOVENÍ BYSTE MĚLI PRÁVO NA PODÁNÍ ŽALOBY K SOUDU A NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ S POROTOU.  Rozhodčí řízení bude zahájeno a vedeno v souladu s pravidly pro obchodní rozhodčí řízení vydanými sdružením American Arbitration Association („sdružení AAA“), případně v souladu s doplňkovými postupy pro spory se spotřebiteli vydanými sdružením AAA („pravidla pro spory se spotřebiteli sdružení AAA“); oboje tato pravidla jsou k dispozici na webu sdružení AAA (www.adr.org).  Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce se budou řídit pravidly sdružení AAA, případně budou omezeny pravidly pro spory se spotřebiteli sdružení AAA.  Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou se má zasílat oznámení o sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA obratem uhradí všechny poplatky a výdaje za rozhodčí řízení.  Rozhodčí řízení může probíhat za osobní účasti stran, zasláním potřebných dokumentů, telefonicky nebo on-line.  Rozhodce poskytne své rozhodnutí v písemné podobě a na žádost kterékoliv ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí vedly.  Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález zpochybněn.  Vy a společnost EA můžete v zájmu vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení nebo vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce vést spor u soudu.

D.     Omezení.  Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že bude jakékoli rozhodčí řízení omezeno na jednotlivý spor mezi společností EA a vámi.  V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem platí tato pravidla: a) k žádnému rozhodčímu řízení se nemůže připojit jiné rozhodčí řízení; b) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k rozhodčímu řízení s využitím skupinové žaloby ani k využití postupů skupinové žaloby; c) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k domnělému zahájení v zastoupení jménem veřejnosti nebo jakýchkoliv dalších osob. VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z POZICE JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Dále platí, že pokud se vy a společnost EA nedohodnete jinak, nemusí rozhodce provést konsolidaci nároků více osob a nemusí předsedat jakékoli formě zástupného nebo skupinového řízení.  Pokud se toto ustanovení ukáže jako nevymahatelné, bude celé toto ustanovení o řešení sporů / rozhodčím řízení považováno za zcela neplatné.

E.     Místo konání.  Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v místě, které je pro vás přiměřeně dostupné.  V případě osob žijících mimo USA bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie v USA a vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení či vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci tohoto soudu.

F.      Náhrady a poplatky za právní zástupce.  Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoliv nároku, který vznesete ke společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané společností EA před zasláním finálních písemných dokumentů rozhodci, bude společnost EA postupovat takto:

(a)   zaplatí vám 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD; a

(b)   uhradí vašemu případnému právnímu zástupci všechny poplatky a uhradí také veškeré výdaje (včetně výdajů a nákladů na odborné posudky), které vám nebo vašemu právnímu nástupci důvodně vzniknou při vyšetřování, přípravě a prosazování vašeho nároku v rozhodčím řízení („honorář právního zástupce“).

Kdykoli během řízení a na žádost, kterou libovolná strana podá do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy rozhodce vydá rozhodnutí, může rozhodce učinit opatření a řešit spory týkající se úhrady a náhrady poplatků, výdajů, alternativních plateb a honorářů právních zástupců.

Výše popsané právo úhradu na poplatků a výdajů za právní zástupce doplňuje jakékoli právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce, které vám může plynout z příslušných zákonů, ačkoli vám nemusí být náhrada za poplatky a výdaje za právní zástupce vyplacena dvakrát.  Společnost EA se vzdává jakéhokoli případného práva na náhradu poplatků a výdajů za právní zástupce v souvislosti s jakýmkoli rozhodčím řízením, které mezi společností EA a vámi proběhne.

G.     Omezení pravomoci rozhodce.  Rozhodce smí uložit určující nebo přikazující nápravu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a pouze v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy stanoveném jednotlivým nárokem této strany. 

H.     Změny smlouvy.  Bez ohledu na jakékoli ustanovení v této smlouvě, které tomuto odporuje, souhlasíme s tím, že pokud společnost EA v budoucnu provede jakékoli změny tohoto ustanovení o rozhodčím řízení (jiné než změnu adresy pro zaslání oznámení o sporu), můžete tyto změny odmítnout tím, že nám do třiceti (30) dní od provedení změny zašlete písemné oznámení na výše uvedenou adresu pro zaslání oznámení o sporu.  Odmítnutím jakékoli budoucí změny souhlasíte s tím, že se budou případné spory mezi námi řešit v rozhodčím řízení v souladu se zněním tohoto ustanovení.

 

16.  Úplné znění smlouvy.  Tato licenční smlouva představuje celou smlouvu mezi vámi a společností EA ohledně aplikace a nahrazuje všechny předchozí či současné dohody týkající se předmětu smlouvy. Žádné dodatky k této Licenční smlouvě ani její úpravy nebudou závazné, dokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány společností EA.  Žádné opomenutí ani zpoždění v uplatnění jakýchkoliv práv nebo zmocnění podle této smlouvy způsobené kteroukoliv ze stran nebude vykládáno jako vzdání se práva a žádné jednotlivé či částečné uplatnění libovolného práva nebo zmocnění podle této smlouvy předem nevylučuje další výkon práv podle této smlouvy.  V případě konfliktu mezi touto Licenční smlouvou a platnými kupními nebo jinými podmínkami jsou určující podmínky této Licenční smlouvy.


 

 

DODATEK A


MOBILNÍ REKLAMA:

Sítě Informace Volitelná možnost
12 Digit Marketing http://www.12digitmarketing.com/privacy-policy/ http://www.12digitmarketing.com/platform-privacy-policy/#choices
Aarki http://corp.aarki.com/privacy http://corp.aarki.com/privacy
AcuityAds https://www.acuityads.com/privacy-policy/ https://www.acuityads.com/opt-out/
Ad Knowledge Super Rewards http://www.srpoints.com/legal-center/privacy Odinstalovat program
AdColony http://adcolony.com/legal/privacy/ Není k dispozici
AdKnowledge http://www.adknowledge.com/privacy/ http://www.adknowledge.com/privacy/
AdMarvel http://operamediaworks.com/advertising-services-privacy-policy http://operamediaworks.com/choices/mobile_opt_out_mobile.php
AdMax Network Není k dispozici Není k dispozici
AdMob https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Adobe http://www.adobe.com/privacy.html http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
AdRally https://www.fusepowered.com/privacy-policy/ Není k dispozici
AdSense http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Anomaly http://anomaly.com/en/privacy-policy/ http://anomaly.com/en/privacy-policy/
Applovin https://www.applovin.com/privacy https://www.applovin.com/optout
Appreciate http://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms http://appreciate.mobi/page.html#/appoffers-opt-out
Arbor https://arbor.io/privacy/ https://pippio.com/optout/
Audience Trust http://www.audiencetrust.com/privacy.html http://www.audiencetrust.com/privacy.html
BAMx https://www.bam-x.com/#/privacy-policy https://www.bam-x.com/#/privacy-policy
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html http://optout.prod.bidr.io/optout
BrightRoll https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
BuzzCity http://www.buzzcity.com/privacy_policy Není k dispozici
Choozle https://choozle.com/privacy-policy http://www.networkadvertising.org/choices/
Circulate http://www.circulate.com/index.html#privacy https://portal.circulate.com/portal/public/opt-out
CPX Interactive http://www.cpxi.com/privacy-policy/ http://ad.yieldmanager.com/opt-out
Cuebiq http://www.cuebiq.com/privacypolicy http://www.cuebiq.com/privacypolicy#optout
DNSR Media http://www.dsnrmg.com/terms-conditions/ Není k dispozici
eBuzzing https://teads.tv/privacy-policy/ https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
Eyeota http://www.eyeota.com/privacy-policy/ http://www.eyeota.com/privacy-policy/
Eyeview https://www.eyeviewdigital.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/policy.php
Factual https://www.factual.com/privacy https://www.factual.com/privacy
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy Není k dispozici
GetJar http://www.getjar.com/info/privacy/ Není k dispozici
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Greystripe http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy Není k dispozici
GumGum http://www.gumgum.com/privacy-policy/ http://www.gumgum.com/adchoices/
HasOffers http://www.hasoffers.com/privacy-policy/ http://www.hasoffers.com/privacy-policy/
InMobi http://www.inmobi.com/privacy-policy/ http://www.inmobi.com/page/opt-out/
Inneractive http://inner-active.com/privacy-policy Není k dispozici
Jirbo, Inc. https://www.adcolony.com/privacy-policy/ https://www.adcolony.com/privacy-policy/
JumpTap http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Kargo http://www.kargo.com/privacy/ http://www.kargo.com/privacy/#opt-out
Loop http://www.loopinsight.com/privacy/ http://www.loopinsight.com/privacy/
MadHouse http://www.madhouse.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=239&lang=en Není k dispozici
MdotM http://www.mdotm.com/privacy-policy/ http://platform.mdotm.com/user/optout/
Medialets http://www.medialets.com/privacy/ http://www.medialets.com/privacy/
Millennial Media http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Mobclix http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
MobileFuse http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/ Není k dispozici
Mojiva http://welcome.mojiva.com/privacy/ Není k dispozici
MoPub http://www.mopub.com/legal/privacy/ http://www.mopub.com/legal/privacy/
Multi Channel Network http://www.mcn.com.au/privacy-policy Není k dispozici
Nexage http://www.nexage.com/privacy-policy/ Není k dispozici
RadiumOne http://radiumone.com/privacy/ http://radiumone.com/opt/
RhythmOne http://www.rhythmone.com/privacy-policy http://www.rhythmone.com/opt-out
RockYou Media http://rockyou.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Say Media (formerly Video Egg) http://www.saymedia.com/fine-print http://www.saymedia.com/fine-print
Sizmek http://www.sizmek.com/about-us/privacy http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Smaato http://www.smaato.com/privacy Není k dispozici
Smartclip http://www.smartclip.com/privacy-policy http://www.smartclip.com/privacy-policy
Social Games Advertising Network (a WeeWorld Company) Není k dispozici Není k dispozici
SponsorPay http://www.fyber.com/#privacy-policy Není k dispozici
Supersonic https://www.supersonic.com/privacy-policy/ https://www.supersonic.com/privacy-policy/
TapAd http://www.tapad.com/privacy-policy/ http://www.tapad.com/privacy-policy/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Tremor Media http://tremorvideo.com/en/privacy-policy http://tremorvideo.com/en/privacy-policy
Tribal Fusion http://exponential.com/privacy/ http://exponential.com/privacy/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Vdopia http://www.vdopia.com/mobile/privacy-policy http://www.vdopia.com/w3c/optout.php?portal=i
Velti http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
Vungle https://www.vungle.com/privacy/ https://www.vungle.com/privacy/
Where.com https://advertising.paypal.com/privacy-policy/ Není k dispozici
Wild Tangent http://www.wildtangent.com/legal/privacy Není k dispozici
Yume http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out
ZestAdz Není k dispozici Není k dispozici

MOBILNÍ ANALYTICKÉ SLUŽBY:

Poskytovatelé služeb Informace Volitelná možnost
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) http://www.omniture.com/en/privacy/product http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout
App Annie https://www.appannie.com/legal/privacy/?_ref=footer Není k dispozici
Crashlytics http://try.crashlytics.com/terms/ http://try.crashlytics.com/terms/
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ Není k dispozici
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy Není k dispozici
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Swrve https://www.swrve.com/privacy https://www.swrve.com/privacy
Talking Data https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=en_us https://www.talkingdata.com/optout.jsp?languagetype=en_us
Tap Stream https://tapstream.com/legal/privacy_policy/ https://tapstream.com/opt_out_confirmation/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/