Electronic Arts Inc. i programy Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA

TRUSTe

Electronic Arts Inc. uczestniczy w programach Privacy Shield UE–USA i USA–Szwajcaria i w drodze certyfikacji zobowiązało się przestrzegać ich zasad. Firma EA jest zobowiązana do stosowania właściwych zasad programu Privacy Shield w odniesieniu do wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa oraz Szwajcarii w ramach odpowiedniego programu Privacy Shield. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej polityki prywatności a zasadami programu Privacy Shield, pierwszeństwo mają zasady programu. Szczegółowe informacje na temat programów Privacy Shield i certyfikatów firmy EA w tym zakresie zawiera wykaz podmiotów uczestniczących w programach Privacy Shield prowadzony przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Odpowiedzialność firmy EA za dane osobowe, które otrzymuje ona w ramach programów Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA, a następnie przekazuje osobom trzecim, opisano w zasadach tych programów. Firma EA ponosi odpowiedzialność zgodnie z zasadami programów Privacy Shield w szczególności w przypadku, gdy jej przedstawiciele zewnętrzni przetwarzający dane osobowe w jej imieniu wykonują tę czynność w sposób niezgodny z zasadami programu, chyba że firma EA udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

W odniesieniu do danych otrzymywanych i przekazywanych zgodnie z programami Privacy Shield, firma EA podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W określonych sytuacjach firma EA może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na zgodny z prawem wniosek organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub na potrzeby egzekwowania prawa.

Jak wyjaśniono w sekcji „Kontakt” dokumentu EA Ochrona danych osobowych i pliki cookie, w przypadku jakichkolwiek skarg związanych z programem Privacy Shield UE lub programem Privacy Shield Szwajcaria (lub dotyczących ochrony prywatności w ujęciu ogólnym) prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony Portal ochrony danych osobowych. Jeśli Państwa zdaniem nie udało nam się w satysfakcjonujący sposób rozwiązać Państwa problemu dotyczącego prywatności lub wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym podmiotem z siedzibą w USA, który świadczy (bezpłatne) usługi w zakresie rozwiązywania sporów, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Po spełnieniu określonych warunków, które szczegółowo opisano na stronie internetowej dotyczącej programów Privacy Shield, w przypadku wyczerpania innych procedur rozwiązywania sporów można wystąpić o wiążący arbitraż.

Uczestnictwo firmy EA w programach Privacy Shield UE–USA i Privacy Shield Szwajcaria–USA dotyczy wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw EOG, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii, do których zastosowanie mają Zasady ochrony danych osobowych i plików cookie EA. W odniesieniu do takich danych osobowych firma EA będzie przestrzegać zasad programów Privacy Shield.