LAATST BIJGEWERKT:  31 juli 2015

DIENSTVOORWAARDEN ELECTRONIC ARTS
OPMERKING: SECTIE 20 BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN AFSTANDSVERKLARING VOOR REPRESENTATIEVE ACTIES. DIT HEEFT INVLOED OP UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET EA. LEES DE TEKST DOOR.

Deze dienstvoorwaarden en alle aanvullende voorwaarden, zoals die op gezette tijden worden gewijzigd, bepalen het gebruik uwerzijds van alle online of mobiele producten of diensten waartoe u toegang heeft, alle producten of diensten die een internetverbinding of EA-account vereisen om toegang tot de producten/diensten te krijgen, de producten/diensten te installeren of de producten/diensten te spelen, alsmede EA-accounts waarmee u zich toegang verschaft tot mobiele producten of diensten (EA-diensten) die worden aangeboden door Electronic Arts of haar dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven (samen "EA") voor pc's, spelsystemen of mobiele apparaten.

Indien u zich bevindt in de Verenigde Staten, Canada of Japan, vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Indien u woonachtig bent in een ander land, zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in het bedrijvenregister van Genève met het bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland. Indien er aanvullende voorwaarden en/of overeenkomsten van toepassing zijn op de EA-diensten die door u worden gebruikt, valt het gebruik van EA-diensten uwerzijds ook onder die aanvullende voorwaarden en/of overeenkomsten.

Deze dienstvoorwaarden, alsmede het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com/nl (dat middels verwijzing in dit document wordt opgenomen), vormen wettelijk bindende contracten tussen u en EA. Door gebruik te maken van EA-diensten, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent (of de leeftijd van meerderjarigheid hebt bereikt indien deze geen 18 jaar bedraagt in het land waarin u woont) of dat u deze overeenkomst met uw ouder of voogd hebt doorgelezen en dat hij of zij namens u akkoord gaat met deze dienstvoorwaarden en volledige verantwoordelijkheid neemt voor de naleving van deze voorwaarden uwerzijds. U verklaart dat u en/of uw ouder of voogd volledig handelingsbekwaam zijn om de bepalingen, voorwaarden, verplichtingen, voorstellingen van zaken en verantwoordelijkheden aan te gaan die in deze dienstvoorwaarden uiteen worden gezet, en dat zij deze dienstvoorwaarden zullen naleven.

U verklaart dat u terms.ea.com/nl periodiek zult bezoeken voor nieuwe informatie en voorwaarden waaronder het gebruik van EA-diensten uwerzijds valt. EA kan de dienstvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Herzieningen van voorwaarden die invloed hebben op bestaande EA-diensten zijn dertig (30) dagen na plaatsing op terms.ea.com/nl van kracht. Voorwaarden voor nieuwe EA-diensten zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op terms.ea.com/nl. EA dwingt geen wezenlijke wijzigingen in deze overeenkomst af jegens accounthouders zonder uitdrukkelijke instemming met de gewijzigde voorwaarden.

Inhoudsopgave

1. EA-account
2. Content
3. Rechten
4. Het gebruik van content en rechten/algemene licentiebeperkingen
5. Content en opeisbaarheid rechten
6. Content van derden contribueren aan EA-diensten
7. Toekenning UGC-licentie aan EA en anderen
8. Virtuele EA-valuta
9. Beëindiging van EA-diensten
10. Annulering van uw account
11. Gedragscode
12. Diensten die niet onder toezicht van EA staan
13. Software, hulpprogramma's en hulpmiddelen
14. Wetten op het gebied van exportbeperking
15. Updates voor EA-diensten
16. Beperkingen van garantie en aansprakelijkheid
17. Vrijwaring
18. Links naar sites van derden
19. Algemene voorwaarden
20. Oplossing van geschillen via bindende arbitrage
21. Volledige overeenkomst
22. Opmerking voor inwoners van Californië
23. Aanvullende voorwaarden1. EA-account

U heeft mogelijk een EA-account (voorheen bekend als een Origin-account) (account) nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van sommige EA-diensten. Indien u vragen heeft over de registratie van accounts, kunt u contact met ons opnemen door een bezoek te brengen aan help.ea.com/nl, support.popcap.com (voor producten van PopCap) of swtor.com/support (voor Star Wars™: The Old Republic).

Om een account aan te maken, moet u beschikken over een e-mailadres en waarheidsgetrouwe en geldige gegevens verstrekken. U moet in aanmerking komen voor het gebruik van de EA-dienst waarvoor u zich registreert. Daarnaast vereisen sommige EA-diensten mogelijk dat u een "gebruikersnaam" of een "persona" aanmaakt die u in games en online vertegenwoordigt. Gebruikersnamen en persona's zijn gekoppeld aan uw account. U mag geen gebruikersnaam of persona gebruiken die door iemand anders wordt gebruikt, vulgair of aanstootgevend is of op andere wijze inbreuk maakt op de dienstvoorwaarden.

U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account. Uw account kan worden opgeheven indien iemand anders zich via dit account bezighoudt met zaken die inbreuk maken op de dienstvoorwaarden of anderszins ongepast of illegaal zijn. U mag het wachtwoord van uw account niet aan anderen verstrekken. EA zal u niet om uw wachtwoord vragen en zal geen contact initiëren waarbij om antwoorden op beveiligingsvragen voor wachtwoorden wordt gevraagd.

2. Content  

Onder "content" van EA-diensten vallen software, technologie, tekst, forumberichten, chatberichten, profielen, widgets, berichten, links, e-mails, muziek, geluid, graphics, afbeeldingen, video, code en al het audiovisuele of andere materiaal dat verschijnt in of kan worden herleid naar EA-diensten, alsmede het ontwerp van onze websites. Onder content valt tevens door gebruikers gegenereerde content (UGC). UGC omvat maar is niet beperkt tot accountpersona's, forumberichten, profielcontent en andere content die gebruikers aan EA-diensten hebben bijgedragen. EA-content en UGC worden samen "content" genoemd.  Alle content (met uitzondering van UGC die hieronder wordt besproken in Sectie 6 en 7) is eigendom van EA of gelieerde bedrijven, dochtermaatschappijen, licentiegevers of leveranciers. U draagt het volledige risico voor de volledigheid, nauwkeurigheid en/of bruikbaarheid van UGC in EA-diensten.  

3. Rechten

"Rechten" zijn gelicenseerde rechten die door u zijn toegekend, toegewezen, geleverd en/of aangekocht om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van online of offline elementen of functies van EA-diensten en/of producten. Rechten omvatten onder andere betaalde en gratis downloadbare content; vrij te spelen content; digitale content, met inbegrip van extra of verbeterde functionaliteit, contentabonnementen; virtuele activa; gebruiksrechten gekoppeld aan ontgrendelingssleutels of codes, seriecodes en/of online verificatie van welke aard dan ook; in-game achievements; virtuele punten, munten of valuta (elk apart of gezamenlijk gedefinieerd als “virtuele EA-valuta”).

4. Het gebruik van content en rechten/algemene licentiebeperkingen

EA verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve licentie om content en rechten te gebruiken waartoe u toegang heeft, ten behoeve van persoonlijk, privaat, niet-commercieel, niet-overdraagbaar en beperkt gebruik, uitsluitend zoals in dit document uiteen wordt gezet en zoals uiteen wordt gezet in aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de EA-diensten waartoe u zichzelf toegang verschaft. Content en rechten en alle andere intellectuele-eigendomsrechten op EA-diensten alsmede de producten en diensten die worden aangeboden via EA-diensten zijn eigendom van EA of andere licentiegevers van EA, en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het gebied van auteursrechten, handelsuitingen, octrooien en handelsmerken, internationale conventies en andere wetten die intellectuele-eigendomsrechten en gerelateerde eigendomsrechten beschermen. U mag content en/of rechten van EA-diensten niet kopiëren, openen of downloaden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Daarnaast mag u content of rechten niet verspreiden, openbaar uitvoeren of tentoonstellen, leasen, verkopen, verzenden, overdragen, publiceren, bewerken, kopiëren, huren, sublicenseren, decompileren, disassembleren of ontleden, noch mag u hiervan werken afleiden of op andere wijze ongeoorloofd gebruik van content of rechten maken. Alle vormen van commercieel gebruik zijn verboden. U verklaart dat u kennisgevingen inzake rechten op het gebied van auteursrechten, octrooien en handelsmerken of andere eigendomsrechten die aan content zijn toegevoegd niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen. Uw rechten zijn onderhevig aan naleving uwerzijds van deze dienstvoorwaarden alsmede alle andere van toepassing zijnde voorwaarden.

EA behoudt alle rechten/aanspraken op en belangen in content, rechten, EA-diensten en alle bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend in deze dienstvoorwaarden. Het toegestane gebruik uwerzijds van content en rechten dat hierboven wordt beschreven, is beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten van EA en omvat geen rechten op andere octrooien of intellectuele eigendommen. Het maken van ongeoorloofde kopieën of de verspreiding van content en/of rechten in EA-diensten kan leiden tot opheffing van uw account(s), een verbod op het gebruik van EA-diensten en verdere gerechtelijke stappen zoals uiteen wordt gezet in Sectie 9 hieronder. Eigenaars van content en/of rechten kunnen gerechtelijke stappen tegen u nemen voor ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendommen.

5. EA-diensten, content en opeisbaarheid rechten

Rechten kunnen alleen worden ontleend aan accounts van wettelijke inwoners van landen waarin toegang tot en gebruik van content en rechten is toegestaan. Rechten kunnen alleen worden aangekocht of verworven van EA of een bevoegde verkoper. EA behoudt het recht voor om verzoek(en) om rechten te weigeren, en EA behoudt het recht voor om verzoeken om rechten om wat voor reden dan ook te beperken of te blokkeren.  

Wij garanderen niet dat EA-diensten, content of rechten te allen tijde, in alle landen en/of geografische locaties of op een bepaald moment beschikbaar zullen zijn, of dat wij bepaalde content of rechten gedurende een bepaalde periode zullen blijven aanbieden. Wij behouden het recht voor om content en rechten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Zodra u uw rechten heeft verzilverd, is deze content niet retourneerbaar, inwisselbaar of restitueerbaar voor andere rechten of contant geld, of andere goederen of diensten, behoudens eventuele retourneringsrechten die u mogelijk heeft krachtens Sectie 16 of het van toepassing zijnde consumentenrecht in uw rechtsgebied.

6. UGC bijdragen aan diensten van EA

EA screent alle UGC niet van tevoren en onderschrijft UGC die u en andere gebruikers naar EA-diensten sturen niet, noch keurt zij deze goed. U bent volledig verantwoordelijk voor uw UGC en kunt aansprakelijk worden gesteld voor UGC die u plaatst.

EA respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. U moet wettelijk gerechtigd zijn om UGC naar EA-diensten te uploaden. U mag geen UGC uploaden naar of plaatsen in EA-diensten die inbreuk maken op de auteurs-, handelsmerk- of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, noch mag u UGC uploaden die inbreuk maakt op de wet, deze dienstvoorwaarden en/of privacy- of persoonlijkheidsrechten van derden. U mag alleen UGC uploaden die u van de eigenaar of wettelijk gezien mag uploaden. EA mag zonder voorafgaande kennisgeving en geheel handelend naar eigen inzicht UGC verwijderen die mogelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendommen of andere rechten van derden. Indien u herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van EA of derden, kan EA uw account zonder voorafgaande kennisgeving opheffen. Indien uw account(s) wordt/worden opgeheven krachtens dit lid, heeft u geen recht op restitutie van andere kosten die u heeft betaald, en heeft u niet langer toegang tot rechten die aan uw account zijn gekoppeld.

EA behoudt het recht voor (maar is niet verplicht tenzij dat wettelijk wordt vereist) om UGC om wat voor reden dan ook te verwijderen, te blokkeren, te bewerken, te verplaatsen of uit te schakelen, zelfs als EA bepaalt dat UGC inbreuk maakt op deze voorwaarden. Het besluit om UGC of andere content te verwijderen wordt te allen tijde uitsluitend en definitief genomen door EA zelf. EA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor UGC, verwijdering van UGC, of het uitblijven van of vertragingen in de verwijdering van UGC of andere content.

7. Toekenning UGC-licentie aan EA en anderen

Indien u UGC contribueert aan een EA-dienst, verleent u EA en haar licentiegevers uitdrukkelijk het niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, volledige, sublicenseerbare en onherroepelijke recht om UGC of delen daarvan op welke wijzen, in welke vormen, in welke media en op welke forums dan ook, of deze nu bekend zijn of later worden uitgevonden, zonder voorafgaande kennisgeving, betaling of toeschrijving aan u of derden te citeren, te herplaatsen, te publiceren, te gebruiken, te bewerken, te vertalen, te archiveren, op te slaan, te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verkopen, te licenseren, af te drukken, te sublicenseren, te verspreiden, te verzenden, uit te zenden, anderszins over te brengen, in het openbaar tentoon te stellen, uit te voeren of hier werken van af te leiden. U verleent EA en haar licentiegevers alle licenties, toestemmingen en vergunningen om EA en haar licentiegevers in staat te stellen de genoemde UGC voor dergelijke doeleinden te gebruiken. U doet afstand van en verklaart geen beroep te doen op morele of gelijksoortige rechten die u mogelijk op dergelijke UGC heeft.

Indien de EA-dienst waaraan u UGC contribueert andere gebruikers toestaat om als onderdeel van de EA-dienst toegang tot deze UGC te krijgen en deze UGC te gebruiken, verleent u tevens alle andere gebruikers van de betreffende EA-dienst het recht om uw UGC zonder verdere kennisgeving, toeschrijving of compensatie aan u te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, tentoon te stellen, uit te voeren, hier werken van af te leiden en anderszins over te brengen en te verspreiden.

8. Virtuele EA-valuta

Bepaalde EA-diensten kunnen virtuele punten, munten of valuta (“virtuele EA-valuta”) beschikbaar maken in-game. Door virtuele EA-valuta van EA of erkende partners of gelieerde bedrijven van EA aan te schaffen, te verzamelen of anderszins te ontvangen, verkrijgt u een niet-overdraagbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en een keuze te maken uit de content die EA uitdrukkelijk beschikbaar stelt met de van toepassing zijnde EA-dienst.

Virtuele EA-valuta hebben geen geldelijke waarde en vertegenwoordigen geen enkele valuta en geen enkel eigendom. Virtuele EA-valuta mogen niet worden verkocht, verhandeld, overgedragen of uitgewisseld voor contant geld; ze mogen uitsluitend worden verzilverd voor in-game content van EA. Virtuele EA-valuta worden niet gerestitueerd, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van EA of via een andere wijze die wordt vereist door de wet.

9. Beëindiging van EA-diensten

EA kan toegang tot EA-diensten of onderdelen van deze EA-diensten te allen tijde beëindigen door u over een dergelijke beëindiging te informeren binnen de tijdsduur die stond aangegeven toen u lid werd van de betreffende EA-dienst, of indien geen opzegtermijn voor de beëindiging stond aangegeven, binnen dertig (30) dagen nadat een dergelijke kennisgeving (handelend naar eigen inzicht van EA) is verzonden via e-mail of is geplaatst op het van toepassing zijnde product of de van toepassing zijnde EA-dienst of op http://www.ea.com/nl/1/kennisgeving-online-diensten.

EA kan de toegang tot EA-diensten geheel handelend naar eigen inzicht tevens beëindigen indien EA (handelend naar eigen inzicht) bepaalt dat gebruik van de EA-diensten uwerzijds de EA-diensten minder veilig maakt voor anderen en/of minderjarigen, of vanwege illegaal of ongepast gebruik van EA-diensten, content, rechten, producten of intellectueel eigendom van EA. Bij beëindiging raakt u mogelijk uw gebruikersnaam en persona kwijt. Indien u meer dan één (1) account heeft, kan EA al uw accounts opheffen en alle gerelateerde rechten beëindigen. Als reactie op een overtreding van deze dienstvoorwaarden of alle andere overeenkomsten die van toepassing zijn op EA-diensten waartoe u toegang heeft, kan EA een waarschuwing geven, uw account schorsen, rechten die aan uw account en/of apparatuur zijn gekoppeld selectief verwijderen of intrekken, alle accounts die u heeft geregistreerd met onmiddellijke ingang opheffen en/of toegang tot alle EA-diensten of bepaalde EA-diensten vanaf uw apparatuur en/of machine tijdelijk of permanent intrekken. U erkent dat EA u in dergelijke gevallen niet in kennis hoeft te stellen alvorens zij actie onderneemt om uw account te schorsen of op te heffen, uw apparatuur tijdelijk of permanent bij een aantal of alle EA-diensten te verbannen of rechten die aan uw account zijn gekoppeld selectief te verwijderen of in te trekken. Indien EA uw account opheft, mag u niet zonder uitdrukkelijke toestemming van EA opnieuw deelnemen aan een EA-dienst. EA behoudt het recht voor om het aanhouden van accounts of de levering van EA-diensten te weigeren. U mag personen van wie de accounts door EA zijn ingetrokken geen toestemming geven voor het gebruik van uw account.

EA beschouwt een stornomelding van een betaling vanaf een account als overtuigend bewijs van fraude op uw account. Voor uw eigen veiligheid mag EA uw account na kennisgeving van een stornering tijdelijk of permanent blokkeren en/of de EA-diensten gekoppeld aan uw account selectief verwijderen, intrekken of in beslag nemen.

Indien uw account of een bepaald abonnement op een EA-dienst die aan uw account is gekoppeld wordt beëindigd of geschorst, of indien rechten van uw account selectief worden verwijderd of ingetrokken, en/of indien toegang tot sommige of alle EA-diensten vanaf uw apparatuur tijdelijk of permanent wordt ingetrokken, krijgt u geen restitutie (zie in alle andere omstandigheden Sectie 16 voor uw restitutierechten), worden er geen rechten gecrediteerd of naar contant geld of andere vergoedingen geconverteerd, en krijgt u geen verdere toegang tot uw accounts of rechten die zijn gekoppeld aan uw account of de EA-dienst in kwestie. Indien u van mening bent dat er abusievelijk maatregelen tegen uw account of apparatuur zijn getroffen, neemt u contact op met de klantenservice via help.ea.com/nl, support.popcap.com (voor producten van PopCap) of swtor.com/support (voor Star Wars™: The Old Republic).

10. Annulering van uw account

U heeft te allen tijde het recht om uw account of een bepaald abonnement op een EA-dienst te annuleren. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen in deze dienstvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalmiddel uit staking van het gebruik van EA-diensten en de annulering van uw account of van toepassing zijnde abonnementen. U begrijpt en verklaart dat de annulering van uw account of een bepaald abonnement uw enige recht en rechtsmiddel is bij geschillen met EA, met inbegrip van geschillen gerelateerd aan of voortvloeiende uit: (1) bepalingen in deze dienstvoorwaarden of de handhaving of toepassing van deze dienstvoorwaarden door EA; (2) de content en rechten die beschikbaar zijn via EA-diensten of wijzigingen in content of rechten die geleverd worden via EA-diensten; (3) de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van EA-diensten en/of content of rechten daarop; of (4) de hoogte of het type van de kosten, van toepassing zijnde belastingen, toeslagen of factureringsmethoden voor EA-diensten en/of content of rechten daarop.

Om uw account te annuleren, neemt u contact op met de afdeling Klantenservice van EA via help.ea.com/nl, support.popcap.com (voor producten van PopCap) of swtor.com/support (voor Star Wars™: The Old Republic). EA behoudt het recht voor om door u gemaakte kosten en toeslagen te innen voordat u uw account of een abonnement op een EA-dienst annuleert. U bent vóór annulering uwerzijds tevens verantwoordelijk voor bedragen die u schuldig bent aan andere leveranciers of contentproviders. Alle verschuldigde of onbetaalde kosten en andere niet-opgeloste problemen met EA-diensten moeten worden voldaan/opgelost voordat u een nieuw account registreert.

11. Gedragscode

U overtreedt de dienstvoorwaarden indien u zich naar mening van EA bezighoudt met:

- Het plaatsen, verzenden, promoten of verspreiden van content die illegaal is.
- Het intimideren, bedreigen, in verlegenheid brengen, spammen of anderszins in ongewenste situaties brengen van andere spelers, zoals het herhaaldelijk verzenden van ongewenste berichten of het persoonlijk aanvallen van mensen vanwege hun ras, seksuele geaardheid, religie, afkomst, enzovoort, dan wel het plaatsen van beweringen hierover.
- Het organiseren, mogelijk maken of deelnemen aan activiteiten, groepen of gilden die schadelijk, beledigend, haatdragend, racistisch, etnisch, religieus of anderszins beledigend, obsceen, dreigend, intimiderend, vulgair, seksueel getint of lasterlijk zijn, inbreuk maken op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere zaken, gedrag aanmoedigen dat wettelijk niet is geoorloofd of in alle redelijkheid aanstootgevend en/of ongepast is. Haat zaaien wordt niet getolereerd.
- Het gebruik van beledigende, aanstootgevende of lasterlijke schermnamen en/of persona's.
- Storend gedrag tentoonspreiden in chatzones, spelzones, forums of andere zones of aspecten van EA-diensten. Storend gedrag omvat maar is niet beperkt tot gedrag dat de normale gameplay of dialoog binnen een EA-dienst hindert. Storend gedrag omvat tevens (maar is niet beperkt tot) commerciële berichten, aanbiedingen en advertenties.
- Het verstoren van gesprekken in chatruimten met vulgaire taal, beledigingen, het herhaaldelijk indrukken van de return-toets of het invoeren van grote afbeeldingen zodat het scherm te snel voorbijschuift en niet meer kan worden gelezen, buitensporig geschreeuw [alles in hoofdletters] om andere gebruikers te storen, "spamming" of flooding [het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde tekst].
- Uzelf voordoen als iemand anders (met inbegrip van beroemdheden), valselijk aangeven dat u een werknemer of vertegenwoordiger van EA bent of pogingen om gebruikers te misleiden door aan te geven dat u EA of gelieerde bedrijven van EA vertegenwoordigt.
- Pogingen om wachtwoorden, accountgegevens of andere privégegevens van andere afnemers van EA-diensten te verkrijgen.
- Het uploaden van software of content waarvan u niet de eigenaar bent of waarvoor u geen toestemming heeft om deze vrijelijk te verspreiden.
- Het overtreden van aanvullende gedragsregels die van toepassing zijn op een specifieke EA-dienst waarvan u gebruikmaakt.
- Het promoten, aanmoedigen of deelnemen aan activiteiten die gerelateerd zijn aan hacken, phishen, het misbruik maken van exploits of cheats en/of verspreiding van gekopieerde software en/of virtuele valuta/items.
- Het uploaden van bestanden die een virus, worm, spyware, tijdbommen of beschadigde gegevens bevatten, of andere computerprogramma's die EA-diensten kunnen beschadigen, hinderen of verstoren.
- Het plaatsen van berichten voor andere doeleinden dan persoonlijke communicatie, met inbegrip van advertenties of promotieberichten, kettingbrieven, piramidespellen of andere commerciële activiteiten.
- Ongepast gebruik van in-gameondersteuning of klaagknoppen, of het indienen van valse meldingen bij EA-personeel.
- Het gebruik of de verspreiding van onbevoegde "geautomatiseerde" softwareprogramma's, softwareprogramma's met "macro's" of andere softwareprogramma's of toepassingen met "cheat utilities".
- Het gebruik van software of tools om het spel te hacken/wijzigen of vals te spelen.
- (Poging tot) wijziging van bestanden of andere onderdelen van de EA-dienst indien EA u hier geen specifieke toestemming voor heeft gegeven.
- Het plaatsen of publiceren van iemands persoonlijke gegevens via een EA-dienst.
- Pogingen om transmissies naar of van de servers voor een EA-dienst te verhinderen, te hacken of te ontcijferen.
- Het gebruik en de publicatie van exploits en/of cheats.
- Pogingen om EA-software in of via diensten te gebruiken die niet onder toezicht van Electronic Arts staan of waarvoor Electronic Arts geen toestemming heeft gegeven. Dergelijk gebruik is op eigen risico en kan u onderwerpen aan aanvullende of andere voorwaarden. EA is niet verantwoordelijk voor gebruik uwerzijds van EA-software in of via diensten die niet onder toezicht van Electronic Arts staan.
- Het hinderen van anderen die via een EA-dienst willen spelen of het verrichten van handelingen die verhinderen dat een EA-dienst door alle gebruikers kan worden afgenomen, of die de kosten hiervoor wezenlijk verhogen.
- U mag uw account of persoonlijke toegang tot EA-diensten, content of rechten niet verkopen, kopen, verhandelen of anderszins overdragen, ook niet via veilingwebsites, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming van EA heeft gekregen.
- U mag geen activiteiten ondernemen die inbreuk maken op de wetten van welk rechtsgebied dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot inbreuk op auteursrechten, inbreuk op handelsmerken, laster, inbreuk op privacy, identiteitsdiefstal, hacken, stalken, fraude en de verspreiding van gekopieerde software.
- Het plaatsen of verzenden van ongevraagde advertenties, promotiematerialen of andere aanbiedingen in het spel of op de forums.
- Misbruik van bugs, niet-gedocumenteerde functies, ontwerpfouten of problemen in het spel.
- “Role-playing” is geen excuus voor een overtreding van dit of een ander beleid.

Voor specifieke EA-diensten kunnen aanvullende regels worden geplaatst die van toepassing zijn op uw gedrag tijdens het gebruik van deze diensten.  

U dient tijdens het gebruik van EA-diensten tevens alle nationale, provinciale en gemeentelijke wetten, regelgevingen en regels na te leven die van toepassing zijn op uw activiteiten. EA behoudt het recht voor om uw account op te heffen en het gebruik uwerzijds van alle EA-diensten te blokkeren indien uw account wordt gebruikt voor illegale activiteiten of het overtreden van deze dienstvoorwaarden.  

Tenzij anders aangegeven, wordt er niet vereist of verwacht dat EA online activiteiten in EA-diensten observeert of registreert, met inbegrip van communicatie. EA behoudt echter het recht voor om online activiteiten in EA-diensten te observeren en/of te registreren, en u geeft EA uitdrukkelijk toestemming om uw activiteiten te observeren en te registreren. EA behoudt het recht voor om geheel handelend naar eigen inzicht content uit EA-diensten te verwijderen. EA is niet aansprakelijk voor overtredingen van deze overeenkomst door u of derden.

Indien u andere gebruikers ontmoet die de gedragsregels overtreden, dient u deze overtredingen bij EA te melden via de functies "Help" of "Misbruik melden" van de betreffende EA-dienst (indien beschikbaar) of door contact op te nemen met de klantenservice op help.ea.com/nl, support.popcap.com (voor producten van PopCap) of swtor.com/support (voor Star Wars™: The Old Republic).

12. Diensten die niet onder toezicht van EA staan

Sommige producten bieden u de mogelijkheid om EA-software te gebruiken in of via een dienst die niet onder toezicht van EA staat. U kunt bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om EA-software online te spelen op servers die geen eigendom van EA zijn of die niet onder toezicht van EA staan. EA is niet verantwoordelijk voor gebruik uwerzijds van EA-software in of via dergelijke diensten en heeft geen invloed op de wijze waarop deze diensten worden aangeboden, beheerd of aangestuurd. Dergelijk gebruik van diensten die niet onder toezicht van EA staan, is op eigen risico en kan u onderwerpen aan aanvullende of andere voorwaarden en beperkingen van derden die de dienst aanbieden.

13. Software, hulpprogramma's en hulpmiddelen

EA-diensten kunnen vereisen of toestaan dat u software, software-updates of patches, of andere hulpprogramma's en hulpmiddelen van EA of haar licentiegevers downloadt op uw computer, amusementssysteem of apparaat (EA-software). EA verleent u een niet-exclusieve, beperkte licentie om EA-software uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die door EA worden vermeld op het moment waarop de EA-software aan u beschikbaar wordt gesteld. Indien er bij de EA-software een licentieovereenkomst voor eindgebruikers of een toegangs- en licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt geleverd, valt het gebruik uwerzijds van de EA-software onder de voorwaarden van die licentieovereenkomst. U mag het gebruik van of de toegang tot EA-software niet sublicenseren, noch mag u anderen hiervoor kosten in rekening brengen. U mag de EA-software niet vertalen, ontleden, decompileren of disassembleren, noch mag u hiervan werken afleiden. U mag de EA-software niet wijzigen of gebruiken op een wijze waarvoor EA u geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend. U begrijpt dat de introductie door EA van diverse technologieën niet op alle platforms even consistent zal zijn en dat de prestaties van EA-software en gerelateerde EA-diensten kunnen verschillen, afhankelijk van uw computer en andere apparatuur.

Electronic Arts kan u op gezette tijden voorzien van updates of wijzigingen in EA-software. U begrijpt dat bepaalde updates en wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn om het gebruik van de EA-software en EA-diensten voort te zetten.

14. Wetten op het gebied van exportbeperking

EA-software kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportbeperkingen en exportbeperkingen van andere rechtsgebieden. Door EA-software te downloaden van EA, garandeert u dat u zich niet bevindt in landen, en dat u geen EA-software exporteert naar personen of plaatsen waarvoor een embargo geldt van de Verenigde Staten, de Europese Unie of andere rechtsgebieden.

U verklaart u te houden aan het Amerikaanse recht en ander toepasselijk recht op het gebied van exportbeperkingen. U verklaart dat u zonder de vereiste toestemming van de overheid geen content of EA-software die onder beperkingen van dergelijk recht valt elektronisch of anderszins naar nationale bestemmingen zult verzenden indien dit door genoemde wetten wordt verboden en u verklaart u te houden aan de instructies van diezelfde overheid die bij deze toestemming worden gegeven. U verklaart verder geen gegevens of software naar EA-diensten te uploaden die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de overheid kan worden geëxporteerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bepaalde typen versleutelingssoftware. De garanties en verplichtingen in deze Sectie blijven gelden na beëindiging van deze overeenkomst.

15. Updates voor EA-diensten

BELANGRIJK: EA ACHT HET MOGELIJK NOODZAKELIJK OM BEPAALDE PARAMETERS BIJ TE WERKEN OF TE RESETTEN OM DE GAMEPLAY EN HET GEBRUIK VAN EA-DIENSTEN IN EVENWICHT TE BRENGEN. DEZE UPDATES OF "RESETS" KUNNEN TERUGVALLEN IN DE BETREFFENDE SPELWERELD VEROORZAKEN EN GEVOLGEN HEBBEN VOOR PERSONAGES, GAMES, GROEPEN OF ANDERE RECHTEN DIE ONDER UW TOEZICHT VALLEN. EA BEHOUDT HET RECHT VOOR OM DEZE UPDATES UIT TE VOEREN EN IS JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK VOOR DEZE WIJZIGINGEN.

16. Beperkingen van garantie en aansprakelijkheid

U VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN EA-DIENSTEN, EA-SOFTWARE, CONTENT, RECHTEN EN INTERNET VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS, VOOR ZOVER DAT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN. EA-DIENSTEN, EA-SOFTWARE, EA-PRODUCTEN, CONTENT, RECHTEN EN DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE FEITELIJKE STAAT EN UITSLUITEND WANNEER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN, ZONDER WELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAN OOK, TENZIJ DERGELIJKE GARANTIES OF ANDERE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN JURIDISCH NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN. HIER VINDT U MEER INFORMATIE OVER WETTELIJKE GARANTIES EN ANDERE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED. VOOR INFORMATIE OVER CONSUMENTENRECHTEN VAN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN GAAT U NAAR http://help.ea.com/nl/article/origin-au-returns-and-cancellations/. BEHOUDENS DEZE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED WORDT ER GEEN GARANTIE GEGEVEN VOOR DE KWALITEIT, FUNCTIONALITEIT, BESCHIKBAARHEID OF PRESTATIES VAN EA-SOFTWARE OF EA-DIENSTEN. EA AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET NIET KUNNEN VERKRIJGEN OF GEBRUIKEN VAN CONTENT, RECHTEN, GOEDEREN OF DIENSTEN. EA LEVERT EA-DIENSTEN OP EEN BASIS DIE COMMERCIEEL ALS REDELIJK MAG WORDEN BESCHOUWD EN GARANDEERT NIET DAT U IN STAAT ZULT ZIJN OM OP DOOR U GEKOZEN TIJDEN EN LOCATIES TOEGANG TOT EA-DIENSTEN TE KRIJGEN OF DEZE TE GEBRUIKEN, OF DAT EA VOLDOENDE CAPACITEIT HEEFT VOOR EA-DIENSTEN IN HUN GEHEEL OF BINNEN EEN SPECIFIEK GEOGRAFISCH GEBIED.

U VERKLAART DAT UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VOOR GESCHILLEN MET EA OF HAAR LICENTIEGEVERS VOORTVLOEIENDE UIT OF GERELATEERD AAN EA-DIENSTEN EN/OF EA-PRODUCTEN BESTAAT UIT HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN EA-DIENSTEN EN HET ANNULEREN VAN UW ACCOUNT, VOOR ZOVER DAT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN. U VERKLAART DAT EA EN HAAR LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS EN GELIEERDE BEDRIJVEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (HET UITBLIJVEN VAN) ACTIES HUNNERZIJDS OF VAN ANDERE PERSONEN MET BETREKKING TOT GEDRAGINGEN, COMMUNICATIE OF CONTENT IN EA-DIENSTEN OF BIJ HET GEBRUIK VAN EA-SOFTWARE. IN GEEN GEVAL VOERT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EA OF HAAR LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, PARTNERS, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN EN DIRECTEURS (SAMEN "GELIEERDE BEDRIJVEN") VERDER DAN HET BEDRAG DAT U EA HEEFT BETAALD VOOR EA-DIENSTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN EA, HAAR LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK UWERZIJDS VAN EA-DIENSTEN, EA-SOFTWARE, HET INTERNET OF ANDERE CLAIMS DIE OP ENIGERLEI WIJZE ZIJN GERELATEERD AAN GEBRUIK UWERZIJDS VAN EA-DIENSTEN OF ACCOUNTS. HOEWEL EA TOT OP REDELIJKE HOOGTE COMMERCIËLE MIDDELEN INZET OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN, AANVAARDEN EA EN HAAR LICENTIEGEVERS GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW SOFTWARE OF HARDWARE EN ANDERE VERLIEZEN OF SCHADE DIE U OF DERDEN HEBBEN OPGELOPEN, ONGEACHT OF HET GAAT OM DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE AAN UW COMPUTER EN/OF APPARATUUR EN ONGEACHT HOE DEZE IS ONTSTAAN, TEN GEVOLGE VAN TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN EA-DIENSTEN, CONTENT EN EA-SOFTWARE.

AANGEZIEN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EA, DE LICENTIEGEVERS VAN EA EN GELIEERDE BEDRIJVEN IN DEZE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN BEPERKT VOOR ZOVER DAT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN. BEHOUDENS WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED ONDERSCHRIJFT EA GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA EA WORDEN AANGEBODEN, NOCH BIEDT ZIJ HIERVOOR ENIGE GARANTIE. EA IS GEEN PARTIJ IN DE BEWAKING VAN TRANSACTIES TUSSEN U EN ANDERE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN, NOCH IS ZIJ HIER OP ENIGERLEI WIJZE VOOR VERANTWOORDELIJK. HIER VINDT U MEER INFORMATIE OVER WETTELIJKE GARANTIES EN ANDERE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED. VOOR INFORMATIE OVER CONSUMENTENRECHTEN VAN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN GAAT U NAAR http://help.ea.com/nl/article/origin-au-returns-and-cancellations/.

17. Vrijwaring

U verklaart dat u EA, haar licentiegevers en gelieerde bedrijven, contractanten, leveranciers en contentproviders op verzoek van EA en/of haar licentiegevers zult verdedigen tegen en vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan inbreuk op deze dienstvoorwaarden en waarvoor u verantwoordelijk bent, of die verband houden met verspreiding uwerzijds van content in of via EA-diensten. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, verklaart u EA en haar licentiegevers te vrijwaren van ongepast of illegaal gebruik van uw account, met inbegrip van illegaal of ongepast gebruik van uw account door iemand die van u toestemming heeft gekregen voor het gebruik van uw account. U verklaart dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor gebruik uwerzijds van EA-diensten en al uw communicatie en activiteit in EA-diensten, met inbegrip van alle content die u contribueert, en dat u EA, de licentiegevers van EA en gelieerde bedrijven vrijwaart van alle aansprakelijkheid en schade voortvloeiende uit uw gedrag in EA-diensten, met inbegrip van alle content die u contribueert.

EA en haar licentiegevers behouden het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle over te nemen van zaken die anders onderhevig zouden zijn aan vrijwaring uwerzijds. In dat geval bent u verder niet verplicht om EA en/of haar licentiegevers in deze te vrijwaren. Deze Sectie blijft geldig na beëindiging van deze dienstvoorwaarden.  

18. Links naar sites van derden

EA-diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden, met inbegrip van adverteerders en andere contentproviders. Die sites kunnen gegevens verzamelen of om uw persoonlijke gegevens vragen. EA houdt geen toezicht op dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de content en het privacybeleid van deze sites, of de vergaring, het gebruik of de openbaarmaking van gegevens die deze sites mogelijk verzamelen.

19. Algemene voorwaarden

A. Rechtsmiddelen. U verklaart dat deze dienstvoorwaarden geen rechten of rechtsmiddelen aan personen (beogen te) verlenen anders dan aan de partijen in deze dienstvoorwaarden. U begrijpt tevens dat deze dienstvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van EA en alle voorwaarden die in deze dienstvoorwaarden zijn opgenomen, met inbegrip van de handhaving van dit beleid door EA, geen rechten of rechtsmiddelen (beogen te) verlenen aan welke persoon dan ook.

B. Scheidbaarheid. Indien een deel van deze dienstvoorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, wordt dat deel geïnterpreteerd op een wijze die consistent is met het toepasselijke recht teneinde de oorspronkelijke intenties van EA zo goed mogelijk weer te geven, en blijven de resterende delen volledig van kracht.

C. Afstandsverklaring. Indien EA rechten of bepalingen van deze dienstvoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, betekent dat niet dat er van dergelijke rechten of bepalingen afstand wordt gedaan. Afstandsverklaringen van bepalingen in deze dienstvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn opgesteld en zijn ondertekend door EA.

D. Bepalend recht. Indien u woonachtig bent in een lidstaat van de Europese Unie: (i) vallen deze dienstvoorwaarden en uw account(s) onder het Engelse recht, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (ii) verklaart u uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of geschillen met EA of claims of geschillen die op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan uw account(s) of het gebruik uwerzijds van EA-diensten rust bij de gerechtshoven van Engeland en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door de Engelse gerechtshoven met betrekking tot dergelijke geschillen, met inbegrip van claims die betrekking hebben op EA of gelieerde bedrijven, werknemers, contractanten, functionarissen, directeurs, leveranciers en contentproviders. Indien u woonachtig bent in de Republiek Korea: (i) vallen de dienstvoorwaarden onder het recht van de Republiek Korea, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten, (ii) verklaart u uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of procedures voortvloeiende uit of gerelateerd aan de verkoopvoorwaarden rust bij de rechtbanken van de Republiek Korea en geeft u uitdrukkelijk toestemming tot de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken. Indien u elders woonachtig bent: (i) vallen deze dienstvoorwaarden en uw account(s) onder het recht van de staat Californië, zonder inachtneming van regels voor tegenstrijdige wetten; en (ii) verklaart u (voor zover dat volgens sectie 20 van toepassing is) uitdrukkelijk dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of geschillen met EA, voortvloeiende uit of op enigerlei wijze gerelateerd aan uw account(s) of het gebruik uwerzijds van EA-diensten, rust bij de federale gerechtshoven en staatsgerechtshoven binnen het rechtsgebied van het United States District Court for the Northern District of California en geeft u (voor zover dat volgens sectie 20 hieronder van toepassing is) uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze gerechtshoven met betrekking tot dergelijke geschillen (voor zover deze niet door sectie 20 hieronder worden uitgesloten), met inbegrip van claims die betrekking hebben op EA of gelieerde bedrijven, dochtermaatschappijen, contractanten, leveranciers en contentproviders. Zoals hierboven staat vermeld, kan uw gedrag tevens onderhevig zijn aan andere wetten op staatsniveau en lokaal, nationaal en internationaal niveau.

20. Oplossing van geschillen via bindende arbitrage

Het doel van deze sectie is het voorzien in een gestroomlijnde methode voor het oplossen van geschillen die zich tussen ons kunnen voordoen. Zoals hieronder wordt besproken in Sectie 20e, betaalt EA u 150% van de toegekende arbitragesom, met een maximum van $5000 boven op de toegekende arbitragesom, indien wij onze geschillen niet kunnen oplossen en aan u een arbitragesom wordt toegekend die groter is dan de laatste schikking die EA u eventueel heeft aangeboden.

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR. HET BETREFT UW RECHTEN.

De meeste problemen van gebruikers kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost door uzelf met uw EA-account aan te melden op de interface van onze klantenservice: help.ea.com/nl, support.popcap.com (voor producten van PopCap) of swtor.com/support (voor Star Wars™: The Old Republic). In het onwaarschijnlijke geval waarin EA een probleem niet naar tevredenheid kan oplossen (of indien EA een probleem met u niet kan oplossen na een informele poging), verklaren u en EA gebonden te zijn aan de volgende procedure om alle geschillen tussen ons op te lossen. Deze bepaling is van toepassing op alle consumenten voor zover dat door de wet wordt toegestaan, maar sluit inwoners van Québec, Rusland, Zwitserland, de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Korea uitdrukkelijk uit. Door met deze voorwaarden akkoord te gaan, doen u en EA uitdrukkelijk afstand van het recht op een proces met een jury of deelname aan een representatieve actie. Deze overeenkomst dient ruim te worden geïnterpreteerd. De bemiddelaar, en niet de lokale rechtbank, staatsrechtbank of federale rechtbank, heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen tussen ons op te lossen, met inbegrip van geschillen gerelateerd aan de interpretatie, reikwijdte, uitvoerbaarheid of totstandkoming van dit arbitrageakkoord, met inbegrip van, maar niet beperkt tot claims dat dit arbitrageakkoord geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is. Deze sectie betreft alle geschillen tussen ons (geschillen), met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- claims voortvloeiende uit of gerelateerd aan aspecten van de relatie tussen ons, of deze nu gebaseerd zijn op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, valse voorstelling van zaken of ander rechtsbeginsel;
- claims die zijn ontstaan in de periode vóór deze overeenkomst of die voortvloeien uit eerdere overeenkomsten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot claims die zijn gerelateerd aan advertenties);
- claims die momenteel onderworpen zijn aan een voorgenomen representatieve actie waarbij u geen lid bent van een gecertificeerde klasse; en
- claims die kunnen ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst.

De enige geschillen die niet onder deze sectie vallen, zijn:

- een claim die de geldigheid van de intellectuele-eigendomsrechten van u of EA (of een licentiegever van EA) betreft of die deze beoogt te handhaven of te beschermen;
- een claim gerelateerd aan of voortvloeiende uit beschuldigingen van diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom;
- indien u woonachtig bent in Australië: een claim om wettelijke consumentenrechten uit te oefenen waarop u recht heeft volgens de Australian Consumer Law; en
- daarnaast weerhoudt niets in deze sectie de partijen ervan om een procedure voor geringe vorderingen te starten.

Verwijzingen naar "EA", "u", "ons" en "onze" omvatten onze respectievelijke dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, agenten, werknemers, eerdere belanghebbenden, opvolgers en cessionarissen, alsmede bevoegde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of software onder deze of eerdere overeenkomsten tussen ons. Dit arbitrageakkoord heeft betrekking op een transactie in interstatelijk handelsverkeer. Dientengevolge vallen de interpretatie en handhaving van deze bepaling onder de Federal Arbitration Act. Deze bepaling inzake het arbitrageakkoord blijft geldig na beëindiging van deze dienstvoorwaarden.

A.    Informele onderhandelingen/kennisgeving van geschil. U en EA verklaren dat u eerst ten minste 30 dagen probeert om informeel over geschillen te onderhandelen alvorens uw toevlucht tot arbitrage te nemen. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de ene persoon aan de ander (mededeling van geschil). De mededeling van geschil dient: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij te bevatten; (b) de aard en basis van de claim of het geschil te beschrijven; en (c) het specifieke gewenste redres uiteen te zetten (eis). EA stuurt de mededeling van geschil naar uw factuuradres (indien u dat aan ons heeft verstrekt) of naar het e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt. U stuurt uw mededeling van geschil naar: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department.

B.    Bindende arbitrage. Indien u en EA een geschil niet binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling van geschil kunnen oplossen via informele onderhandelingen, kunnen u of EA ervoor kiezen om het geschil definitief en uitsluitend te laten oplossen via bindende arbitrage. Elke keuze voor arbitrage door één partij is definitief en bindend voor de andere partij. U BEGRIJPT DAT U VIA DEZE BEPALING AFSTAND DOET VAN HET RECHT OM EEN RECHTZAAK AAN TE SPANNEN EN EEN PROCES MET EEN JURY OP TE STARTEN. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens de Commercial Arbitration Rules en indien van toepassing de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de AAA (AAA Consumer Rules), die beide beschikbaar zijn op de website van AAA (www.adr.org.). Uw arbitragekosten en aandeel in bemiddelaarscompensatie vallen onder de AAA Rules en worden indien van toepassing beperkt door de AAA Consumer Rules. Indien de bemiddelaar bepaalt dat dergelijke kosten buitensporig zijn, of indien u via het bovenstaande adres voor mededelingen van geschil een mededeling naar EA stuurt waarin staat dat u de kosten voor het opstarten van een arbitrage niet kunt betalen, betaalt EA direct alle arbitragekosten. De arbitrage kan persoonlijk, via ingediende documenten, telefonisch of online plaatsvinden. De bemiddelaar maakt een schriftelijke beslissing en verstrekt op verzoek van een der partijen een motivatie. De bemiddelaar dient het toepasselijke recht te volgen, en alle uitspraken kunnen worden betwist indien de bemiddelaar dat niét doet. U en EA kunnen procederen in de rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

C.    Beperkingen. U en EA verklaren dat alle arbitrage wordt beperkt tot het geschil tussen EA en u persoonlijk, ongeacht of het herstel van grieven monetair of voorlopig van aard is, en dat enig redres dat via arbitrage wordt toegewezen alleen van toepassing is op u in uw persoonlijke hoedanigheid. Voor zover door de wet toegestaan: (1) wordt er geen arbitrage gekoppeld aan andere arbitrages; (2) vindt er geen arbitrage plaats op basis van representatie of representatieve acties; en (3) is er geen recht of bevoegdheid om geschillen voor te leggen in een voorgenomen representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen dan uzelf. U EN EA VERKLAREN DAT BEIDE PARTIJEN ALLEEN CLAIMS TEGEN ELKAAR MOGEN INDIENEN IN HUN EIGEN HOEDANIGHEID EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN EEN KLASSE IN EEN VOORGENOMEN REPRESENTATIEVE ACTIE. Verder mag de bemiddelaar geen claims van meerdere personen samenvoegen of op andere wijze een representatieve actie voorzitten, tenzij zowel u als EA anders overeenkomen. Indien deze specifieke bepaling niet kan worden uitgevoerd, is dit arbitrageakkoord nietig en ongeldig.

D.    Locatie. Indien u inwoner bent van de Verenigde Staten, vindt de arbitrage plaats op een (in alle redelijkheid vastgestelde) voor u gunstige locatie. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten wordt de arbitrage opgestart in de County of San Mateo, de staat Californië, de Verenigde Staten van Amerika, en u en EA verklaren u te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de betreffende rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

E.    Toewijzing schadevergoeding en kosten advocaat. Indien de bemiddelaar met betrekking tot de hoogte van een claim die u tegen EA heeft ingediend ten gunste van u beslist en u een bedrag toekent dat hoger is dan de geldelijke waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat EA heeft gedaan voordat de documenten zijn ingediend bij de bemiddelaar, verplicht EA zich tot het volgende:

- Zij betaalt u 150% van uw arbitragebedrag, tot maximaal $5000 extra en naast uw arbitragebedrag; en
- Zij compenseert alle kosten die u aan de AAA heeft betaald voor het indienen van de stukken, de administratie en de bemiddeling. Elke partij is verantwoordelijk voor de eigen advocaatkosten en gerelateerde uitgaven (met inbegrip van kosten voor deskundige getuigen), maar de bemiddelaar is gemachtigd om eventueel advocaatkosten en uitgaven toe te kennen indien een dergelijke toekenning plaats kan vinden volgens toepasselijk recht. EA doet afstand van haar mogelijke recht om advocaatkosten en onkosten in verband met arbitrage tussen ons te laten toekennen.


F.    Beperking van bevoegdheid van bemiddelaar. De bemiddelaar kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen treffen ten gunste van de partij die om herstel van grieven vraagt en slechts voor zover dat noodzakelijk is om de grieven te herstellen die worden gerechtvaardigd door de claim van de betreffende partij.

G.    Wijzigingen in deze bepaling. EA dwingt geen wezenlijke wijzigingen in dit arbitrageakkoord af jegens accounthouders zonder uitdrukkelijke instemming met de gewijzigde voorwaarden.

21. Volledige overeenkomst

De dienstvoorwaarden (met inbegrip van het privacy- en cookiebeleid van EA en andere aanvullende voorwaarden die via verwijzing in dit document zijn opgenomen) en alle gepubliceerde regels of instructies voor een bepaalde game, activiteit, wedstrijd of sweepstake vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen u en EA met betrekking tot uw rechten en verplichtingen inzake het gebruik van EA-diensten. Bij conflicten tussen de dienstvoorwaarden en andere regels of instructies die in een EA-dienst zijn gepubliceerd, zal EA het conflict geheel handelend naar eigen inzicht oplossen.

22. Opmerking voor inwoners van Californië  

Krachtens Cal. Civil Code § 1789.3 dient u het volgende op te merken: (a) EA is gevestigd op 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA (b) De kosten en tarieven voor EA-diensten zijn afhankelijk van de door u gekozen diensten, en (c) Indien u een klacht heeft over EA-diensten of meer informatie over het gebruik van EA-diensten wilt, bezoekt u de webpagina's van de klantenservice van EA op help.ea.com/nl, support.popcap.com (voor producten van PopCap) of swtor.com/support (voor Star Wars™: The Old Republic). Indien u klachten heeft, kunt u tevens schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs via 400 "R" Street, Sacramento, CA 95814, USA of telefonisch contact opnemen via (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

Voeg terms.ea.com/nl toe aan uw bladwijzers en bezoek deze site regelmatig voor updates van de dienstvoorwaarden van EA.

23. Aanvullende voorwaarden

Aanvullende algemene voorwaarden voor specifieke EA-diensten

Bij bepaalde EA-diensten moet u mogelijk specifieke algemene voorwaarden van de betreffende EA-dienst doorlezen en accepteren. Uw recht op het gebruik van de betreffende EA-dienst is onderworpen aan deze specifieke voorwaarden en deze dienstvoorwaarden. Bij inconsistenties tussen de specifieke voorwaarden en deze voorwaarden velt EA als enige een definitief oordeel over dergelijke inconsistenties.

Gebruikersovereenkomst en privacybeleid van Nintendo-netwerkdiensten
De gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Nintendo-netwerkdiensten blijven volledig van kracht en bepalen uw gedrag terwijl u zich via het Wii U-systeem toegang verschaft tot EA-diensten. Voor zover de gebruikersovereenkomst van Nintendo-netwerkdiensten tegenstrijdig is met de dienstvoorwaarden van EA, geldt de gebruikersovereenkomst van Nintendo-netwerkdiensten. EA blijft volledig verantwoordelijk voor de exploitatie en content van EA-diensten.

De gebruiksvoorwaarden van Xbox Live®
De gebruiksvoorwaarden van Xbox Live® blijven volledig van kracht en bepalend voor uw gedrag wanneer u uzelf via Xbox Live® toegang verschaft tot EA-diensten. Voor zover de gebruiksvoorwaarden van Xbox Live® strijdig zijn met de dienstvoorwaarden van EA, prevaleren de gebruiksvoorwaarden van Xbox Live®. EA is volledig verantwoordelijk voor de exploitatie en content van EA-diensten. Microsoft verzamelt en gebruikt mogelijk informatie over u en het gebruik uwerzijds van Xbox Live® terwijl u uzelf via Xbox Live® toegang verschaft tot EA-diensten. Het gebruik en de vergaring van dergelijke informatie door Microsoft valt onder de privacyverklaring van Xbox Live® (beschikbaar op xbox.com of door te bellen naar 1-800-4MY-XBOX). DOOR UZELF VIA Xbox Live® TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT EA-DIENSTEN, VERKLAART U DAT MICROSOFT NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE U MOGELIJK OPLOOPT TERWIJL U ZICH VIA DE DIENST VAN Xbox Live® TOEGANG VERSCHAFT TOT EA-DIENSTEN, EN BIJ DEZE DOET U AFSTAND VAN ALLE PROCESGRONDEN EN CLAIMS VOORTVLOEIENDE UIT DERGELIJKE SCHADE OF GEBRUIK UWERZIJDS VAN EA-DIENSTEN DIE U JEGENS MICROSOFT ZOU KUNNEN DOEN GELDEN. EA is volledig verantwoordelijk voor de levering van alle klantenservice en facturering voor diensten die via EA-diensten zijn verworven.

Online EA-dienst voor het PlayStation®2 computer entertainment systeem
- Verklaring van Sony Computer Entertainment (Noord-Amerika)
"DNAS"
Deze software maakt gebruik van "DNAS" (Dynamic Network Authentication System), een eigendomsrechtelijk verificatiesysteem dat is gecreëerd door Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI). "DNAS" vraagt gegevens op over de hardware en software van een gebruiker ten behoeve van verificatie, kopieerbeveiliging, het blokkeren van accounts, systeemdoeleinden, regels, gamebeheer en andere doeleinden. De vergaarde informatie stelt de persoonlijke identiteit van de gebruiker niet vast en wordt niet gedeeld met niet-SCE-bedrijven. EEN UITGEVER KAN DEZE INFORMATIE COMBINEREN MET PERSOONLIJK HERLEIDBARE INFORMATIE IN DE ARCHIEVEN VAN DE UITGEVER INDIEN DE GEBRUIKER DEZE PERSOONLIJK HERLEIDBARE INFORMATIE VERSTREKT. ALVORENS PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN EEN UITGEVER TE VERSTREKKEN, DIENT U HET PRIVACYBELEID EN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE UITGEVER TE BESTUDEREN. VERSTREK GEEN PERSOONLIJK HERLEIDBARE INFORMATIE AAN EEN UITGEVER, TENZIJ U AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DE UITGEVER. SCEI, Sony Computer Entertainment America (SCEA) en partners kunnen niet garanderen dat de "DNAS-servers" continu werken. SCEE is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet functioneren van de "DNAS-servers". Indien u tijdens de aanmelding een bericht krijgt met een "DNAS-verificatiefout", kunt u contact opnemen met de klantenservice van SCEA via 1-866-466-5333. Voor meer informatie over "DNAS" bezoekt u www.us.playstation.com/DNAS. Bij incompatibiliteit of inoperabiliteit van een systeem met DNAS is de volledige aansprakelijkheid van SCEI, SCEA en gelieerde bedrijven naar keuze van SCEA beperkt tot de reparatie of vervanging van de getroffen gamesoftware, systemen of randapparatuur van de gebruiker. SCEA, moedermaatschappijen, gelieerde bedrijven of gelicenseerde uitgevers zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, systeemstoringen, verificatiefouten of uitgevallen systemen die op gezette tijden invloed kunnen uitoefenen op online gameplay of toegang daartoe.

- Verklaring van Sony Computer Entertainment (Europa)
Deze software maakt gebruik van "DNAS" (Dynamic Network Authentication System), een eigendomsrechtelijk verificatiesysteem dat is gecreëerd door Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI). "DNAS" vraagt gegevens op over de hardware en software van een gebruiker ten behoeve van verificatie, kopieerbeveiliging, het blokkeren van accounts, systeemdoeleinden, regels, gamebeheer en andere doeleinden. SCEI, Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) en gelieerde bedrijven kunnen niet garanderen dat de "DNAS-servers" continu werken. SCEE is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet functioneren van de "DNAS-servers". Indien u tijdens de aanmelding een bericht krijgt met een "DNAS-verificatiefout", kunt u contact opnemen met de lokale klantenservice van PlayStation via het nummer dat in de softwarehandleiding staat vermeld. Zie PlayStation.com voor meer informatie over "DNAS". Bij incompatibiliteit of inoperabiliteit van een systeem met DNAS is de volledige aansprakelijkheid van SCEI, SCEA en gelieerde bedrijven naar keuze van SCEA beperkt tot de reparatie of vervanging van de getroffen spelsoftware, consoles of randapparatuur van de gebruiker. SCEE, moedermaatschappijen, gelieerde bedrijven of gelicenseerde uitgevers zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, systeemstoringen, verificatiefouten of uitgevallen systemen die op gezette tijden invloed kunnen uitoefenen op online gameplay of toegang daartoe.

- Verklaring van Sony Computer Entertainment (Japan) voor privacybeleid & netwerk
Deze software maakt gebruik van Network Authentication System. Network Authentication System vraagt gegevens op over de hardware en software van een gebruiker ten behoeve van verificatie, kopieerbeveiliging, het blokkeren van accounts, systeemdoeleinden, regels, gamebeheer en andere doeleinden. De vergaarde informatie stelt de persoonlijke identiteit van de gebruiker niet vast. Electronic Arts kan deze informatie combineren met persoonlijk herleidbare informatie in de archieven van Electronic Arts indien u deze persoonlijk herleidbare informatie verstrekt. Alvorens persoonlijke informatie aan Electronic Arts te verstrekken, dient u het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van Electronic Arts te bestuderen. Verstrek geen persoonlijk herleidbare informatie aan Electronic Arts, tenzij u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en bepalingen van het privacybeleid.

Online EA-dienst voor het PlayStation®3 computer entertainment systeem en PlayStation®4 computerentertainmentsysteem
De dienstvoorwaarden van PlayStation™Network blijven volledig van kracht en bepalend voor uw gedrag wanneer u uzelf via PlayStation™Network toegang verschaft tot EA Online. Bij conflicten tussen de dienstvoorwaarden van EA en de dienstvoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PlayStation™Network prevaleren de dienstvoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PlayStation™Network.

PlayStation®Store-aankopen in Europa
Elke content die in een winkel in het spel is gekocht, wordt gekocht van Sony Network Entertainment Europe Limited (“SNEE”) en is onderworpen aan de dienstvoorwaarden van PlayStation™Network die bij PlayStation®Store verkrijgbaar zijn. U dient de gebruiksrechten te controleren omdat deze per item kunnen verschillen. Tenzij anderszins vermeld, gelden dezelfde leeftijdsbeperkingen voor content die in een winkel in het spel beschikbaar is als voor het spel zelf.

Adobe®-producten
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Octrooien aangevraagd in de Verenigde Staten en andere landen. Adobe en Flash zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Shockwave zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe® AIR™. Copyright © 2007 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Adobe AIR zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen.


Versie 45372_11
Actuele gebruikersovereenkomst